Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Април
2.1%
-
1.3%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Април
2.2%
2.2%
1.3%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Април
2.0%
1.9%
1.2%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Април
0.0%
1.0%
10.7% R (9.7%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Април
-0.8%
-
8.9% R (8.2%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Март
2.8%
1.0%
-0.9% R (-0.7%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Април
74.9%
75.0%
74.4%
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Април
0.7%
1.0%
2.4% R (1.4%)
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Март
0.3%
0.3%
0.6% R (0.5%)
08:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Април
Стойност
2.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Април
Стойност
2.2%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Април
Стойност
2.0%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
10.7% R (9.7%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.9% R (8.2%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Март
Стойност
2.8%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
-0.9% R (-0.7%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Април
Стойност
74.9%
Прогноза
75.0%
Предишна стойност
74.4%
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.7%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
2.4% R (1.4%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6% R (0.5%)
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега