Trading 212

Открий сметка

ДОГОВОР С КЛИЕНТИ НА TRADING 212 UK LIMITED

Trading 212

ДОГОВОР С КЛИЕНТИ НА TRADING 212 UK LIMITED

За ваша полза и за ваша защита, преди да създадете сметка при нас, прочетете внимателно настоящото Клиентско споразумение и цялата останала документация, която Ви е предоставена. Ако не разбирате някоя точка или не сте сигурни относно характера на включените рискове, моля поискайте допълнителна информация.

1. Въведение.

1.1. Всяко позоваване на думите „ние”, „наш/наше/наша/наши” и „нас” в настоящото Споразумение се отнася за Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Всяко позоваване на думите „;Вие/Вас”, „Ваш/Ваше/Ваша/Ваши” и „Клиент” следва да се тълкува като отнасящо се за Вас като клиент, ползваш нашите услуги по настоящото Клиентско споразумение.

1.2. Ние сме оторизирани и регулирани от Органа за финансов надзор в Обединеното Кралство („FCA”). Нашият номер в регистъра на FCA е 609146. Можете да проверите това в Регистъра за Финансови услуги, като посетите уебсайта на FCA: https://register.fca.org.ukили като се свържете с FCA на 0800 111 6768. Адресът на управление на FCA е 12 Endeavour Square, London, E20 1JN. Позоваването на FCA включва също всеки правоприемник, управляващ или регулаторен орган, който замества, заменя или поема някои от функциите на FCA.

1.3. Адресът на седалището ни е: 107 Cheapside, London EC2V 6DN и сме регистрирани в Англия и Уелс под фирмен номер 08590005. Упражняваме дейност под наименованието „Trading 212”.

1.4. Моля прочетете Клиентското споразумение внимателно, преди да си откриете сметка при нас. Следва да сте наясно, че при откриване на сметка при нас, Вие приемате да бъдете правно обвързани от Клиентското споразумение.

1.5. Можете да приемете Клиентското споразумение на уебсайта ни, като отбележите с отметка декларацията, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Клиентското споразумение. Моля, имайте предвид, че ако откажете да приемете Клиентското споразумение, няма да можете да си откриете сметка при нас.

2. Определения.

2.1. Следните думи и изрази имат следните значения:

Сметка” означава сметка, открита на Ваше име при нас, за да търгувате със CFD върху валутни двойки, акции, индекси и фючърси. Всички записи по тази сметка, ще бъдат направени единствено при изпълнение на предмета на настоящото Споразумение;

Споразумение” има значението, дадено му в клауза 3.1;

Оторизирано лице” означава едно или повече лица, оторизирани от Вас, чрез приложеният тук списък, които да ни дават инструкции съгласно разпоредбите на клауза 10;

Автоматично предоговаряне (роловър)” е приложима за фючърсите настройка, при чието активиране инструментът автоматично ще поднови договора на датата му на изтичане, при същите условия, които са били приложими при предходния договор. Клиентът ще бъде уведомен за подновяването и ще има възможността да промени настройката във всеки момент;

Валутна двойка” означава инструмент, за спекулиране на валутните пазари. Валутната двойка е корелацията между валутите на две държави, напр. евро/щатски долар, и е допълнително описана в клауза 16.1;

Договор за разлика” или „CFD”, ако е съкратено, има значението, дадено му в клауза 17.1;

Допустим контрагент” означава допустим контрагент съгласно определението в Правилата на FCA;

Правила на FCA” означава Наръчник за Правилата и насоките на FCA, във вида, в който е периодично изменен и/или актуализиран;

Случай на неизпълнение” означава:

 1. случай на несъстоятелност, възникнал във връзка с Вас;
 2. ако сте физическо лице, починете, изпаднете в неразположение на ума или стане невъзможно да изплащате дълговете си, когато станат дължими;
 3. нивото на марж на акаунта Ви достигне или спадне под стойността на маржа, който изискваме във връзка с всички транзакции по съответното Клиентско споразумение;
 4. действате в нарушение на дадена гаранция или представителство, предоставени по настоящото Клиентско споразумение или дадено представителство или гаранция, предоставени от Вас в съответствие с Клиентското споразумение и/или каквато и да е информация, предоставена ни във връзка с Клиентското споразумение, която е или се превърне в невярна или подвеждаща;
 5. всяка сума, която е дължима и платима към нас и която не е заплатена в съответствие с Клиентското споразумение или по друг начин, когато стане дължима;
 6. всяко събитие извън наш контрол, възникнало в държавата, в която обикновено пребивавате, което по наша собствена преценка е желателно да се счита за равносилно на случай на неизпълнение с цел защита на Trading 212 UK Ltd.;
 7. всяко прекратяване или спиране на действието или оттегляне на приложимо разрешително от регулаторен орган;
 8. считаме за необходимо или желателно за собствената ни защита или за предотвратяване на това, което по наше мнение представлява или може да представлява нарушаване на приложим закон или добра търговска практика, или е предприето действие или възникнало събитие, което по наше мнение би могло съществено и неблагоприятно да повлияе върху способността Ви да изпълнявате задълженията си по настоящото Споразумение;
 9. възникване на всякакво неизпълнение (без значение от начина на описването му) по друго споразумение между нас.

Финансов инструмент” има определението, посочено в Правилата на FCA, което включва Договори за разлика, отнасящи се до валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки, както и други деривативни договори;

Свободни средства” означава средства, които не са блокирани като гаранция за отворени позиции и които са общият баланс по акаунта, минус маржа (където "марж" ще носи значението, посочено в член 9).

Фючърси” означава договор за разлика, базиран на борсово търгувани фючърсни договори. Всеки фючърсен договор изтича на определена дата.

Индекс” означава договор за разлика, базиран на борсово търгуван индекс за акции, а „индекси” ще се тълкува по съответния начин;

Случай на несъстоятелност” означава, по отношение на всяко лице:

 1. взето решение или заповед за прекратяване, разпускане или администриране на подобно лице;
 2. срещу такова лице бъде издадена заповед за банкрут;
 3. назначаване на синдик, администратор, мениджър, административен синдик или подобен служител, или ако ипотечен кредитор придобие или продаде всички или част от бизнеса или активите на такова лице;
 4. договаряне или сключване на споразумение с кредитори като цяло, подаване на документи в съда, или подаване на молба до съда за защита от кредитори като цяло, или каквато и да е договорка със същият ефект; или
 5. ако съответното лице обяви несъстоятелност или по друг начин няма възможност за плащане на дълговете си, когато те станат дължими, или каквото и да е действие по несъстоятелност или събитие, което е аналогично на тези, посочени в абзаци (а), (б), (в), или (г) от това определение, бъде приложимо за съответното лице.

Ако съответното лице е съдружие, възникването на което и да е от събитията, изброени в този абзац, във връзка с някой от съдружниците, ще бъде считано за случай на несъстоятелност по отношение на това лице.

Лихвен суап” означава плащане на лихви, което се прави или получава от клиента за запазване на отворени позиции от единия за следващия ден (овърнайт).

Дълга позиция” означава закупуване на финансов инструмент от Ваша страна;

Явна грешка” означава явна грешка в котировките на финансовите инструменти, която значително се отклонява от общата пазарна цена и която е възникнала в резултат на системна или техническа грешка.

Търговска сесия” означава периода от време за търговия на финансовите пазари, както е посочено на уебсайта www.trading212.com. През тези часове за търговия Клиентът има право да прави поръчки за изпълнение за финансовите инструменти, борсите за които са отворени за търговия.

Минимална поръчка” означава минималния брой единици от финансовите инструменти, за които даваме котировки;

Поръчка” означава поръчка за покупка или продажба, която сте направили чрез сметката си на Платформата за търговия;

Инструкции за плащане” означава всички инструкции по акаунта Ви за внасяне и/или теглене.:

Професионален клиент” означава професионален клиент, както е определено в Правилата на FCA;

Ограничени часови зони” означава часови зони, в които няма да Ви позволяваме да търгувате;

Непрофесионален клиент” означава непрофесионален клиент, както е определено в Правилата на FCA;

Скалпиране” (скалпинг) означава спекулативен тип търговия, при която отварянето и затварянето на позиция се извършва в рамките на много кратък период от време (например пет минути или по-малко);

Услуги” означава предлаганите от нас услуги за търгуване на договори за разлики (CFD), посочени в клауза 4.1;

Къса позиция” означава продажбата на финансови инструменти от Вас;

Акция” означава дял от публична компания, регистрирана за търгуване на чуждестранна стокова борса;

Таблица с условия и комисиони” означава таблицата, озаглавена „Таблица с условия и комисиони”, достъпна на нашия уебсайт;

Търговска платформа” означава електронната търговска платформа на нашия уебсайт;

Уебсайт” означава нашия уебсайт www.trading212.com или друг такъв уебсайт, управляван от Trading 212, до който има достъп Клиентът.;

Работен ден” означава всеки ден, които не е събота или неделя, национален празник или неработен ден за банките в Лондон, Обединеното кралство.

