Trading 212

Открий сметка

Условия на услуги за търговия с акции

Trading 212

Условия на услуги за търговия с акции

1. Въведение.

1.1. Всяко упоменаване на думите ‘ние’, ‘наш’, ‘наше’, ‘наша’, ‘наши’ и ‘нас’ в настоящото Споразумение следва да се тълкува като отнасящо се за Trading 212 UK ООД. (Trading 212). Съответно, всяко упоменаване на думите ‘Вие’, ‘Ваш’, "Ваше’, ‘Ваша’, ‘Ваши’ и ‘Вас’ следва да се тълкува като отнасящо се за Вас като клиент, ползващ нашите услуги по настоящото Клиентско споразумение.

1.2. Ние сме упълномощени и се регулираме от Службата за финансов контрол на Обединеното кралство (“FCA”). Нашият номер на регистрация при FCA е 609146. Можете да го проверите в Регистъра за финансови услуги като посетите уебсайта на FCA: https://register.fca.org.uk/ или като се свържете с FCA на телефон 0800 111 6768.

1.3. Адресът на управление на FCA е 12 Endeavour Square, Лондон, E20 1JN. Упоменаването на FCA включва също всеки правоприемник, управляващ или регулаторен орган, който замества, заменя или поема някои от функциите на FCA.

1.4. Нашият адрес на управление е 43-45 Dorset Street, Лондон, W1U 7NA и ние сме регистрирани в Англия и Уелс с номер на търговското дружество 08590005. Упражняваме дейност под наименованието “Trading 212”.

1.5. Моля, прочетете внимателно настоящото Споразумение, преди да си откриете сметка при нас. Следва да сте наясно, че при откриване на сметка при нас, Вие приемате да бъдете правно обвързани от Клиентското споразумение.

1.6. Можете да приемете Клиентското споразумение на нашия уебсайт като отбележите полето за деклариране, че сте прочели, разбрали и приели Клиентското споразумение. Моля, имайте предвид, че ако откажете да приемете Клиентското споразумение, няма да можете да си откриете сметка при нас. Това Клиентско споразумение влиза в сила на датата, на която го приемете чрез нашия Уебсайт и/или чрез нашите мобилни приложения.

2. Обхват на Споразумението.

Споразумението между Вас и нас включва това споразумение, Политиката за изпълнение, Политиката за конфликт на интереси, Известието за риск от разкриване на информация, Известието за поверителност, всички графици, помощни документи, отнасящи се за горепосоченото, и допълнителни условия, използвани от нас (заедно наричани “Споразумението”).

3. Услуги, свързани с търговия с акции.

3.1. Предоставяме само услуга, свързана с изпълнение на търговия с акции и частични акции.

3.2. Ние ще Ви предоставим услуги, с помощта на разумна грижа и умения, но Вие се съгласявате, че ние няма да Ви предоставим съвет по отношение на сделка или дали за Вас е подходящо да подписвате това Споразумение или Поръчка.

3.3. Търговията с Акции и Частични акции предполага висок инвестиционен риск. Поръчките за транзакции, които подавате, са на Ваш собствен риск и разходи.

3.4. Ние няма да носим отговорност за предоставяне на всякакви данъчни или правни съвети във връзка с услугите.

3.5. Ние ще действаме от Ваше име, за да изпълняваме Вашите инструкции по отношение на Сделката като Възложител.

4. Съответствие с регулаторните разпоредби.

4.1. В съответствие с разпоредбите, категоризираме нашите клиенти в три основни категории:” допустими контрагенти”, “професионални клиенти” и “клиенти на дребно”.

4.2. Ние ще се отнасяме към Вас като към Клиент търговец, както се изисква от Службата за финансов контрол (FCA).

4.3. Ние може да изискаме различна категоризация, което ще доведе до загуба на определена регулаторна защита. Не сме задължени да приемаме всяко такова искане, но когато го приемем, ще Ви предоставим писмено известие за защитата, която губите.

4.4. Ако действате като агент на друго лице, ние ще Ви приемаме като самостоятелен клиент за целите на правилата на Службата за финансов контрол (FCA) и Вие ще бъдете отговорни пред нас във връзка с всички Трансакции, извършените от Вас в това си качество.

4.5. От нас се изисква да извършим оценка и да определим целеви пазар за инвестиционните продукти, произведени, разпространявани или продавани за Вас. В ролята си на производител и/или дистрибутор (продавач) на продукта, периодично ще извършваме оценка на инвестициите и ще споделяме информация за инвестиции, за да можем да предприемем съответните стъпки за подобряване на резултатите за Вас като наш клиент.

4.6. Трябва да ни предоставяте исканата от нас информация във връзка със спазването на всички правила на FCA и всички приложими правила и разпоредби срещу изпирането на пари. Вие гарантирате, че всяка информация, която сте ни предоставили, е пълна, точна и че не е подвеждаща по отношение на съществените ѝ аспекти. Ние си запазваме правото да отхвърляме заявления от високорискови юрисдикции в съответствие с настоящите ни правни и регулаторни отговорности.

4.7. Вие гарантирате за постоянно, че сключването на настоящото споразумение и Трансакции по него означава, че няма да нарушавате приложими разпоредби.

5. Права и задължения.

5.1. Задължени сме по закон да проверяваме самоличността на клиентите си. Възприели сме основан на риска подход спрямо този процес, при който може да се наложи, наред с другото, да получим документно доказателство за Вашето име, дата на раждане и адрес. Приемате, че може да използваме допълнителни електронни средства за потвърждаване онлайн, при които от Вас може да бъдат поискани, наред с другото, допълнителни данни, документи, снимкови и видео доказателства. Ако не сте в състояние да докажете по задоволителен начин своята самоличност, може да не получите разрешение за създаване на профил при нас или може да се наложи да закриете съществуващия си профил.

5.2. Може да направим оценка на целесъобразността на определени сложни продукти за Вас спрямо Вашите познания, опит и разбиране на свързаните с тях рискове. Ще Ви предупредим за този факт, ако считаме, че сделката не е целесъобразна. Ако след получаване на предупреждението ни решите да продължите със сделката, носите цялата отговорност за това свое решение.

5.3. Преди да приемем указанието Ви за търгуване във връзка с инвестиции и акции, търгувани в САЩ, може да поискаме от Вас да подпишете формуляр W-8BEN. Освен това нашите услуги и продукти не са на разположение за лица от САЩ (съгласно определението на Националната служба за приходите на САЩ). Ако придобиете статут на лице от САЩ, след като профилът Ви е бил създаден, трябва да ни уведомите незабавно. Това може да доведе до закриване на профила Ви, като евентуално наличните в него инвестиции ще бъдат прехвърлени навън или ликвидирани, а паричните средства ще Ви бъдат върнати.

5.4. Не приемаме указание за търгуване, когато: съответният пазар е затворен за търгуване; или нямате достатъчно средства в профила си за осъществяване на сделката; или са налице събития, описани като „непреодолима сила” в член 22.

5.5. Посредством платформата за търговия предоставяме извлечение и потвърждение за сделките Ви, както и информация за салдото в профила Ви и запис на всички сделки за профила Ви. При отсъствието на явна грешка извлечението и потвърждението имат окончателен и задължителен характер спрямо Вас. Трябва да проверявате електронните извлечения, получени от нас, и да ни уведомявате своевременно за евентуални несъответствия.

5.6. Приемате цялата отговорност за следене на профила си. Приемате да ни уведомявате незабавно, ако узнаете за:

 1. загуба, кражба или неразрешено използване на потребителското Ви име, паролата Ви или номера на профила Ви;
 2. неуспешно получаване от Ваша страна на съобщение или частично съобщение от нас, в което се указва, че дадена поръчка е получена, отказана и/или изпълнена; или
 3. каквато и да било неточна информация в салдата, извлеченията, формулярите за сключена сделка, записите или активите, или държаните пари, или хронологията на сделките в профила/профилите Ви.

5.7. Трябва да се уверите, че паролата Ви е поверителна по всяко време, и трябва да предприемете всички отговорни стъпки за:

 1. предотвратяване на използването на паролата Ви от други лица;
 2. неоповестяване на пълната Ви парола пред други лица, в това число пред служителите ни (било то по телефона или по друг начин);
 3. неизползване като парола на целия номер на профила Ви или част от него;
 4. предотвратяване на дочуване на разговора, когато се свързвате с нас по телефона; и
 5. предотвратяване на оставянето на мобилния Ви телефон или други устройства без надзор, докато сте влезли в платформата за търговия.

5.8. Ако не изпълнявате задълженията по настоящия член 5, това може да се отрази на начина, по който можем да Ви предоставяме услугата, и може:

 1. да откажем да създадем профил за Вас или да приемем активите Ви;
 2. да откажем да търгуваме за Вас;
 3. да откажем да извършим плащания или да прехвърлим инвестиции от профила Ви;
 4. да закрием профила Ви; и/или
 5. да предприемем други отговорни стъпки, необходими за спазването на нормативните изисквания.

5.9. Вие се ангажирате да ни информирате всеки път, когато карта, която сте използвали за извършване на плащане към нас е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин. Освен в случаите, в които картата е изтекла, ние няма да носим отговорност за удовлетворяване на искането ви за изтегляне, нареждайки пари обратно по карта, която е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин, без предварително уведомление от Ваша страна.

