CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Предупреждение за риск
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.

ДОГОВОР С КЛИЕНТИ НА „Трейдинг 212” ЕООД

Настоящият договор се сключва между:

1) Клиента на нашите услуги съгласно този договор (наричан по-долу за краткост „Клиент“, „Вие“ или „Вас“)
и
2) „Трейдинг 212“ ЕООД, ЕИК 201659500, адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №3, Литекс Тауър, ет. 10, представлявано от управителите Верка Георгиева Илиева и Константин Василев Василев, (наричано по-долу за краткост „Трейдинг 212“ или „Ние“)
заедно наричани по-долу „Страни“

Този договор се сключва на основание лиценза на Трейдинг 212, издаден от Комисията за финансов надзор (рег. номер РГ-03-0237).

1. Основни понятия.

Следните термини имат значенията, посочени по-долу, освен ако в контекста не е посочено друго:

Време за търговия“ означава часовете за търговия на финансовите пазари, както са посочени на уебсайта www.trading212.com. През времето за търговия Клиентът има право да подава нареждания за изпълнение за тези финансови инструменти, чиито пазари са отворени;

Гаранционна сума“ (Маржин) има значението, посочено в чл. 5.1 от настоящия Договор;

Договор“ означава настоящия договор с клиенти на Трейдинг 212, заедно с Общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Политиката за определяне на клиенти, Правила за ползване, Политика за поверителност, Уведомление за риска и Тарифа за разходите, таксите и комисионите, със съответните изменения;

Договор за разлика“ (Contract for difference or CFD) – има значението, посочено в чл. 10.1. от настоящия Договор;

Дълга позиция“ означава покупката на финансов инструмент от Клиента.

Индекс” означава договор за разлика, базиран върху борсово търгуван индекс върху акции;

Auto Rollover” е настройка, приложима за фючърси, където ако бъде активирана, инструментът автоматично подновява договора на датата на изтичане при същите условия, както са били приложими в предишния договор. Клиентът ще бъде уведомен за подновяването и ще има възможност да промени настройката по всяко време;

Криптовалута“ означава която и да е дигитална виртуална валута, използвана за базов инструмент, въз основа на който е сключен договора за разлика

Къса позиция“ означава продажбата на финансов инструмент от Клиента;

Лихвен суап” означава таксата, която ще ви бъде изплатена или ще ви бъде начислена за пренос на позиция за следващия ден;

Минимален депозит“ означава минималната сума, която трябва да бъде депозирана от Клиента съгласно Тарифата на Трейдинг 212;

Минимална поръчка“ означава минималният размер единици от всеки финансов инструмент, за които Трейдинг 212 дава котировки. Минималният размер за всеки инструмент е посочен на Уебсайта;

Нареждане“ означава поръчка за покупка или продажба, подадена от Клиента чрез Сметката му в Платформата за търговия;

Непрофесионален Клиент“ означава непрофесионален клиент спрямо дефинициите на ЗПФИ;

Професионален Клиент“ означава професионален клиент спрямо дефинициите на ЗПФИ;

Приемлива Насрещна Страна“ означава приемлива насрещна страна спрямо дефинициите на КФН;

Платформа за търговия“ означава електронната платформа за търговия на нашия Уебсайт;

Свободни средства“ означава всички Ваши средства, които не са блокирани като гаранция за отворените позиции и поръчките за ограничаване на загубите („Стоп“ поръчките). Свободните средства могат да бъдат теглени или инвестирани;

Скалпинг” означава спекулативен вид търговия, при който отварянето и затварянето на позиция се извършва в много кратък интервал от време (като например пет минути или по-малко);

Сметка“ означава сметка, открита на името на Клиента, която се използва от Вас за достъп до Платформата за търговия с цел търговия с договори за разлика върху цената на валутни двойки, акции, индекси, фючърси, криптовалута и стоки. По тази сметка се извършват записвания единствено при изпълнение на предмета на настоящия Договор;

Уебсайт“ означава уебсайта www.trading212.com или всеки друг сайт, притежаван от Трейдинг 212, до който Клиента има достъп;

Услуги” означава услугите, свързани с търговия с договори за разлика, както е описано в член 3;

Финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно изброените в българския Закон за пазарите на финансови инструменти, което изброяване включва и Договори за разлика.

Фючърс” означава договор за разлика, базиран върху фючърс договор за доставка на суровини или финансови инструменти. Всеки фючърс договор изтича на определена бъдеща дата.

Акция“ – представлява акция на публично дружество, регистрирана за търговия на чуждестранна борса, върху която акция е базиран договорът за разлика (CFD);

Явна грешка“ означава явна грешка в котировките на финансовите инструменти, която значително се отклонява от общата пазарна цена и която е възникнала в резултат на системна или техническа грешка.

2. Предмет на договора.

2.1. Клиентът възлага, а Трейдинг 212 се задължава да приема и изпълнява Нареждания за сделки с договори за разлика (CFD) чрез Платформата за търговия, за сметка и риск на КЛИЕНТА и при условията на настоящия Договор.

2.2. Общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Политиката за определяне на клиенти, Правила за ползване, Политика за поверителност, Уведомление за риска и Тарифа за разходите, таксите и комисионите, публикувани на Уебсайта, са неразделна част от настоящия Договор. Ние ще публикуваме на видно място на Уебсайта всяко изменение и допълнение на Oбщите условия и/или Тарифата, както и информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила. Публикуването на Общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Публикуването на Тарифата се извършва в срок не по-кратък от три дни преди влизането на промените в сила.

СПАЗВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

2.3. В съответствие с приложимото законодателство Трейдинг 212 класифицира Клиента като „непрофесионален” и Вие ще може да се ползвате от най-високата степен на регулаторна защита. Така, в случай, че Ние не сме в състояние да изпълняваме нашите задължения, Вие имате право на обезщетение от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Трейдинг 212 заплаща за всичките си Клиенти изискуемите по закон вноски във Фонда по предходното изречение.

2.4. Предлаганите от нас Услуги и продукти не са подходящи за всеки. Поради това сме определили целевия си пазар и обикновено очакваме Услугите ни да се използват от лица, спрямо които е приложимо някое или всички от следните: лица, които са способни да понесат 100% загуба на всички инвестирани средства; лица, които имат приемливо ниво на знания и/или опит, за да разберат характерните особености на договорите за разлика (CFDs) и рисковете, свързани с търговия с маржин; лица, които имат много висока степен на толерантност към риска, и лица, които възнамеряват да използват търгуваните инструменти за краткосрочни инвестиции, спекулативна търговия, диверсификация на портфейла или други подобни.

2.5. Всички сделки, предмет на настоящия Договор, се сключват чрез Сметката на Клиента достъпна на Платформата за търговия.

2.6. Всяка сделка се сключва само по преценка и нареждане на Клиента и е изцяло за негова сметка и риск. Трейдинг 212 не предоставя съвети на Клиента и не носи отговорност за инвестиционните решения на Клиента. Търговията с договори за разлика носи висока степен на финансов риск. Клиентът може да загуби всички пари в Сметката си.

2.7. Трейдинг 212 е длъжен да предостави на Клиента информация, изискуема по закон, както и всяка друга информация, приложима към настоящия Договор. Тази информация е включена в Общите условия и Политиката за изпълнение на нареждания на клиенти на Трейдинг 212.

3. Услуги, предлагани от Трейдинг 212.

3.1. Услугите, които Трейдинг 212 предоставя на Клиента съгласно предмета на Договора, са приемане и изпълнение на нареждания за:

 1. Търговия с договори за разлика (CFD) върху валутни двойки;
 2. Търговия с договори за разлика (CFD) върху акции и индекси;
 3. Търговия с договори за разлика (CFD) върху фючърси и стоки;
 4. Търговия с договори за разлика (CFD) върху криптовалута.

3.2. Трейдинг 212 открива Сметка на името на Клиента в евро (EUR), щатски долари (USD), британски паунди (GBP), полски злоти (PLN), канадски долари (CAD), чешки крони (CZK), индийски рупии (INR), норвежки крони (NOK), руски рубли (RUB), румънски леи (RON), шведски крони (SEK), швейцарски франкове (CHF) или български лева (BGN).

3.3. Клиентът реализира печалби и загуби вследствие на сключените от него сделки. Всички печалби и загуби се преизчисляват в момента на тяхното реализиране във валутата, в която е открита Сметката.

3.4. Клиентът декларира, че подава всички Нареждания за извършване на сделки по настоящия Договор от свое име и за своя сметка.

3.5. Нареждането се счита за подадено от страна на Клиента когато Трейдинг 212 потвърди, че го е приел чрез Платформата за търговия.

3.6. Услугите подлежат на всички ограничения, които се съдържат в настоящия Договор и които се изискват и/или налагат по закон, приложимите подзаконови нормативни актове или правилата на финансовите пазари. Сделките с договори за разлика (CFD) не Ви предоставят никакви права, права на глас, права на собственост върху или дялове от който и да е базов инструмент, нито ви дават право или задължават да придобивате, получавате, притежавате, гласувате, предоставяте, да се разпореждате или да участвате пряко в корпоративни действия във връзка с който и да е базов инструмент.

4. Права и задължения на страните. Отговорност.

4.1. Клиентът има право да получава котировки и да подава Нареждания н Платформата за търговия през Времето за търговия.

4.2. Клиентът има право да получава потвърждения за изпълнените Нареждания, както и извлечения за състоянието на Сметката.

4.3. Ние ще предоставяме Услугите полагайки дължимата грижа и Вие потвърждавате, че Ние няма да ви предоставяме никакви съвети по същество или във връзка с това дали сключването на този Договор или подаването на което и да е Нареждане е подходящо за Вас. Ние няма да Ви предоставяме никакъв инвестиционен съвет и няма да бъдем отговорни за вашите инвестиционни решения. Трейдинг 212 предоставя на Клиента обща информация относно графики, текуща информация за състоянието на даден инструмент или пазар, където се търгува този инструмент, календар, новини, анализи, обучителни материали (вкл. видео обучение), пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация чрез Платформата за търговия. Клиентът се уведомява изрично, че всяка подобна информация не е съвет, нито препоръка за сключване и/или несключване на сделки.

4.3.1 Ние имаме правото да променяме по свое усмотрение изискванията за приложим Маржин, лихвени суапове, комисионни, минимални и максимални суми за търговия, Времето за търговия, минимален и максимален брой единици от всеки Финансов инструмент и други подобни.

4.3.2 Ние имаме правото по свое усмотрение да въвеждаме нови Финансови инструменти за търгуване на Платформата за търговия и да спираме и / или да премахваме от Платформата за търговия всеки Финансов инструмент по наша преценка.

4.4. Трейдинг 212 ще предоставя Услугите с дължимата грижа, но Ние не гарантираме успеваемостта или възвръщаемостта на Вашите инвестиции. Ние не носим отговорност за загуби на доходи, приходи или печалба, които произтичат от Вашата търговска дейност на Платформата за търговия.

