Trading 212

Открий сметка

Документ за оповестяване на риска

Trading 212

Документ за оповестяване на риска

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК ПРИ ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) И ДЯЛОВЕ (АКЦИИ)

Това Уведомление е предоставено от Trading 212 UK Ltd., търгуващо като Trading 212 (“Ние”)

Настоящото уведомление предоставя информация за характера и риска при определени видове инвестиции. То не обяснява всички рискове или как те са свързани с вашите лични обстоятелства. Ако имате съмнения дали продуктите ни са удачни или не за вас, трябва да потърсите професионален съвет преди да започнете да търгувате.

Ние предоставяме възможност за инвестиране и работа със следните продукти:

 • Дялове (“акции”);
 • Договори за разлики по дялове, облигации и други ценни книжа, по индекси, борсово търгувани фондове на стоки, по фючърси и по валути ("CFD")

Като инвестирате или работите с някое от изредените по-горе, вие рискувате капитала си и е вероятно да не получите толкова, колкото сте инвестирали.

Договори за разлика (CFD)

CFD са финансови инструменти, които се търгуват на маржин, давайки възможност на инвеститорите и търговците да участват в движението на дяловете и да индексират цени без да притежават въпросния актив. CFD са сложни финансови продукти и не са подходящи за всички инвеститори. Ако не сте сигурни относно риска или нямате достатъчен финансов ресурс или опит с търгуването на тези продукти, не трябва да започвате да търгувате с нас. CFD са силно рискови поради спекулативните и нестабилни пазари на тези продукти и на ливъриджа (маржовете) им. Търгуването на тези продукти може да доведе до загуба на всички средства, които сте депозирали в сметката си. Законът изисква от нас да уведомим непрофесионалния клиент за процента Непрофесионални клиенти, които са загубили пари чрез търгуване на CFD чрез нас в последните 12 месеца. Уведомяване за гореспоменатото ще e налично на нашата уебстраница: www.trading212.com. Трябва внимателно да обмислите финансовите си обстоятелства и търпимост на риска, преди да търгувате с CFD. Търговията с CFD е дейност, която носи висок риск за вашия капитал. Не харчете пари, които не може да си позволите да загубите.

Предприемайте търгуване със CFD, само ако:

 • имате значителен опит в търгуване на несигурни пазари,
 • сте напълно наясно как да оперирате, включително и да знаете всички произтичащи рискове и разходи,
 • сте наясно, че колкото по-голям е ливъриджът, толкова по-голям е рискът,
 • разбирате, че вашата позиция може да бъде затворена, независимо дали сте съгласни или не с нашето решение за затваряне на вашата позиция.
 • имате висока търпимост на риск и способност да поемате загуби, ако те възникнат,
 • имате достатъчно време да управлявате своята инвестиция активно.

Дялове

Дяловете представляват част от собственост в компания. Като такъв, собственикът на дялове участва в състоянието на компанията. Ако компанията се справя добре, дяловете най-вероятно ще увеличат цената си, но ако компанията се справя зле, цената на дяловете най-вероятно ще намалее.

 • Несъстоятелност Притежателите на обикновени дялове са последните, на които се плаща в случай, че компанията обяви несъстоятелност. Въпреки това, обикновените акционери също имат възможността за добра възвръщаемост, при условие, че компанията се справя добре и има изгледи да продължава да се справя добре. В екстремни случаи една компания може да банкрутира и да бъде обявена в несъстоятелност и да изгуби всички свои инвестиции.
 • Възприемане на риска Цената на акцията се основава на търсенето, което зависи от разбирането на инвеститорите относно бъдещите перспективи на компаниите както и от общите нагласи; ако другите заинтересовани страни са песимистични за бъдещето на една компания, цената на акцията ще падне, ако на този етап продавате или ако цената не се върне на същото ниво, ще получите по-малко, отколкото сте вложили.