5.10. Ние имаме правото, но не и задължението, едностранно да прекратим Споразумението по свое усмотрение и без предварително уведомление, в случай, че балансът по сметката Ви е 0 (нула) и не сте се вписвали в профила си за период от шест поредни месеца (180 дни).

5.11. Ние ще отворим сметка на Ваше име в избраната налична валута. Ще можете да използвате профила си за да търгувате, щом депозирате по него поне сумата, посочена в таблицата за Срокове и комисионни и профилът е потвърден като проверен.

5.12. Ние имаме право да въвеждаме нови финансови инструменти и пазарни часове за търгуване на Платформата за търговия, както и да преустановяваме и/или премахваме от Платформата за търговия който и да е финансов инструмент или паразарни часове, по наша преценка.

5.13 Можете да правите депозити/тегления само във и от сметки на Ваше име. Депозити/тегления от/за трети страни не са разрешени и няма да бъдат обработвани. Със съгласието си да направите депозит потвърждавате, че депозирате собствени средства за своя търговия с Trading 212.

5.14. Запазваме си правото своевременно да поставяме лимити „само за продажба“ в следните случаи:

 1. Когато имаме подозрения за незаконна дейност;
 2. Когато имаме съмнения за ограничена дейност или недобросъвестна търговска практика;
 3. В случай, че упражним правото си по т. 28.7;
 4. С цел спазване на регулаторни задължения, включително в случай, че не сте предоставили информацията, изискуема по закон; или
 5. Когато имаме реални основания да смятаме, че ако Ви позволим да продължите да търгувате, това ще е в наш ущърб, във Ваш ущърб като клиент, както и в ущърб на други наши клиенти и/или финансови пазари.

При горепосочените ситуации, ще Ви уведомим за поставянето на лимити "само продажба".

5.15. Запазваме си правото да поставяме лимити „само за продажба“ с предизвестие от 14 календарни дни в следните случаи, но не само:

 1. Когато сме Ви изпратили предизвестие, с което Ви информираме за намерението си да прекратим нашите бизнес взаимоотношения/ да закрием сметката Ви;
 2. Когато не сте дали изричното си съгласие, като сме го поискали от Вас, включително, но не само, когато трябва да получим изрично съгласие, за да въведем нови функции или услуги на Платформата за търговия или да заменим съществуващите.

5.16. Ако дадено дружество изпадне в несъстоятелност или бъде изключено от списъка с дружества котирани на фондовата борса, можем да опитаме да получим цени за инструмента на извънборсовите пазари. Ако това не е възможно, ще бъдете информирани, че Вашите позиции в акции на даденото дружество ще бъдат затворени и Вие се съгласявате на цените на затваряне.

5.17. Не ви е позволено да имате повече от една Инвестиционна или ISA сметка на ваше име. Ако не спазвате това правило, ние можем да прекратим всички ваши споразумения с нас.

6. Изключване на отговорност.

6.1. Не поемаме отговорност за загуби, щети, разходи или разноски, извършени или претърпени от Вас по настоящото Споразумение, освен ако не са пряко свързани с небрежност, нарушение на договора, недобросъвестност, умишлено неизпълнение или измама от наша страна. При никакви обстоятелства не носим отговорност за последващи загуби или специални вреди.

6.2. Никоя част от настоящото Споразумение не ограничава нашата отговорност във връзка със смърт или телесна повреда, които са в резултат от небрежност от наша страна. Ние, както и Вие, приемаме, че тази разпоредба остава в сила и след прекратяване на настоящото Споразумение.

6.3. Дружеството няма да носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи или такси, възникнали пряко или косвено от упражняването на правото ни да поставяме ограничения на профила или да предприемаме каквито и да е други действия, както е предвидено в настоящото Клиентско споразумение.

6.4. С настоящото се съгласявате и признавате, че в случай на срив на платформата за търговия, се отказвате от всякакви претенции срещу Trading 212 за пропуснати печалби и/или претенции, че бихте изпълнили поръчка за определена цена по време на срива.

7. Сетълмент.

7.1. Всички Сделки, осъществени между нас, ще се изпълняват в съответствие със стандартните практики за уреждане и/или пазарните правила на съответната борса.

7.2. Трансакциите в Европейски акции понастоящем се уреждат на база T+2. Повечето акции в цял свят се уреждат на база T+2 или T+3.

7.3. Датата на сетълмент не може да се променя след като предложите встъпване в дадена Трансакция.

7.4. Може да уреждаме трансакции на базата на Доставка срещу Плащане и при сключване на настоящото споразумение, вие се съгласявате, че можем по своя преценка да използваме изключението Доставка срещу Плащане, както е позволено от Правилата FCA CASS. Изключението за доставка срещу плащане по същество ни позволява да спрем да прилагаме правилата на FCA CASS, свързани с Вашите парични средства или активи, за кратък период от време при уреждане на Вашата трансакция в рамките на Търговска система за сетълмент, като това се случва винаги при спазване на Приложимото законодателство.

7.5. Инвестициите, държани на отговорно пазене за Вас, ще се използват за уреждане на Вашите Трансакции за продажби. В противен случай, във връзка с всички Трансакции за продажби, Вие:

 1. потвърждавате, че притежавате съответните инвестиции към момента на подаване на заявка за продажба; и
 2. незабавно ще уредите да ни бъдат предоставени сертификатите и формулярите за прехвърляне, подписани от акционера, за съответните Инвестиции най-късно до договорената дата на сетълмент. В противен случай е възможно забавяне на плащането към Вас.

8. Депозити и тегления.

8.1. Имате право да внасяте и теглите пари в/от сметката си чрез методите, посочени на нашия уебсайт. Имаме право да ограничим наличните методи във всеки момент. Молим да имате предвид, че в зависимост от метода, може да има специфични условия, за да направите вноска. Преди да издадете Инструкции за плащане, Вие сте задължени да влезете в уебсайта ни с потребителското си име и паролата си. Молим да имате предвид, че за всички вноски и/или тегления сте длъжни да използвате единствено банкова сметка, карта или друг тип сметка, която Ви принадлежи.

8.2. Банкови депозити от трети страни по Вашата сметка няма да се приемат в никакви случаи. Трябва да прехвърляте пари към сметката си единствено след като подпишете споразумение с нас и получите потребителско име и парола за достъп до платформата за търговия.

8.3. Подаването на заявка за теглене може да бъде направено, като влезете в сметката си на уебсайта. Моля, обърнете внимание, че обработката на Вашата заявка може да отнеме до 3 (три) работни дни. Ще имате право да теглите пари от сметката си до размера на Свободните средства. Не се разрешава от Вашата сметка да се правят каквито и да е плащания на трети страни.

8.4 Потвърждавате, че по подразбиране изтеглянето на която и да е част от Свободните средства ще се извърши по същия метод и към същия източник като този, от който първоначално сме получили средства. Има определени ситуации, в които може да бъде направено изключение за извършване на теглене чрез платежен метод, който е различен от този за вноска, но те подлежат на одобрение от нас. Ще изискаме от Вас да ни предоставите всички доказателства, които поискаме, че новият платежен метод е на Ваше име.

8.5. Възможно е да не можете да теглите приходите от продажба на акции от Вашата сметка, освен ако и докато продажбата не бъде приключена на датата на сетълмент (обикновено в деня T+2). Въпреки горепосоченото, по собствена преценка в ограничен брой случаи, след получаване на молба от Вас, можем да позволим теглене на неголеми суми. Приходите от продажба на акции, държани във Вашата сметка, могат да се използват преди датата на сетълмента с цел закупуване на още акции.

8.6. Вие се съгласявате, че при потвърждение на теглене, Trading 212 ще използва конкретен посредник за плащането или банка, за да обработи тегленето Ви, в съответствие с Инструкцията за плащане. Посредникът за плащането или банката могат да задържат теглената сума, докато транзакцията по плащането бъде обработена, което означава, че сумата за теглене вече няма да се счита за Клиентски пари.

8.7. Ние може да поискаме допълнителна информация и/или документи, за да проверим легитимността на всяко искане с Инструкции за плащане. Може да забавим или да откажем обработката на Инструкция за плащане, когато имаме разумни основания, свързани със, но без да се ограничават до:

 • автентичността на предоставената инструкция;
 • предполагаемото неоторизирано или измамно използване на Вашата сметка;
 • валидността на предоставената номинирана банкова сметка; или
 • законови или регулаторни изисквания.

С настоящето Вие се съгласявате, че при такива обстоятелства може да има забавяне при обработване на Вашата Инструкция за плащане.

8.8. С настоящото се ангажирате да ни информирате всеки път щом карта, която сте използвали за вноска по сметката си, е блокирана, деактивирана или анулирана по друг начин. Освен в случаите, в които картата е изтекла, няма да носим отговорност за удовлетворяване на искането Ви за теглене при изплащане на пари по карта, която е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин, без предварително да ни уведомите за това.

9. Комуникации.

9.1. Трябва да подавате поръчките си посредством платформата за търговия, след като влезете със своето потребителско име и парола.