4.5. Вие се задължавате да наблюдавате всички отворени позиции. Трейдинг 212 предоставя защита от негативен баланс на клиентски сметки, търгуващи с договори за разлика. С настоящото декларирате, че сте информирани и запознати с риска от загуба от търговия на Платформата за търговия до размера на наличните средства във вашата Сметка. Вие потвърждавате, че като клиент спрямо когото само изпълняваме и  на когото не даваме съвет, тежестта на установяването дали дадена сделка е подходяща за Вас пада единствено върху Вас и Вие разчитате само на собствената си преценка при вземането на решение дали да сключите или да се въздържате от сключването на сделка или при вземането на решение за това как да избегнете загуба или да си осигурите печалба.

4.6. Трейдинг 212 предоставя на Клиента ежедневно извлечение и потвърждение за сключените сделки и отчет за наличностите и операциите по сметката на Клиента със съдържанието и сроковете, определени в приложимото законодателство. Клиентът се задължава да проверява всекидневно получените в електронен вид извлечения и веднага да уведоми Трейдинг 212 при неточност в тях.

4.7. Всички сделки по настоящия Договор, които се отнасят до инструменти, търгувани на борса или друг регулиран пазар, ще бъдат изпълнявани съобразно правилата на съответния пазар. Трейдинг 212 не носи отговорност за понесените от Клиента загуби в резултат на промяна в правилата за търговия на съответната борса или валутен пазар.

4.8. Трейдинг 212 няма да приема Нареждания за сключване на сделки, когато:

 1. съответният пазар е затворен за търговия;
 2. Клиентът няма достатъчно средства по Сметката си, с които да гарантира сделката;
 3. са налице форсмажорни обстоятелства или технически проблеми, които възпрепятстват изпълнението на Нареждания.

4.9. Трейдинг 212 може да прекрати всички или част от Услугите, предоставяни на Платформата за търговия без предварително предизвестие, в случаите, когато:

 1. установи, че са налице форсмажорни обстоятелства;
 2. има подозрение или са налице обстоятелства, уличаващи Клиента в пране на пари, измами с кредитни карти, финансиране на тероризъм и/или други криминални проявления;
 3. има подозрение или са налице доказателства за злонамерено отношение на Клиента към Трейдинг 212;
 4. Трейдинг 212 подозира, че Клиентът използва/е използвал фронт-рънинг практики и/ или е придобил и злоупотребил с вътрешна информация или друга информация, защитена от закон или от приложимите пазарни практики;
 5. установим сериозни технически проблеми, които възпрепятстват нормалното функциониране на Платформата за търговия и/или е настъпила Явна грешка;
 6. В такива случаи Ние имаме право да откажем изпълнението на Нарежданията или инструкциите на Клиента и да отменим всички Ваши транзакции, дори и ако вече са били потвърдени, без да посочваме причини за решението си. В този случай Трейдинг 212 има право да не изплати сумите, получени в Сметката ви в резултат на такива транзакции, В описаните по-горе случаи Трейдинг 212 не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникнали за Клиента.

4.10. Клиентът се съгласява, че понякога е възможно да има технически проблеми или неизправности с Платформата за търговия. В такъв случай Клиентът следва да се свърже незабавно с Трейдинг 212 и да поиска информация за цените на инструментите.

4.11. Клиентът се съгласява, че при изпълнение на подадена от него „Стоп” поръчка и при резки колебания на цената на инструмента, същата може да бъде изпълнена на цена, различна от посочената в нея.

4.12.1. С подписването на Договора Клиентът се уведомява, че е възможно котировките на определени Финансови инструменти, до които има достъп чрез Платформата за търговия, да съдържат Явна грешка в резултат на закъснения или технически грешки при получаване на необходимата информация, което прави съответна котировка неправилна (грешна). Всяко обявяване от нас на Явна грешка ще бъде направено добросъвестно и ще бъде основано на разумна оценка на приложимата информация.

4.12.2. Ако се установи наличие на Явна грешка в котировките, то Трейдинг 212 има право да анулира Нареждането, подадено при съответната грешна котировка и съответните последици, изразяващи се или в печалба, или в загуба за Клиента веднага след установяването на подобна Явна грешка. Трейдинг 212 не носи отговорност за претърпените от Вас вреди и последващи загуби в резултат на подобно анулиране.

4.13.1. С подписване на договора Клиентът се уведомява и се съгласява, че Трейдинг 212 може да не предоставя котировки в определени моменти, когато са налице временни технически затруднения или обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на даден пазар и оттам има невъзможност да се формират котировки. В този случай Трейдинг 212 не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиента.

4.13.2. Разпоредбите на раздел „Особености при извършване на дейност чрез електронна платформа за търговия” от Общите условия, ще се прилагат, mutatis mutandis, за всички други случаи на вреди, претърпени от Клиента.

4.14. С подписването на настоящия Договор Вие декларирате, че:

 1. сте запознати с и приемате целия Договор, включително Общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Политиката за определяне на клиентите и Правилата на ползване, които са достъпни на Уебсайта;
 2. сте запознати и приемате Тарифата на Трейдинг 212, включваща всички разходи по изпълнение на Нареждания;
 3. давате съгласие да предоставите на Трейдинг 212 личните си данни, необходими за сключването на настоящия Договор, и ще ни информирате веднага в случай на каквото и да е промяна във Вашите лични данни.

