Trading 212

Открий сметка

Документ за оповестяване на риска

Trading 212

Документ за оповестяване на риска

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК ПРИ ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) И ДЯЛОВЕ (АКЦИИ)

Настоящото уведомление се предоставя от Trading 212 Markets Ltd. търгуващо като Trading 212 („ние“)

Настоящото уведомление предоставя информация за характера и риска при определени видове инвестиции. То не обяснява всички рискове или как те са свързани с Вашите лични обстоятелства. Ако имате съмнения дали продуктите ни са удачни или не за Вас, трябва да потърсите професионален съвет, преди да започнете да търгувате.

Ние предоставяме възможност за инвестиране и работа със следните продукти:

 • Прехвърлими ценни книжа;
 • Договори за разлики върху дялове, облигации и други ценни книжа, върху индекси, борсово търгувани фондове върху стоки, върху фючърси и върху валути („CFD“)

Като инвестирате или работите с някое от изредените по-горе, Вие рискувате капитала си и е вероятно да не получите толкова, колкото сте инвестирали.

Договори за разлика (CFD)

CFD са извънборсови („OTC“) финансови инструменти, които се търгуват на марж, давайки възможност на инвеститорите и търговците да участват в динамиката на акциите и индексите на цените, без да притежават въпросния актив.

CFD са сложни финансови продукти, които имат високи рискови нива и не са подходящи за всички инвеститори. Ако не сте сигурни относно рисковете или нямате достатъчен финансов ресурс или опит с търгуването на тези продукти, не трябва да започвате да търгувате с нас. Вие търгувате изцяло на свой собствен риск.
Услугата, която предоставяме е „само изпълнение“, което означава, че ние само изпълняваме инструкциите Ви за търгуване. Ние не Ви предоставяме никакви инвестиционни съвети

CFD са силно рискови поради спекулативните и нестабилни пазари на тези продукти и свързания с тях ливъридж (марж). Търгуването на тези продукти може да доведе до загуба на всички средства, които сте депозирали в сметката си. Законът изисква от нас да уведомим непрофесионалния клиент за процента Непрофесионални клиенти, които са загубили пари чрез търгуване със CFD чрез нас в последните 12 месеца. Уведомлението ще е достъпно на нашия уебсайт: www.trading212.com. Преди да търгувате със CFD, трябва внимателно да обмислите финансовото си състояние и допустимия риск. Търговията със CFD е дейност, която носи висок риск за Вашия капитал. Не харчете пари, които не може да си позволите да загубите.

Предприемайте търгуване със CFD само ако:

 • имате значителен опит в търгуване на нестабилни пазари,
 • напълно разбирате начина, по който действат CFD, както и всички произтичащи рискове и разходи,
 • сте наясно, че колкото по-голям е ливъриджът, толкова по-голям е рискът,
 • разбирате, че Вашата позиция може да бъде затворена, независимо дали сте съгласни или не с нашето решение за затваряне на Вашата позиция.
 • имате висока търпимост на риск и способност да поемате загуби, ако възникнат такива,
 • имате достатъчно време активно да управлявате своята инвестиция.

Прехвърляеми ценни книжа („Акции“)

Акциите представляват част от собственост в компания. Притежателят на акции има участие в собствеността на компанията. Ако компанията се справя добре, акциите най-вероятно ще увеличат цената си, но ако компанията се справя зле, цената на акциите най-вероятно ще намалее.

 • Несъстоятелността на Притежателите на обикновени акции, са последните, на които се плаща в случай че компанията обяви несъстоятелност. Въпреки това обикновените акционери също имат възможността за добра възвръщаемост, при условие че компанията се справя добре и има изгледи да продължава да се справя добре. В екстремни случаи дадена компания може да банкрутира и да бъде обявена в несъстоятелност и да изгуби всички свои инвестиции.
 • Възприемане на риска на Цената на акцията се основава на търсенето, което зависи от преценката на инвеститорите относно бъдещите перспективи на компаниите както и от общите нагласи; ако другите заинтересовани страни са песимистични за бъдещето на дадена компания, цената на акцията ще падне, ако на този етап продавате или ако цената не се върне на същото ниво, ще получите по-малко, отколкото сте вложили.

