Trading 212

Открий сметка

Политика за изпълнение на поръчки

Trading 212

Политика за изпълнение на поръчки

1. Цел на политиката

1.1. Съгласно Директивата относно пазарите на финансови инструменти на ЕС (MiFID) II от нас се изисква да имаме политика за изпълнение на поръчки и да предприемем всички необходими стъпки за постигане на най-добрия възможен резултат (най-добро изпълнение) от името на клиентите ни. Тази Политика за изпълнение на поръчки определя средствата, чрез които ще изпълним нашите задължения за „най-добро изпълнение“, когато изпълняваме поръчките Ви. Тази политика не налага никакви отговорности или задължения от доверителен характер извън възложените ни специфични регулаторни задължения, освен ако не сме се споразумели за друго.

1.2. Нашата Политика за изпълнение на поръчки се прилага, когато изпълняваме клиентски поръчки за търговия с предлаганите от нас финансови инструменти, които включват (но не само) Договор за разлика върху валутни двойки (Forex), индекси, стоки, фючърси, акции, частични акции (пропорционални дялове от акции), деривати върху капиталови инструменти и борсово търгувани фондове.

1.3. В съответствие с всички определени указания, които могат да ни бъдат предоставени от Вас, ние ще предприемем необходимите стъпки, за да получим най-добрите възможни резултати за своите клиенти, вземайки предвид Факторите за изпълнение, посочени по-долу. Прилагането на най-доброто изпълнение, при което компанията се ангажира с клиента на базата на искания за оферта, ще зависи от това дали клиентът “законово разчита” на компания за защита на своите интереси, във връзка с ценообразуването и други елементи от трансакцията, като например скорост или вероятност за изпълнение и сетълмент, на които може да окаже влияние изборът, направен от компанията при изпълнение на поръчката. Какво представлява най-доброто изпълнение, зависи от обстоятелствата на поръчката и предпочитанията на клиента.

1.4. Ще определим относителната важност на Факторите за изпълнение, използвайки своята търговска преценка и опит, в светлината на наличната ни пазарна информация и вземайки предвид Факторите за изпълнение, описани по-долу.

2. Фактори за изпълнение

Факторите за изпълнение, които ще бъдат взети предвид, са: цена; разходи; скорост; вероятност за изпълнение и сетълмент; размер; характер или друг довод, относим към изпълнението на поръчката.

Цена: За всички финансови инструменти, които компанията предлага, определяме две цени: по-високата цена (ПОКУПКА), на която клиентът може да закупи инструмента, и по-ниската цена (ПРОДАЖБА), на която клиентът може да го продаде.Компанията получава цената от външни справочни източници на трети страни.Цените на компанията могат да се видят на платформата за търговия на компанията.Цените се обновяват толкова редовно, колкото позволяват ограниченията на технологиите и връзките за комуникация, но те следва да се тълкуват по-скоро като показател за реалната пазарна цена, а не като котировка.Броят и цената на акциите са ориентировъчни и може да се различават при изпълнението на пазарните поръчки.Тази ориентировъчна цена може да се различава от цената, на която е изпълнена дадена търговска сделка, в зависимост от фактори като, но не само движения на чуждестранните валутни пазари между времето, в което сте задали указанието, и времето, в което е изпълнено указанието.Същото важи и ако има забавяне между времето, в което сте задали указанието, и времето, в което е изпълнено указанието.Платформата може да Ви покаже целевата печалба във валутата на Вашата сметка.Тази информация е ориентировъчна и не е гарантирана.Компанията ежедневно преглежда външните справочни източници на трети страни, за да гарантира, че получените данни са възможно най-актуални и точни.Когато цената достигне дадена поръчка, зададена от Вас, например: Макс. загуба, Желана печалба, Пълзящ стоп, Пазарна поръчка, Лимит поръчка, тези нареждания се изпълняват незабавно.Въпреки това при определени търговски условия има възможност тези поръчки (Макс. загуба, Желана печалба, Пълзящ стоп, Пазарна поръчка, Лимит поръчка) да не могат да бъдат изпълнени при цената, искана от клиента.Ако това се случи, компанията има право да изпълни поръчката при първата налична цена.Това може да се случи например в моменти на резки колебания в цените, ако цената се повиши или падне в една търговска сесия до степен, в която според правилата на съответната борса търгуването се прекратява или ограничава.Подобни колебания могат да окажат влияние върху получаването на по-добра или по-ниска цена.Това може да се случи и при нисколиквидни условия, които могат да възникнат в началото или края на търговската сесия.Ако сделка бъде изпълнена извън редовното място за търговия (например за частички акции), поръчката ще бъде изпълнена при не по-лоша цена от референтната цена на съответната борса. Възможността за търгуване на частични акции ще бъде предлагана единствено за акции с достатъчна ликвидност на тази борса, за да се гарантира, че спредът на наддаване/оферти е сравним със или е по-добър от спреда на първоначалния листинг на борсата.