Ограничение само за затваряне” е ограничение, при което възможността Ви да отваряте нови позиции или да правите нови поръчки за покупка е ограничена или изключена;

2.2. В настоящото Споразумение позоваванията на Правилата на FCA и всякакви други правила, разпоредби или закони се отнасят до Правилата на FCA, разпоредбите и законите, както периодично са изменени, допълнени, преработени или заменени.

2.3. Позоваванията на клаузи се отнасят за клаузите на това Споразумение.

2.4. Заглавията са включени само за удобство и не засягат тълкуването на настоящето Споразумение.

2.5. Всички думи, следващи термините включително, включва(т), по-специално или всеки друг подобен израз следва да се тълкуват като илюстративни и не ограничават смисъла на думите, предхождащи тези термини.

3. Обхват на това Споразумение.

3.1. Споразумението между нас и Вас включва Клиентското Споразумение, Таблицата с условия и комисиони, Основния информационен документ (KID), Уведомлението за риска, Политиката за конфликт на интереси, Политиката за изпълнение на поръчки, Вашият формуляр на заявлението и всички други издадени от нас условия и правила (наричани заедно „Споразумението”).

3.2. Това Споразумение се прилага единствено за Услугите и не важи за други услуги, които можем да Ви предоставим.

4. Услуги.

4.1. Ние ще предоставяме услуги, свързани само с изпълнение, както е договорено писмено между нас („Услуги”), които могат да се състоят от получаване, предаване и изпълнение на Поръчки за:

4.1.1. търговия със CFD върху валутни двойки;

4.1.2. търговия със CFD върху акции и индекси; ; и

4.1.3. търговия със CFD върху фючърси и стоки;

4.2. Услугите подлежат на всякакви лимити или ограничения, които се съдържат в настоящето Споразумение и които се изискват по статут, законов или подзаконов нормативен акт или финансовия пазар. Сделките с CFD не Ви предоставят каквото и да е право, право на глас, право на собственост или вещно право върху базовия инструмент и не Ви вменяват право и/или задължение да придобивате, получавате, държите, гласувате, доставяте, да се разпореждате с или да участвате директно в каквито и да е корпоративни действия, свързани с даден базов инструмент.

4.3. Ние ще предоставяме Услугите с дължимата грижа и умения, но Вие приемате, че няма да Ви даваме каквито и да е съвети за това доколко полезно или подходящо за Вас е да сключите настоящото Споразумение или която и да е поръчка. Няма да Ви предоставяме инвестиционни консултации и няма да носим отговорност за инвестиционните Ви решения. Чрез Платформата за търговия, можем да предоставяме общи диаграми на динамиката на пазара, текуща информация за статуса на инструмента или пазара, на който се търгува инструментът, календар, новини, анализи, обучителни материали (включително видео обучение), мнения и анализи за настроенията на пазара, технически индикатори и друга свързана информация. Вие приемате, че тази информация се предоставя „такава, каквато е“, тъй като е единствено основна информация, и не представлява нито съвет, нито препоръка за извършване на транзакции. Нашият екип няма право да дава съвети. Ако член на нашия екип Ви даде съвет, се съгласявате, че този съвет е предоставен без знанието и позволението на компанията.

4.4. Търговията със CFD носи висок финансов риск Може да загубите всичките пари по сметката си (вж. клауза 22 „Предупреждения за риск” по-долу). Вие гарантирате, заявявате и се ангажирате (обещавате), че ще правите всички Поръчки за транзакции от свое име, на свой собствен риск и за своя сметка. Вие приeмате, че като клиент на услуги, свързани само с изпълнение, на когото не даваме съвети, тежестта да установите дали дадена трансакция е подходяща за Вас е изцяло Ваша и разчитате единствено на собствената си преценка, когато решавате дали да сключите или да се въздържите от сключване на дадена сделка, както и когато вземате решение как да се избегне загуба или да се осигури печалба.

4.5. Няма да носим отговорност за предоставянето на каквито и да е данъчни или правни съвети във връзка с Услугите.

4.6. Ще открием на Ваше име сметка в избраната налична валута. Ще можете да използвате сметката си за търгуване щом депозирате по нея поне сумата, посочена в Таблицата с условия и комисиони и профилът Ви бъде потвърден като проверен.

4.7. В резултат на изпълнението на Поръчките може да реализирате печалба или загуба. Всички печалби или загуби ще бъдат незабавно преизчислени във валутата, в която е открита сметката, в съответствие с клауза 4.6.

4.8. Поръчката ще се счита за направена от Вас само след нашето потвърждение за получаването ѝ чрез Търговската платформа.

4.9. Всички трансакции по това Споразумение, ще се извършват от Вашата сметка. Съгласно настоящото Споразумение ние гарантираме, че Вашите активи ще бъдат идентифицирани и съхранявани при нас отделно от нашите собствени активи, включително чрез Вашата сметка.

5. Съответствие с регулаторните разпоредби.

5.1. В съответствие със закона и разпоредбите категоризираме нашите клиенти в три основни категории: „допустими контрагенти”, „професионални клиенти” и „непрофесионални клиенти”. Ще се отнасяме към Вас като непрофесионален клиент в съответствие с правилата на FCA, така че да имате най-високото ниво на регулаторна защита. Допустимите контрагенти и професионални клиенти се считат за по-опитни, информирани, технически подготвени и способни да оценяват собствения си риск и следователно получават по-ниско ниво на регулаторна защита. Като непрофесионален клиент можете да поискате различна клиентска категоризация от тази, която сме Ви предоставили. Моля, имайте предвид, че можем да откажем молбата Ви за смяна на категорията. Ако се съгласим на такава молба, може да Ви дадем по-ниско ниво на регулаторна защита.

5.2. Услугите и продуктите, които предлагаме, няма да са подходящи за всеки. Поради тази причина сме идентифицирали целевия си пазар и обичайно очакваме Услугите ни да бъдат използвани от лицата, за които са приложими част или всички от следните: лица, които имат възможност да понесат100% загуба на всички инвестирани средства; лица, които имат приемливо ниво на познания и/или опит в разбирането на характеристиките на CFD и рисковете, свързани с търговията на маржин; лица, които имат поносимост към по-висок риск и лица, които възнамеряват да използват инструментите за търговия за краткосрочни инвестиции, спекулативна търговия, разнообразяване на портфейла или подобни.

6. Права и задължения.

6.1. По време на пазарните часове, в съответствие с точка 2.1. от Договора, ще имате право да получавате оферти, да правите Поръчки, да получавате потвърждения за изпълнените трансакции и да видите извлеченията от сметката си.

6.2. Ще наблюдавате всички свои отворени позиции и ще носите риска от претърпяване на загуби в резултат от дейността по търгуване. Предоставяме на непрофесионалните клиенти по CFD защита от отрицателно салдо по сметките им. Защитите от отрицателно салдо няма да са приложими за Професионалните клиенти и допустимите контрагенти. Освен ако не сте били класифицирани като непрофесионален клиент, си запазваме правото да поискаме сумата на отрицателното салдо по сметката Ви.

6.3. Чрез Платформата за търговия ще предоставяме извлечение и потвърждение на трансакциите Ви, както и салдото по сметката Ви и ще записваме всички трансакции по сметката Ви. Трябва да проверявате получените от нас електронни извлечения и да ни уведомите в случай на несъответствие.

6.4. Няма да приемаме Поръчки за трансакции, когато:

6.4.1. съответният пазар е затворен за търгуване;

6.4.2. в сметката Ви няма достатъчно пари за изпълнение на трансакцията; или

6.4.3. има събития, описани в клауза 26 „Непреодолима сила”.

6.4.4. подозираме, че имате злонамерено отношение към нас или има доказателства за такова отношение;

6.4.5. подозираме, че използвате/преди това сте използвали така наречените „front running“ (изпреварващи действия) практики и/или сте придобили и злоупотребили с вътрешна информация и/или друга информация, защитена от закона или съответните пазарни практики. В такива случаи имаме правото да откажем да изпълним Вашите поръчки или инструкции и да анулираме всички Ваши търговски трансакции, дори ако те вече за били потвърдени от нас, без да посочваме каквито и да били причини за такова решение. В такъв случай имаме правото да не изплащаме суми, получени по Вашата сметка в резултат от такива трансакции; 

6.4.6. засечем сериозни технически проблеми, които затрудняват нормалното функциониране на Платформата за търговия и/или се е появила явна грешка;

В горните случаи няма да поемем отговорност за каквито и да е претърпени от Вас щети.

6.5. Приемате, че понякога може да има технически проблеми или неизправности с Платформата за търговия.