4.15. С настоящото декларирате и се задължавате, че:

4.15.1. всяка информация, предоставена от Вас, е пълна, вярна, точна и не е подвеждаща по никакъв начин;

4.15.2. Вие имате правоспособността да сключите настоящия Договор от ваше име и за ваша собствена сметка, а не като представител или пълномощник на друга страна;

4.15.3. Не сте под запрещение и спрямо Вас не са приложими никакви закони или разпоредби, които Ви възпрепятстват да изпълнявате настоящия Договор и Вие не сте висш служител, управител, директор, член на борда на директорите или други подобни на който и да е регулиран пазар и / или компания, чиито акции се търгуват на такъв регулиран пазар;

4.15.4. Вие сте в изпълнение на всички закони и разпоредби, които са приложими спрямо вас, включително, но не само на местни финансови регулации и местни данъчни закони; и

4.15.5. Вие ще търгувате по обичаен начин и няма да се стремите да манипулирате съответния финансов пазар и/или Платформата за търговия, включително, но не само, да сключвате сделка, която може да се квалифицира като:

4.15.5.1. Пазарна злоупотреба (като например търговия с вътрешна информация или злоупотреба с използването на конфиденциална информация) или други подобни практики, които могат да бъдат определени като пазарни злоупотреби;

4.15.5.2. Скалпинг;

4.15.5.3. Съгласувани практики съвместно с трета страна или подобни злоупотреби или манипулиращ начин за използване на Платформата за търговия;

4.15.5.4. Злоупотреба с платформата, манипулиране на цени, манипулиране на време или подобни практики.

4.16. Задълженията съгласно член 4.15. се считат за изпълнени от Вас всеки ден, в който настоящия Договор е в сила. В случай на каквото и да е нарушение, Ние ще имаме правото да отменим всяко Нареждане, което е направено в нарушение на член 4.15, да закрием Вашата сметка и да прекратим Договора. В този случай ние няма да сме отговорни за каквито и да е вреди "възникнали за клиента"

4.17. Когато преценим, че използвате забавяне в Платформата, за да търгувате по несправедлив начин, Ние можем по собствена преценка да анулираме всички Нареждания и да върнем единствено депозираните от Вас средства, като приспаднем сумата на всички по-ранни тегления и след това закрием Вашата сметка.

4.18. Подобна търговия се разпознава по големия брой позиции, които се откриват и закриват в рамките на съмнително кратък период от време в сравнение с обичайната търговия, чрез което Клиентът цели да се възползва по несправедлив начин от забавянето във вреда на Трейдинг 212.

4.19. Трейдинг 212 не носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения (Нареждания) на Клиента при ползване на Услугите на Платформата за търговия. Трейдинг 212 носи отговорност пред Клиента за точното изпълнение на неговите Нареждания, в съответствие с условията на този Договор. Трейдинг 212 ще осигури защитата ви като Клиент и ще действаме в интерес на Клиента, в съответствие с действащото законодателство.

4.20. Клиентът е длъжен да спазва приложимото данъчно законодателство относно реализираните доходи от сделки с договори за разлика (CFD). Във връзка с това ще Ви предоставим служебна бележка.

4.21. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на Договора, в който случай Клиента трябва да затвори всички отворени позиции.

4.22. С настоящото се съгласявате, че за всяка от сключваните сделки в изпълнение на Нареждане на Клиент по настоящия Договор, Трейдинг 212 действа като насрещна страна, независимо от вида на клиентското Нареждане – „купува“ или „продава“.

4.23. С настоящото се задължавате да ни уведомите всеки път, когато банкова карта, която сте ползвали, за да извършите плащания към нас, бъде блокирана, деактивирана или по друг начин спряна. С изключение на случаите, когато банкова карта е изтекла, Ние няма да носим отговорност, ако удовлетворим Ваше искане за теглене на пари по карта, която е блокирана, деактивирана или по друг начин спряна, за което не сме били уведомени.

5. Гаранционна сума. Разплащания между страните.

5.1. За всяка отворена позиция Трейдинг 212 блокира като обезпечение част от внесените от Клиента средства. Тези средства са Гаранционна сума (Маржин) и не могат да бъдат теглени от Вас. Подробна информация за актуалните нива на маржин е налична на Уебсайта.

5.2. С подписването на настоящия Договор Вие се съгласявате да поддържате във всеки един момент подходящо ниво на Маржин и от Вас се изисква да следите самостоятелно размера на Гаранционната сума и да го възстановявате незабавно, когато нивото на Маржин падне под изискуемия минимум.

5.3. Клиентът се съгласява, че в случай, че балансът по Сметката му падне под изискуемото ниво на Гаранционната сума, Трейдинг 212 има правото да затваря частично и/или изцяло отворените от Клиента позиции на текущи пазарни цени без предварително уведомление за това, с оглед предпазване на Клиента от реализиране на загуби, надвишаващи Свободните средства в Сметката му.

5.4. С настоящия Договор Клиентът се съгласява с цените, на които позициите ще се затварят в случай на липса на достатъчен Маржин. Вие ще бъдете незабавно уведомени за затворените позиции чрез Платформата за търговия, която предоставя достъп до Вашата сметка, както и чрез автоматично генерирано съобщение, изпратено на електронната поща на Клиента (еmail).

5.5. Ако Клиентът допусне недостиг на Гаранционната сума (ако балансът по Сметката падне под нивото на минимално изискуемата Гаранционна сума за съответния инструмент), Трейдинг 212 уведомява Клиента за недостига чрез Платформата за търговия, и чрез автоматично генериране на съобщение на електронната поща на Клиента (еmail), когато това е възможно.

5.6. Действията по член 5.5. се прилагат, когато недостигът достигне над 50% (петдесет процента) от изискуемата Гаранционна сума за поддържане на отворените позиции.

5.7. Процедурата и действията по член 5.5. и член 5.6. при недостиг на Гаранционна сума са автоматично заложени в Платформата за търговия и се осъществяват без човешка намеса и без възможност за субективно отношение или недобросъвестно поведение от страна на Наши служители.

5.8. Процедурата и действията по член 5.5. и член 5.6. се предприемат, за да се предпази Клиента от натрупване на големи загуби, които биха се изразили в негативен баланс по Сметката му. По този начин Клиентът избягва поемане на допълнителни задължения, които ще надхвърлят наличните парични средства по Сметката му.