9.2. Ако е необходимо да се свържете с нас по каквато и да било причина, свързана с настоящото споразумение, моля, направете го: по пощата на адрес Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN; или по телефона: +44 203 769 98 97; или чрез бутона за чат на уебсайта www.trading212.com и на платформата за търговия; или по електронната поща: info@trading212.com.

9.3. Може да се свържем с Вас и да Ви предоставяме уведомления, свързани с настоящото споразумение по поща, телефон или други електронни средства, използвайки актуален адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща, които сте предоставили. С настоящото се съгласявате да Ви предоставяме информация на траен носител, различен от хартия, както и да ви предоставяме информация, която не е адресирана лично до Вас чрез уебсайта на Дружеството.

9.4. За да ни помогнете с мониторинга за придържане към Правилата за поведение, с цел избягване на недоразумения и/или за други цели на обучение или съответствие, може да наблюдаваме телефонни разговори, имейл и други видове комуникация, като ще създадем и поддържаме звуков запис на обажданията.

10. Подаване на Заявка за търгуване.

10.1. Ще третираме всяка Заявка за услуги, свързани с търгуване на акции, която подадете, като предложение за закупуване на услуги в съответствие с настоящото Споразумение. Можем, по наша разумна преценка, да откажем да приемем която и да е Поръчка или нареждане от вас или да приемем вашата Поръчка при определени условия или, действайки разумно, да откажем да продължим с Поръчка, която сме приели (включително, но не само ситуации, където не можем да изпълним вашата Поръчка поради ограничение с нашите изпълняващи брокери или други трети страни, места за търговия или поради необичайни пазарни условия). Ако направим това, ще положим всички разумни усилия, за да улесним продажбите и да ви уведомим в писмен вид, освен ако законът не ни възпрепятства да го направим.

10.2. С подаването на Заявка за закупуване на Инвестиции, Вие потвърждавате, че ще разполагате с достатъчно средства в сметката си към датата, на която е необходимо да извършите плащане за уреждане на операцията. Можем да приемем Заявката, дори ако не са налични достатъчно средства към момента на извършване на сделката.

10.3. Можете да ни дадете указания автоматично да купуваме или продаваме Инвестиции на пазара на цена, предварително определена от Вас ("Лимитирана поръчка"). В случай на Лимитирана поръчка за продажба, Вашата поръчка ще бъде изпълнена, ако цената, която може да бъде получена на пазара, е по-висока или равна на цената, която сте задали. В случай на Лимитирана поръчка за закупуване, Вашата поръчка ще бъде изпълнена, ако цената, която може да бъде получена на пазара, е по-ниска или равна на цената, която сте задали. Вие носите отговорност за отмяна на указания за Лимитирана поръчка, която сте задали за ценни книжа, които желаете да изтеглите.

10.4. Пазарните условия могат да окажат влияние върху времето, необходимо за изпълнение на Лимитирано нареждане, Стоп нареждане и Най-добрите нареждания на пазара, като всички нареждания се изпълняват в зависимост от реда си. Ние не можем да гарантираме изпълнението на дадена Лимитирана поръчка или Стоп-поръчка, дори ако е достигната лимитната цена или стоп-цената. Не поемаме никаква отговорност за действителни или потенциални загуби, които бихте могли да претърпите в случай на забавяне на изпълнението. Пазарните условия могат да доведат до изпълнение на Стоп-поръчка на цена по-висока или по-ниска от стоп-цената. Можем също така да въведем временни ограничения по отношение на определен вид Поръчки (напр. Лимитирана поръчка, Стоп поръчка, и/или Най-добра пазарна поръчка) в някои или всички Инвестиции.

10.5. Ако направите Лимитирана поръчка или Стоп-поръчка по отношение на инвестиция, по която търговията е преустановена или се изискват корпоративни действия преди изпълнението й, или ако профилът ви е ограничен, ние можем, но от нас не се изисква, да отменим неизпълнената поръчка.

10.6. Ако подадете Стоп-поръчка, която е по-висока от нормалния размер на пазара и цената, на която е изпълнена, се различава значително от стоп-цената, ние въпреки това ще пристъпим към изпълнение на поръчката.

10.7. Ще публикуваме Вашата Стоп-поръчка, ако е свързана с акции, приети за търгуване на Регулиран пазар и тази поръчка не може да бъде изпълнена незабавно при преобладаващите пазарни условия, освен ако не ни дадете изрични указания за противното.

10.8. Щом бъде приета от нас, Поръчката или Чакащата поръчка не може да бъде променена. Ако желаете да измените Поръчка или Чакащата поръчка, която вече сте направили, трябва да я анулирате (преди да е била изпълнена) и да създадете нова. Запазваме си правото да изменим или анулираме вашата Поръчка или Чакаща поръчка поради пазарни обстоятелства.

10.9. Вие приемате и признавате, че може да има забавяне в изпълнението на поръчката, тъй като всички поръчки се изпълняват стриктно в съответствие с времето на получаването им. По-точно, поръчка, получена когато съответната борса е затворена или в неработен ден, няма да бъде изпълнена до следващото отваряне на борсата. Ние ще представим тази Поръчка за изпълнение, когато борсата отново отвори, или, ако е бил получен голям брой поръчки, докато пазарът е бил затворен, възможно най-скоро, до колкото е разумно осъществимо при следващо отваряне на борсата.

10.10. Вие признавате и приемате, че пазарната цена на всяка поръчка, която сте направили в отговор на, и в рамките на времевите периоди, предоставени за приемане на фиксирана оферта могат, при определени пазарни условия, да се променят през периода от изпращането/даването на фиксираната оферта и нейното изпълнение. При тези обстоятелства, маркетмейкърът или друга трета страна, която е предоставила офертата към нас, не е задължена да спази индикативната цена, която сте получили. Ако маркетмейкъра или друга трета страна не спази цената, ние ще отхвърлим поръчката Ви. Подобно движение в цената може да е във Ваша полза или ущърб.

10.11. При изпълнение на Вашата Поръчка е възможно да извършим допълнителни обосновани разходи и да не можем да се свържем с Вас, за да Ви го съобщим, след полагане на необходимите усилия да го направим. Вие приемате, че можем да пристъпим към изпълнение на Поръчката Ви и да извършим тези разходи, които след това ще бъдат дължими от Вас.

10.12. За всяка Трансакция ще получите оферта от Платформата за търговия. Офертата е валидна само до замяната ѝ с нова, което ще става автоматично в Платформата за търговия.

10.13. Никой от нас няма право да отмени изпълнението на Поръчка, ако Поръчката е изпълнена на валидна котирана цена и Вие сте потвърдили, че желаете да “купите” или “продадете” желаното количество от съответната Инвестиция.

10.14. Можете да подадете Поръчка, при условие, че стойността на Поръчката не надхвърля 95% от наличните средства в сметката Ви. Независимо от това, е възможно балансът по сметката Ви да стане отрицателен в случай на внезапна нестабилност на пазара, при което цената се е променила драстично между момента на даване на поръчката и нейното изпълнение. Ако настъпи такава промяна и ако задължението Ви за уреждане надхвърля наличните Ви средства, Ваше задължение ще бъде да уредите пълната сума по Сделката.

10.15. Пазарните условия могат да доведат до временни закъснения в изпълнението на Поръчките. Задължение на клиента е да се увери, че някоя/и по-ранна/и чакаща/и Поръчка(и) е/са анулирана/и, преди да направи нова Поръчка в същата инвестиция. Ние не поемаме никаква отговорност за каквато и да е действителна или потенциална загуба, която може да понесете, ако това се случи.

10.16. Нямате право да извършвате Къси продажби. Това означава, че не можете да ни давате Инструкция да продадем дадена Инвестиция, която не притежавате към момента на продажбата и която не е на разположение във Вашата сметка, независимо дали е уредена или не към момента на продажба.

10.17. Когато използвате Поръчка по стойност на собствения капитал, за да подадете поръчка за "купуване", инвестираната сума ще се използва както за покриване на цената на финансовия(ите) инструмент(и), така и за приложимите данъци, държавни или административни налози и такси или други задължения. Когато използвате Поръчка по стойност на собствения капитал, за да подадете поръчка за "продажба", е възможно да бъдат продадени допълнителни количества от финансовия(ите) инструмент(и) за покриване на приложими данъци, държавни или административни налози и такси или други задължения. В периода за преглед на поръчката на Клиента ще бъде предоставена конкретна информация за разходите.

10.18. Приемате, че някои акции с малка и с минимална капитализация се търгуват на силно неликвидни пазари или чрез търг или друг нестандартен процес на наддаване, което може да доведе до закъснения при изпълнението на Поръчки в такива финансови инструменти. В такива обстоятелства се съгласявате че Trading 212 ще обработи вашата Поръчка колкото е възможно по-скоро. Trading 212 няма да носи отговорност за каквито и да е било финансови загуби, предполагаеми или действителни, които може да понесете в резултат на тези закъснения.

10.19 Trading 212 може временно, по своя разумна преценка, да въведе или измени минималния или максималния размер на която и да е Поръчка във всяка инвестиция. Ще положим всички усилия, за да ви предоставим възможност да затворите цялата инвестиция, която е била засегната, и да ви уведомим предварително за всякакви подобни ограничения.