6.6. Вие се съгласявате, че всички чакащи Поръчки („Стоп“ поръчки), направени от Вас, могат да бъдат изпълнени на цена, различна от посочената, в случай на резки колебания в цената на инструмента.

6.7. С подписването на Споразумението, Вие сте информирани, че може да възникне явна грешка в цените на някои финансови инструменти, до които имате достъп чрез Платформата за търговия. Такива явни грешки може да са резултат на технически грешки или забавяния в придобиването на необходимата информация, която може да направи котировката невярна. Всяка наша декларация за явна грешка ще бъде направена добросъвестно и въз основа на разумна оценка на цялата съответна информация.

6.8. Ако бъде открита явна грешка в конкретна оферта, ще имаме правото по свое усмотрение да отменим Поръчката и съответните последствия – изразени като печалба или загубата за Вас – незабавно след откриване на подобна явна грешка. Няма да носим отговорност за каквито и да е щети или косвени загуби, които сте претърпели в резултат от такава отмяна, освен за щети, които са пряк резултат от груба небрежност или умишлена злоупотреба.

6.9. Имаме правото да изменяме по свое усмотрение изискванията за маржин, лихвени суапове, комисиони, минимални и максимални суми на търгуване, минимален и максимален брой единици за всеки финансов инструмент и подобни.

6.10. Ще имаме правото по наша преценка да въвеждаме нови финансови инструменти и пазарни часове за търгуване на Платформата за търговия и да ограничаваме и/или премахваме от Платформата за търговия всеки финансов инструмент и пазарни часове.

6.11. Вие се ангажирате да ни информирате всеки път, когато карта, която сте използвали за извършване на плащане към нас е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин. Освен в случаите, в които картата е изтекла, няма да носим отговорност за удовлетворяване на искането ви за теглене при изплащане на пари по карта, която е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин, без предварително да ни уведомите за това.

6.12. Ние имаме правото, но не и задължението, едностранно да прекратим Споразумението по свое усмотрение и без предизвестие, в случай че балансът по сметката Ви е 0 (нула) и не сте се вписвали в профила си за период от шест поредни месеца (180 дни).

6.13. Запазваме си правото своевременно да поставяме лимити „само за затваряне“ в следните случаи:

 1. Когато имаме подозрения за незаконна дейност;
 2. Когато имаме съмнения за ограничена дейност или недобросъвестна търговска практика;
 3. В случай, че упражним правото си по т. 20.3;
 4. С цел спазване на регулаторни задължения, включително в случай, че не сте предоставили информацията, изискуема по закон; или
 5. Когато имаме реални основания да смятаме, че ако Ви позволим да продължите да търгувате, това ще е в наш ущърб, във Ваш ущърб като клиент, както и в ущърб на други наши клиенти и/или финансови пазари.

При горепосочените ситуации, ще Ви уведомим за поставянето на лимити "само затваряне".

6.14. Запазваме си правото да поставяме лимити „само за затваряне“ с предизвестие от 14 календарни дни в следните случаи, но не само:

 1. Когато сме Ви изпратили предизвестие, с което Ви информираме за намерението си да прекратим нашите бизнес взаимоотношения/ да закрием сметката Ви;
 2. Когато не сте дали изричното си съгласие, като сме го поискали от Вас, включително, но не само, когато трябва да получим изрично съгласие, за да въведем нови функции или услуги на Платформата за търговия или да заменим съществуващите.

6.15 Нямате право да притежавате повече от една CFD сметка. Ако не спазвате това правило, ние можем да прекратим всички ваши споразумения с нас.

7. Финансова отговорност – насочете вниманието си конкретно към тази клауза.

7.1. Ще Ви предоставяме услугите с надлежната грижа и умения, но няма да гарантираме ефективността или доходността на инвестициите Ви. Няма да носим отговорност за каквито и да е загуби на приходи, доходи или печалба, които са понесени в резултат от търгуването Ви в Платформата за търговия.

7.2. Освен както е посочено в клаузи 7.3 и 7.4, ние поемаме финансова отговорност към Вас, когато сте претърпели загуба като пряк резултат от наше нарушение на настоящето Споразумение или като пряк резултат от нашата небрежност, измамно поведение или умишлено неизпълнение.

7.3. Предмет на клауза 7.5, ние не носим отговорност за загуби, произтичащи от наше неспазване на настоящето споразумение, които попадат в следните категории:

7.3.1. загуба на доход или приход;

7.3.2. загуба на бизнес;

7.3.3. загуба на печалби;

7.3.4. загуба на очаквани спестявания;

7.3.5. загуба на данни; или

7.3.6. загуба на управленско или работно време.

7.4. Предмет на клауза 7.5, ние не носим отговорност за:

7.4.1. събитие, както е посочено в клауза 26 „Непреодолима сила”;

7.4.2. всяка невъзможност на даден контрагент, посреднически брокер, банка, доверителен фонд, пазар или пазарен оператор, борса, клирингова къща, депозитар или друга трета страна с която може да извършвате търговска дейност;

7.4.3. промени в търговските условия на съответната фондова борса или валутен пазар;

7.4.4. неизправност на системите за търговия на дадена трета страна, на софтуер или услуги, които не са предоставени от нас;

7.4.5. всяка явна грешка в определена котировка, до степента с която грешката не е можела да бъде предотвратена, в резултат от надлежни грижи и умения;

7.4.6. неправилно направена от Вас поръчка, прекъсване на връзката или повреда в средствата за комуникация; и

7.4.7. временни технически трудности или обстоятелства, които правят невъзможно извършването на трансакции на даден пазар и предоставянето на оферти, освен ако не са причинени в резултат от наше нарушаване на това Споразумение, небрежност или умишлено нарушение.

7.5. Нищо в настоящото Споразумение няма да изключва или ограничава каквото и да е задължение или отговорност, които може да имаме към Вас за:

7.5.1. смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност;

7.5.2. измама или измамно погрешно тълкуване; или

7.5.3. отговорност, която не може да бъде изключена, в съответствие с всякакви приложими закони или Правила на FCA.

7.6. Ще ни обезщетите за всякакви загуби, които може да претърпим в резултат от Ваше нарушение на настоящото Споразумение. Въпреки това няма да имате задължението да ни обезщетите, ако ние или трета страна носим отговорност за загубата ни. Ще предприемем разумни стъпки за минимизиране на загубите ни във всяка ситуация, в която от Вас се изисква да ни компенсирате.

7.7. Дружеството няма да носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи или такси, възникнали пряко или косвено от упражняването на правото ни да поставяме ограничения на профила или да предприемаме каквито и да е други действия, както е предвидено в настоящото Клиентско споразумение.

7.8. С настоящото се съгласявате и приемате, че в случай на срив на Платформата за търговия, се отказвате от всякакви претенции срещу Trading 212 за пропуснати печалби и/или претенции, че бихте изпълнили поръчка за определена цена по време на срива.

8. Латентност на търгуването.

8.1. Когато смятаме, че латентността в Търговската платформа се използва несправедливо от Вас, можем по наша абсолютна преценка да анулираме всички Поръчки и да Ви върнем само депозираните средства, без да има по-ранни тегления, а след това да затворим сметката Ви.

8.2. Такава търговия се признава при голям обем сделки, които се отварят и затварят в необичайно кратък период от време в сравнение със „средностатистическия’ клиент, като вместо това се поставя непропорционално число между цената по сделката и цената на базовия пазар вместо „случайното разпределение“, което би се очаквало, когато Търговската платформа се използва „справедливо“.

9. Маржин и сетълмент.

9.1. За всяка отворена позиция ще осигурим защита от рискове на част от средствата, които депозирате, като обезпечение. Средствата са познати като „маржин” и не може да ги телите. Информация за текущите ставки за маржин е налична на нашия уебсайт, а също и в Таблицата с условия и комисиони.

9.2. По всяко време трябва да поддържате достатъчно ниво на маржина съгласно клауза 9.1., като това трябва да наблюдавате спазването на нивото на маржина и да го възстановявате незабавно, когато падне под необходимия минимум.

9.3. Ако не успеете да предоставите изисквания маржин съгласно клауза 9.1 (ако общата сума на салдото по Вашата сметка падне под необходимия минимален маржин), ще Ви информираме незабавно чрез Търговската платформа, която осигурява достъп до състоянието на Вашата сметка.

9.4. Приемате и се съгласявате, че след получаването на информацията по точка 9.3 ще затворим отворените позиции по текущи пазарни цени, без да Ви информираме предварително, за да Ви попречим да понесете загуби, надвишаващи средствата, депозирани по Вашата сметка. Съгласно това Споразумение Вие се съгласявате с нивата на цените на трансакциите при затваряне на позициите. Ще бъдете уведомени за Вашите затворени позиции с незабавно известие чрез Търговската платформа, която Ви дава достъп до салдото по сметката Ви, или чрез автоматично генериран имейл.