5.9. Клиентът има право да тегли пари от Сметката си до размера на Свободните средства по нея. Изплащане на суми на трети лица от вашата Сметка няма да се допуска. Не се допуска и захранване на Сметката ви по банков път от трети лица. Клиентът има право да превежда парични суми по банкови сметки на Трейдинг 212 само след като е подписал Договор с Нас и след получаване на потребителско име и парола за достъп до Платформата за търговия.

5.10. Запазваме си правото да въведем лимит за минимална сума за теглене от Вашата сметка без предварително предизвестие и по наше усмотрение. Минималната сума за теглене се публикува в "Позиции и плащания", които са достъпни на нашия Уебсайт.

6. Инструкции и комуникации между страните.

6.1. Клиентът подава Нареждания на Уебсайта, след като се идентифицира в него с потребителско име и парола. С настоящото Страните по Договора се споразумяват да комуникират чрез имейли и писмени съобщения в Платформата за търговия.

6.2. Трейдинг 212 не носи отговорност при загуба, претърпяна от Клиента, в следствие на неточно подадено Нареждане, прекъсване на връзката или повреда на средствата за комуникация.

7. Начин на подаване на нареждания. видове нареждания.

7.1. Приемането на Нареждания между Страните се осъществява чрез средствата за комуникация, изброени в член 6. 

7.2. За всяка сделка Клиентът получава котировка от Нас чрез Платформата за търговия. Котировката е валидна до замяната ѝ с нова, което се случва автоматично на Платформата за търговия.

7.3. Никоя от Страните няма право да откаже изпълнението на Нареждане, ако такова Нареждане е извършено при наличието на валидна котировка и Клиентът е потвърдил, че „купува” или „продава” исканото количество от съответния инструмент, освен както е определено в този Договор.

7.4. Чрез Платформата за търговия на Клиента се предоставят две цени за всеки инструмент – цена „КУПИ” и цена „ПРОДАЙ”. Клиентът купува на цена „КУПИ (BUY)” и продава на цена „ПРОДАЙ (SELL)”.

7.5. Клиентът може да подава следните видове Нареждания:

7.5.1. „Пазарно нареждане“– това Нареждане се изпълнява незабавно на текущата пазарна цена. Ако има промяна в пазарната цена преди изпълнението, то тогава:

 1. Нареждането ще бъде автоматично изпълнено на по-добра цена, ако промяната на цената е в полза на Клиента;
 2. Клиентът получава нова котировка с различна цена, ако промяната на цената не е в негова полза.

7.5.2. „Асоциирано нареждане“ – това Нареждане се използва за затварянето на дадена отворена позиция и се изпълнява, ако пазарната цена достигне стойността, зададена в Нареждането. Ако позицията бъде затворена, Асоциираното нареждане се отменя автоматично. През Времето за търговия Асоциираното нареждане се изпълнява на посочената цена. Дадено Асоциирано нареждане може да се изпълни на различна цена при отваряне на съответния пазар. Има три вида Асоциирано нареждане:
1. „Нареждане за ограничаване на загубата“– използва се за затваряне на отворена позиция на определена загуба. В Платформата за търговия може да има зададено ниво на загуба във валутата на Сметката, но тази информация има указателен характер и не е гарантирана.
2. „Нареждане за желана печалба“ – използва се за затваряне на отворена позиция с определена печалба. В Платформата за търговия може да има зададено ниво на печалба във валутата на Сметката, но тази информация има указателен характер и не е гарантирана.
3. „Пълзящ стоп“ – Нареждане за ограничаване на загубата, при което цената на изпълнение следва пазарната цена с определено от Клиента отстояние.

7.5.3. „Нареждане за отваряне на позиция“ – това Нареждане се изпълнява ако пазарната цена достигне зададеното в поръчката ниво. Използва се за отваряне на нова позиция или за изменение на съществуваща отворена позиция. Това Нареждане може да се изпълни на различна цена особено когато пазарът е волатилен или неликвиден и цената на изпълнението ѝ не е гарантирана. Има три вида Нареждания за отваряне на позиции:
(1) „Стоп/Лимит“ – това е или „Стоп“, или „Лимит“ нареждане. Платформата за търговия автоматично определя вида на Нареждането в зависимост от настоящата пазарна цена и зададената цена за отваряне на позицията.
(2) „Едната отменя другата“ (OCO – One cancels the other) – комбинация от две Нареждания за отваряне на позиция, при което изпълнението на едната автоматично отменя другата.
(3) „Обвързано нареждане“ – комбинация от едно Нареждане за отваряне на позиция и едно или две Асоциирани нареждания, които зависят от първото. Ако има разлика в цената и цената на изпълнение на Нареждането за отваряне на позиция е извън границите на Асоциираните нареждания, тогава Обвързаното нареждане автоматично се отменя от Платформата за търговия.

8. Разходи за клиента – лихви, такси, комисиони, възнаграждение.

8.1. За предоставяне на Услугите по настоящия Договор Вие ще ни заплатите възнаграждения, такси или комисиони, подробно определени в Тарифата на Трейдинг 212.

8.2. Трейдинг 212 не дължи лихва върху Гаранционната сума на Клиента (освен Лихвения суап, определен в член 8.3).

8.3. За всеки ден, през който Клиентът има отворена позиция, той ще плаща или получава Лихвен суап, определен в Тарифата на Трейдинг 212.

8.4. Определените в Тарифата суми или проценти по тази член могат да бъдат променяни и промяната влиза в сила от обявяването им на Уебсайта.

8.5. Всички суми и разходи, дължими от Клиента ще бъдат приспадани от Сметката, а ако Лихвеният суап е положителен, той се превежда по сметката на Клиента.

8.6. Ние си запазваме правото да начисляваме по вашата Сметка такса за неактивност за поддържането, администрирането и управлението на нормативното съответствие на неактивна Сметка без предварително предизвестие и по наше усмотрение.