11. Частично инвестиране.

11.1. Програмата за частично инвестиране в акции на Trading 212 Ви дава възможност да закупувате ценни книжа за определени парични суми, вместо според определени количества акции. Ползата от частичните акции е възможността за висока степен на диверсификация при относително малки инвестиции, но трябва да сте запознати с индивидуалните характеристики, рискове и ограничения, преди да решите да участвате в Програмата за частично инвестиране в акции на Trading 212. Това е посочено в нашия документ за Оповестяване на риска.

11.2. Частична поръчка. Ако подадете Поръчка за акция (която е деноминирана в определена парична сума) и тази парична сума не е достатъчна за закупуване на една или повече акции, тогава може да разполагате с достатъчно средства за придобиване на част от акция. За да влезе Поръчката Ви в сила, Trading 212 ще сключи Трансакция за частично инвестиране в акции, според която Основният референтен инструмент ще представлява процент от акцията, посочена във Вашата Поръчка.

11.3. Закръгляне. Trading 212 закръгля всички притежания на частични акции до осмия знак след десетичната запетая. При всички Поръчки на базата на условие, Вашата трансакция няма да надхвърля сумата по поръчката. Закръглянето може да повлияе и на способността Ви да получавате начисления за парични дивиденти, дивиденти от акции и сплитове на акции. Например, ако притежавате 0,00000001 акции от даден дял, по който се плаща дивидент от един цент на акция, няма да начислим част от цента към паричния Ви баланс. При извършването на закръгляне ще използваме разумни усилия, за да се доближим възможно най-близо до поръчката ви, но въпреки това, няма да носим отговорност за каквито и да е загуби или вреди, които сте претърпели или са възникнали за Вас, в резултат на или във връзка с подобно закръгляне, освен до степента, директно относима към нехайство, измама, умишлено неизпълнение, нарушение на договора или нарушение на FCA правилата от наша страна.

11.4. Лимитирани поръчки. Ограничените поръчки за частични акции все още не са налични.

11.5. Капацитет за търгуване и изпълнение. Trading 212 ще спазва при всички случаи практиката за “най-благоприятни условия за изпълнение” за всички поръчки, изпълнени през Trading 212 в съответствие с регулаторните изисквания. Това означава, че изпълнението ще се базира на цена, която е не по-малка от преобладаващото наддаване/оферта на референтната борса към момента на поръчката ви, за всички пълни дялови или части от дялови компоненти на трансакция. Всяка поръчка, по-голяма от една акция, която включва компонент на частичен дял, ще бъде изпълнена в смесен капацитет. Trading 212 ще действа или в основен, или в безрисков основен капацитет по отношение на частичните компоненти на сделката. Ако направите поръчка единствено за частичен дял, Trading 212 ще извърши Вашата сделка по процедура, като я сравни вътрешно на база цена, не по-лоша от преобладаващата оферта/оферта на референтната борса към момента на Вашата поръчка. Направени поръчки извън обявеното работно време не могат да бъдат обработени.

11.6. Права. Ако притежавате частични права, ще имате единствената полза от правото. Всеки дивидент, който Ви се изплаща, ще бъде пропорционален, за да отразява Вашите частични права (ние ще ги държим от Ваше име в съответствие с правилата на FCA - виж раздел 12 долу). Няма да упражняваме никакви права на глас и/или действие във връзка с това притежание на частични права. Фирмата не ограничава по никакъв начин правата, които бихте имали при други обстоятелства за ценните книжа и средствата в сметката Ви в Trading 212, включително всякакви други дялови участия.

11.7. Прехвърляне на частични акции. Частичните акции не могат да се прехвърлят. Ако закриете сметката си или я прехвърлите към друга фирма, частичните акции, които са в сметката Ви, ще трябва да бъдат ликвидирани. Съответно, Частичните акции не могат да бъдат издавани под формата на сертификат и изпращани по поща. Ликвидирането на частични акции може да е свързано с допълнителни такси.

12. Парични средства на клиента.

12.1. Всички парични средства, държани от нас от Ваше име, които се квалифицират като парични средства на клиента за целите на Правилата относно паричните средства на клиента на FCA, ще се използват в съответствие с тези правила и ще се държат и съхраняват в отделна банкова сметка, заедно с парите на останалите ни клиенти.

12.2. Ще бъдат полагани всички необходими умения, грижи и усилия при избора, назначаването и периодичната проверка на банката - трета страна, в която се държат паричните Ви средства. Ние не носим отговорност за действия, бездействия или неизпълнение от страна на банката - трета страна.

12.3. Вие приемате, че няма да Ви плащаме лихви върху паричните Ви средства като клиент, които държим.

12.4. В случай, че по баланса в сметката Ви не е имало движение за период от най-малко шест години и не можем да се свържем с Вас, въпреки че сме предприели необходимите действия, за да го направим, Вие приемате, че можем да спрем да третираме средствата Ви като парични средства на клиент.

12.5. Където е приложимо, Вие ни упълномощавате да разрешим на друго лице, като например борса, клирингова къща или междинен посредник, да съхранява или контролира Вашите парични средства като клиент за целите на Вашите Трансакции от Ваше име чрез или със съдействието на съответното друго лице.

12.6. В случай че изпаднем в затруднено положение (например поради несъстоятелност), всички парични средства в клиентска парична сметка при трети страни ще бъдат отделени от нашите активи и няма да бъдат на разположение на кредиторите ни. В случай на затруднено положение (например поради несъстоятелност) на трета страна обаче, тъй като Вашите парични средства ще се държат заедно със средствата на други клиенти в обща сметка за парични средства на клиенти, ако банката - трета страна, в която се държат парите, изпадне в неизпълнение и има недостиг на средства, Вие ще споделите този недостиг пропорционално с останалите кредитори на банката, където са внесени Вашите парични средства.

12.7. Можем да държим парични средства на клиенти в банкова сметка в юрисдикция извън Обединеното кралство. Правният и регулаторен режим, приложим за съответната такава банка, ще се различава от този в Обединеното кралство и в случай на несъстоятелност или друга ситуация на затруднено положение на тази банка, Вашите средства може да се третират по различен начин от приложимия начин на третиране при съхранение на средствата в банка на територията на Обединеното кралство.

12.8. Вашите средства ще спрат да бъдат със статут на Парични средства на клиент, когато бъдат изплатени на Вас или на някой от Вашите надлежно упълномощени представители; или когато бъдат изплатени на трета страна по Ваше нареждане или на нас, когато имате дължими и платими суми към нас.

12.9 Ще предприемем необходимите действия, за да осигурим защита на средствата на клиентите. По-конкретно ще направим следното:

 • ще поддържаме записи и сметки, които да ни позволяват по всяко време и незабавно да разграничаваме средствата, държани за даден клиент, от средствата, държани за друг клиент, както и от нашите собствени средства;
 • ще поддържаме записи и сметки по начин, който да гарантира тяхната точност и по-конкретно тяхното съответствие със средствата, държани за нашите клиенти, както и възможността да се използват като одитна следа;
 • ще въведем адекватни организационни мерки за свеждане до минимум на риска от загуба или намаляване на средствата на клиента или на правата, свързани с тези средства, в резултат от злоупотреба със средствата, измама, лошо управление, неадекватно водене на записи или небрежност;
 • ще въведем мерки, за да гарантираме, че средствата на клиентите са защитени в случай на несъстоятелност;
 • ще назначим едно длъжностно лице с достатъчно умения и авторитет, което да носи конкретна отговорност за защитата на средствата на клиентите.

13. Активи на клиента.

13.1. Вие ни инструктирате да задържим всякакви Инвестиции, купени на Ваше име, докато не получим допълнителни инструкции от Вас да продадем тази Инвестиция или да я прехвърлим на Ваше име, или на друг кандидат. Ние ще задържим Инвестицията на Ваше име според правилата за клиентски активи на Службата за финансов коонтрол.

13.2. Можем, според Правилата за клиентски активи на Службата за финансов контрол, да назначим друга трета страна, която да държи Вашите Инвестиции, включително документи за притежание или сертификати, доказващи притежание на такива Инвестиции. Ще упражняваме разумни умения и грижи за подбор, назначаване и периодичен преглед на такива трети страни, но не сме отговорни за техните действия, пропуски, несъстоятелност и разпускане. Всякакви несъответствия относно активите на клиента и всеки възникнал дефицит ще бъде решен в съответствие с Правилата за клиентски активи на Службата за финансов контрол.

13.3. Трета страна, която съхранява Вашите инвестиции, може да има право на обезпечение, право на задържане или право на прихващане спрямо инвестициите Ви, които не са предвидени в т. 7. Това може да се изисква от приложимите закони за съответната трета страна в юрисдикцията, в която се съхраняват инвестициите Ви, или може да бъде наложено от третата страна като гаранция за таксите, които прилага за съхранение на инвестициите Ви. В малко вероятният случай, в който трета страна упражни правата си над подобни неуредени инвестиции, Trading 212 ще носи отговорност пред Вас за всички и всякакви подобни инвестиции.