Само изпълнение

Ние няма да Ви предлагаме съвет или препоръка по отношение на това дали е подходящо да инвестирате при нас, и нищо, което Ви изпращаме или Ви казваме, не трябва да се разглежда в този смисъл. Ние не предлагаме инвестиционни, данъчни или съвети по отношение на търговията. Нашата услуга е „само изпълнение”, което означава, че няма да ви предоставяме съвети за транзакции, нито ще наблюдаваме търговските ви решения, за да определим дали са удачни за вас, нито ще ви помагаме да избегнете загуби. Вие можете да получите свой собствен финасов, правен, данъчен и друг професионален съвет относно това дали CFD или акциите са подходяща инвестиция за Вас. Може да Ви предоставяме факти във връзка с продуктите ни, техните потенциални рискове, или за финансовите пазари като цяло; правейки това, ние няма да сме оценили индивидуалните Ви обстоятелства.

Ливъридж

Нашите продукти предлагат различни нива на ливъридж. Преди да започнете да търгувате, ние ще поискаме от Вас да направите първоначален депозит. Всеки продукт, който предлагаме, има изисквания за маржин. Въз основа на това изискване и в зависимост от първоначалния Ви депозит Вие ще можете да търгувате с договори, чиято стойност е над средствата Ви. Например изискване за маржин от 5% ще Ви даде право да търгувате договори на стойност 20 пъти по-висока от Вашия депозит. Следователно колебанията в цената на акциите ще се увеличат многократно. Това може да е във Ваша полза или ущърб, тъй като малки колебания в цената могат да доведат до съответно по-голяма печалба или загуба. Използването на ливъридж или марж означава, че може да загубите всичките си пари, които сте депозирали по сметката си, ако цената на CFD се промени изцяло негативно за Вас.

Проценти на първоначален марж по базисност за непрофесионални клиенти

(а) 3,33% от номиналната стойност на CFD, когато базовата двойка валути се състои от които и да е от следните валути: американски долар, евро, японска йена, британска лира, канадски долар или швейцарски франк;

(б) 5% от номиналната стойност на CFD, когато индексът, двойката валути или стоката на базовия актив е:

 1. който и да е от следващите индекси: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 2. двойка валути, която се състои от поне една от валутите, които не са изброени в т. а) по-горе; или
 3. злато,

(в) 10% от номиналната стойност на CFD, когато стоковият или капиталовият индекс на базовия актив е стоков или капиталов индекс, различен от изброените в т. б) по-горе;

(г) 50% от номиналната стойност на CFD, когато базовият актив е криптовалута; или

(д) 20% от номиналната стойност на CFD, когато базовият актив е:

 1. акция; или
 2. нито едно от изброените по-горе.

Указаните по-горе проценти на марж са приложими само за непрофесионални клиенти.

Професионалните клиенти се възползват от условията на по-нисък първоначален марж, които са налични на нашия уебсайт: www.trading212.com.

Сетълмент

На много пазари (например акциите, търгувани на Лондонската фондова борса) сетълментът става, когато двете страни едновременно съгласуват търгуваните акции с парите, които се предлагат. На други пазари (например тези, на които се търгуват CFD), когато правите първоначална инвестиция, Вие внасяте гаранционна сума (маржин), която представлява процент от инвестицията. Ако впоследствие цената на инвестицията се колебае, може да бъдете приканени да внесете допълнителна сума в брой (маржин изискване).

Ставки на маржина

Запазваме си правото да коригираме изискванията за маржин за всеки от нашите продукти. Trading 212 има правото да промени или увеличи изискванията за маржин по всяко време: За да защити фирмата и всички наши клиенти, Trading 212 UK може по всяко време да промени изискванията за маржин за всеки или всички клиенти за които и да е отворени или нови позиции, само по преценка на Trading 212 UK Ltd. Ако увеличим изискванията за маржин, това може да Ви попречи да добавяте позиции или да хеджирате съществуващите позиции, ако нямате достатъчно капитал. Ако бъдат увеличени изискванията за маржин за Ваши съществуващи договори за разлика, ще трябва предварително да депозирате допълнителен собствен капитал или позициите Ви могат да бъдат закрити. Това може да доведе до повишаване на изисквания маржин за Вас. Следователно от Вас може да се поиска да депозирате допълнителни средства, за да поддържате същстуващите позиции.