Разходи: Нашите такси могат да бъдат включени като увеличение или намаление (разликата между цената, на която поемаме основна позиция, и цената на изпълнение на трансакцията с Вас). Ценовата оферта на компанията в множество пазари вече включва нашия спред и съответно няма да дължите никакви допълнителни такси и комисиони. Компанията може също да се съгласи да начисли комисиона или комбинация от комисиона и увеличение или намаление на цената. Таксите на компанията не се вземат под внимание при определяне на най-добите цени на изпълнение на сделката. От клиента може да се изисква да заплати комисиона, чийто размер е посочен на уебсайта на компанията. Комисионите могат да се начисляват под формата на процент от общата стойност на сделката или като фиксирана сума. Компанията ще заверява или задължава сметката Ви ежедневно с лихвен суап за отворените Ви позиции. За прозрачност при ценообразуването, при изпълнението на поръчки на клиент, Trading 212 UK Limited не получава никакво възнаграждение, отстъпка или непарична облага за рутинни поръчки на клиенти към конкретно търгуване или Място за изпълнение, което би могло да е в нарушение на правилата за конфликт на интереси и изискванията за мерките срещу стимули по силата на MiFID II. В случаите обаче, когато компанията получи такива стимули, тези суми могат да бъдат получени тогава и само тогава, когато стимулът има за цел да увеличи качеството на съответната услуга за клиента и не нарушава спазването на задължението на компанията да действа по честен, лоялен и професионален начин в съответствие с най-добрия интерес на клиентите си.

Скорост на изпълнение: Компанията отдава значителна важност на високата скорост на изпълнение на поръчките на клиентите по всяко време, в рамките на ограниченията на технологията и връзките за комуникация. Скоростта на изпълнение може да се влияе от фактори като слаба интернет връзка или друга връзка до сървърите и платформата на компанията, което може да повлияе на изпълнението на поръчките на клиентите. Поръчки, изпълнени извън борсата, ще се попълват в сървърите на Trading 212 Group с помощта на собствен софтуер. Така се избягва прехвърлянето на поръчката за изпълнение към трета страна и следователно бързината е по-голяма.

Вероятност за изпълнение: Компанията отдава голямо значение на този аспект, когато изпълнява поръчки на клиенти. Въпреки това в някои случаи може да не е възможно да изпълним поръчка, например (но без да се ограничава до) следните случаи: по време на новини, в началото на търговски сесии, в периодите на висока волатилност, когато цените могат да се движат значително нагоре или надолу и да се отдалечават от оферираните цени, когато има рязко движение на цената, когато има недостатъчна ликвидност за изпълнението на определен обем при оферираната цена. В такива случаи компанията си запазва правото да откаже поръчка от всякакъв вид или да предложи на клиентите нова цена за поръчките им. Поръчки, направени извън отреденото търговско място, се насочват само ако е гарантирано изпълнението им или ако размерът на търговската сделка е извън параметрите, приети от нашия изпълняващ брокер. Рискът, свързан със сетълмента, е по-висок от търгуването на цели акции на борсата, но рискът, свързан с контрагента, е неразделна част от частичните акции. Trading 212 UK извършва ежегодна комплексна оценка на своите родствени дружества и има поглед върху техния капитал като членове на същата Група. Следователно компанията е добре осведомена за възможността от неизпълнение. Ако не получите потвърждение за търгуване на екрана, следва да се свържете с нас, за да проверите дали сделката е извършена.

Вероятност за сетълмент: При изпълнението на дадена поръчка компанията ще пристъпи към незабавен сетълмент на съответната поръчка.

Размер на поръчката: Минималният размер на поръчката за всеки финансов инструмент е публикуван на нашия уебсайт. Компанията си запазва правото да променя изискванията за марж, когато собственият капитал на дадена сметка е над определено ниво, което е посочено на нашия уебсайт.

Отражение върху пазара: Цените на основните инструменти/продукти, от които е изведена котираната цена на компанията, може бързо да се повлияят от икономически данни и слухове. Компанията ще предприеме всички необходими мерки, за да получи възможно най-добър резултат за клиентите си.

За клиенти на дребно най-добрият възможен резултат за Вас ще се основава на общото дължимо възнаграждение (без нашите такси), което представлява цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Ако не Ви третираме като клиент на дребно, може да преценим, че по-важни от цената са други фактори на изпълнение при получаването на най-добрия възможен резултат от изпълнението.

Нашите такси могат да бъдат включени като увеличение или намаление (разликата между цената, на която поемаме основна позиция, и цената на изпълнение на трансакцията с Вас). Нашата ценова оферта в множество пазари вече включва нашия спред и съответно няма да дължите никакви допълнителни такси и комисиони. Може също да се съгласим да начислим комисиона или комбинация от комисиона и увеличение или намаление на цената. Нашите такси не се вземат под внимание при определяне на най-добите цени на изпълнение на сделката.

3. Критерии за изпълнение

Критериите за изпълнение, които ще бъдат взети под внимание, са характеристиките на:

 1. клиента (и неговата категоризация);
 2. поръчката;
 3. финансовите инструменти, които са предмет на тази поръчка; и
 4. Местата за изпълнение, към които може да бъде насочена тази поръчка.

С оглед изчерпателност компанията е решила да предлага най-добро изпълнение на всичките си клиенти, независимо дали са търговци на дребно или професионални клиенти.

4. Места за изпълнение

4.1. Местата за изпълнение са юридически лица, на които са дадени и които изпълняват поръчките. За целите на изпълнение на поръчка за CFD (договори за разлика), компанията действа като титуляр. Следователно компанията е единственото Място за изпълнение за изпълнение на поръчките на всички клиенти. Освен това, когато компанията изпълнява поръчки на клиенти, тя може да насочи собствените си поръчки към регулирани финансови институции на ЕС – трети страни. За целите на изпълнение на поръчки за капиталови инструменти, компанията е идентифицирала брокери, на които разчита за най-добро изпълнение. Trading 212 UK Limited винаги ще информира клиентите, когато трансакцията е изпълнена, като част от процеса на уведомяване след търговия на компанията. Trading 212 UK Limited се задължава да публикува ежегодно най-добрите пет места за изпълнение, които използваме, и резюме на анализа на качеството на изпълнение, получено на местата за изпълнение. Тази информация се публикува на уебсайта на компанията www.trading212.com

4.2. Когато компанията предава поръчка, получена от клиент, за изпълнение към друго юридическо лице от групата или външно юридическо лице, като например брокер, компанията ще продължи да действа в съответствие с най-добрите интереси на клиента, като взема под внимание всички приложими фактори на изпълнение и уточнени критерии за най-добро изпълнение. Компанията ще предава поръчки само на брокери, които прилагат механизми на изпълнение, позволяващи на компанията да удовлетвори своите задължения за изпълнение към клиентите си при предаването на поръчки.