8.7. Таксата за неактивност може да стане дължима, в началото на всеки месец, в случай че по Вашата Сметка няма сключени сделки за период от най-малко шест последователни месеца (180 дни) и основанието за това е, че Трейдинг 212 Ви предоставя непрекъснато услуги във връзка с търговията с CFD (договори за разликa) независимо дали реално ги използвате.

8.8. Таксата за неактивност се публикува в “Позиции и плащания”, които са достъпни на нашия Уебсайт. Вие се съгласявате, че отговаряте за и ще платите таксата за неактивност, когато стане дължима и че ние можем да я удържим от средствата, които държим от ваше име.

8.9. Ако салдото по Вашата сметка е нулево или след начисляването на таксата за неактивност салдото по Вашата сметка ще стане нулево или отрицателно, ние ще начислим такава част от таксата, която ще направи салдото нулево.

8.10. Трейдинг 212 ще има правото, но не и задължението, по своя преценка и без предварително предизвестие да прекратява настоящия Договор едностранно, в случай че балансът по сметката Ви е 0 (нула) и не сте влизали в сметката си на Платформата за търговия за период от шест поредни месеца (180 дни).

9. Отчетност.

9.1. С подписването на настоящия Договор Клиентът заявява желанието си информацията, която Трейдинг 212 е длъжен да му предоставя на траен носител, да му бъде предоставяна чрез електронни средства за комуникация, включително чрез Платформата за търговия и/или чрез електронната поща (email) на Клиента.

9.2. Ще ви изпратим потвърждение за всякo Нареждане, подадено от Вас. Ще изпратим такова потвърждение чрез електронни средства за комуникация, включително чрез Платформата за търговия или чрез Вашия имейл. Всеки работен ден ще ви предоставяме извлечения в реално време и потвърждение на транзакциите ви чрез Платформата за търговия, която ви дава достъп до Сметката ви.

9.3. Клиентът трябва да проверява извлеченията при получаването им и да уведоми Трейдинг 212, ако в тях има допусната грешка или неточност. Извлеченията стават окончателни и не могат да се коригират, ако Клиентът не уведоми Трейдинг 212 за неточност в срок от един работен ден от датата на получаване на извлечението.

10. Приемане на нареждания за търговия с договори за разлика върху валутни двойки и криптовалути.

10.1. Договорът за разлика (или CFD) е деривативен Финансов инструмент, създаден на базата на акции, индекси, криптовалута, фючърси или друг Финансов инструмент (базов инструмент). Договорите за разлика са създадени, за да Ви позволят да спекулирате по отношение на цената на акции, индекси, криптовалута, фючърси или друг финансов инструмент без физически да купувате базовия инструмент. 

10.2. Цената на дадена валутна двойка показва съотношението, в което се търгуват двете валути, например EUR/USD. Покупката на валутна двойка представлява покупката на първата валута в двойката и продажбата на втората. Продажбата на валутна двойка представлява продажбата на първата валута в двойката и покупката на втората. Сделките с валутни двойки са без реална доставка на валута. Те се извършват само със спекулативна цел.

10.3. Минималните количества на поръчките са посочени на Платформата за търговия.

10.4. Клиентът е наясно, че цените на валутните двойки се посочват на Платформата за търговия и могат да се различават минимално от цените на други инвестиционни посредници.

10.5. Печалбите и загубите от търговията с валутни двойки са винаги във втората валута от двойката. Например при търговия с EUR/USD печалбата или загубата на КЛИЕНТА ще е в щатски долари.

10.6. Всички сделки с валутни двойки се сключват в съответствие с чл. 7, като се използват средствата за комуникация, описани в чл. 6.

10.7. Трейдинг 212 може да определи Забранени зони, в които Клиентът няма да може да поставя чакащи поръчки. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент.

11. Приемане на нареждания за търговия с договори за разлика върху акции и индекси.

11.1. Договорът за разлика върху Акции и Индекси позволява на Клиента да спекулира с цената на дадена акция или индекс, бе се налага физически да купува се налага физически да купувинструмента. Сключването на договор за разлика върху акция не Ви прави акционер в съответната компания. Вие няма да имате право на глас или ликвидационна квота.

11.1.1. Страните изрично се съгласяват, че при търговията с договори за разлика:

 1. при изпълнение на Нарежданията нито една от Страните не придобива в наличност закупения чрез договора за разлика базов инструмент;
 2. при изпълнение на Нарежданията никоя от Страните не е задължена да купи, продаде или да достави съответния базов инструмент, който търгува под формата на договор за разлика.

11.2. Цени, лихви и комисиони

11.2.1. Цената на договора за разлика се променя всекидневно и е близка или равна на борсовата цена на съответния базов актив – акция, индекс, криптовалута или фючърс.

11.2.2. За подаване на Нареждане за покупка или продажба на договори за разлика Вие трябва да има достатъчно Налични средства по Сметката, съгласно актуалните проценти, обявени на Уебсайта. За всички отворени позиции се прилагат изискванията на чл. 5.3 - 5.7.

11.2.3. Когато сте открили дълга позиция, Вие ще заплатите от Сметката си лихва за всеки ден, през който позицията Ви е отворена, съгласно Тарифата на Трейдинг 212.

11.2.4. Когато сте открили къса позиция, по Сметката ви ще бъде платена или събрана лихва за всеки изминал ден, съгласно Тарифата на Трейдинг 212.

11.2.5. Сметката ви ще бъде таксувана с разходите за всяка сделка с договори за разлика, съгласно Тарифата на Трейдинг 212.