Само изпълнение

Ние няма да ви предлагаме съвет или препоръка по отношение на това дали е подходящо да инвестирате при нас, и нищо, което ви изпращаме или ви казваме, не трябва да се разглежда в този смисъл. Ние не предлагаме инвестиционни, данъчни или съвети по отношение на търговията. Нашата услуга е „само изпълнение”, което означава, че няма да ви предоставяме съвети за транзакции, нито ще наблюдаваме търговските ви решения, за да определим дали са удачни за вас, нито ще ви помагаме да избегнете загуби. Вие можете да получите свой собствен финасов, правен, данъчен и друг професионален съвет относно това дали CFD или дяловете са подходяща инвестиция за вас. Може да ви предоставяме факти във връзка с продуктите ни, техните потенциални рискове, или за финансовите пазари като цяло; правейки това, ние няма да сме оценили индивидуалните ви обствоятелства.

Ливъридж

Нашите продукти предлагат различни нива на ливъридж. Преди да започнете да търгувате, ние ще поискаме от вас да направите първоначален депозит. Всеки продукт, който предлагаме, има изискавния за маржин. Въз основа на това изискване и в зависимост от първоначалния ви депозит, вие ще можете да търгувате договорната стойност над средствата ви. Например, изискване за марж от 5% ще ви даде право да търгувате договори 20 пъти по-големи от вашия депозит. Следователно колебанията в цената на акцията ще се увеличат многократно. Малко колебание в цената във ваш ущърб може да доведе до по-голяма загуба. Използването на ливъридж или марж означава, че може да загубите всичките си пари, които сте депозирали във вашата сметка, ако цената на CFD тръгне сериозно във ваш ущърб.

Проценти на първоначален марж по базисност за непрофесионални клиенти

(а) 3,33% от условната цена на CFD, когато базовата двойка валути е съставена от две от които и да е от следните валути: Американски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар или швейцарски франк;

(а) 3,33% от условната цена на CFD, когато базовата двойка валути е съставена от две от които и да е от следните валути: Американски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар или швейцарски франк;(б) 5% от условната цена на CFD, когато базовият индекс, двойката валути или стоката е:

 1. който и да е от следващите индекси: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 2. двойка валути, при които поне една от валутите не е изброена в т.(а) по-горе; или
 3. злато,

(в) 10% от условната цена на CFD, когато базовата стока или капиталовият индекс са стока или капиталов индекс, различни от изброените в т.(б) по-горе;

(г) 50% от условната цена на CFD, когато базовият актив е криптовалута; или

(д) 20% от условната цена на CFD, когато базовият актив е:

 1. акция; или
 2. нито едно от изброените по-горе.

Указаните по-горе проценти на марж са приложими само за непрофесионални клиенти.

Професионалните клиенти се възползват от условията на по-нисък първоначален марж, които са налични на нашия уебсайт: www.trading212.com.

Сетълмент

На много пазари (например дяловете, търгувани на Лондонската фондова борса) сетълмънтът става, когато двете страни едновременно напаснат търгуваните дялове с парите, които се предлагат. На други пазари (например тези, на които се търгуват CFD), когато правите първоначална инвестиция, вие внасяте гаранционна сума (маржин), която представлява процент от инвестицията. Ако впоследствие цената на инвестицията се колебае, може да бъдете приканени да внесете допълнителна сума в брой (искане за допълнително обезщетение-margin call).

Ставки на маржина

Запазваме си правото да коригираме изискванията за маржин за всеки от нашите продукти. Trading 212 UK Ltd. има право да учеличи изискванията за маржин по всяко време. За да защити фирмата и всички наши клиенти, Trading 212 UK Ltd. може по всяко време да промени изискванията за маржин за всеки или за всички клиенти за които и да е отворени или нови позиции, само по преценка на Trading 212 UK Ltd. Ако увеличим изискванията за маржин, това може да ви попречи да добавяте позиции или да хеджирате съществуващите позиции, ако нямате достатъчно капитал. Ако бъдат увеличени изискванията за маржин за ваши съществуващи договори за разлика, ще трябва предварително да депозирате допълнителен собствен капитал или позициите ви могат да бъдат закрити. Това може да доведе до повишаване на изисквания маржин за вас. Следователно от вас може да се поиска да депозирате допълнителни средства, за да поддържате същстуващите позиции.