9.5. Разпоредбите на клауза 9.4 ще са приложими при недостиг на средства, надхвърлящ 50% от изисквания маржин, а всички Ваши отворени позиции ще бъдат затворени една по една или заедно.

9.6. Процедурата и действията по клаузи 9.4. и 9.5. в случай на недостиг на маржина, са автоматично настроени в Платформата за търговия и се активират без човешка намеса.

9.7. Процедурата и действията по клаузи 9.4 и 9.5 се извършват, за да Ви предпазят от натрупването на големи загуби, които биха се изразили в отрицателно салдо по сметката, но тази защита не е достъпна за професионални клиенти и допустими контрагенти. По този начин ще избегнете поемането на допълнителни задължения, надвишаващи средствата по Вашата сметка.

9.8. Ако настъпи случай на неизпълнение, можем да предприемем всички или някои от следните действия, доколкото това е позволено от приложимите закони и разпоредби:

 1. незабавно да изискаме плащане на всички суми, които ни дължите, включително по отношение на всякакви маржин изисквания;
 2. освен ако вече не са затворени или прекратени съгласно настоящето Клиентско споразумение, да затворим всички или които и да е Ваши отворени позиции.
 3. да конвертираме всяко салдо в друга валута в съответствие с член 9.10.;
 4. да анулираме която и да е от Вашите поръчки;
 5. да упражняваме правата си на прихващане и комбинации;
 6. да спрем Вашия акаунт и да откажем да изпълняваме всякакви транзакции и поръчки;
 7. да прекратим това Клиентско споразумение с незабавен ефект; и/или
 8. да предприемем или пропуснем да предприемем всички други действия, които смятаме за разумни в конкретните обстоятелства, за да защитим себе си и нашите клиенти като цяло.

9.9. Това клиентско споразумение и всички транзакции по него са част от отделно споразумение между нас и Вас. Вие и ние потвърждаваме, че сключваме Клиентското споразумение и всички сделки по него, разчитайки на факта, че те са част от отделно споразумение между нас.

9.10 Без да се засяга нашето право за изискване на незабавно плащане от Вас съгласно условията на това Клиентско споразумение, но при спазване на приложимите закони и разпоредби, ние, по всяко време при случай на неизпълнение, ще имаме право да:

 1. комбинираме и консолидираме Вашата наличност и всички пари, които съхраняваме за Вас в който и да е или всички акаунти, които имаме за Вас; и
 2. прихващаме помежду им сумите, посочени в (i) и (ii) по-долу:
  1. всички суми, които са дължими от нас към Вас (независимо от начина и момента на плащане), включително Вашата наличност (ако има кредитно салдо), нереализирани печалби и всяко кредитно салдо по акаунт, който имате при нас, дори ако някой от тези акаунти е бил закрит.
  2. всякакви суми, които Вие трябва да изплатите към нас (независимо как и кога се изплащат), включително, но не само, нереализирани загуби, лихви, разходи, разноски и/или такси, направени по отношение на, или всякакви дебитни салда във, всеки акаунт, който имате при нас, дори ако тези акаунти са били затворени,

и за тази цел можем да конвертираме суми, деноминирани в една валута, в друга. Можем да извършим и условно конвертиране на валута, когато това е необходимо за оценка на целите.

9.11. Ако която и да е сума в член 9.10(б)(ii) надвишава която и да е сума в клауза 9.10(б)(i) по-горе, трябва незабавно да ни платите тази разлика, независимо дали е поискана.

9.12. Ако правата по членове 9.8. до 9.11. (включително) са изпълнени, всички платежни задължения ще бъдат консолидирани в едно задължение към Вас да заплатите нетна сума към нас или за нас да заплатим нетна сума към Вас.

9.13. До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние ще имаме общо право на задържане и справедливо таксуване върху продуктите, които държим за Вас, и парите във Вашата сметка, докато не бъдат платени всички пари, такси, разноски и задължения, които ни дължите. Парите Ви ще продължат да бъдат третирани като клиентски пари, а активите Ви ще продължат да бъдат третирани като клиентски активи, в съответствие с настоящото Клиентско споразумение и Правилата на FCA, до появата на случай на неизпълнение, при който ние в последствие решим да упражним правата си, в съответствие с общото право на задържане и/или заплащане на справедлива такса.

10. Инструкции и комуникация.

10.1. Трябва да подавате поръчките си посредством Платформата за търговия, след като влезете със своето потребителско име и парола.

10.2. Съгласявате се, че можем да записваме всички комуникации между Вас и нас и да използваме тези записи или преписи от тези записи, както и всички имейли, записани съобщения в чата или други съобщения, които ни изпращате на нашата платформа или по друг начин, за целите на обучение, включително като доказателство във всеки спор или очакван спор между Вас и нас. По Ваше желание, ще Ви предоставим копие на такива записи в рамките на разумен период от време.

11. Внасяне и теглене.

11.1 Имате право да внасяте и теглите пари от акаунта си чрез методите, посочени на нашия уебсайт. Имаме право да ограничим наличните методи във всеки момент. Молим да имате предвид, че в зависимост от метода, може да има специфични условия, за да направите вноска. Преди да издадете Инструкции за плащане, Вие сте задължени да влезете в уебсайта ни с потребителското си име и паролата си. Молим да имате предвид, че за всички вноски и/или тегления сте длъжни да използвате единствено банкова сметка, карта или друг тип сметка, която Ви принадлежи. Със съгласието си да направите депозит потвърждавате, че депозирате собствени средства за своя търговия с Trading 212.

11.2. Банкови депозити от трети страни по Вашата сметка няма да се приемат в никакви случаи. Трябва да прехвърляте пари към акаунта си единствено след като подпишете споразумение с нас и получите потребителско име и парола за достъп до платформата за търговия.

11.3. Подаването на заявка за теглене може да бъде направено, като влезете в акаунта си на уебсайта. Моля, обърнете внимание, че обработката на Вашата заявка може да отнеме до 3 (три) работни дни. Ще имате право да теглите пари от сметката си до размера на Свободните средства. Не се разрешава от Вашата сметка да се правят каквито и да е плащания към трети страни.

11.4 Потвърждавате, че по подразбиране изтеглянето на която и да е част от Свободните средства ще се извърши по същия метод и към същия източник като този, от който първоначално сме получили средства. Има определени ситуации, в които може да бъде направено изключение за извършване на теглене чрез платежен метод, който е различен от този за вноска, но те подлежат на одобрение от нас. Ще изискаме от Вас да ни предоставите всички доказателства, които поискаме, че новият платежен метод е на Ваше име.

11.5. Вие се съгласявате, че при потвърждение на теглене, Trading 212 ще използва конкретен посредник за плащането или банка, за да обработи тегленето Ви, в съответствие с Инструкцията за плащане. Посредникът за плащането или банката могат да задържат теглената сума, докато транзакцията по плащането бъде обработена, което означава, че сумата за теглене вече няма да се счита за Клиентски пари.

11.6. Ние може да поискаме допълнителна информация и/или документи, за да проверим легитимността на всяко искане с Инструкции за плащане. Може да забавим или да откажем обработката на Инструкция за плащане, когато имаме разумни основания, свързани със, но без да се ограничават до:

 • автентичността на предоставената инструкция;
 • предполагаемото неоторизирано или измамно използване на Вашия акаунт;
 • валидността на предоставената номинирана банкова сметка; или
 • законови или регулаторни изисквания.

С настоящето Вие се съгласявате, че при такива обстоятелства може да има забавяне при обработване на Вашата Инструкция за плащане.

11.7. С настоящето Вие се задължавате да ни информирате всеки път, когато карта, която сте използвали за извършване на депозити по Вашата сметка, е била блокирана, деактивирана или спряна по друг начин. Освен в случаите, в които картата е изтекла, няма да носим отговорност за удовлетворяване на искането Ви за теглене при изплащане на пари по карта, която е била блокирана, деактивирана или прекратена по друг начин, без предварително да ни уведомите за това.

12. Сключване на сделки Видове поръчки.

12.1. Сделките между нас се сключват чрез използване на средствата за комуникация, посочени в клауза 10.

12.2. За всяка сделка ще получите оферта от Платформата за търговия. Офертата е валидна само до замяната ѝ с нова, което ще става автоматично в Платформата за търговия.

12.3. Никой от нас няма право да отмени изпълнението на Поръчка, ако Поръчката е изпълнена на валидна котирана цена и Вие сте потвърдили, че желаете да „купите” или „продадете” желаното количество от съответния инструмент.

12.4. За всеки инструмент посочваме две цени чрез Платформата за търговия: цена „КУПУВА” и цена „ПРОДАВА” Трябва да купите по цена „КУПУВА” и да продадете по цена „ПРОДАВА” price.