11.2.6. Изплащане на дивидент по акция, предмет на договор за разлика:

 1. когато сте на дълга позиция, Вие се съгласявате да получите 100% от нетната стойност на дължимия дивидент, която стойност ще бъде преведена по Сметката ви;
 2. когато сте на къса позиция, Вие се съгласявате, че от Сметката ви ще бъдат събрани 100% от брутната стойност на дължимия дивидент.

11.2.7. Ние си запазваме правото да правим парични или други корекции по отношение на движенията на базовия индекс, резултат от разпределението на дивиденти или други корпоративни събития, доколкото тези корекции се считат за справедливи и разумни. Такива събития включват, наред с други (списъкът не е изчерпателен):

 1. съобщение, че акциите на дадена компания ще бъдат премахнати или добавени към индекс;
 2. промяна в метода на изчисление на даден индекс;
 3. изплащане на дивидент върху акция от компания в даден индекс;
 4. Трейдинг 212 има право по свое усмотрение да променя процента на гаранционната сума за всеки инструмент, а от Клиента могат да бъдат изискани допълнителни средства.

11.3. Когато дадена компания направи сплит или обратен сплит на акциите си, то Клиентът е наясно и се съгласява, че ще бъде увеличено или намалено количеството на отворената му позиция в тази акция.

11.4. Когато дадена компания фалира или бъде свалена от търговия на съответната борса, то позициите на Клиента в нея ще бъдат служебно затворени, като последният се съгласява с цените на затваряне.

11.5. В случай на големи колебания в цената на даден инструмент Ние можем да променим процентът на обезпечение за този инструмент и от Клиента може да бъде поискана допълнителна гаранционна сума.

11.6. ПРИЕМАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ ФЮЧЪРСИ

11.6.1. При търговията с договори за разлика върху фючърси се прилагат, mutatis mutandis, всички разпоредби от член 11 до член 11.2.6.

11.6.2. Всеки Фючърс договор има начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на Фючърсите се съдържа в името им, например Oil-19Jul13.

11.6.3. Вие се съгласявате, че позициите ви ще бъдат затворени автоматично на датата на изтичане на съответните Фючърс договори.

11.6.4. Вие се съгласявате с цените, на които ще бъда затворени позициите ви на датата на изтичане на съответния Фючърс договор.

11.6.5. Клиента се съгласява, че настройката по подразбиране на функцията за Auto Rollover ще бъде „Включено“ Клиентът може да промени тази настройка по всяко време.

11.7. ПРИЕМАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ ЗЛАТО И СРЕБРО

11.7.1. Търговията с договори за разлика върху злато и сребро се извършва на базата на спот цена, а сделките с тях са без реална доставка на закупените или продадени количества.

11.7.2. При търговията с договори за разлика върху злато и сребро цената на ценния метал показва съотношението, в което той се търгува спрямо валутите.

11.7.3. Минималното търгувано количество е посочено на Уебсайта.

11.7.4. Вие сте наясно, че цените на договорите за разлика върху злато и сребро, както са посочени на Уебсайта, могат да се различават от минималните цени на други инвестиционни посредници.

11.7.5. Приемането на нареждания за сделки с договори за разлика върху злато и сребро се осъществява по начина, посочен в член 7, като се използват средствата за комуникация, описани в член 6.

11.7.6. Трейдинг 212 може да определи Забранени зони, в които Вие няма да може да поставяте чакащи Нареждания. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент.

12. Срок, действие, изменение и прекратяване на договора.

12.1. Настоящият Договор влиза в сила на датата, на която бъдете активирани след успешното приключване на процеса по Вашата регистрация като клиент и приемането от Ваша страна на условията на Договора и всички приложения към него. Този Договор е безсрочен и ще бъде в сила между Страните докато не е прекратен в съответствие с член 12.2.

12.2. Настоящият Договор може да бъде прекратен, както следва:

12.2.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено;

12.2.2. С четиринадесетдневно писмено предизвестие от всяка една от Страните. В случай че Клиентът има отворени позиции, Клиентът се съгласява, че Ние ще имаме правото да ги затворим към момента на изпращане на предизвестието;

12.2.3. Без предизвестие в случай, че Клиента не спази някое от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само нарушение на член 4.16;

12.2.4. Без предизвестие, в случаите на член 4.9 и член 8.10;

12.2.5. Без предизвестие, в случай на несъгласие на Клиента с измененията и допълненията в Общите условия и/или Тарифата за разходите, таксите и комисионите и/или всеки друг документ, който е неразделна част от този Договор;

12.2.6. Ние си запазваме правото незабавно да прекратим настоящия Договор без предизвестие в случаите, когато основателно подозираме, че има пазарна злоупотреба. В такива случаи си запазваме правото да откажем да изпълняваме вашите Поръчки и да анулираме всичките Ви транзакции, дори ако те вече са потвърдени от Нас. В такъв случай ние ще имаме правото да не плащаме сумите, получени в Сметката ви в резултат на такива транзакции.

12.2.7. Незабавно, в случай че получим официален документ, удостоверяващ смъртта на Клиента. В тези случаи ще затворим всички открити позиции на Клиента независимо от текущия им резултат и ще продължим да съхраняваме всички клиентски активи, докато не ни бъде предоставено официално свидетелство относно законните наследници на починалия Клиент, както и конкретни указания от оправомощено лице относно последващите ни действия спрямо тях.

12.2.8. В случаите, посочени в чл. 12.2.3 - 12.2.7, Ние няма да носим отговорност за каквито и да е вреди, претърпени от Вас.

12.3. Трейдинг 212 може да изменя разпоредбите на настоящия Договор по всяко време, чрез изпращане на 14-дневно писмено предизвестие до Клиента относно промените.

13. Предупреждения за рисковете.

