Trading 212

Открий сметка

Политика по отношение на конфликта на интереси

Trading 212

Политика по отношение на конфликта на интереси

Въвели сме набор от процедури, за да откриваме, да следим, да управляваме и, когато е приложимо, да оповестяваме конфликти на интереси, които може да възникват от време на време. Ефективността на всички тези контролни механизми се следи постоянно и е част от програмата ни за следене на съответствието.

Отдаваме голямо значение на поддържането на силна култура на съответствие. Тази култура се укрепва непрекъснато сред целия персонал, а необходимостта винаги да се действа в най-добрия интерес на клиентите стои в основата на нашата философия.

Какво представлява конфликтът на интереси?

Конфликт на интереси може да възникне, когато нашите интереси или интересите на член на нашия персонал биха могли да влязат в конфликт със задължение, което имаме към клиент.

Не е желателно да се изброяват окончателни списъци с обстоятелства, при които биха могли да възникнат конфликти на интереси; част от обучението на служителите в тази област е умението да разпознават и коригират потенциални конфликти на интереси в хода на работата или да уведомяват за тях висшестоящите. Въпреки това, за да подпомогнем откриването на потенциални конфликти на интереси, сме разгледали няколко области, в това число:

  • обстоятелства, при които бихме могли да имаме финансова изгода или да избегнем финансова загуба за сметка на клиент;
  • обстоятелства, при които биха могли да са налице финансови или други стимули за облагодетелстване на интересите на даден клиент или група клиенти за сметка на интересите на друг клиент или група клиенти;
  • обстоятелства, при които може да получим или ще получим стимул от трета страна във връзка с услуга, предоставена на клиента или на нас, под формата на парични средства, стоки или услуги, различни от стандартната комисиона или такса за тази услуга.

Управление и следене на конфликтите на интереси

Разполагаме с редица механизми за управление на потенциални и действителни конфликти на интереси, които са обобщени по-долу.

1.1. Правила и процедури.
Търговската дейност се подчинява на определени правила и процедури, за да се гарантира установяването, разглеждането и смекчаването на конфликтите. Нашите служители преминават през редовно обучение и получават насоки, когато възникнат конфликтни ситуации. Управленският екип отговаря за гарантиране, че ръководените от него екипи разполагат с надеждни контролни механизми за откриване и управление на рисковете, които възникват. Освен това имаме регистър на конфликтите, в който се записват данните за конфликтните ситуации, както и за контролните механизми, които са били приложени с цел смекчаване на потенциалните проблеми.

1.2. Надзор.
В случаите, в които интересите на един екип и неговите клиенти биха могли да бъдат в конфликт с интересите на друг екип и неговите клиенти, управленската структура е разделена. Въвели сме мерки, предназначени да предотвратят или ограничат положения, при които едно лице може да упражнява неподходящо влияние върху начина, по който се осъществяват услугите или дейностите.

1.3. Трудово възнаграждение.
Разполагаме с правила за възнаграждението, които се актуализират ежегодно. Възнаграждението на нашите служители се формира от:

  • основна заплата и свързаните с нея осигуровки;
  • годишна премия по преценка.

При определянето на елементите на възнаграждението се вземат под внимание резултатите на отделния служител, на екипа и на цялото дружество. Нито един служител не може да извлече пряка изгода от което и да било единично търгуване, извършено от клиент.

1.4. Подаръци и поощрения.
Въвели сме процедури относно даването и получаването на подаръци или гостоприемство. На служителите е забранено да искат или да получават каквито и да било поощрения, които биха могли да са в конфликт със задълженията ни към клиентите, както и да предлагат поощрения, които биха могли да са в конфликт със задълженията на получателя към собствените му клиенти.

1.5. Участие във външни стопански дейности.
Всички служители са задължени да оповестяват участието си във външни стопански дейности и заемани управленски постове. Всички такива външни участия трябва да бъдат одобрени от ръководството. Преди да наемем дадено лице, провеждаме проучване за него, за да гарантираме, че служителите ни са пригодни, подходящи и надлежно квалифицирани за длъжностите си.

1.6. Лични сметки за търгуване.
Служителите ни подлежат на ограничения относно личните им сметки за търгуване. Всички сметки за търгуване или инвестиционни сметки трябва да бъдат одобрени от ръководството и копия от сключените сделки се изпращат автоматично на отдела по съответствието.

1.7. Търгуване и разпределяне.
За да се гарантира, че сделките не се разпределят така, че да облагодетелстват дадена група клиенти или служители, прилагаме процедури за търгуване и разпределяне, които обхващат въпроса за търгуването по справедлив начин и при надлежно следване на поредността.