Наблюдаване на позициите

Вие носите отговорността да наблюдавате сметката си. Trading 212 UK Ltd. има право да закрие позициите ви без предизвестие, в случай че маржинът е недостатъчен.

Трябва да следите своята сметка, така че през цялото време в нея да има достатъчно капитал, отговарящ на изискването за марж на Trading 212 Ltd. Trading 212 Ltd. не е задължена да ви известява за каквото и да е несъответствие с Изискванията за марж, преди Trading 212 UK Ltd. да упражнява правата си по това Споразумение с вас, включително, но неограничаващо се до правото й да ликвидира позиции във вашата сметка.

Ако нетната стойност на сметката ви (в брой плюс действащите печалби минус действащите загуби) падне под 50% от изисквания марж, може да закрием някои или всичките ви позиции при актуалната пазарна цена. Това, обаче, не трябва да се приема като гаранция, а отговорността е ваша да осигурите достатъчно капитал във вашата сметка по всяко време.

Пазарен риск

Търгуването на CFD се основава на движението на цената на базовите финансови продукти. Следователно, вие сте изложени на подобни, но в пъти повече рискове да задържате базови активи.

Риск от нестабилност

Пазарите на CFD и акции могат да бъдат много нестабилни. Цените на CFD и техните базови продукти (акции или индекси) може да се колебаят бързо и в широки граници. Цените на CFD ще бъдат повлияни, наред с друго, от пазарната цена на базовия продукт на CFD, приходите и резултатите на компанията или компаниите, чиито акции включват базовия продукт или съответния индекс, показателите на икономиката като цяло, променящите се взаимовръзки между търсенето и предлагането за базовия продукт или свързаните инструменти и индекси, програми и политики за търговия и стокообмен, лихвени проценти, национални и международни икономически събития и преобладаващите психологически характеристики на съответния пазар.

Освен това резки, внезапни и неочаквани движения в цената на базовия продукт могат да доведат до значителна или увеличена печалба за вас. Възможно е пазарите да не работят гладко и да настъпват разлики в цените с големи различия между последователните котировки. Понякога може да не е възможно да направите поръчка или платформата ни да не може да изпълни поръчка на ценовото ниво, което сте избрали. Един от възможните ефекти от това е поръчките за ограничаване на загубите да се изпълняват при неблагоприятни цени, които са по-високи или по-ниски, отколкото сте очаквали, в зависимост от посоката ви на търгуване.

Риск при криптовалути

Когато извършвате търговия с Trading 212 с биткойни или други криптовалути, няма да притежавате никакви физически биткойни и никакви портфейли, а ще спекулирате с колебанията в движенията на цените на биткойните и други криптовалути чрез договори за разлика. Търговията с деривати на биткойни може да търпи ефектите на изключителна нестабилност в много по-голяма степен в сравнение с традиционните валути и когато се търгува с биткойни и други криптовалути, е възможно да се загубят или спечелят значителни суми за кратки периоди от време. Търговията с дериватни продукти може да доведе до загуба на всичките ви депозити.

Валутен риск

Когато търгувате с продукт, деноминиран в различна валута от тази на сметката ви, колебанията във валутните курсове влияят върху вашите печалби и загуби.

Когато търгувате с договори за разлика или акции, които са деноминирани във валута, различна от базовата или от валутата на депозита по сметката ви с Trading 212 UK Ltd., всички маржини, профили, загуби и финансови дебити и кредити във връзка с дадения договор за разлика се изчисляват във валутата, в която е деноминиран договорът за разлика. По този начин печалбите или загубите ви ще бъдат допълнително засегнати от колебанията на валутните курсове между валутата на сметката и валутата, в която е деноминиран договорът за разлика. Trading 212 UK Ltd. прилага така наречения дисконт (haircut) за маржа, така че изискването за маржин при дововора за разлика ефективно нараства.

