Режими на търгуване

Какво представлява режим „хеджиране” и с какво е различен от режим „агрегиране”?
Режим „хеджиране” е професионален режим на търгуване, който позволява едновременното отваряне на няколко позиции с един и същ инструмент. Всяка позиция се отваря като нова и се изпълнява на актуалната към момента цена.

За разлика от хеджирането, режим „агрегиране” позволява отварянето на само една позиция с един инструмент. Всяка изпълнена поръчка с този инструмент се добавя към старата позиция, а цената се осреднява.
Trading 212
Какви са ползите от хеджирането?

Управлението на риска е важна част от стратегията за търгуване, а хеджирането e един от най-популярните методи за постигането му. То може да се използва с цел защита на отворените позиции и ограничаване на риска от нежелана промяна на посоката на пазара.

Когато търгувате в режим „хеджиране“, можете да отваряте множество позиции с един и същ инструмент, което означава, че можете да имате едновременно къси и дълги позиции с дадения инструмент. Хеджирането подобрява управлението на риска. То позволява да добавяте към всяка една позиция или частично да я затваряте, с цел да гарантирате определени печалби или да ограничите евентуални загуби.

Какво е нетиране?
Нетирането представлява обединяването на стойностите на две или повече насрещни позиции за един и същ инструмент с цел спестяване на спреда. Опцията за нетиране е приложима само за режим „хеджиране” и не можете да се възползвате от нея, ако търгувате в режим „агрегиране”. Основното предимство на нетирането е, че дава възможност да затворите частично или изцяло няколко насрещни позиции, без да се налага да плащате спред за това. В платформата Trading 212 има две възможности за нетиране:

Единично затваряне (1) - Тази опция позволява да нетирате две позиции с противоположни посоки. По този начин можете да неутрализирате (нетирате) количество и да спестите спреда за него.

Множествено затваряне (2) - Тази опция позволява затваряне на няколко насрещни позиции едновременно с цел спестяване на спреда за нетираното количество. Първо се затварят позициите, които са били отворени най-отдавна, а за цена на изпълнение на сделката се приема цената на последните отворени позиции.
 
Trading 212
Два режима на търгуване, една платформа

От менюто с настройки в платформата Trading 212 можете да избирате между два различни режима на търгуване – „агрегиране” и „хеджиране”. За да преминете от един режим в друг, е необходимо да сте затворили всички отворени позиции и да нямате поставени Чакащи поръчки.


Trading 212
Сравнителна таблица
Функционалности
Специфични за режим „хеджиране”
Специфични за режим „агрегиране”
Отваряне на множество позиции с един и същ инструмент
Нетиране
Поръчки за отваряне на позиция
(Лимит/Стоп, OCO,
Обвързана)
(Лимит/Стоп, OCO,
Обвързана)
Асоциирани поръчки
(Пълзящ стоп, поръчки от
типа Печалба/Загуба)
(Пълзящ стоп, поръчки от
типа Печалба/Загуба)
Обръщане на посоката на позицията

Започни да търгуваш сега