4.3. Търгуването с частични акции ще се извършва извън място на регулиран пазар (както е посочено в Раздел 5) поради конкретния характер на инструмента. Въпреки това компанията гарантира изпълнението на критериите за най-добро изпълнение. Фирмата редовно ще преразглежда избора на брокери, за да гарантира, че качеството на изпълнение позволява на компанията да изпълнява своите отговорности, свързани с изпълнението на поръчки.

При нашата комплексна оценка на места за изпълнение, които използваме, ще обърнем внимание на следното:

 1. Наличие на най-добри цени за конкретния финансов инструмент и ликвидност на Мястото за изпълнение или брокера;
 2. Разходи за клиринг и сетълмент;
 3. Скорост и вероятност за изпълнение (например проценти на използване);
 4. Размер;
 5. Надеждност на Мястото за изпълнение и брокера по отношение на репутация и актуално състояние (например кредитоспособност, санкции от регулатори и др.);
 6. Качество на изпълнението и услугата и в миналото, и в момента, на базата на направен преглед;
 7. Прозрачност при процеса за формиране на цените (предварителна търговия);
 8. Възможност да предоставяне на анализ за разхода на трансакция;
 9. Продължителност на търговията;
 10. Технологичната инфраструктура и възможностите на Мястото за изпълнение и брокера;
 11. Прекъсване на веригата;
 12. Качество на съответните системи за клиринг и сетълмент;
 13. Достъп до алтернативни пазари;
 14. Възможност за отговаряне на всякакви искания/оплаквания и желание за коригирането на подобни грешки;
 15. Финансова платежоспособност на юридическото лице; и
 16. Други свързани фактори.

5. Търгуване извън Регулиран пазар, Многостранна система за търговия (MTF) или Организирана система за търговия (OTF)

5.1. Съгласно правилата на FCA и FSC, когато даден инструмент е приет за търгуване на Регулиран пазар, MTF или OTF, от нас се изисква да получим изрично предварително съгласие от Вас, преди да уредим изпълнението на поръчка за такива инструменти на алтернативно място. С осъществяването на търгуване на нашата платформа, Вие изразявате съгласието си да уреждаме изпълнението на поръчките Ви извън Регулиран пазар, MTF или OTF. В нашите Правила за конфликти на интереси са описани евентуалните проблеми, които биха могли да възникнат при такава ситуация.

5.2. Поръчки, изпълнени извън Регулиран пазар, MTF или OTF, ще отговарят на нашата политика за най-добро изпълнение и няма да бъдат в ущърб на клиентите. Когато се изпълняват по този начин, всички пазарни поръчки в капиталови инструменти ще бъдат изпълнени на най-добрата налична цена на основното място за търговия на съответния капиталов инструмент близо или на 100% от времето.

5.3. Сделки, изпълнени извънборсово, ще се подават на цена не по-лоша от преобладаващата най-добра цена „купува“/„продава“ на референтната борса. Ще се предлагат само най-търгуваните и най-ликвидни акции, за да се гарантира конкурентоспособен пазарен спред.

5.4. За трансакции, изпълнени извън място за търговия, са налице определени изисквания за прозрачност, както и конкретна информация, която трябва да бъде оповестена публично. Информацията ще бъде публикувана чрез одобрен механизъм за публикуване.

6. Специфични указания на клиента и чакащи поръчки

6.1. В случай че ни предоставите специфични указания относно изпълнението на дадена поръчка, ние ще я изпълним в съответствие с тези специфични указания. В случай че Вашите указания се отнасят само за част от поръчката, ще продължим да прилагаме нашата Политика за изпълнение на поръчки прямо аспектите на поръчката, които не са обхванати от специфичните Ви указания.

6.2. Следва да имате предвид, че ако ни предоставите специфични указания във връзка с изпълнението на конкретна поръчка, това може да ни попречи да предприемем стъпките, установени в нашата Политика за изпълнение на поръчки във връзка с получаването на най-добрия резултат по отношение на елементите, обхванати от тези указания.