Риск от колебания на лихвените проценти

Лихвните проценти се колебаят, което ще повлияе на разходите за финансиране (или отстъпки), които може да платите (или да получите) по вашите дълги (или къси) CFD позиции. Това ще засегне също вашите крайни печалби или загуби.

Риск от промени в нормативната рамка и данъчното облагане

Промените в данъчното облагане и други закони, правителствени, фискални, парични и регулаторни политики могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на вашите CFD или акции и върху общата възвръщаемост на продуктите.

Ликвиден риск

При определени обстоятелства може да не е възможно да затворите част или цялата позиция на текущата цена или изобщо. Trading 212 UK Ltd. няма задължението да дава котировки за който и да е CFD по всяко време и Trading 212 UK Ltd. не гарантира постоянната наличност на котировки или търговия за CFD. Trading 212 UK Ltd. може по своя преценка да спре да котира CFD и/или да спре да сключва нови сделки по CFD или акции, по всяко време, на основа липса на пазарни данни, застой или суспендиране, или грешки, или неликвидност, или несигурност на пазара за Базовия продукт, или поради параметри на риска или печалбата за Trading 212 UK Ltd., поради технически грешки, комуникационни проблеми или държавни събития, действия на висши сили или природата или по други причини.

Риск от контрагента (във връзка с CFD)

По отношение на CFD, ние сме контрагент на всички ваши търговци. Никой от вашите CFD продукти не е листван на борсата, нито каквито и да било права, ползи или задължения могат да бъдат прехвърляни на който и да било друг. Макар ние да поемаме нашите задължения да ви предоставяме най-добро изпълнение на задълженията и да действаме разумно и сериозно в съответствие с нашите публикувани условия, заложените при нас CFD във вашата сметка трябва да бъдат затворени също при нас, на основата на нашите цени и условия. CFD са договори с Trading 212 UK Ltd като ваш контрагент и не се търгуват на регламентирана борса и не се погасяват от Централната клирингова къща. По този начин условията и протекциите на борсите и клиринговите къщи не са приложими към търговията с CFD чрез Trading 212 UK Ltd.

Кредитен риск на контрагента при търгуване на CFD

Тъй като Trading 212 UK Ltd. е контрагент по вашите сделки с CFD, сте изложени на финансови и бизнес рискове, включително кредитен риск, свързан с търговията с Trading 212 UK Ltd. Това означава, че в малко вероятния случай Trading 212 UK Ltd. да изпадне в несъстоятелност, компанията може да не е способна да изпълни задълженията си към вас. Въпреки това имайте предвид, че Trading 212 UK Ltd. участва в Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги (FSCS) в Обединеното кралство. Може да имате право на обезщетение от FSCS, в случай че не сме в състояние да изпълним задълженията си. На допустимите клиенти Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги покрива активи на стойност до £85 000. Допълнителна информация за предлаганите обезщетения можете да получите от Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги на Обединеното кралство на www.fscs.org.uk. Освен това сте изложени на риск от неизпълнение от наша страна. Trading 212 UK Ltd. е член на Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги (FSCS) и в малко вероятния случай на неизпълнение от наша страна, можете да се възползвате от тази схема. Повече информация за тази схема можете да откриете на уебсайта на FSCS www.fscs.org.uk. Средствата на клиентите на Trading 212 Ltd. имат защита от Компенсционен фонд за инвеститори и при малко вероятното събитие на неизпълнение можете да се обърнете към този фонд. Подробна информация за този фонд може да бъде намерена на уебсайта www.sfund-bg.com.

CFD не ви дават никакви права върху базовия продукт.

Даден CFD има за цел да се осигури печалба или да се избегне загуба във връзка с колебанията на цената на базовия продукт вместо да се получи самият базов продукт. Никоя сделка с CFD не ви предоставя никакви права, право на глас, право на собственост или вещни права върху базовия продукт, нито ви дава право или задължение да придобивате, получавате, държите, гласувате, да доставяте, да се разпореждате или да участвате директно в каквото и да е корпоративно действие по отношение на базовия продукт.