12.5. Може да направите следните видове поръчки:

12.5.1. „Пазарна поръчка” – тази поръчка се изпълнява незабавно на текущата пазарна цена; ако има промяна в пазарната цена преди изпълнение, тогава:

12.5.1.1 Поръчката ви ще бъде автоматично изпълнена на по-добра цена, ако промяната на цената в във Ваша полза.

12.5.1.2 Ще получите повторна оферта с нова цена, ако цената се промени във Ваш ущърб.

12.5.2 „Асоциирана поръчка” – тази поръчка ще бъде изпълнена, ако пазарната цена достигне цената, посочена в поръчката. Тази поръчка се свързва с отворена позиция. Ако отворената позиция бъде затворена, тогава Асоциираната поръчка ще бъде автоматично анулирана. През пазарните часове Асоциираната поръчка ще бъде изпълнена на посочената цена. Асоциираната поръчка може да бъде изпълнена на различна цена, когато пазарът отвори. Има 3 вида Асоциирани поръчки:

12.5.2.1 „Поръчка за ограничаване на загубата” използва се за затваряне на отворена позиция при определена загуба. Платформата може да Ви покаже целевата загуба във валутата на Вашата сметка. Тази информация е ориентировъчна и не е гарантирана.

12.5.2.2 „Получаване на желана печалба” - използва се за затваряне на отворена позиция при определена печалба. Платформата може да Ви покаже целевата печалба във валутата на Вашата сметка. Тази информация е ориентировъчна и не е гарантирана.

12.5.2.3 „Пълзящ стоп” – вид поръчка за ограничаване на загубата (стоп лос), при цената на изпълнение следва пазарната цена с определено от Клиента отстояние.

12.5.3 „Поръчка за отваряне на позиция” (влизане) – тази поръчка ще бъде изпълнена, ако пазарната цена достигне цената, посочена в поръчката. Поръчката за отваряне на позиция се използва за отваряне на нова позиция или за промяна на съществуваща отворена позиция. Изпълнението на цената на Поръчката за отворена позиция не е гарантирано. Тази поръчка може да бъде изпълнена на различна цена, когато пазарът е волатилен или неликвиден. Има 3 вида Поръчки за отворена позиция:

12.5.3.1 „Стоп/Лимит” – това е или „Стоп” поръчка, или „Лимит” поръчка. Платформата за търговия автоматично ще настрои вида на поръчката, според текущата пазарна цена и зададената цена за отваряне на позицията.

12.5.3.2 „ОСО” или „Едната отменя другата” е комбинация от две Поръчки за откриване на позиция, при което изпълнението на едната от тях автоматично отменя другата.

13. Парични средства на клиента.

13.1. Всички пари, които държим за Вас, се държат като клиентски пари в съответствие с правилата FCA за клиентските пари. Може да предадем пари, които са съхранявани, или получени от Вас или трета страна (като борса или брокер посредник, контрагент на извънборсовия пазар или агент по сетълмента), с цел задържане или контролиране, за да изпълним трансакция чрез или с това лице, или за да удовлетворим Ваше задължение за предоставяне на обезпечение (например изискване за маржин ) по отношение на трансакция. Ако подобно лице се намира извън Обединеното Кралство, приложимият правен и регулаторен режим ще се различава от този в Обединеното Кралство, а ако такова лице не успее, парите ви могат да бъдат третирани по различен начин за позицията, която би била приложима, ако парите на клиента бяха останали в Обединеното Кралство.

13.2. Няма да плащаме лихва върху парите, които държим за Вас (различни от суаповете на лихвените проценти, както е описано в клауза 14.4)

13.3. Съгласявате се, че можем да освободим салдото по сметката Ви от клиентската банкова сметка след период от 6 години, като се има предвид, че през този период няма движение по сметката Ви и не сте поискали салдото си 28 дни след нашето известие за намерението ни да направим това. В такъв случай ние ще направим и запазим записи на Вашето салдо, което е освободено от банковата сметка на клиента. Ние също така се ангажираме да предявим основателно всяко валидно вземане срещу освободеното Ви салдо.

13.4. Когато има суми, които са дължими и платими към нас в съответствие с Клиентското споразумение, в съответствие с Правилата на FCA ще спрем да третираме като клиентски пари такава сума от клиентските Ви пари, каквато е равна на задължението Ви към нас. Вие се съгласявате, че можем да прилагаме това за всички суми, които удовлетворяват изцяло или частично всички дължими и платими към нас суми. За целите на настоящия член, всички такива суми, които ни дължите в съответствие с настоящото Клиентско споразумение, ще бъдат дължими и платими незабавно, без предизвестие или искане от наша страна, когато бъдат направени от Вас или Ваш представител.

14. Такси.

14.1. Вие се задължавате да заплащате нашите такси и/или комисиони, подробна информация, за които е представена в Таблицата с условия и комисиони, и които могат периодично да бъдат променяни с изпратено от нас писмено предизвестие. Таксите се записват и посочват в потвърждения и месечни извлечения.

14.2. Таблицата с условия и комисиони съдържа подробности за договореностите, които включват всяка наша платена на или получена от различно от Вас лице такса или непарична облага във връзка с Услугите, предоставяни от нас съгласно това Споразумение. Допълнителни подробности за тези договорености ще ви бъдат разкрити възможно най-скоро след писмено известие до нас с искане за такова разкриване.

14.3. Ще носите отговорност за плащането на каквито и да е комисионни, такси за прехвърляне, такси за регистрация, данъци и други фискални отговорности и всички други задължения и разгоди, правилно платими или възникнали в резултат от настоящото Споразумение. Политиката ни е да предаваме на клиентите таксите, таксувани от агентите ни за депозиране на средства. Няма да ви таксуваме за изтегляне на пари от акаунта ви.

14.4. За всеки ден, в които имате отворена позиция, ще платите или получите лихвен суап, както е посочено в Таблицата с условия и комисиони.

14.5. Всички такси и разходи, заплатени от Вас, ще бъдат приспаднати от Вашата сметка и ако лихвеният суап е положителен, той ще бъде прехвърлен във Вашата сметка, и се съгласявате и разбирате, че всички други задължения и отговорности към нас подлежат на едностранно прихващане от Ваша страна, считано от началото на договорните ни взаимоотношения.

14.6. Съгласявате се, че Trading 212 не носи отговорност за никакви допълнителни такси, които могат да ви бъдат начислени от банки, доставчици на кредитни карти или други трети страни доставчици на платежни услуги, които използвате за превода на средствата към и от нас.

15. Докладване.

15.1. Ще ви изпратим потвърждение за всяка Поръчка в рамките на времето, изисквано от правилата нa FCA (обикновено в рамките на един (1) Работен Ден от изпълнението на Поръчка). Ще ви изпратим такова потвърждение чрез електронни средства за комуникация включително чрез Търговската платформа, или на Вашия имейл. Всеки работен ден ще ви представяме извлечение в реално време и потвърждение на вашите транзакции през платформата за търговия, която ви дава достъп баланса на акаунта ви. Ще ви изпратим имейл с извлечение на Вашия акаунт в съответствие с изисванията на FCA. Измерването на експлоатационните характеристики не трябва да се предоставя освен по специална договореност. Извлечението включва подробности за съдържанието и стойността на Вашата сметка и отворени позиции и друга информация, която може да бъде договорена от време на време от нас или която се изисква да бъде разкрита съгласно правилата на FCA.

15.2. Трябва да проверите извлечения получени от нас. Всяко потвърждение или извлечение за сметка или всеки сертификат, издаден от нас по отношение на трансакция или друг въпрос, ще бъде убедителен и обвързващ за Вас, освен ако не получим писмено възражение в рамките на един работен ден от действителната или предполагаемата дата на доставка.

15.3. Когато съгласно приложимото законодателство ние сме длъжни д докалдваме трансакции с Вас на FCA или по друг начин, ще трябва да ни предоставите Вашия национален осигурителен номер или друга информация, която може да изискваме, за да определим Вапия национален клиентски идентификатор, преди да можете да правите поръчки чрез нашата Търговска платформа.

16. Търговия със CFD на Валутни двойки.

Договорът за разлика, или CFD е деривативен финансов инструмент, създаден на базата на акция, индекс, договор за фючърси, или друг финансов инструмент (базов инструмент). Договорите за разлика CFD са създадени, за да ви подпомогнат да спекулирате с цените на акция, индекс, договор за фючърси или друг финансов инструмент без физически да купувате базовия инструмент.

16.1. Цената на Валутните двойки показва обменния курс, при който се търгуват двете валути. Покупка на Валутна двойка означава покупката на първата валута от двойката и продажбата на втората. Продажба на Валутна двойка означава продажбата на първата валута от двойката и покупката на втората. Транзакции във Валутни двойки не включва действителната доставка на валута. Те търгуват само с цел спекулация.