13.4. Подробни записи на всички Ваши Инвестиции и активи, държани от нас, ще се съхраняват по всяко време, за да се покаже, че Вашите Инвестиции се държат на Ваше име, за Ваша полза и не принедлежат на нас или на който и да е попечител.

13.5. Инвестициите, закупени от нас от Ваше име или прехвърлени към нас, ще бъдат регистрирани на името номинирана компания или на наше име или на попечител. Ние ще бъдем отговорни и ще носим отговорност за номинираната от нас компания в същата степен, както за нашите собствени действия, включително загуби, произтичащи от измама, умишлено неизпълнение или небрежност.

13.6. Всеки път, когато Вашите Инвестиции са регистрирани от името на номинирана от нас компания, тя ще ги държи на доверие към Вас. Това означава, че Вие сте бенефициентът на Инвестициите. Всички Инвестиции, държани от номинирана компания, ще бъдат държани в омнибус сметка.

13.7. Вашите Инвестиции ще бъдат регистрирани на същото име като тези на други клиенти (групирани заедно с Инвестициите на други клиенти в сборна смесена попечителска сметка за сходни инструменти). Това означава, че не е задължително Инвестициите да бъдат идентифицирани незабавно чрез отделни сертификати. Ако ние или номиниранта от нас трета страна се очаква да станем неплатежоспособни, може да има забавяне в идентифицирането на отделни активи и евентуално повишен риск от загуба, ако има недостиг, защото ще е необходимо допълнително време за идентифициране на активите, държани за конкретни клиенти. Освен това, в случай на неравен недостиг, който е резултат от неизпълнение от страна на попечител, можете да споделите този недостиг пропорционално.

13.8. Вие упълномощавате нас и всеки попечител или второстепенен попечител да държи или прехвърля Инвестиции (или права върху тях) към депозитар на ценни книжа или система за сетълмент. Инвестиции, които не могат да бъдат уредени чрез централна депозитарна система за ценни книжа, могат да се държат в друга държава от трета страна (включително попечител, второстепенен попечител, регистратор, банка, междинен брокер или агент по сетълмент) на името на Trading 212 UK Limited или определена от компанията трета страна.

13.9. Вие упълномощавате нас и всеки попечител или второстепенен попечител да държи или прехвърля Инвестиции (или права върху тях) към депозитар на ценни книжа или система за сетълмент. Инвестиции, които не могат да бъдат уредени чрез централната депозитарна система на ценни книжа, могат да се държат в чужбина от трета страна (включително попечител, второстепенен попечител, регистратор, банка, междинен брокер, или агент за сетълмент) при условията на член 13.10 по-долу и приложимите правила на FCA CASS.

13.10. Вие се съгласявате, че поради характера на приложимите закони или пазарни практики в някои чуждестранни юрисдикции, може да не е възможно да регистрираме инвестициите Ви на Ваше име, на името на посочено от Вас лице, или друга съответна трета страна, и когато сме преценили, че е във Ваш интерес, или ако не е възможно да постъпим по друг начин, Вашите Инвестиции може да се регистрират или запишат на наше име или на името на лице, което е попечител, в съответствие с позволеното от приложимите Правила на FCA:

 1. Вашите инвестиции може да не бъдат отделени и да могат да се разграничат отделно от Инвестициите на фирмата или попечителя, на чието име са регистрирани Вашите инвестиции; и
 2. следователно, в случай на неблагоприятно развитие, Вашите Инвестиции е възможно да не бъдат защитени достатъчно добре от претенции, отправени от името на нашите общи кредитори. Трябва да обърнете внимание, че когато организираме трета страна да държи Вашите инвестиции в чужбина, е възможно да са налице различни изисквания за сетълмент, правни и регулаторни изисквания от тези, които се прилагат в Обединеното кралство.

13.11. От нас може да се изисква да предоставим Ваши данни (включително Вашия имейл адрес), както и данни за Вашето дялово участие до Търговския регистър или регистратори.

13.12. В случай, че не получим инструкции от Вас във връзка с някоя инвестиция, която притежавате в профила си (напр. за покупка, продажба или преместване на активи) за период от най-малко дванадесет години (независимо дали сте получавали дивиденти или лихви или подобни и независимо от движението на салдото по Вашата сметка) и не можем да Ви проследим, независимо че сме предприели стъпки затова, Вие се съгласявате, че можем да прекратим да третираме Вашите активи като активи на клиента.

13.13. Trading 212 няма да сътрудничи за прехвърлянето на Инвестиции към друга фирма. Инвестициите, държани във вашата сметка, ще трябва да бъдат ликвидирани и паричните средства могат да бъдат прехвърлени на друга фирма. По същия начин, всякакви инвестиции, държани в друга фирма, не могат да бъдат прехвърляни към вашата сметка в Trading 212, но паричните средства могат да бъдат прехвърлени вместо това. Инвестициите не могат да бъдат издавани под формата на сертификат и изпращани по поща. Ликвидациите на инвестиции могат да доведат до допълнителни такси, наложени от трети странни (това може да включва, но не само, държавни такси и налози, банкови такси и др.)

14. Тарифи.

14.1. Ако е приложимо, Вие се задължавате да заплащате нашите такси и/или комисионни, подробна информация, за които е представена в Таблицата с Условията за търговия и които могат периодично да бъдат променяни с връчване на писмено уведомление от нас.

14.2. Плащането на нашите такси става дължимо веднага след поискване, което може да бъде както устно, така и писмено, освен ако не е договорено друго, и то трябва да бъде направено от Вас както е посочено в Потвържденията и периодичните Извлечения, като таксите могат да бъдат прихванати от всички плащания, дължими Ви от нас. Съгласявате се и разбирате, че всички други задължения и отговорности към нас подлежат на едностранно прихващане от Ваша страна, считано от началото на договорните ни взаимоотношения.

14.3. Потвърждавате, че върху Нулевата комисионна ще се начисляват всички приложими данъци, държавни или административни налози и такси или други задължения, начисления, разходи и разноски, дължими във връзка със сделките, извършени от Ваше име.

15. Предупреждения за риск.

15.1. Съществуват рискове, включени в използването на услугите за сделки с акции, включително инвестиционен риск, причинен от факта, че стойността на Вашите инвестиции ще се променя с течение на времето.

15.2. Стойността на Вашите инвестиции и нивото на приходите от тях могат да намалеят, както и да се увеличат. Няма да можете да си върнете пълната сума, която сте инвестирали. Не забравяйте също, че последната реализация на инвестициите не е индикация за това как тези инвестиции могат да се реализират в бъдеще.

15.3. Някои инвестиции могат да не бъдат реализируеми. Възможно е да имате затруднение да продадете тези инвестиции на разумна цена, а при някои обстоятелства може да е трудно да бъдат продадени на каквато и да е цена.

15.4. Чуждестранните пазари ще включват различни рискове от пазарите във Великобритания, а в някои случаи рисковете ще бъдат по-големи. Възможността за печалба или загуба от трансакции на чуждестранни пазари или при чуждестранни деноминирани договори също ще бъде засегната от колебанията във валутните курсове.

15.5. Нашето становище по отношение на риска от разкриване на информация, налично на нашия уебсайт, е предназначено за общо описание на рисковете, свързани с нашите специфични продукти и услуги, и може да не идентифицира всички възможни рискове. Вие винаги можете да прецените, дали нашите Услуги или Трансакции са подходящи за Вас според Вашите обстоятелства.

16. Пазарна злоупотреба.

16.1. Задължавате се да не предприемате никакви действия, различни от обичайните, или да се опитвате да злоупотребявате със съответния финансов пазар и/или платформата за търговия на Дружеството, включително, но не само като сключвате сделки, които могат да бъдат категоризирани като:

16.1.1. Пазарна злоупотреба (като например търговия с вътрешна информация или злоупотреба с поверителна информация) или други подобни практики, които могат да се категоризират като пазарна злоупотреба; Търговия с вътрешна информация е престъпно деяние, за което може да бъдете подведени под съдебна отговорност и осъдени на парична глоба и лишаване от свобода.

16.1.2. Скалпинг;

16.1.3. Съгласувано действие с трета страна или друг подобен неправомерен или манипулативен начин за използване на Платформата за търговия;

16.1.4. Злоупотреба с платформата, манипулиране на цените, манипулиране на времето или други подобни практики.

16.1.5. Използване на грешки в цените

16.2. Потвържденията, посочени в клауза 16.1 са направени от Вас в деня на настоящото споразумение и се считат за повторени във всеки ден, в който това споразумение е в пълна сила и действие. В случай на нарушение имаме право да отменим или анулираме всяка поръчка или търговска сделка, извършена в нарушение на клауза 16.1 (независимо дали позицията е все още отворена или затворена), да закрием профила Ви и да прекратим споразумението. В този случай не носим отговорност за всякакви щети, нанесени от Вас.

17. Конфликт на интереси.

Възможно е в ограничен кръг обстоятелства да съществува конфликт между Вашите интереси, от една страна, и нашите интереси или интересите на клиентите ни, от друга. С цел смекчаване и контролиране на тези конфликти сме изготвили Правила за конфликта на интереси. Резюме на този документ е предоставено отделно, но можете да заявите пълния текст на правилата по всяко време, като се свържете с нас.

18. Правила за изпълнение.