1.8. Политика за независимост.
Нашата политика за персонала изисква от служителите да избягват всякакви материални интереси или конфликт на интереси по време на работата си от името на клиентите.

1.9. Поверителност.
Строгата ни политика за поверителност за клиенти гарантира, че цялата информация, касаеща клиентите, се съхранява във фирмата и се третира като поверителна. Поверителна информация се оповестява само пред лицата, упълномощени да я получават. На служителите се забранява да използват каквато и да било поверителна информация за собствено облагодетелстване.

Възможни конфликти

Trading 212 UK Limited ще поеме някои поръчки и ще ги изпълни извън мястото за търговия. Тъй като сегашният ни външен брокер не предлага решение за частични акции, за да може да осигури този продукт на клиентите си, Trading 212 UK реши да изпълнява тези поръчки извън борсата. Част от редовния трафик на поръчки за сделки с акции ще се изпълнява и извън борсата, за да се осигури устойчивост на услугата с нулева комисиона.

Trading 212 UK Limited достигна споразумение със своето родствено дружество Trading 212 Limited за осигуряване на ликвидност и за двете извънборсови услуги. Trading 212 UK Limited ще плаща годишна такса на Trading 212 Limited за покупка и задържане от същата на портфолио от акции, които ще бъдат предложени на други клиенти като цели акции или части от акции, на базата на търсенето. Trading 212 Limited се съгласява да поеме риска от задържането на тези акции за дълъг период, като е изчислено, че таксата ще покрие всички потенциални загуби.

Trading 212 UK Limited реши да предлага части от акции чрез този подход, тъй като той е единствената устойчива възможност да предложи продукти на клиентите си и да запази задължението си за най-добро изпълнение. Компанията Trading 212 UK Limited реши да предлага акции и извън борсата, за да може да си позволи да предлага своята иновативната услуга с нулева комисиона на клиентите си, без да продава насочвания на поръчки и без да добавя такси за клиентите си.

И в двата случая, задължението за най-добро изпълнение ще бъде спазено и, в повечето случаи, условията биха били по-добри, отколкото използването на брокер от трета страна. Trading 212 Limited гарантира изпълнението на всяка поръчка, насочена към компанията. Ще получва поръчки по-бързо, отколкото място извън архитектурата на Trading 2012, тъй като се намалява възможността от отказване заради колебание на цената. Рискът, свързан със сетълмента, е по-висок от търгуването на цели акции на борсата, но рискът, свързан с контрагента, е неразделна част от частичните акции. Trading 212 UK Limited извършва ежегодна комплексна оценка на своите родствени дружества и има поглед върху техния капитал като членове на същата Група. Trading 212 Limited ще предлага сделки с гъвкав размер, когато многостранните търговски системи (МТС) и заварените борси са възразили срещу изпълнението на поръчки само с една акция или с твърде ниска стойност и достъпът до борсите е бил в риск, ако тези поръчки бъдат пренасочени. Trading 212 Limited желае да улеснява поръчки с малки размери.

Клиентите ще получат цени, не по-лоши от базираните на референтните обменни курсове, времето за изпълнение ще бъде кратко, тъй като това е вътрешна сделка, и вероятността за изпълнение ще бъде гарантирана, тъй като дори и при нетипично събитие, при което Trading 212 Limited не може да предостави ликвидност поради някаква причина, поръчката може да бъде насочена към брокер на трета страна. Клиентът няма да бъде поставен в неравностойно положение, тъй като ще получава същата или по-добра услуга, отколкото в момента, а Trading 212 UK няма да получава стимули за услугата от Trading 212 Limited.

Решението за пренасочването на поръчки чрез една платформа или хеджиране с един доставчик на ликвидност се взема след цялостен преглед на споразумението и на адекватността му с цел избягване възникването на конфликт на интереси. В случаите на действителен или потенциален конфликт на интереси, Trading 212 UK Limited ще спазва принципите на третиране на клиентите по добросъвестен начин и на осъществяване на честни и професионални сделки с всички свои партньори, както и ще въведе мерки за избягване или контролиране на всякакви конфликти на интереси, така че да не действаме в ущърб на клиентите си.

Заключение

На практика, системата в областта на конфликтите на интереси, обобщена по-горе, е предназначена да намалява риска от нанасянето на вреда на клиент поради конфликт на интереси и в повечето ситуации считаме, че това е достатъчно за гарантиране, че интересите на клиентите са защитени. В редки случаи, обаче, може да считаме, че тази система не е достатъчна. При такива обстоятелства е възможно да оповестим конфликта на интереси пред клиента или клиентите пряко и в писмен вид или, в случай на сериозен конфликт на интереси, може да се наложи да спрем или да откажем да действаме от името на даден клиент.

Отпечатай тази страница