Имайки предвид посоченото по-горе, е от съществено значение клиентите винаги да наблюдават позициите си в Дружеството. Клиентите трябва да се уверят, че по сметките им за търгуване има достатъчно средства, за да избегнат каквито и да е смущения на обичайната работа в резултат от възможни маржин изисквания и/или принудително закриване а позиции в процеса на търгуване.

Наблюдаване на позициите

Вие носите отговорността да наблюдавате сметката си. Trading 212 има право да закрие позициите ви без предизвестие, в случай че маржинът е недостатъчен (stop-out).

Трябва да следите своята сметка, така че през цялото време в нея да има достатъчно собствен капитал, отговарящ на маржин изискването на Trading 212. Trading 212 няма задължението да Ви известява за каквото и да е несъответствие с Изискванията за маржин, преди Trading 212 да упражни правата си по това Споразумение с Вас, включително, но не само правото да ликвидира позиции по Вашата сметка.

Ако нетната стойност на сметката Ви (в брой плюс текущите печалби минус текущите загуби) падне под 50% от изисквания маржин, може да закрием някои или всичките Ви позиции при актуалната пазарна цена. Това, обаче, не трябва да се приема като гаранция и е Ваша отговорност през цялото време да осигурите достатъчно капитал по сметката си.

Пазарен риск

Търгуването със CFD се основава на движението на цената на базовите финансови продукти. Следователно Вие сте изложени на подобни, но в пъти повече рискове от това да държите базовите активи.

Риск от нестабилност

Пазарите на CFD и акции могат да бъдат много нестабилни. Цените на CFD и техните базови продукти (акции или индекси) може да се колебаят бързо и в широки граници. Цените на CFD ще бъдат повлияни, наред с друго, от пазарната цена на базовия продукт на CFD, приходите и резултатите на компанията или компаниите, чиито акции включват базовия продукт или съответния индекс, показателите на икономиката като цяло, променящите се взаимовръзки между търсенето и предлагането за базовия продукт или свързаните инструменти и индекси, програми и политики за търговия и стокообмен, лихвени проценти, национални и международни икономически събития и преобладаващите психологически характеристики на съответния пазар.

Освен това резки, внезапни и неочаквани движения в цената на базовия продукт могат да доведат до значителна или увеличена печалба за вас. Възможно е пазарите да не работят гладко и да настъпват разлики в цените с големи различия между последователните котировки. Понякога може да не е възможно да направите поръчка или платформата ни да не може да изпълни поръчка на ценовото ниво, което сте избрали. Един от възможните ефекти от това е поръчките за ограничаване на загубите да се изпълняват при неблагоприятни цени, които са по-високи или по-ниски, отколкото сте очаквали, в зависимост от посоката Ви на търгуване.

Риск при криптовалути

Когато извършвате търговия с Trading 212 с биткойни или други криптовалути, няма да притежавате никакви физически биткойни и никакви портфейли, а ще спекулирате с колебанията в движенията на цените на биткойните и други криптовалути чрез договори за разлика. Търговията с деривати на биткойни може да търпи ефектите на изключителна нестабилност в много по-голяма степен в сравнение с традиционните валути и когато се търгува с биткойни и други криптовалути, е възможно да се загубят или спечелят значителни суми за кратки периоди от време. Търговията с дериватни продукти може да доведе до загуба на всичките Ви депозити.

Валутен риск

Когато търгувате с продукт, деноминиран в различна валута от тази на сметката ви, колебанията във валутните курсове влияят върху вашите печалби и загуби.

Когато търгувате със CFD или акции, които са деноминирани във валута, различна от базовата или от валутата на депозита по сметката Ви в Trading 212, всички маржини, печалби, загуби и финансови дебити и кредити във връзка с този CFD се изчисляват във валутата, в която е деноминиран CFD. По този начин печалбите или загубите Ви ще бъдат допълнително засегнати от колебанията на валутните курсове между валутата на сметката и валутата, в която е деноминиран договорът за разлика. Trading 212 прилага така наречения дисконт (haircut) за маржа, така че изискването за маржин при договора за разлика ефективно нараства.

Риск от колебания на лихвените проценти

Лихвените проценти се колебаят, което ще повлияе на разходите за финансиране (или отстъпки), които може да платите (или да получите) по вашите дълги (или къси) CFD позиции. Това ще засегне също Вашите крайни печалби или загуби.

Риск от промени в нормативната рамка и данъчното облагане

Промените в данъчното облагане и други закони, правителствени, фискални, парични и регулаторни политики могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на Вашите CFD или акции и върху общата възвръщаемост на продуктите.

Ликвиден риск

При определени обстоятелства може да не е възможно да затворите част или цялата позиция на текущата цена или изобщо. Trading 212 няма задължението да дава котировки за който и да е CFD по всяко време и Trading 212 не гарантира постоянната наличност на котировки или търговия за CFD. Trading 212 може по своя преценка да спре да котира CFD и/или да спре да сключва нови сделки със CFD или акции, по всяко време, на основа липса на пазарни данни, застой или суспендиране, или грешки, или неликвидност, или несигурност на пазара за Базовия продукт, или поради параметри на риска или печалбата за Trading 212, поради технически грешки, комуникационни проблеми или държавни събития, природни бедствия, или по други причини.

Риск от контрагента (във връзка със CFD)

По отношение на CFD ние сме контрагент на всички Ваши търговци. Никой от нашите CFD продукти не се листва на борсата, нито каквито и да било права, ползи или задължения могат да бъдат прехвърляни на който и да било друг. Макар ние да поемаме нашите задължения да изпълняваме по най-добрия начин Вашите инструкции за търгуване и да действаме сериозно и разумно в съответствие с нашите публикувани условия, позициите по CFD, отворени по Вашата сметка при нас, трябва да бъдат затворени при нас, на основата на нашите цени и условия. CFD са договори с Trading 212 UK Ltd като ваш контрагент и не се търгуват на регламентирана борса и не се погасяват от Централната клирингова къща. По този начин условията и защитите на борсите и клиринговите къщи не са приложими към търговията със CFD чрез Trading 212.

Кредитен риск на контрагента при търгуване на CFD

Тъй като Trading 212 е контрагент по Вашите сделки със CFD, сте изложени на финансови и бизнес рискове, включително кредитен риск, свързан с търговията с Trading 212. Това означава, че в малко вероятния случай Trading 212 да изпадне в несъстоятелност, дружеството може да не е способно да изпълни задълженията си към Вас. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че Trading 212 UK Ltd. е участник в Схемата за компенсиране в областта на финансовите услуги на Обединеното кралство („FSCS“). Може да имате право на обезщетение от FSCS, в случай че не сме в състояние да изпълним задълженията си. На допустимите клиенти Схемата за компенсиране в областта на финансовите услуги покрива активи на стойност до 85 000 паунда. Допълнителна информация за предлаганите обезщетения можете да получите от Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги на Обединеното кралство на www.fscs.org.uk. Освен това сте изложени на риск от неизпълнение от наша страна. Trading 212 UK Ltd. е член на Схемата за обезщетяване в областта на финансовите услуги (FSCS) и в малко вероятния случай на неизпълнение от наша страна, можете да се възползвате от тази схема. Повече информация за тази схема можете да откриете на уебсайта на FSCS www.fscs.org.uk.

Средствата на клиентите на Trading 212 Ltd. имат защита от Компенсционен фонд за инвеститори и при малко вероятното събитие на неизпълнение можете да се обърнете към този фонд. Повече информация относно този фонд можете да намерите на уебсайт www.sfund-bg.com.

Средствата на клиентите на Trading 212 Ltd. имат защита от Компенсационен фонд за инвеститори и при малко вероятното събитие на неизпълнение можете да се обърнете към този фонд. Максималната сума на компенсацията, която ще бъде изплатена на клиент, който отговаря на условията за получаването ѝ, е 20 000 евро или 90% от покрития инвеститорски иск, което от двете е по-малко. Посоченото покритие е приложимо за общата сума на исковете от клиент срещу член на ICF, без значение от броят сметки, валута и място на предоставената услуга. Повече информация относно този фонд можете да намерите на уебсайт https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

Рискове, които са приложими при търговия със CFD върху виртуални валути (т.е. криптовалути)

Риск от загуба на пари на платформата за търговия

Тъй като на платформите за търговия на Дружеството се сключват сделки, в които няма реално участващи пари в брой, биткойни и/или други криптовалути, а само търговия с разликата в колебанията на цените, такъв риск не се прилага. Биткойните и/или други криптовалути ще се търгуват като всеки друг финансов инструмент в търговските платформи на Дружеството.