Право на Trading 212 UK Ltd. да коригира, да измени или да закрие позициите по сделки с CFD в случай на корпоративно действие, засягащо базовия продукт

В случай на корпоративно действие, засягащо базовия продукт на CFD (например разделяния, обособявания на дейност, увеличаване на капитала чрез предлагане на права, сливания, придобивания и др.): i) Trading 212 UK Ltd. ще определи по своя преценка подходяща корекция, изменение или действие, които да предприеме, ако има такива, и кога, по отношение на CFD с оглед да запази икономическия еквивалент на правата и задълженията на страните; ii) Като допълнение или алтернатива на гореизложеното, Trading 212 UK Ltd. си запазва правото преди корпоративното действие по своя преценка да затвори отворената ви CFD позиция в базовия продукт.

Риск от възпрепятстване или прекъсване на достъпа до електронните системи и услуги на Trading 212 UK Ltd.

Trading 212 UK Ltd. разчита на компютърен софтуер, хардуер и телекомуникационна инфраструктура и мрежа, за предоставянето на услугите си на клиенти и без тези системи Trading 212 UK Ltd. не може да предоставя услуги. Тези компютърно базирани системи и услуги, каквито използва Trading 212 UK Ltd. са заложено уязвими откъм прекъсвания, забавяния или срив, което означава, че може да загубите достъп до платформата за търгуване на Trading 212 UK или може да се случи така, че Trading 212 UK Ltd да не може да ви предостави квоти за CFD или акции или търгуването им, или да се засегне негативно някоя или всичките услуги на Trading 212 UK Ltd. В Споразумението за търговия с Trading 212 UK Ltd., вие приемате системите и услугите на Trading 212 UK Ltd., както и че отговорността ни към вас е ограничена.

Обособени сметки

В съответствие с регламентите на FCA (Trading 212 UK Ltd.) и FSC (Trading 212 Ltd.) всички фондове на нашите клиенти се държат в отделни доверителни сметки. Въпреки че следим отблизо кредитоспособността на нашите банки и ги избираме въз основа на тяхната стабилност и сигурност, като използваме само големи международни банки, това не означава, че при тях няма никакви рискове. При запитване, ние можем да ви предоставим информация относно кои банки ползваме.

Защита срещу отрицателно салдо

Платформата Trading 212 не предлага на професионални клиенти защита срещу отрицателно салдо – тя се предлага само на непрофесионални клиенти. Липсата на защита срещу отрицателно салдо при вас като професионален клиент щe се отрази на операциите по вашата сметка заради задълженията по нея. Вие няма да сте ограничени до средствата по вашата сметка, но загубите ви могат да ограничат депозитите ви и като професионален клиент да имате задължения за получения дефицит. Ваша отговорност е да поискате по-високо ниво на защита, ако считате, че ще сте неспособни надлежно да оцените или управлявате съответния риск.

Допълнителни предупреждения за рискове, свързани с акции

Изплащането на дивиденти не е гарантирано

Някои акции плащат дивиденти или на половин година, или на тримесечие. Дивидент е парична сума, определена от Борда на директорите на компания, която се разпределя от печалбата на компанията. Установените, печеливши компании плащат дивиденти и имат добро минало по отношение на непрекъснато плащане на дивиденти. Трудните икономически периоди може обаче да нарушат плащането на такива дивиденти дори и при най-стабилните акции. По-новите, неустановени компании, които изграждат бизнеса си, използват печалбата си, за да инвестират отново. Тези компании се наричат „развиващи се“, тъй като тяхната стратегия е бързо да разрастват бизнеса си.

Разходи при търгуване/административни разходи

Комисионите и таксите, които се налагат от нас или от трети страни, ще намалят потенциалната печалба, която можете да придобиете, или ще увеличат равнището на загубата. Преди да започнете да търгувате, трябва да се запознаете с всички комисионни и други такси, които ще ви бъдат наложени.

Акции, депозирани като обезпечение

Ако депозирате при нас финансово обезпечение като гаранция, начинът, по който ще се третира обезпечението, ще варира според вида на транзакцията и мястото на търгуване Може да има значителни разлики при третирането на обезпечението ви в зависимост от това къде и как търгувате. Депозираното обезпечение може да загуби своята идентичност като ваша собственост щом започнат сделки от ваша страна и дори в крайна сметка сделките ви да се окажат доходоносни, може да не можете да си върнете същите активи, които сте депозирали и да трябва да приемете плащане в брой. Трябва да уточните с нас как ще се третира вашето обезпечение.

Пазарно несъответствие

Това представлява внезапна промяна в цената на инструмент или базовия му актив от едно равнище на друго. Това може да се случи по всяко време, но най-често се наблюдава, когато пазарът затвори при едно ниво и отвори отново при друго. Това може да причини неочаквани загуби.

Инвестиции, които не са лесно реализируеми

Възможно е да уредим или сключим транзакции с инвестиции, които не са лесно реализируеми. Това са инвестиции, при които пазарът е ограничен или може да стане такъв. Може да имате трудности при продаването на такава инвестиция на разумна цена и при някои обстоятелства. Може да се окаже трудо да се продава на всякаква цена. Не правете такива инвестиции, освен ако не сте сигурни дали те са подходящи или не за вас.

Минали резултати

Следва да знаете, че цената на финансовите инструменти, с които търгувате, зависи от колебанията на финансовите пазари, върху които ние нямаме никакъв контрол, и че миналите резултати не са показателни за бъдещите такива.

Търговия с ценни книжа, които може да са обект на стабилизиране

Ние и/или наши представители може от време на време да осъществяваме от ваше име транзакции с ценни книжа, подлежащи на стабилизиране. Стабилизирането позволява пазарната цена на дадена ценна книга да се поддържа изкуствено през периода, в който нова емисия на ценни книжа се продава публично. Стабилизирането може да засегне не само цената на новата емисия, но и цената на други свързани с нея ценни книжа.

Риск за ликвидност на акциите

Акции има на разположение в компании с различни размери, индустриални сектори, географски местоположения и на ралични стокови пазари. Ликвидността е е важен рисков фактор при инвестиране в индивидуални акции и като цяло се управлява от капитализацията на пазара (общата стойност на издадените акции) на компанията и пазарните условия в момента. Нивата на ликвидност могат да се променят рязко и липсата на ликвидност често ограничава търговията на акции с по-малки пазарни капитализации (познати като средни и малки капитализации).

Информация за международни инвестиции

Информацията за международни инвестиции не е налична публично в Обединеното Кралство, както и за компаниите от Обединеното Кралство, и страниците с финансова информация от националната преса дават много малко информация по този въпрос. Поради различните часови зони не винаги е възможно да получавате в реално време цени за международни акции по време на търговския ден в Обединеното кралство. При инвестиране в чуждестранни пазари е необходимо да се вземат под внимание колебанията във валутните курсове. Печалбата или загубата от ефективността на дадена акция може лесно да бъде компенсирана от движение във валутния курс. Алтернативно печалбата или загубата може да се начислява с натрупване и да се получи дори по-голяма стойност. Съображенията за ликвидност са сходни при акции от Обединеното кралство.

Ценова нестабилност

Цената на отделните акции може да се колебае в значителни граници и бързо да се покачва или да спада. Възможно е също така акциите да търпят спад в продължение на дълги периоди от време. Цените на акциите се покачват и спадат в зависимост от „здравето“ на дружеството и от общите икономически и пазарни условия. Отделните покачвания или спадове в цената на акциите могат да бъдат значителни. Обикновено инвестициите на фондови борси са по-нестабилни от инвестициите в повечето облигации.

Акции на ниска цена

Акциите, закупени на Алтернативния инвестиционен пазар (AIM) (особено акциите на ниска цена, известни като „penny shares“), носят по-голяма степен на риск от загуба на пари от другите акции в Обединеното кралство. Това се дължи на факта, че изискванията към компаниите, които са регистрирани в AIM, са по-малко ограничени от тези за компаниите с пълна регистрация на пазара. Също така обикновено има по-широко разпределение между покупната и продажната цена и ако трябва да бъдат продадени незабавно, може да получите по-малко от колкото сте платили за тях, поради липса на ликвидност. Цената на тези акции може да се промени рязко и да спадне или да се качи. Може и да бъде трудно да се получи достоверна информация за стойността им или обхвата на рисковете, на които са изложени.