6.3. Всеки път, когато направите поръчка чрез нашата Платформа за търговия и тя стане изчакваща, средствата, необходими за нейното изпълнение, ще бъдат блокирани от свободните средства, налични във Вашата сметка. Блокираните средства не могат да се използват за други поръчки, докато изчакващата поръчка не бъде изпълнена или отменена.

7. Обединяване

Компанията няма да обединява поръчка на клиент с поръчка на друг клиент, освен ако не са изпълнени следните условия:

 • Налице е вероятност обединяването да не доведе като цяло до ущърб на който и да е от клиентите, чиито поръчки предстои да бъдат обединени;
 • Всеки клиент, чиято поръчка предстои да бъде обединена, е осведомен, че ефектът от обединяването може да е в негов ущърб във връзка с конкретна поръчка (както е оповестено в Общите условия за дейността на фирмата); и
 • Поръчката ще бъде обединена в съответствие с настоящата Политика, която е разработена с цел постигане на справедливо разпределяне на обединените поръчки и трансакции, в това число начина, по който обемът и цената на поръчките определят разпределенията и третирането на частичните изпълнения.

8. Политика за разпределяне

В съответствие със задълженията по приложимото законодателство, компанията ще положи усилия да предостави на клиентите бързо, добросъвестно и експедитивно изпълнение на поръчките на клиентите, дадени на компанията, съответстващо на други поръчки от клиентите ѝ. За да го направи, компанията:

 • записва и разпределя бързо и точно поръчките, изпълнявани от името на клиентите;
 • изпълнява съпоставими поръчки от клиента последователно и незабавно, освен ако това е нецелесъобразно поради характеристиките на поръчката или преобладаващите пазарни условия или ако клиентът не изисква друго; и
 • информира клиентите на дребно за всякакви съществени трудности, свързани с надлежното изпълнение на поръчките, в най-кратък срок след установяване на съответната трудност.

9. Проследяване

Ще следим ефективността на нашите механизми за изпълнение на поръчки и настоящата Политика за изпълнение на поръчки, за да установяваме и коригираме, където е необходимо, съответните недостатъци.

10. Преразглеждане

Ще извършваме оценка дали местата на изпълнение, включени в настоящата Политика за изпълнение на поръчки, дават най-добрия възможен резултат за нашите клиенти, както и дали е необходимо да направим промени в механизмите си за изпълнение. Ще преразглеждаме нашите механизми за изпълнение на поръчки и настоящата Политика за изпълнение на поръчки най-малко веднъж годишно или при всяко настъпване на съществена промяна, която засяга нашата способност постоянно да получаваме най-добрия резултат при изпълнение на поръчки чрез местата, включени в настоящата Политика за изпълнение на поръчки. За целите на настоящата Политика, съществена промяна означава значително събитие, което би могло да повлияе върху параметрите за най-добро изпълнение, като например разходи, цена, скорост, вероятност за изпълнение и сетълмент, размер, характер или друго съображение, свързано с изпълнението на поръчката.

Такива съществени промени включват, освен всичко друго, следните съображения:

 • добавяне или отстраняване на Места за изпълнение или брокери;
 • промени в продукти (финансови инструменти) или услуги, предлагани от компанията;
 • промени в относителната важност на факторите и критериите за най-добро изпълнение;
 • съществено отражение върху пазара;
 • съществена промяна в нивата на разходите в резултат от свързването с дадено място;
 • разработването на съществени нови процедури за изпълнение или промяна в пазарния модел на съществуващо място;
 • значителни промени в съществуващи механизми, като например съществена промяна в човешките или техническите ресурси, на които компанията разчита за осигуряване на най-добро изпълнение;
 • оплаквания, свързани със съществен проблем, забелязан от клиент (в този случай това не води непременно до преразглеждане на цялостната Политика).

Клиентите, с които компанията има текущи правоотношения, ще бъдат уведомявани за всякакви съществени промени или изменения в настоящата Политика или механизмите за изпълнение на поръчки, които е възможно да бъдат извършвани периодично. Най-актуалната версия на Политиката ще бъде достъпна и на уебсайта на компанията.

