Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Юни
 
-
1.3%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Юни
 
-
9.6%
16:30
CAD
Канада
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
Юли
 
-
56.5
17:00
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Юни
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Юни
 
-
1.7%
01:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Юли
 
-
55.5
01:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на заетост 3м/3м
Q2
 
-
0.6%
01:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Q2
 
0.3%
0.4%
01:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на участие в трудовия процес
Q2
 
70.30%
70.40%
01:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на безработица
Q2
 
4.9%
4.7%
03:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
Юли
 
-
48.0
04:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Юни
 
-
-1.8%
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
9.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
16:30
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
КанадаCAD
Период
Юли
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
56.5
RBC Canadian Manufacturing PMI. Докладът на RBC за PMI за производство в Канада е базиран на данни, събрани от месечните отговори на въпросници, изпратени до мениджъри по снабдяване в над 400 промишлени компании. RBC PMI е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. PMI проучванията са ранни индикатори за икономическите условия, публикувани всеки месец, следователно са налични доста преди публикуване на съответните данни от правителствени органи.
17:00
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
01:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
55.5
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
01:45
Ниво на заетост 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Employment Change. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лице, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на седмичното проучване са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на седмичното проучване са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Изразява се като процентно изменение, сравнено с предишното тримесечие.
01:45
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
 
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Labour Cost Index. Индексът отразява движенията в цената на основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време. Той се нарежда до Индекса на производствените цени на входа/PPI (който измерва промените в текущите цени на продукцията, без разходите за труд и капиталови разходи, както е описано в концепцията на новозеландския статистически институт, съгласно концепцията за потребление) и индекса за основните цени на стоките/CGPI (който следи промените в капиталовите разходи на бизнеса). Индекса обхваща всички дейности, извършвани от работници, получаващи възнаграждения във всички икономически сфери, с изключение на тези на частните домакинства, които наемат лица. Основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време се получават чрез проучване направено между работниците на база на тримесечен период.
01:45
Ниво на участие в трудовия процес
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
 
Прогноза
70.30%
Предишна стойност
70.40%
Participation Rate. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лице, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на седмичното проучване са определени като заети или незаети. Ниво на участие в трудовия процес: Общият брой работна сила, изразена в процентно изменение, спрямо населението в трудоспособна възраст.
01:45
Ниво на безработица
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
 
Прогноза
4.9%
Предишна стойност
4.7%
Unemployment Rate. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лица, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на проучването са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Незаети лица: всички субекти, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването не са извършвали трудова дейност, въпреки че са годни за работа и активно са търсели такава през последните 4 седмици, предхождащи седмицата, обхващаща проучването, или им предстои да започнат нова работа през следващите 4 седмици. Ниво на безработица: Броят на незаетите лица, изразен в процентно отношение, спрямо общият брой на работната сила.
03:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
48.0
Markit Japan Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в Япония е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите. Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани компании, които са достатъчно представителни за отразяване на частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение.
04:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.8%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Голям процент от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Голям процент от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.