18.1. В съответствие с правилата на FCA, сме въвели правила за изпълнение, в които се уреждат достатъчните стъпки, които ще предприемем, за да получим възможно най-добрия резултат за клиентите ни. Информация относно правилата ни за изпълнение може да бъде намерена на нашия уебсайт.

18.2. С настоящото приемате условията на правилата за изпълнение и оповестяването ще се прилага в случаите, в които изпълняваме или предаваме поръчки от Ваше име.

18.3. Може да обединим поръчките Ви с тези на други клиенти. Понякога това обединяване може да означава, че получавате по-неизгодна цена.

19. Електронна платформа за търговия.

19.1. Трябва да ни подавате указания да търгуваме за Вас по електронен път посредством нашата платформа за търговия.

19.2. Ще се постараем да изпълним всички допустими указания за търгуване във възможно най-кратък от практическа гледна точка срок.

19.3. В случай че възникне закъснение поради неспособността ни да взаимодействаме със съответния пазар поради каквато и да било причина, ще се опитаме да изпълним указанието Ви за търгуване във възможно най-кратък от практическа гледна точка срок.

19.4. Може да бъдем задължени да отменим сделка, ако постъпи искане от борса, или може да бъдем задължени да отменим указание за търгуване, ако постъпи искане или препоръка от борса, и Вие приемате да положите всички разумни усилия, за да ни окажете съдействие в тази връзка.

19.5. Приемате, че всички запазени фирмени права в платформата за търговия се притежават от нас или от евентуално приложими, избрани от нас лицензодатели или доставчици на услуги – трети страни, и са защитени от законодателството в областта на авторското право, запазените марки и другите видове интелектуална собственост, както и от други приложими законодателни актове.

20. Права на глас, лихва, дивиденти и корпоративни действия.

20.1. Може да е възможно да участвате в Корпоративно действие (включително, но не само, дивиденти, права на глас, упражняване на каквито и да е било права за преобразуване или абонамент или други видове Корпоративни действия, свързани с инвестиции, които държим от ваше име). Ще положим всички усилия, за да ви информираме за такива Корпоративни действия, но не можем да гарантираме своевременната доставка или коректността на каквато и да е информация, предоставена от нас по отношение на такива Корпоративни действия. Не сме задължени, но може да уредим вашето участие в подобни Корпоративни действия. Ние не поемаме никаква отговорност за каквато и да е действителна или потенциална загуба, която може да понесете, ако не сме в състояние да улесним вашето участие в каквото и да е Корпоративно действие.

20.2. Ще носим отговорност за предявяване на искания и получаване на дивиденти, плащания на лихви и на други доходи, които се натрупват върху Вашите инвестиции, които държим от Ваше име.

20.3. Вие носите цялата отговорност да ни предоставяте своите указания във връзка с членове 20.1 и 20.2 по-горе, но ако не сме в състояние да получим указанията Ви, може да използваме преценката си и да предприемем действия, които считаме, че са във Ваш интерес, без да носим отговорност за това.

20.4. В резултат на Корпоративни действия може да Ви бъдат разпределени частични дялове. Trading 212 ще има за цел да ги предостави като частични акции, но ако това не е възможно по някаква причина, Trading 212 ще изплати паричния им еквивалент във Вашата търговска сметка.

20.5. В случай на Корпоративни действия, вие разбирате и приемате, че условията и датата на доставка на Корпоративното действие могат да бъдат предмет на незабавна промяна без предизвестие поради промени, направени от издателя или от друг субект, участващ в Корпоративното действие. Приемате, че всяко Корпоративно действие може да бъде променяно, оттегляно или отменяно по всяко време. Вие признавате и приемате, че тези промени са извън контрола на Trading 212, която няма да носи отговорност за каквито и да е било финансови загуби, предполагаеми или действителни, които може да понесете в резултат на тези закъснения.

20.6. В случай на разделяне на акциите, вие признавате и приемате, че Trading 212 може да не е в състояние да приложи разделянето към частични инвестиции. При тези обстоятелства приемате, че Trading 212 може да предложи да ви плати паричен еквивалент на вашето участие в момента на разделяне на акциите като алтернатива, което може да доведе до това, че вече да нямате акции в засегнатите ценни книжа. Вие приемате, че Trading 212 не е задължена да получи вашето съгласие преди да предприемете това действие.

20.7. В случай на сливане, образуване на ново акционерно дружество или специални дивиденти под формата на акции ние ще направим всичко възможно да Ви осигурим новите акции. Това може обаче да не е възможно в определени ситуации, например поради всеобхватната структура на сметката за попечителство или технически причини. Вие се съгласявате, че в подобни ситуации съответните корпоративни действия ще бъдат заплатени в брой от сметката Ви.

21. Реинвестиране на дивиденти.

21.1. Разрешаваме реинвестирането на дивиденти от акции в профила Ви и това може да бъде направено автоматично, ако ни подадете указания в този смисъл. Дивидентите от акции ще бъдат реинвестирани само в същите акции, от които са произтекли. Указания за реинвестиране на дивиденти няма да бъдат изпълнявани, ако профилът Ви е спрян или ограничен от нас в съответствие с настоящото споразумение.

21.2. Ще получите максимален брой, изразен като цяло число, на акциите или частите от единица, които могат да бъдат закупени от Ваше име. Ако всичките Ви акции са продадени преди датата за изплащане на дивидента, няма да се осъществи реинвестиране и цялата сума на дивидента Ви ще бъде изплатена в парични средства в профила Ви.

21.3. Реинвестирането на дивидент ще бъде извършено във възможно най-кратък от практическа гледна точка срок след изплащането на дивидента в профила Ви. Запазваме си правото да забавим или отложим инвестиции, когато има недостатъчна ликвидност на пазара и при определени обстоятелства (например ако съответната допустима инвестиция не е на разположение, при крайни пазарни условия, поради оперативни съображения или поради грешка или неизправност в системата). Не носим отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете вследствие на такива движения на пазара.

21.4. Броят или стойността на акциите, които ще получите за всеки реинвестиран дивидент, ще зависят от:

 1. сумата на дивидента Ви в парични средства, която се основава на броя на съществуващите акции от съответния тип, които притежавате към съответната дата на записване на дивидента, умножен по сумата на дивидентното плащане;
 2. пазарната цена, по която се купуват новите акции; и
 3. разходите за търгуване и допълнителния данък към гербовия налог за закупуването на новите акции.

22. Заемане на акции.

22.1. По време на процеса на откриване на сметката или на по-късен етап Вие сте дали изричното си съгласие да заемате на Trading 212 държаните по сметката Ви акции при условията, посочени в настоящата точка 22.

22.2. Въпреки че сте дали изричното си съгласие и следователно ние имаме право да вземем назаем Ваши акции, не гарантираме, не се съгласяваме и не се задължаваме да заемаме Вашите акции. Това означава, че можем да вземем назаем част от ценните книжа в Сметката Ви или да не вземем назаем никакви ценните книжа от сметката Ви в зависимост от пазарното търсене на заеми на ценните книжа. В платформата ще можете да видите информация за това дали сме взели назаем Ваши акции, както и информация в края на деня за това какъв процент от Вашите акции (на инструмент) сте ни заели.

22.3. Когато заемате Ваши акции на Trading 212, ние през цялото време ще действаме като Ваш контрагент и сме задължени да Ви ги върнем. Вие няма да получавате такси или плащане за това, че сте ни заели акции.

22.4. Trading 212 ще заеме взетите назаем Ваши акции като сключи споразумения за вторичен (огледален) заем на ползваща се с добра репутация трета страна. Ползващата се с добра репутация трета страна ще бъде нашият контрагент („Заемополучател“) и като такъв ще има задължението да ни върне акциите, които заемаме на Заемополучателя. Когато даваме на Заемополучателя акции назаем, ще получаваме такси или плащане. Такива такси се дължат само на нас.

22.5. За да ограничим риска Заемополучателят да е неспособен да ни върне взетите назаем акции, а съответно ние да ги върнем на Вас, ще изискаме от Заемополучателя да ни предостави обезпечение, и същото обезпечение ще бъде държано в отделна сметка за Вас заедно с обезпечението за други наши клиенти (под формата на съкровищни облигации на САЩ) в размер на най-малко 102% от стойността на заетите акции. Гаранцията ще бъде поета от ползваща се с добра репутация трета страна. Изискваме от Заемополучателя да съблюдава всички гаранции, които ни предоставя и съответно ние ежедневно ще съблюдаваме всички гаранции, които са Ви предоставени, за да гарантираме, че тяхната стойност е равна на или е повече от 102% от стойността на отдадените в заем акции.

22.6. Независимо от споразумението за вторичен (огледален) заем и както е посочено по-горе, Вие все така имате право на иск към Trading 212 по отношение на предоставените назаем акции и запазвате законното си право на защита по отношение на задължението на Trading 212 да Ви ги върне. Ние обаче няма да съхраняваме закупените от Вас ценни акции, тъй като те ще бъдат преотдадени назаем на Заемополучателя. Вместо това ние ще държим предоставеното Ви обезпечение, както е упоменато по-горе. При управлението на предоставените назаем акции те ще бъдат разпределени от Trading 212 на един или повече клиента (които са дали изричното си съгласие за заемане на акции) пропорционално на притежаваните от клиентите дялове от тези акции.