11. Частични акции

11.1. Понятието „частична акция“ описва закупуването на частична акция от даден инвеститор. Един инвеститор може да натрупа няколко части от акции и да притежава общо повече от една акция. Следователно търгуването на частични акции с Trading 212 включва частична акция и малък брой акции – обикновено една или две.

11.2. Частичните акции не са регистрирани на борсата. По същия начин е възможно някои места на изпълнение да забраняват поръчки за една акция, което води до несигурност на изпълнението. Следователно поръчки с толкова малък размер могат да бъдат изпълнени извън място за търговия. В нашите Правила за конфликти на интереси са описани евентуалните проблеми, които биха могли да възникнат при такава ситуация.

11.3. Поръчките ще се изпълняват на цена, която не е по-лоша от референтната цена на референтната борса, като се използва ценовата емисия на борсата. Възможността за търгуване на частични акции ще бъде предлагана единствено за акции с достатъчна ликвидност на тази борса, за да се гарантира, че спредът на наддаване/оферти е сравним със или е по-добър от спреда на първоначалния листинг на борсата.

11.4. Поръчките ще се изпълняват чрез патентован софтуер на сървърите на Групата Trading 212. Поръчки за частични акции ще се задържат през целия ден и ще се обединяват в определен момент от работния ден или при първа възможност от практична гледна точка след това, като те ще се обработват в съответствие с нашата политика за най-добро изпълнение. Поръчки, получени след момента на обединяване, ще бъдат задържани до момента на обединяване на следващия работен ден.

11.5. Вземайки предвид факторите по-горе, Управителният съвет на Trading 212 UK Limited счита, че чрез този механизъм може да предложи най-доброто изпълнение на поръчки за частични акции. Беше установено, че фирмата ще получава поръчки по-бързо отколкото място, извън архитектурата на Група Trading 212, тъй като се намалява възможността от отказване на движение на цената. Ценовият риск и рискът, свързан с контрагента, са основните съображения, които могат да доведат до загуба за даден клиент, ако контрагентът е неспособен да изпълни договорните си задължения, като това ще се следи от Отговорника по съответствието, за да се гарантира, че резултатите за клиента са най-добрите, които фирмата може да постигне. Trading 212 UK извършва ежегодна комплексна оценка на своите родствени дружества и има поглед върху техния капитал като членове на същата Група. Следователно фирмата ще бъде добре информирана за вероятния риск от неизпълнение.

11.6. В случаите, когато Trading 212 UK Limited изпълнява поръчки на клиент със свързано лице (например юридическо лице от същата група), компанията ще продължи да носи отговорност за осигуряване на най-добро изпълнение за клиентите си. Trading 212 UK Limited гарантира, че всички такива уговорки със свързана страна:

 1. са направени на базата на честна сделка, такава че свързаната страна е разглеждана наред с места на други трети страни и е избрана, тъй като позволява на фирмата да даде най-добрия възможен резултат на клиентите си на последователна база.
 2. позволяват на компанията да осъществява достатъчен, независим надзор върху своите механизми за изпълнение (т.е. надзорът не се осъществява от свързаната страна);
 3. осигуряват достатъчен и свободен достъп до информация, за да се гарантира, че компанията може ефективно да наблюдава и да оспорва цените за изпълнение, предоставени от контрагента; и
 4. когато една свързана страна е избрана на базата на това, че предлага намалени разходи за изпълнение, компанията ще гарантира, че това ще доведе до облаги за клиента.

12. Съгласие

Ние сме задължени да получим Вашето предварително съгласие по отношение на нашата Политика за изпълнение на поръчки. Когато ни дадете поръчка, ще се счита, че сте ни дали такова предварително съгласие.

13. Статус на тази Политика

Тази политика съставлява част от Клиентското споразумение на Trading 212 UK Ltd. и Общите условия за услугата, свързана с търговия на акции.

