Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Ноември
-0.4%
-
-1.9%
09:00
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Ноември
-1.4%
-8.1%
-2.2% R (-7.5%)
09:00
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Ноември
1.9%
0.5%
1.5% R (1.0%)
09:00
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Ноември
-4.7%
-4.2%
-5.8% R (-5.5%)
09:00
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Ноември
-0.1%
0.5%
1.1% R (1.3%)
09:00
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Ноември
0.7%
0.9%
1.6% R (1.7%)
09:00
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Ноември
-3.8%
-4.8%
-6.1% R (-7.1%)
09:00
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Ноември
-8.01 млрд. GBP
-1.40 млрд. GBP
-5.82 млрд. GBP R (-4.54 млрд. GBP)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.2%
0.1%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.2%
0.2%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Декември
0.0%
0.0%
0.2%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.2%
0.2%
0.2%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.2%
0.1%
0.1%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
0.5%
0.4%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.7%
0.6%
-0.1%
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Ноември
25.8 млрд. EUR
26.0 млрд. EUR
30.0 млрд. EUR
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Декември
1.2%
1.3%
1.4%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Декември
0.1%
0.2%
0.1%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Януари
3.50
6.00
4.90
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Декември
0.8%
0.8%
0.8%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Декември
0.3%
0.4%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Декември
-0.7%
-0.2%
-1.4% R (-1.1%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Декември
74.5%
73.6%
73.4% R (73.3%)
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Ноември
0.5%
0.5%
0.8% R (0.7%)
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.9%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-1.4%
Прогноза
-8.1%
Предишна стойност
-2.2% R (-7.5%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
09:00
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.9%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.5% R (1.0%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-4.7%
Прогноза
-4.2%
Предишна стойност
-5.8% R (-5.5%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.1% R (1.3%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.6% R (1.7%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-3.8%
Прогноза
-4.8%
Предишна стойност
-6.1% R (-7.1%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-8.01 млрд. GBP
Прогноза
-1.40 млрд. GBP
Предишна стойност
-5.82 млрд. GBP R (-4.54 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
25.8 млрд. EUR
Прогноза
26.0 млрд. EUR
Предишна стойност
30.0 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
3.50
Прогноза
6.00
Предишна стойност
4.90
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-0.7%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-1.4% R (-1.1%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
74.5%
Прогноза
73.6%
Предишна стойност
73.4% R (73.3%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега