Допълнителни условия за ISA акции и дялове

1. Обща информация.

1.1. Тези допълнителни условия за Индивидуалната спестовна сметка (ISA) за акции и дялове (ISA условия) съдържат допълнителни правила и условия към Бизнес правилата за търговия с акции на Trading 212 UK Ltd., които ще се отнасят за Вас, ако се регистрирате за Индивидуална спестовна сметка за акции и дялове. Разпоредбите на Условията за раздаване на акции, свързана с търговия с акции, се прилагат с необходимите промени и към следните ISA условия. В случай на несъответствие, настоящите ISA условия имат предимство пред Условията за раздаване на акции, свързани с търговия на акции.

1.2. Индивидуалната спестовна сметка (ISA) за акции и дялове има значението според приложимите закони, включително Регулации за индивидуална спестовна сметка от 1998 г. с измененията или заместването ("ISA регулации"). ISA регулациите ограничават вида на инвестициите, които може да притежавате във всеки ISA акаунт. Моля, отбележете, че това означава, че не всички финансови инструменти, налични на нашата търговска платформа, ще бъдат налични за вас за търгуване във вашия ISA акаунт. Въпреки това, вие ще можете да се възползвате от прилагане на преференциална такса, предложена от Кралската агенция по приходи и мита (HMRС) за такъв ISA акаунт според ISA регулациите.

1.3. Можете да се абонирате само за Вашата собствена ISA сметка за акции и дялове, като всички абонаменти трябва да бъдат направени от Ваше собствено име. Вие винаги ще бъдете единствен собственик на Вашите инвестиции, които се държат от Trading 212 UK Ltd.

1.4. Не трябва да използвате инвестициите и/или паричните средства във Вашата ISA сметка за акции и дялове като гаранция за заеми, освен ако това не е допустимо по Регламентите за индивидуалните спестовни сметки от 1998 г. („Регламентите“).

1.5. Вие ни оторизирате да представяме на Агенция "Приходи и митници" (HMRC) цялата информация, изисквана от закона. Ще ви уведомим по имейл, в случай че поради неспазване на условията на Регламентите вашата ISA сметка за акции и дялове стане невалидна.

2. Важна информация.

2.1. Вие се абонирате за ISA сметка за акции и дялове за текущата данъчна година и за всяка последваща данъчна година, през която сте абонирани за ISA за акции и дялове.

2.2. Не можете да се абонирате за ISA сметка за акции и дялове, ако вече сте абонирани за друга ISA сметка за акции и дялове през същата данъчна година.

2.3. За да се абонирате за ISA сметка, трябва да бъдете жител на Обединеното кралство на възраст на или над 18 години.

2.4. Данъчните облекчения по Вашата ISA сметка за акции и дялове са обвързани с личното Ви състояние и подлежат на промяна.

2.5. Всички такси, събрани от нас от Вашата сметка, могат да намалят размера на Вашите данъчни облекчения.

2.6. Споразумението ще влезе в сила на деня, в който получим валидно заявление, заедно с първия абонамент или, ако преминавате към нас от друг мениджър на ISA, в деня, в който получим валидно заявление за прехвърляне, заедно с прихода от прехвърлянето от предходния мениджър на ISA.

2.7. Trading 212 запазва правото си да поиска от вас да преместите Вашия ISA акаунт към друг доставчик в рамките на 30 дни, ако разумно вярва, че сте нарушили някои условия на нашето Споразумение. През това време, върху вашия акаунт ще бъде поставено "Ограничение само за продажба" .

3. Инвестиране.

3.1. Инвестициите в ISA могат да се извършат с банков превод, дебитна карта, прехвърляне на парични средства от съществуващо портфолио, държано при нас, или друг мениджър на ISA (според правилата на HMRC за прехвърляне на ISA).

3.2. Общата сума на вноските за инвестиции, в която и да е данъчна година, не трябва да надвишават максимално разрешената сума за инвестиране в ISA сметка за акции и дялове, определена от нормативната уредба за тази данъчна година.

3.3. Всички вноски, направени във Вашата сметка през всяка нова данъчна година, ще бъдат насочени първо във Вашата ISA, докато стигне до максималния размер или определения от Вас лимит за същата година. След достигане на максималния абонамент или предварително зададения от Вас лимит, бъдещите вноски ще бъдат пренасочвани към остатъка от Вашата сметка, който не се ползва за ISA, и която сметка наричаме обща инвестиционна сметка.

3.4. Ако не инвестирате нищо от своята ISA сметка за акции и дялове през текущата данъчна година, може да се наложи да попълните нова декларация за инвестиране от Вашата ISA сметка за акции и дялове през следващата данъчна година.

4. Прехвърляне/Теглене.

4.1. По Ваша молба ще прехвърлим всички или част от инвестициите по ISA (заедно със съответните права и задължения) към друг мениджър на ISA при спазване на правилата за прехвърляне на ISA на HMRC.

4.2. Обработваме всички молби за теглене или прехвърляне своевременно и обикновено в предвидения от HMRC срок от максимум 30 дни, като този срок може да бъде удължен поради обстоятелства извън нашия контрол. Ако желаете тегленето или прехвърлянето да се случат в определен момент, ще направим всичко възможно да изпълним молбата Ви. Въпреки това при прехвърлянията зависим от получаващия мениджър и затова не можем да го гарантираме.

4.3. Тази ISA сметка за акции и дялове не представлява гъвкава ISA сметка за акции и дялове. Всички парични средства, които внасяте по нея се отразяват в абонамента Ви за ISA за текущата данъчна година; тегленията не се приспадат от депозитите при изчисляване на лимитите за абонамент. Позволено Ви е да депозирате средства до максималния лимит на ISA за данъчна година.

4.4. Ние си запазваме правото да въведем изходна такса за каквито и да е парични средства, портфолио или прехвърляне на акции от Вашата ISA сметка към друг мениджър на ISA сметка. Всички подобни такси ще бъдат описани на страницата Правила за търговия в нашия уебсайт.

4.5. Trading 212 може само да улесни входящите и изходящите кешови ISA трансфери и няма да предложи монетни (под формата на инвестиции) трансферни услуги. Trading 212 няма да бъде отговорна за всякакви таксови усложнения или други разходи, произтичащи от кешовите ISA трансфери.

Trading 212 Отпечатай

Започни да търгуваш сега