16.2. Вие приемате и се съгласявате, че цените на Валутните двойки са посочени от платформата за търговия и може да имат минимални разлики от цените, предложени от други инвестиционни посредници.

16.3. Печалби и загуби генерирани от търговия с Валутни двойки са винаги във втората валута на двойките. Например: ако търгувате EUR/USD, ще ви донесе печалба или загуба в американски долари.

16.4. Всички транзакции с Валутни двойки се сключват в съответствие с клауза 12, използвайки методите за комуникация, уточнени в клауза 10.

16.5. Ние можем, изцяло по нашa собствена преценка, да определим Зони на ограничена цена, в която не можете да правите чакащи поръчки. Обикновено има цени, които да прекалено близо или прекалено далеч от пазарната цена на инструмента.

17. Търговия със CFD върху Акции и Индекси.

17.1. Договорът за разлика на Акции и Индекси ви позволява да спекулирате с цената на съответната акция или индекс без да трябва физически да купувате или продавате инструмента. Закупуването на Договори за разлика CFD на акция не ви прави акционер в съответната компания. Няма да имате права за гласуване или права за ликвидация.

17.2. Когато търгувате със CFD, вие и ние изрично се съгласяваме със следните условия:

17.2.1. никой от нас няма да придобива физически базовия инструмент, закупен от CFD; и

17.2.2. никой от нас няма да е задължен да купува , продава или доставя съответния базов инструмент, търгуван като CFD.

17.3. Цени, лихви и комисионни

17.3.1. Цената CFD се променя на база "в рамките на деня", и е близка до или равна на обменната цена на съответния базов инструмент (който е Акция, Индекс или Фючърс).

17.3.2. За да търгувате със CFD, трябва да имате достатъчно налични средства по Вашата сметка, съгласно Таблицата с условия и комисиони. Изискванията в клаузи 9.2 и 9.4.ще се приложат за всички отворени позиции.

17.3.3. Когато сте отворили дълга позиция, ще плащате от сметката си лихва съгласно Таблицата с условия и комисиони за всеки ден, в който тази позиция е отворена.

17.3.4. Когато сте отворили къса позиция, сметката Ви ще бъде кредитирана съгласно Таблицата с условия и комисиони с лихва за всеки ден, в който тази позиция е отворена.

17.3.5. Сметката Ви ще бъде таксувана съгласно Таблицата с условия и комисиони с разходите за изпълнението на всяка транзакция със CFD.

17.3.6. Плащане на дивиденти по Акции, коитo са база на даден CFD:

 1. в случай, че имате дълга CFD позиция, се съгласявате да получите 100% от нетния дивидент във вашия акаунт. Плащането на дивидентите ще се извършва единствено на датата, определена от емитента;
 2. в случай, че имате къса CFD позиция, ще платите от акаунта ви 100% от брутния платим дивидент.

17.4. Ако дадена компания разделя или обръща своите акции или емитира права или е обект на някакво друго корпоративно действие, Вие ще бъдете информирани и ще се съгласите, че количеството и цената на CFD на Вашата позиция могат да бъдат увеличени или намалени.

17.5. Ако дадено дружество изпадне в несъстоятелност или бъде изключено от списъка с дружества котирани на фондовата, можем да опитаме да получим цени за инструмента на извънборсовите пазари. Ако това не е възможно, ще бъдете информирани, че Вашите позиции в CFD на даденото дружество ще бъдат затворени и Вие се съгласявате на цените на затваряне.

17.6. Ние си запазваме правото да правим парични или други корекции по отношение на движенията в базисния индекс в резултат на дивиденти или други корпоративни действия, доколкото считаме, че такива корекции са справедливи и разумни. Някои примери за обявени по-долу (този списък не е изчерпателен):

17.6.1 обявяване, че конкретна акция ще бъде премахната или добавен акъм индекса;

17.6.2 промяна на метода за пресмятане на индекс;

17.6.3 акция в индекса изплаща дивиденти.

17.7. По наша преценка можем да променим размера на обезпечението за всеки инструмент и може да се поискат допълнителни пари от Вас.

18. Търговия с CFD на фючърси.

18.1. Клаузи 17.2. до 17.3.5. ще се прилагат за търговия с CFD на фючърси.

18.2. Всеки договор за Фючърс се търгува за определен период от време. Датата на изтичане е включена в името на Фючърса ( например Оil-19Jul13).

18.3. Вие ще се съгласите, че вашите позиции ще бъдат автоматично затворени на датата на изтичане на съответния договор за Фючърс.

18.4. Вие ще съгласите с цените, на които вашите позиции ще бъдат затворени на датата на изтичане на съответния договор за Фючърс.

18.5. Вие ще се съгласите, че настройката по подразбиране на функцията "Автоматично Преобръщане" ще е “включено”. Клиентът може да промени тази настройка по всяко време.

18.6. По-долу са посочени обстоятелствата, при които CFD може да достигне падежа си или да бъде прекратен:

 1. CFD приключва със затварянето на позицията на клиента.
 2. Позицията на клиента може да бъде затворена от клиента винаги по време на часовете за търговия, посочени в платформата за търговия.
 3. Позицията на клиента може да бъде затворена по усмотрение на другата страна, когато има прекомерна употреба на марджина или марджинът на позицията падне под необходимия минимум, както е заложено от насрещната страна, за да се защити клиента от натрупване на големи загуби, които биха се изразили в негативен баланс по сметката.
 4. Позицията на клиента може да бъде затворена по усмотрение на другата страна, в случай, че прилежащият актив на CFD вече не се търгува.
 5. Позицията на клиента може да бъде затворена при падеж на прилежащия актив (за застраховка със CFD на фючърси и основни предмети на търговия).
 6. Позицията на клиента може да бъде затворена по усмотрение на другата страна, в случай, че промените в ликвидността на инструмента на пазара означават, че рискът не може да бъде правилно хеджиран.

Следователно преди да търгувате с CFD, трябва да се уверите, че напълно разбирате свързаните с това рискове, особено риска на контрагента. За повече информация, моля, обърнете се към Уведомлението за риск, което е налично на нашата интернет страница.

19. Търговия със CDF на злато и сребро.

19.1. Търговията със CFD на злато и сребро се основава на спот цени и не включва фактическата доставка на количествата, които са били закупени или продадени.

19.2. Когато се търгува с CFD на злато и сребро, цената на ценния метал показва пропорцията в която той се търгува спрямо валутите.

19.3. Вие приемате, че цените на CFD на злато и сребро са показани чрез платформата за търговия и може да се различават от минималните цени на други инвестиционни посредници.

19.4. Покупко-продажбите с CFD на злато и сребро се приключват по начина, определен в клауза 11, като се използват методите на комуникация, определени в клауза 10 по-горе.

19.5. Ние можем, изцяло по нашa собствена преценка, да определим Зони на ограничена цена, в която не можете да правите чакащи поръчки. Обикновенно има цени, които да прекалено близо или прекалено далеч от пазарната цена на инструмента.

20. Начало, продължителност и прекратяване.

20.1. Настоящото Споразумение влиза в сила на датата, на която Вие приемете тези условия чрез напия Уебсайт или по друг начин ни посочвате своето приемане в писмена форма (включително имейл). Настоящето Споразумение продължава до прекратяване в съответствие с клаузи 6.12 и 20.2.

20.2. Всеки от нас може да прекрати това Споразумение:

20.2.1. чрез двустранно писменото съгласие; или

20.2.2. като някой от нас изпрати четиринадесет (14) дневно писмено предизвестие и вие потвърдите, че ако имате отворени позиции, ние имаме право да ги затворим. Не сме задължени да предоставяме основания за такова прекратяване.

20.3. Всеки от нас може да прекрати всяка или която и да е част от това Споразумение веднага след писмено уведомление, ако:

20.3.1. извършите нарушение на някое от задълженията си по настоящето Споразумение;

20.3.2. има събития описани в клауза 26 "Непреодолима сила";

20.3.3. подозираме, че може да сте ангажирани с измами с кредитни карти, пране на пари, финансиране на тероризъм и/или някакво съответно престъпно поведение.

20.4. Като клиент на Trading 212 вие се съгласявате, че няма да се държите по неподходящ начин спрямо Trading 212 или някой от служителите ѝ. Неподходящо поведение може да включва, но не се ограничава само до - ругатни, груб език, расизъм, дискриминация, тормоз, клевета, злоупотреба със системата за чат / имейл, злоупотреба със социални медийни канали и спам. При такива обстоятелства Trading 212 си запазва правото да прекрати вашето Споразумение.

20.5. Веднага в случай, че Ние получим официално доказателство за смъртта на Клиента, ние ще затворим всички отворени позиции на Клиента, независимо от текущия им резултат и ще задържим активите на Клиента, докато не ни бъдат предоставени официални доказателства за правните наследници на починалия Клиент и конкретни инструкции от упълномощено лице за това как да действаме след това.