14. Видове поръчки

Когато инвестирате, Вие можете да използвате няколко видове поръчки. Моля, имайте предвид, че посоченото по-долу е приложимо само за Услугата, свързана с търговия с акции и Индивидуалната спестовна сметка (ISA) за акции и дялове. За видовете поръчки, които можете да използвате по услугата за договори за разлика (CFD), моля, прегледайте раздел 11 от Клиентското поразумение на Trading 212 UK Ltd, налично на нашата интернет страница.

Пазарна поръчка - Този вид поръчка ще бъде изпълнена незабавно на най-добра пазарна цена. Трябва да използвате тази поръчка, ако желаете изпълнение при всички случаи. Моля, имайте предвид, че цената може да се промени преди изпълнението, особено при по-малко ликвидни финансови интрументи. Видът на поръчката гарантира закупуване или продаване на финансов интрумент, но не гарантира цената, на която ще бъде изпълнено то. Следователно моля, използвайте този вид поръчка внимателно.

Лимитиранa поръчкa - Използвайки този вид поръчка, Вие може да зададете минимална цена (за поръчка за продажба) или максимална цена (за поръчка за покупка), на която бихте желали да изпълните Вашата поръчка.

Стоп поръчка - Стоп поръчка е поръчка за покупка или продажба, която отговаря на предварително зададената от Вас стоп цена. Когато пазарът достигне Вашата стоп цена, Стоп поръчката става Маркетингова поръчка. Тогава тя изпълнява поръчката при най-добрата налична цена. Инвеститорите често пускат стоп поръчки, за да помогнат за намаляване на потенциалните загуби, в случай че пазарът се движи в грешна посока. Съществува риск краткосрочните колебания в цената на пазата да задействат изпълнението на Стоп поръчката, в резултат на което Пазарната поръчка да бъде изпълнена.

Стоп лимит поръчка - Този тип поръчки функционира подобно на Стоп поръчката, но вместо да се генерира Пазарна поръчка, при достигане на Вашия предварително зададен лимит на стоп загуба нашите системи генерират Лимитирана поръчка. Основното предимство е, че поръчката не може да бъде изпълнена на по-ниска цена от Вашия лимит, но основният риск е, че поради този лимит може изобщо да не се извърши изпълнение.

15. Определения

Място за изпълнение означава регулиран пазар, многостранна система за търговия (MTF), организирано място за търговия (OTF), системен интернализатор, или маркет-мейкър или друг доставчик на ликвидност или юридическо лице, което изпълнява подобни функции в трета страна по отношение на изпълняваната функция на всеки от горепосочените.

Работно време означава диапазон от време за търгуване на финансовите пазари, както е посочено на уебсайта www.trading212.com През това работно време на пазара клиентът има право да подава поръчки за изпълнение за тези финансови инструменти, които са достъпни за търгуване.

Многостранна система за търговия (MTF) означава многостранна система, ръководена от инвестиционна фирма или оператор на пазара, която обединява интереси за купуване и продаване на финансови инструменти на множество трети страни – в системата и в съответствие с недискреционните правила по начин, който води до договор в съответствие с разпоредбите на MiFID II.

Регулиран пазар означава многостранна система, ръководена и/или управлявана от оператор на пазара, която обединява или съдейства за обединяването на интереси за купуване и продаване на финансови инструменти на множество трети страни – в системата и в съответствие с недискреционните правилата – по начин, който води до договор по отношение на допуснатите финансови инструменти за търговия според неговите правила и/или системи, и който е разрешен и функционира редовно в съответствие с разпоредбите на MiFID II.

Системен интернализатор означава инвестиционна фирма, която организирано, честно и систематично работи за своя сметка, като изпълнява поръчки на клиенти извън регулиран пазар или MTF.

Организирана система за търговия (OTF) означава многостранна система, която не представлява регулиран пазар или MTF и в която интересите за купуване и продаване на облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии или деривативи на множество трети страни могат да взаимодействат по начин, който води до сключване на договор в съответствие с разпоредбите на MIFID II.

Отпечатай тази страница