22.7. Договорът за заемане на акции не засяга възможността Ви да продавате тези свои акции във всеки един момент, по същия начин както търгувате с всички други ценни книжа във Вашата сметка при Trading 212.

22.8. Когато ни отдавате назаем свои акции, а ние ги преотдаваме назаем на Заемополучател, Вие продължавате да бъдете действителният собственик на акциите и да имате пазарна експозиция в качеството си на действителният им собственик (т.е. ако цената на акции се увеличи, докато ги притежавате и ги отдавате назаем, собственият Ви капитал в позицията ще се увеличи. Ако цената падне, собственият Ви капитал ще намалее).

22.9. Ценните книжа, които сте ни дали назаем, а ние сме преотдали назаем на Заемополучателя, обикновено се изкупуват обратно от Заемополучателя преди датата, на която акцията се търгува без дивидент, с цел събиране на дивидента. Ако акциите не бъдат изискани обратно, ние имаме право да получим плащане от Заемополучателя, а Вие имате право да получите плащане от нас в размер на дивидента, който иначе бихте получили. Молим да имате предвид, че посоченото по-горе плащане може да има различни данъчни последици. Вие носите отговорност за всякакви и всички данъчни задължения, които могат да възникнат във връзка с посоченото по-горе плащане.

22.10. Правата за гласуване по отношение на отдадените назаем акции се притежават от Заемателя, въпреки че той следва да има принос за фирмените дейности, като например по въпроси, свързани с права или бонуси. Това означава, че може да нямате право да упражните всички права на глас по отдадените назаем акции. Вие получавате всички останали права и разпределения, осъществени с акциите, отдадени назаем.

22.11. Въвели сме системи и контролни механизми, за да гарантираме, че само акции, принадлежащи на клиенти, които предварително са дали изричното си съгласие за това, могат да бъдат използвани за отдаване в заем. Ако вече не желаете да участвате в заемането на акции, ще трябва да прекратите настоящото споразумение или да наложите на сметката си ограничение само за продажба и да закриете всичките си текущи позиции. Всички позиции, които са останали отворени, все още имат правото да участват в Заемането на акции.

23. Защита на данните.

23.1. Потвърждавате, че съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от нас за целите на предоставянето на услугите по това Споразумение. Давате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани за тази цел.

23.2. Събраните лични данни могат да бъдат прехвърляни и съхранявани извън пределите на Европейската икономическа зона.

23.3. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности или грешки моля, уведомете ни и ние ще ги поправим. Моля, свържете се с нас за допълнителна информация за това как да поискате копие от Вашите лични данни.

24. Неизпълнение.

24.1. Всяко едно от следните събития представлява ‘Неизпълнение’:

 1. неплащане или друг вид неизпълнение от Ваша страна на поето към нас задължение;
 2. подаване на заявление от Вас или срещу Вас за обявяване в несъстоятелност, прекратяване, назначаване на външен управител или друго подобно събитие;
 3. връчване на известие за провеждане на общо събрание на кредиторите Ви или друго подобно събитие;
 4. Ваша смърт или невменяемост;
 5. всяко събитие извън наш контрол, възникнало в държавата на обичайното Ви местопребиваване, което по наша собствена преценка е желателно да се счита за равносилно на Неизпълнение с цел защита на Trading 212 ООД
 6. всяко прекратяване или спиране на действието или оттегляне на приложимо разрешително от регулаторен орган;
 7. установяване, че декларация или гаранция, предоставена по това Споразумение, е невярна или подвеждаща по същество;
 8. това, което считаме за необходимо или желателно за собствената ни защита или за предотвратяване на това, което по наше мнение представлява или може да представлява нарушаване на Приложим закон или добра търговска практика или предприето действие или възникване на събитие, което по наше мнение би могло съществено и неблагоприятно да повлияе върху способността Ви да изпълнявате задълженията си по настоящото Споразумение;
 9. възникване на всякакво неизпълнение (без значение от начина на описването му) по друго споразумение между нас.

24.2. По всяко време след възникване на Неизпълнение можем незабавно да прекратим това Споразумение с връчване на писмено предизвестие.

25. Непреодолима сила.

25.1. Въпреки че се стремим да изпълняваме задълженията си своевременно, ние не поемаме каквато и да било отговорност за частично или цялостно неизпълнение на задълженията ни в резултат от причини или събития извън разумния ни контрол, включително, но не само неизправност в комуникациите, системите или компютрите, пазарни неустойки, спиране, неуспех или затваряне на пазари или въвеждане или изменение (включително изменение на тълкуването) на закони или правителствени или регулаторни изисквания, и не можем да бъдем подвеждани под отговорност за загуби, претърпени от вас, в резултат от горепосоченото. В допълнение и независимо от което и да е от горните, определенията за непреодолима сила включват, но не само, някаква висша сила, някое събитие, което обхваща природно бедствие (като земетресение или цунами и т.н.), някои човешки действия от разрушителен и непредвидим характер, колективни трудови спорове, епидемии, пандемии, действия на държавни агенции или преустановяване на работата, всяка съществена промяна в икономическите условия или друго събитие, което е извън разумния контрол и е било и чиито ефекти не могат да бъдат избегнати с разумна мярка.

25.2. Неопределимата сила включва което и да е от следните: суспендиране или спиране на който и да е финансов инструмент от търговията, независимо дали е базисен или не, спиране или затваряне на пазари, борси, национализация и/или изземване от държавата, неизпълнение на задълженията на някой от нашите доставчици и, ако е приложимо, на нашия междинен брокер, агент или директор, дилър или който и да е попечител (депозитар), под-попечител, клирингова къща или регулаторна или саморегулираща се организация, независимо по каква причина. Като се има предвид, че при всяко подобно събитие ще се опитаме да предприемем разумни стъпки за смекчаване на ефекта от споменатото събитие, за да продължим нашите операции и да продължим да ви предоставяме услуги, като по тази причина можем да променим някои от (търговските) условия, съгласно това Споразумение.

26. Жалби и спорове.

26.1. Моля, уведомявайте ни за всички подадени жалби при първа възможност. На нашия уебсайт сме публикували писмена вътрешна политика за разглеждане на жалби, съответстваща на правилата на FCA.

26.2. Ако не сте доволни от услугата, която Ви предоставяме, или ако не сме съумели да удовлетворим жалбата Ви, може да имате право да отнесете въпроса пред Службата на финансовия омбудсман (която предлага на потребителите безплатна, независима услуга за решаване на спорове с инвестиционни фирми) чрез уебсайта: www.financial-ombudsman.org.uk,телефон: 0300 123 9 123 или 0800 023 4567, имейл: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk или писмено: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

26.3. В случай че не сме способни да изпълним задълженията си към Вас, имате право на потърсите обезщетение по Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги („FSCS“) по отношение на Услугите. То зависи от характера на иска и обстоятелствата, при които е възникнал. Към датата на настоящото Споразумение обезщетението е ограничено до 100% от първите £85 000 Допълнителна информация за механизма на обезщетенията можете да получите от Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги на уебсайта: www.fscs.org.uk, по телефон: 0800 678 1100 или 020 7741 4100 или писмено: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

27. Изменения.

27.1. От време на време ние можем да променяме условията на това Споразумение поради следните причини:

 1. за да ги направим по-полезни за Вас или за да коригираме грешки или повторения, или
 2. за да обхванем подобрения на услугите, за да представим нови услуги и за да подменим дадена услуга с нова такава, или
 3. за да представим нова финансова система, промяна в технологията и продуктите, или
 4. за да отговорим на изискванията на приложимото законодателство или регулации.

27.2. Ако направим промени в съответствие с клаузите по-горе, ние винаги трябва да Ви дадем писмено предизвестие в рамките на 30 дни преди промените да бъдат направени, освен ако това не се изисква от приложимото законодателство или регулации.

28. Прекратяване.

28.1. Ние можем да прекратим настоящото Споразумение, ако не спазвате или не изпълнявате някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение, в случай на събитие по подразбиране или съгласно предвиденото по члена. 5.10. В случай, че Ви предоставим известие за прекратяване на това Споразумение, ние ще го направим в рамките на най-малко 30 дни. Не сме задължени да предоставяме основания за такова прекратяване.

28.2 Ако не се изисква друго от приложимото законодателство, всяка от страните може да прекрати това Споразумение чрез писмено известие за прекратяване до другата страна. Прекратяването ще бъде в сила от деня, посочен в това известие.

28.3. При прекратяването на това Споразумение, всички суми, които трябва да ни бъдат заплатени от Вас, ще станат незабавно изискумени и платими. Прекратяването няма да засегне неизпълнени все още Трансакции или всякакви легитимни права или задължения, които вече са възникнали.

28.4. Прекратяването няма да засегне изпълнението на трансакции, които вече са инициирани, които ще бъдат уредени по обичайния начин, независимо от прекратяването.

28.5. Ако изберете да прекратите настоящото Споразумение, няма да Ви бъде наложена неустойка и няма да Ви бъдат начислени свързани с това разходи.