20.6. Запазваме и правото да прекратим всички или част от Услугите без предварително уведомление в случаите, когато подозираме пазарна злоупотреба. В такива случаи, ние си запазваме правото да откажем да изпълним Вашите поръчки или инструкции и да избегнем всички Ваши търговски трансакции, дори ако те вече са били потвърдени от нас. В такъв случай, Ние имаме правото да не изплащаме суми, получени във Вашия Акаунт като резултат от такива трансакции. В горните случаи, Ние няма да сме държани под отговорност за каквито и да е щети, направени от Вас.

21. Вашето потвърждение.

21.1. Вие гарантирате, представлявате и се ангажирате, че:

21.1.1. цялата информация, която ни предоставяте е пълна, вярна, точна и не подвеждаща по какъвто и да е материален аспект;

21.1.2. сключвате настоящето Споразумение като принципал, а не като агент или представител на друга страна;

21.1.3. не сте под никакви правни увреждания по отношение на и не подлежите на никакъв закон или наредба, която пречи да изпълнението на настоящето Споразумение и не сте изпълнителен служител, упраител, директно, член на борда на директорите или подобен, на който и да е регулиран пазар и/или корпорация, чиито акции се търгуват на такъв регулиран пазар;

21.1.4. сте получили всички необходими съгласия и имате правомощието да сключите това споразумение;

21.1.5. спазвате всички закони и разпоредби, на които сте подчинени, включително, но не само местните финансови разпоредби и местните данъчни закони; и

21.1.6. не трябва да действате по друг начин, освен в рамките на обичайния бизнес, или д се стремите да манипулирате съответния финансов пазар и/или Търговската платформа, включително, но не само чрез сключване на сделка, която може да се квалифицира като:

21.1.6.1. Пазарна злоупотреба (като например търговия с вътрешна информация или злоупотреба с поверителна информация) или други подобни практики, които могат да се категоризират като пазарна злоупотреба;

21.1.6.2. Скалпинг;

21.1.6.3. Съгласувано действие с трета страна или друг подобен неправомерен или манипулативен начин за използване на Платформата за търговия;

21.1.6.4. Злоупотреба с платформата, манипулиране на цените, манипулиране на времето или други подобни практики.

21.2. Неспазване на която и да е от работите, направени под клауза 21.1. ще се смята за материално нарушение на това Споразумение и ше ни упълномощи едностранно да отменим и сторнираме всяка Поръчка, направена в нарушение на клауза 21.1, да затворим вашия акаунт и да прекратим Споразумението. В този случай не носим отговорност за всякакви щети, нанесени от Вас.

21.3. Трябва незабавно да ни информирате писмено за всякакви съществени промени в информацията, която ни предоставяте в оригиналния си формуляр за кандидатстване, като например промени в данните за връзка или всякакви неблагоприятни въпроси или промени, свързани с финансовото Ви състояние.

22. Предупреждения за риск.

22.1. Преди да търгувате с CFD, трябва да се уверите, че напълно разбирате замесените рискове. CFD са сложни инструменти и идват с висок риск за бърза загуба на пари поради левъридж. Законът изисква от нас да уведомим непрофесионалния клиент за процента Непрофесионални клиенти, които са загубили пари чрез търгуване на CFD чрез нас в последните 12 месеца. Това разкриване ще бъде качено на нашия уебсайт: www.trading212.com. Трябва да обмислите дали разбирате как работят CFD и дали можете да си позволите големия риск да загубите парите си. Като влизате в това Споразумение, вие се съгласявате, че ние можем да ви предоставим описание на някои от рисковете, замесени при търговия със CFD на нашия уебсайт и в Уведомлението за риск.

22.2. Ако нямате достъп до интернет и не можете да достъпите Уебсайта, моля, уведомете Екипа за клиентско обслужване. При поискване ще Ви предоставим документ на хартиен носител, който съдържа описание на някои от рисковете, свързани с търговията с CFD.

22.3. Търгуването с CFDs може да не е подходящо за всички инвеститори, поради високия риск и сложна натура. Можете да загубите цялото си първоначално плащане и може да Ви бъде изискано да направите допълнителни плащания. Вие сте отговорни за Вашите собствени търговски решения. Ако имате съмнения, потърсете независим съвет.

22.4. Търговията с CFD разчита на движението на цените (поскъпване и обезценяване) на базовите инструменти. Следователно Вие сте изложени на подобни, но увеличени рискове за притежаването на базовите инструменти. Стойността на базовите активи може да се покачва или намалява. Поради използването на ливъридж, CFD търговията носи по-висока степен на риск от обикновената търговия с акции и може да не е подходяща за всички.

22.5. Търговията, която извършвате на нашата Търговска платформа, не се извършва на борса или пазар и не се извършва клиринг в централна клирингова къща. CFD трансакциите са договорни с нас като Ваш контрагент.

23. Kонфликти на интереси и разкривания.

23.1. От нас се изисква в съответствие с правилата на FCA, да предприемем всички разумни стъпки, за да идентифицираме конфликти на интереси между себе си и нашите клиенти, или между един клиент и друг, които възникват чрез предоставянето на напите инвестиционни услуги. Ние трябва да Ви предоставим нашата Политика за конфликт на интереси заедно с Клиентското споразумение. Нашата Политика за конфликт на интереси определя видовете действителни или потенциални конфликти на интереси, които засягат или могат да засегнат нашите Услуги, съгласно настоящото споразумение, и предоставя подробности за това как се търси управлението им.

23.2. Вие трябва да ни уведомявате незабавно за всеки потенциален конфликт на интереси, засягащ предоставянето на услугите, за които сте или ще стане наясно.

23.3. Ние можем, без предварително позоваване на Вас, да препоръчаме тансакции или да предоставяме услуги при обстоятелства, при които имаме, пряко или косвено, материален интерес или връзка с каквото и да е описание с друга страна, която може да включва потенциален конфликт с нашето задължение към Вас. Ние поддържаме организационни и административни договорености с оглед предприемане на всички разумни стъпки за предотвратяване на конфликт на интереси, представляващ или праждащ съществен риск от увреждане на Вашите интереси.

23.4. При спазване на правилата на FCA, ние не носим отговорност пред Вас за каквато и да е печалба, комисионна, възнаграждение, направено или получено от или поради такива трансакции или някакви свързани трансакции, и нашите такси няма да бъдат намалени, освен ако не е предвидено друго.

24. Поверителност.

24.1. Двете страни ще пазят в поверителност цялата лична, бизнес, финансова и друга поверителна информация, получена за другата страна в резултат на предоставянето на Услугите за Вас, и ще полагат всички разумни усилия, за да предотвратят каквото и да разкриване на такава информация, при спазване на клауза 24.1.1.

24.1.1. Ние можем да разкриваме информация за Вас в следните обстоятелства:

24.1.2. на всеки орган, който има законното право на Вашата информация (включително всички правоприлагащи или данъчни органи);

24.1.3. когато от нас се изисква да разкрием информация съгласно съдебно разпореждане или подобен процес;

24.1.4. когато по друг начин сме задължени или ни е разрешено от закона да направим разкриване; или

24.1.5. когато е необходимо, за да ви предоставим Услугите си.

25. Процедура по комплексна проверка на клиенти и защита на данните.

25.1. От нас се изисква да идентифицираме и проверим самоличността на нашите клиенти, а при определени обстоятелства и тези на други лица, като директори или действителни собственици, в съответствие с Наредбите за пране на пари от 2017г. и да поддържаме тази информация актуализирана. Възприели сме основан на риска подход спрямо този процес, при който може да се наложи, наред с другото, да получим документно доказателство за Вашето име, дата на раждане и адрес. Съгласявате се, че може да правим проверки чрез онлайн електронна система за верификация или друга база данни по наша преценка. Приемате, че можем, включително по приложимото законодателство, да използваме допълнителни електронни средства за потвърждаване онлайн, при които от Вас може да бъдат поискани, наред с другото, допълнителни данни, документи, снимкови и видео доказателства. Ако не сте в състояние да докажете по задоволителен начин своята самоличност, може да не получите разрешение за създаване на профил при нас или може да се наложи да закриете съществуващия си профил. Можем също така да докладваме на официалните агенции всякаква информация, която може да ни попадне, което поражда опасение относно прането на пари или финансирането на тероризма. Може да ни бъде забранено да Ви уведомяваме за всеки доклад, който може да се наложи да направим, или да потвърдим или отречем, че е направен доклад. Ако подадем доклад до Националната агенция за престъпност или аналогичен орган, може да ни бъде забранено да продължим да Ви предоставяме Услуги, докато властите предприемат свои собствени разследвания; и може да ни бъде наредено да спрем напълно да предоставяме Услуги. При тези обстоятелства няма да можем са поемем отговорност за евентуални загуби или неудобства.