13.1. Преди да търгувате с договори за разлика (CFD), трябва да сте сигурни, че напълно разбирате свързаните с това рискове. Договорите за разлика са сложни инструменти и вървят с голям риск от внезапна загуба на пари заради използвания ливъридж. Ние сме задължени да уведомяваме непрофесионалните клиенти за процента на непрофесионални клиенти, които са загубили пари от търговия със CFD през последните 12 месеца. Това уведомление е налично на нашия сайт: https://www.trading212.com/. Вие следва да прецените, дали разбирате как функционират договорите за разлика и дали сте в състояние да си позволите да изгубите своите пари. Със сключването на настоящия Договор Вие приемате, че можем да Ви предоставяме описание на някои от рисковете, свързани с търгуването с договори за разлика, на нашия Уебсайт и в Уведомлението за оповестяване на риска.

13.2. Търгуването с договори за разлика (CFD) може да не е подходящо за всички инвеститори поради високия риск и сложния му характер. Може да загубите цялото си първоначално плащане или по-голямата част от него и може да се наложи да извършите допълнителни плащания. Вие носите отговорност за собствените си търговски решения. Ако имате някакви съмнения, трябва да потърсите независим съвет.

13.3 Търговията с договори за разлика (CFD) се основава на движението на цените (поскъпване и поевтиняване) на базовите инструменти. Поради това Вие сте изложени на рискове, подобни на рисковете от притежаването на базовите инструменти, но в по‑голям мащаб. Стойността на базовите инструменти може да нарасне или да спадне. Поради използването на ливъридж, търговията с договори за разлика (CFD) е свързана с по‑висок риск от търговията с обикновени акции и може да не е подходяща за всеки.

13.4 Търговията, осъществявана от Вас в нашата Платформа за търговия, не се осъществява на фондова борса или на пазар и по отношение на нея не се извършва клиринг в централна клирингова къща. Сделките с договори за разлика (CFD) са договори с Нас като ваш контрагент.

14. Други разпоредби.

14.1. Настоящият Договор може да бъде преведен на различни езици, като при неточности на превода приоритет ще има английския вариант.

14.2. Комуникацията между Страните ще се извършва на български или английски език.

14.3. За всички неуредени въпроси ще се прилагат разпоредбите на Общите условия на Трейдинг 212. В случай на противоречие между настоящия Договор и Общите условия, разпоредбите на този Договор ще имат приоритет.

14.4. С подписването на настоящия Договор Клиентът се задължава да уведоми Трейдинг 212 при промяна на декларираната информация.

14.5. Трейдинг 212 се задължава да спазва всички свои задължения съгласно приложимото законодателство.

14.6. Ние ще спазваме законовите разпоредби и клиентските активи ще бъдат идентифицирани и съхранявани отделно от собствените активи на Трейдинг 212.

14.7. Ние сме задължени да идентифицираме и да удостоверим самоличността на нашите клиенти, а при определени обстоятелства и тази на други лица, като директори или действителни собственици, в съответствие със законодателството срещу изпирането на пари, както и да актуализираме тази информация. Вие се съгласявате, че можем да направим проверки, използвайки електронни системи за проверка или други бази данни по наша преценка. Също така може да докладваме на официалните ведомства всяка информация, която води до съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

14.8 Ние ще получим и съхраняваме вашите лични данни в съответствие със съответното законодателство за защита на личните данни и борба с изпирането на пари. Като ни инструктирате да Ви предоставяме Услугите, Вие давате съгласието си и позволявате на Нас и нашите внимателно подбрани доставчици, консултанти и подизпълнители да използваме тези данни единствено, за да спазим задълженията ни по отношение на отчетността и идентификация на клиентите, да наблюдаваме, разработваме и подобряваме нашите услуги, включително ИТ системите, използвани във връзка с предоставянето на такива услуги.

14.9 Ние няма да сме отговорни за загуби, вреди или закъснения, произтичащи от спазването на нашите законови или регулаторни изисквания и задължения.

14.10 Настоящият Договор и всеки въпрос или спор, произтичащи от или свързани с предмета на Договора, се уреждат, тълкуват и изпълняват в съответствие със законите на Република България.

14.11. Всички спорове се уреждат по взаимно съгласие между Страните. Ако Страните не могат да постигнат съгласие, спорът се отнася за решаване до компетентния български съд.

14.12. Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба на настоящия Договор (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за заличена, доколкото това се изисква, и приложимостта на другите разпоредби на настоящия Договор не се засяга.

14.13. В никакъв случай което и да е закъснение, неизпълнение или пропуск (изцяло или отчасти) при прилагането, използването или упражняването на каквото и да е право, правомощие, привилегия, претенция или средство за защита, предоставени от или произтичащи от настоящия Договор или по закон, не може да се счита като отказ от това или друго право, правомощие, привилегия, претенция или средство за защита по отношение на въпросните обстоятелства или действащи така, че да забранят изпълнението на това или друго право, правомощие, привилегия, претенция или средство за защита във всеки друг случай и по всяко друго време.

14.14. Този Договор е подписан от разстояние, чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

14.15. Всяка Страна ще пази всяка лична, финансова или друга информация с поверителен характер, станала ѝ известна за другата Страна в резултат от предоставянето на Услугите, и ще полага разумни усилия за предотвратяване на разкриването на тази информация съгласно член 14.15.1.

14.15.1. Можем да разкриваме информация за Вас в следните случаи:

14.15.2. на органи, които имат законово право на достъп до Вашите данни (включително всяка правораздаваща или данъчна институция);

14.15.3. когато сме задължени да разкрием информация в резултат от съдебно решение или подобен процес;

14.15.4. когато имаме друго законово задължение или разрешение за предоставяне на информация; или

14.15.5. когато това е необходимо с оглед предоставяне на Услугите.

Trading 212 Отпечатай

Започни да търгуваш сега