Частични акции

Частичните акции не могат да бъдат търгувани на обществени борси. Те са неликвидни и не се признават извън нашата платформа за търговия. Можете да ги реализирате само с продажба чрез нас и не могат да бъдат прехвърляни на други брокери, освен чрез продажба. За частичните акции не важат пълномощни за гласуване и за такива акции не се предоставя документация за акционерите. Има потенциален конфликт на интереси, свързан със сделките с частични акции и като приемате условията за дейността, вие давате съгласието си за тези сделки. Можете да оттеглите съгласието си за такава транзакция по всяко време, като ни уведомите писмено.

Предоставяне на ценни книжа в заем

Когато предоставяте своите акции в заем на Trading 212, Trading 212 на свой ред ще ги предоставя в заем, като сключва споразумение за отпускане на кредит с обратно изкупуване с трета страна - контрагент/кредитополучател.

Кредитен риск на контрагента

Тъй като Trading 212 е Вашият контрагент по отношение на всяка една сделка, в случай че Trading 212 изпадне в несъстоятелност, дружеството може да не е способно да Ви върне предоставените в заем акции. Освен това, поради веригата на заемане, може да сте изложени на кредитен риск на контрагента, при който кредитополучателят може да изпадне в неплатежоспособност. Trading 212 намалява този риск по следния начин:

 • Trading 212 изисква обезпечение от Заемополучателя и Ви предоставя същото такова обезпечение. Стойността на обезпечението трябва да бъде по-висока от стойността на заетите акции, по-конкретно най-малко 102% от стойността на акциите. Обезпечението ще бъде под формата на съкровищни облигации на САЩ и следователно стойността му е относително стабилна. Важно е да се отбележи, че обезпечението ще се държи в отделна сметка за Вас, което означава, че имате право да получите обезпечението в случай на неплатежоспособност.
 • Trading 212 (а не Заемополучателят) е Вашият контрагент за всички сделки по заемане на акции и по тази причина, дори ако Заемополучателят изпадне в несъстоятелност, Trading 212 гарантира със своя собствен капитал своевременното връщане на акциите.

Следователно, по отношение на неплатежоспособността на третото лице Заемополучател, загубите за клиента, чиито акции са дадени в заем, възникват едва в момента, в който Заемополучателят и Trading 212 вече не са в състояние да изпълняват задълженията си (т.е. и Заемополучателят, и Trading 212 са неплатежоспособни) и стойността на обезпечението е спаднала или стойността на акциите се е увеличила.

Колебания на цените

Не знаем предварително кои акции ще бъдат отдадени в заем и кога; понякога се дава назаем само част от портфейла, а понякога - нищо. Пазарът диктува търсенето на акции, няма никаква сигурност дали Вашите акции наистина ще бъдат заети. Ще можете да видите информация за това в платформата, където в края на деня ще видите информация за това какъв процент от акциите Ви са отдадени в заем (за всеки инструмент).

Без значение дали ценните книжа са отпуснати в заем или не, Вие винаги сте изложени на ценовия им риск. Цената на акциите се повишава и намалява, а този риск продължава да съществува.

При предоставянето на акции в заем, за да спомогнем за намаляването на риска при промяна в цената им, изискваме от Кредитополучателя да съблюдава всички гаранции, които ни предоставя и съответно ние ежедневно ще съблюдаваме всички гаранции, които Ви предоставяме, за да гарантираме, че тяхната стойност винаги е равна на или е повече от 102% от стойността на отдадените в заем акции.

Клиентите, регистрирани преди 23:59 ч. по GMT на 08.06.2020 г. , могат да намерят съответното Уведомление за риска тук.

Отпечатай тази страница