28.6. Ако вече не искате да участвате в Заемането на Акции, ще трябва да прекратите настоящото споразумение.

28.7. Ние можем да прекратим всяка или която и да е част от това Споразумение незабавно с писмено предизвестие, ако:

 • 28.7.1. извършите нарушение на някое от задълженията си по настоящето Споразумение;
 • 28.7.2. са възникнали събития, описани в клауза 25 „Непреодолима сила“;
 • 28.7.3. подозираме, че може да участвате в измами с кредитни карти, пране на пари, финансиране на тероризъм и/или някакво съответно престъпно поведение.

28.8 Като клиент на Trading 212 вие се съгласявате, че няма да се държите по неподходящ начин спрямо Trading 212 или някой от служителите ѝ. Неподходящо поведение може да включва, но не се ограничава само до - ругатни, груб език, расизъм, дискриминация, тормоз, клевета, злоупотреба със системата за чат / имейл, злоупотреба със социални медийни канали и спам. При такива обстоятелства Trading 212 си запазва правото да прекрати вашето Споразумение.

28.9. Веднага в случай, че Ние получим официално доказателство за смъртта на Клиента, ние ще затворим всички отворени позиции на Клиента, независимо от текущия им резултат и ще задържим активите на Клиента, докато не ни бъдат предоставени официални доказателства за правните наследници на починалия Клиент и конкретни инструкции от упълномощено лице за това как да действаме след това.

28.10. Възможно е да се прекрати Споразумението с незабавно действие по взаимно съгласие.

29. Общи разпоредби.

29.1. За продължителността на Споразумението, английският език ще бъде езикът за комуникация между Вас и нас, освен ако не е указано друго. Това Споразумение може да бъде преведено на различни езици. Ако между различните езикови версии съществува несъответствие, превес ще има версията на английски език.

29.2. С подписването на това Споразумение, Вие се задължавате да ни информирате своевременно в случай на промени по отношение на информацията, която сте ни предоставили.

29.3. Това Споразумение заменя всички преди това подписани споразумения между Вас и нас във връзка с предоставянето на Услугите. Това няма да засегне каквито и да е права или задължения, които Вие или ние можем да имаме по силата на предишни бизнес условия по тези услуги.

29.4. В случай, че съд или компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на това Споразумение (или част от разпоредба) е невалидна, няма правно основание или е неизпълнима, тази разпоредба или частта от нея трябва, доколкото се изисква, да се премахне, и валидността на останалите разпоредби в това Споразумение няма да бъде засегната.

29.5. Ако някоя невалидна, неприложима или незаконна разпоредба на това Споразумение би била валидна, приложима и законна, ако част от нея е била изтрита, страните се договарят добросъвестно да променят тези разпоредби така, че когато са изменени са законни, валидни и приложими и доколкото е възможно отговарят на първоначалното търговско намерение на страните.

29.6. Никой от нас няма да възлага, прехвърля, таксува, ипотекира, предоставя на подизпълнител или извършва по друг начин всички или всяко от нашите права или задължения по настоящото Споразумение.

29.7. В никакъв случай забавянето, неизпълнението или пропуска (изцяло или частично) при прилагането, упражняването или преследването на някакво право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита, предоставени или произтичащи от настоящото Споразумение или по закон, ще се считат или тълкуват като отказ от това или всяко друго право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита по отношение на въпросните обстоятелства или ще действа така, че да възпрепятства изпълнението на това или всяко друго право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита, във всеки друг случай, по всяко време или впоследствие.

29.8. Нищо в настоящото споразумение (или договореностите, посочени в него) ще се считат, че създават партньорство между Вас и нас.

29.9. Лице, което не е страна по това споразумение, няма никакви права по него или във връзка с него.

30. Приложимо право.

Правото на Англия и Уелс се прилага спрямо настоящото споразумение, като с настоящото и двете страни приемат да бъдат обект на неизключителната подсъдност на съдилищата на Англия и Уелс във връзка с всички спорове по настоящото споразумение или във връзка с него.

31. Определения и тълкуване.

Действащо законодателство означава: a) правилата и насоките на FCA или каквито и да било други правила на относим регулаторен орган; б) правилата на относим пазар или клирингова къща; и в) други действащи закони, подзаконови нормативни актове и правилници, които са в сила от време на време и са приложими спрямо настоящото Споразумение;

Работен ден означава ден, различен от събота, неделя и официален празник в Обединеното кралство;

Правила за парите на Клиент означава разпоредба от правилата на FCA, която се отнася до парите, които инвестиционните фирми по Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) получават от клиентите;

Правила клиентските активи означава разпоредба от правилата на Службата за финансов контрол, която се отнася до активите, получени от инвестиционните фирми MiFID от клиентите;

Договор за разлики означава договори за фючърси и опции при индекса, стоките, валутите и лихвените суапове на съответния пазар;

Потвърждение означава писмен запис, който предоставя информация за сделка, включително всички приложими такси и общата сума, която трябва да заплатите или да Ви се заплати по силата на тази сделка;

„Правила за конфликти на интереси” означава документ, в който се посочват всички потенциални конфликти на интереси с клиенти и се описват всичките ни организационни и административни контролни механизми за управление на такива конфликти на интереси, които ни дават разумна увереност, че ще бъдат предотвратени рисковете от вреди за клиентите вследствие на евентуален конфликт на интереси;

Попечител означава банка или официална институция, която предлага попечителски услуги съобразно конкретен пазар или юрисдикция, от името на Trading 212 UK Limited;

Търгуване означава покупката, продажбата или записването на конкретни инвестиции от Ваша страна;

Правила за изпълнение означава документ, в който се описват всичките ни механизми за изпълнение на поръчки, които гарантират, че когато изпълняваме поръчки, предприемаме всички достатъчни стъпки за получаване на най-добрите възможни резултати за клиентите в съответствие с правилата на FCA;

Поръчка със стойност на акциите означава функционалността в рамките на платформата, където Клиентът може да избира да търгува, на базата на суми, а не на количство.

Правила на FCA означава правилата и насоките, които FCA издава от време на време. FCA означава Служба за финансов контрол, регулатор на финансовите услуги в Обединеното Кралство, с която можете да се свържете на: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN или чрез уебсайта: www.fca.org.uk

Програма за частични акции означава услуга, предлагана от Trading 212 UK Limited, както е описана в клауза 11, която позволява на Клиентите да държат и частични дялове в акции;

Свободни средства означава пари в сметката Ви, които не са инвестирани в инвестиции или блокирани за Чакащи поръчки, и които не са дължими на Trading 212 UK Ltd. или на друга трета страна за такси или за предоставяне на услуги в съответствие с настоящото Споразумение.

„Указание за търгуване” означава указание от Вас към нас да купуваме или продаваме каквито и да било инвестиции от Ваше име, в това число, за избягване на двусмислие, и поръчка;

Инвестиция означава всяка акция, облигация или част от акция или друг дебитен инструмент, паричен иснтрумент, инвестиционен тръст, дялов тръст или други ценни книжа или инвестиция във връзка с които ние предлагаме работа с трансакции;

Марджин означава такива активи, каквито Trading 212 UK Limited може да изисква от Вас, и да ги поддържате за Ваша сметка от време на време по повод марджина на сделката, във форма и по сума, применливи за Trading 212 UK Limited;

Упълномощена компания означава нетъргуваща упълномощена компания, контролирана от нас или от друго упълномощено лице (включително трети страни, назначени от нас), към съответния момент;

Поръчка означава всяка поръчка, подържана от нас или отнасяща се за обмяна, която ние Ви предоставяме;

Инструкця за плащане означава всяко нареждане на депозит/теглене към и от Сметката Ви.

Известие за риск от разкриване на информация означава предоставеното Ви от нас известие във връзка с правилата на Службата за финансов контрол по отношение на риска, свързан със закупуването и продажбата на инвестиции по силата на това Споразумение;

Ограничение само за продажба (ограничение само за затваряне) е ограничение, при което възможността ви да отваряте нови позиции или да правите нови поръчки Купи е ограничена или изключена;

Скалпиране означава тип спекулативна търговия, при която отварянето и затварянето на дадена позиция се извършва в рамките на много кратък интервал от време (например пет минути или по-малко);

Удостоверение означава писмено потвърждение за трансакция, всички поръчки, които можете да заявите и/или редактирате и всички комисионни и други приложими плащания и такси, които могат да се прилагат;

Заемане на акции означава процес, при който тези, които притежават акции, ги отпускат на други страни и запазват правото за обратно придобиване на акциите, както е описано в клауза 22 тук;

Условия за търгуване означава таблицата, озаглавена “Условия за търгуване”, налична на нашия уебсайт;

Платформа за търговия означава електронната платформа за търговия на нашия уебсайт;

Трансакция означава частичното или пълното изпълнение на Вашето указание за търгуване;

Уебсайт означава нашият уебсайт на адрес www.trading212.com и/или всякакви мобилни приложения осигурени от Trading 212.

Тези условия са последно актуализирани и публикувани на 08.08.2021 г. Копие от най -актуалната версия на настоящите Условия е достъпно на нашия уебсайт.
Условията, приложими преди 08.08.2021, могат да бъдат видяни тук.

Отпечатай тази страница