25.2. Ще получим и съхраняваме лични данни за Вас (и други лица като директори или действителни собственици) в съответствие със съответното законодателство за защита на данните и борба с прането на пари. Като ни инструктирате да Ви предоставяме Услугите, Вие се съгласявате (както по време на пазарните часове, така и впоследствие) да позволите на нас и на нашите внимателно подбрани доставчици, съветници и подизпълнители да използваме тези данни единствено за спазване на задълженията ни за отчитане и проверка на клиентите, да наблюдаваме, развиваме и подобряваме нашите услуги, включително и ИТ системите, използвани във връзка с представянето на такива услуги.

25.3. Ние не носим отговорност за загуби, щети или закъснения, произтичащи от спазването на каквито и да е законови или регулаторни изисквания.

25.4. Когато се договорим с Вас, ние също можем да използваме такава информация за маркетинг към Вас и за внимателно подбрани трети страни, за да предлагат на пазара своите продукти и услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Можете да ни уведомите по всяко време писмено, ако не искате да използваме или споделяме такава информация за всички или някои от тези маркетингови цели.

25.5. Вие ще имате право на достъп, съгласно съответното законодателство за защита на данните, до личните данни, които съхраняваме за Вас. Можете да поискате безплатно копие на такава информация, която съхраняваме в съответствие с Общия регламент за защита на данните.

25.6. Вие се съгласявате, че ние или нашите агенти, действащи от наше име, можем да извършваме такива справки за кредит, самоличност, пране на пари, регулаторно отчитане и предотвратяване на измами или други проверки, използвайки онлайн или други бази данни, включително проверка на източниците на средствата или Вашето богатство, както ние решим. Тези агенции може да пазят запис от това търсене.

26. Непреодолима сила.

26.1. Въпреки че се стремим да изпълняваме задълженията си своевременно, ние не поемаме каквато и да било отговорност за частично или цялостно неизпълнение на задълженията ни в резултат от причини или събития извън разумния ни контрол, включително, но не само: неизправност в комуникациите, системите или компютрите, пазарни неустойки, спиране, неуспех или затваряне на пазари или въвеждане или изменение (включително изменение на тълкуването) на закони или правителствени или регулаторни изисквания, и не можем да бъде подвеждани под отговорност за загуби, претърпени от Вас, в резултат от горепосоченото. В допълнение и независимо от накое от горните, определенията за неопределима сила включват, но не се ограничават до някаква превъзходна сила, всяко събитие, което обхваща актове на Бог (като земетресение или цунами, и т.н.), някои действия на човек от разрушителен и непредвидим характер, индустриални действия, епидемии, пандемии, действия на държавни агенции или спиране на работата, всяка съществена промяна в икономическите условия или друго събитие, което е извън разумния контрол и е било и чиито ефекти не могат да бъдат избегнати с разумна мярка.

26.2. Неопределима сила включва, което и да е от следните: спиране или неуспех, на който и да е финансов актив, независимо дали е базисен или не, спиране или затваряне на пазари, борси, национализация и/или държавно секвестиране, неуспех на някой от нашите доставчици и ако е приложимо, нашият междинен брокер, агент или директор, дилър или който и да е попечител, под-попечител, клирингова къща или регулаторна или саморегулираща се организация, по каквато и да причина, да изпълнява задълженията си. Като се има предвид, че при всяко подобно събитие и ние ще се опитаме да предприемем разумни стъпки за смекчаване на ефекта от споменатото събитием за да продължим напите операции и да продължим да ви предоставяме услуги и където следователно можем да променим някои от (търговските) условия, съгласно това Споразумение.

27. Комуникации.

27.1. Ако е необходимо да се свържете с нас по каквато и да било причина, свързана с настоящото споразумение, моля, направете го:

27.1.1. по пощата: Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN;

27.1.2. по телефона: +44 203 769 98 97;

27.1.3. чрез Бутона за чат на уебсайта и на платформата за търговия;

27.1.4. на имейл: info@trading212.com.

27.2. Може да се свържем с Вас и да Ви предоставяме уведомления, свързани с настоящото Споразумение по поща, телефон, факс или други електронни средства, използвайки последния актуален адрес, телефонен номер, факс номер или адрес на електронна поща, които сте предоставили. Моля, уведомявайте ни своевременно за всички промени в данните Ви за контакт.

28. Изменения.

28.1. Можем да променяме условията на това Споразумение по следните причини:

28.1.1. когато имаме разумни основания да считаме, че:

28.1.1.1. промяната би направила условията по-лесни за разбиране или по-справедливи за Вас, или

28.1.1.2. промяната не би била във Ваш ущърб, или

28.1.2. за да обхванем подобрения на Услугите, за да представим нова услуга или за да подменим дадена Услуга с нова такава, или

28.1.3. за да осигурим възможност да въведем основателни промени в начина, по който Ви предоставяме Услугите, в резултат от промените във финансовата система, технологиите или системите, които използваме, за да извършваме дейността си, или

28.1.4. в резултат от изискване по приложимото законодателство и нормативна уредба.

28.2. Ако направим промени в съответствие с тази клауза 28, ние винаги трябва да Ви дадем писмено предизвестие в рамките на 30 дни преди промените да влязат в сила, освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство или нормативна уредба.

29. Жалби.

29.1. Моля, уведомявайте ни за всички подадени жалби при първа възможност, като използвате посочените в клауза 27 данни. На нашия уебсайт сме публикували писмена вътрешна политика за разглеждане на жалби, съответстваща на правилата на FCA.

29.2. Ако не сте доволни от услугата, която Ви предоставяме, или ако не сме съумели да удовлетворим жалбата Ви, може да имате право да отнесете въпроса пред Службата на финансовия омбудсман (която предлага на потребителите безплатна, независима услуга за решаване на спорове с инвестиционни фирми) чрез уебсайта: www.financial-ombudsman.org.uk, телефон: 0300 123 9 123 или 0800 023 4567, имейл: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk или писмено: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom.

29.3. В случай че не сме способни да изпълним задълженията си към Вас, имате право на потърсите обезщетение по Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги („FSCS“) по отношение на Услугите. То зависи от характера на иска и обстоятелствата, при които е възникнал. Към датата на настоящото Споразумение обезщетението е ограничено до 100% от първите £85 000 Допълнителна информация за механизма на обезщетенията можете да получите от Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги на уебсайта: www.fscs.org.uk, по телефон: 0800 678 1100 или 020 7741 4100 или писмено: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

30. Общи разпоредби.

30.1. За срока на това Споразумение, английският език ще бъде езикът за комуникация между Вас и нас, освен ако не е указано друго. Това Споразумение може да бъде преведено на различни езици. Ако между различните езикови версии съществува несъответствие, превес ще има версията на английски език.

30.2. С подписването на това Споразумение, Вие се задължавате да ни информирате своевременно в случай на промени по отношение на информацията, която сте ни предоставили.

30.3. Това Споразумение заменя всички преди това подписани споразумения между Вас и нас във връзка с предоставянето на Услугите. Това няма да засегне каквито и да е права или задължения, които Вие или ние можем да имаме по силата на предишни бизнес условия по тези услуги.

30.4. В случай че съд или компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на това Споразумение (или част от разпоредба) е невалидна, няма правно основание или е неизпълнима, тази разпоредба или частта от нея следва, доколкото се изисква, да се счита за премахната, и валидността и приложимостта на останалите разпоредби в това Споразумение няма да бъде засегната.

30.5. Ако някоя невалидна, неприложима или незаконна разпоредба на това Споразумение би била валидна, приложима и законна, ако част от нея е била изтрита, страните се договарят добросъвестно да променят тези разпоредби така, че след като бъдат изменени да са законни, валидни и приложими и доколкото е възможно да отговарят на първоначалното търговско намерение на страните.

30.6. Никой от нас няма да възлага, прехвърля, таксува, ипотекира, предоставя на подизпълнител или урежда по друг начин всички или всяко от нашите права или задължения по настоящото Споразумение.

30.7. В никакъв случай забавянето, неизпълнението или пропуска (изцяло или частично) при прилагането, упражняването или преследването на някакво право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита, предоставени или произтичащи от настоящото Споразумение или по закон, ще се считат или тълкуват като отказ от това или всяко друго право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита по отношение на въпросните обстоятелства или ще действа така, че да възпрепятства изпълнението на това или всяко друго право, правомощие, привилегия, искане или средство за защита, във всеки друг случай, по всяко време или впоследствие.

30.8. Нищо в настоящото Споразумение (или договореностите, посочени в него) не следва да се счита, че създава партньорство между Вас и нас.

30.9. Лице, което не е страна по това споразумение, няма никакви права по него или във връзка с него.

30.10. Това Споразумение се ръководи и тълкува в съответствие със законите на Англия и подлежи на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

Отпечатай тази страница