Риск от кражба на биткойни и/или други криптовалути, съхранявани в електронния портфейл

Дружеството ще предложи възможност за съхранение на реални биткойни и/или други криптовалути на платформата си за търговия единствено за професионални или допустими контрагенти. С цел да минимизира и/или ограничи този риск Дружеството ще следва базиран на риска подход и ще направи надлежна проверка на източника на средства, що се отнася до биткойни и/или други криптовалути.

Рискове, свързани с резки колебания в цената на криптовалутите.

До заинтересованите клиенти и/или потенциални клиенти ще бъдат разпратени подходящи предупреждения за риска, свързан с липсата на нормативни разпоредби относно биткойна и/или други криптовалути, нестабилността и променливостта на цената на такива валути, както и факторите, които могат да определят резките колебания на цената на криптовалутите, за да алармират и защитят инвеститорите, преди да сключат трансакции, свързани с разликата в стойността на цените на биткойна и/или други криптовалути, спрямо други традиционни валути.

При търговия с подобни транзакции се прилагат по-строги нива за маржин изискване както и ограничения за допустимия ливъридж за откриване на подобни позиции, касаещи биткойни и/или други критовалути.

Освен това Дружеството е въвело политика за защита от отрицателно салдо по сметката, както и необходимите настройки за платформата, което няма да позволи на клиентите за загубят повече от инвестирания от тях капитал. Нивата на защита може да се вдигат в случай на търговия с биткойни и/или други Криптовалути.

Рискове, свързани с потенциално високата степен на анонимност на биткойна и/или други криптовалути

Въпреки причините, криещи се зад полемиките създадени около биткойните и/или други криптовалути, свързани с рисковете от превръщането им в подходяща парична алтернатива за сделки с наркотици и пране на пари, е разбираемо, че Дружеството желае да изясни, че Дружеството ще приема реални плащания в каквито и да е криптовалути единствено от професионални клиенти и/или допустими контрагенти („ECP“). Ето защо Следователно Дружеството ще приема: депозити или тегления в биткойни и/или други криптовалути.

Вследствие на гореизложеното Дружеството потвърждава, че ще разшири процедурата за надлежна проверка, като се фокусира върху източника на средства на гореспоменатите професионални клиенти и/или допустими контрагенти. Освен това Дружеството ще прилага по-стриктни мерки срещу изпирането на пари, що се отнася до депозити и тегления в биткойни и други криптовалути.

Дружеството също така ще следи отблизо развитието, свързано с биткойните и/или други криптовалути и ще реагира бързо с прилагането на необходимите мерки, за да гарантира защитата на инвеститорите по всяко време.

CFD не Ви дават никакви права върху базовия продукт.

Даден CFD има за цел да се осигури печалба или да се избегне загуба във връзка с колебанията на цената на базовия продукт вместо да се получи самият базов продукт. Никоя сделка със CFD не Ви предоставя никакви права, право на глас, право на собственост или вещни права върху базовия продукт, нито Ви дава право или задължение да придобивате, получавате, държите, гласувате, да доставяте, да се разпореждате или да участвате директно в каквото и да е корпоративно действие по отношение на базовия продукт.

Право на Trading 212 да коригира, да измени или да закрие позициите по сделки със CFD в случай на корпоративно действие, засягащо базовия продукт

В случай на корпоративно действие, засягащо базовия продукт на CFD (например разделяния, обособявания на дейност, увеличаване на капитала чрез предлагане на права, сливания, придобивания и др.): i) Trading 212 ще определи по своя преценка подходяща корекция, изменение или действие, които при нужда да предприеме по отношение на CFD с оглед да запази икономическия еквивалент на правата и задълженията на страните; ii) Като допълнение или алтернатива на гореизложеното, Trading 212 си запазва правото преди корпоративното действие по своя преценка да затвори отворената Ви CFD позиция в базовия продукт.

Риск от възпрепятстване или прекъсване на достъпа до електронните системи и услуги на Trading 212

Trading 212 разчита на компютърен софтуер, хардуер и телекомуникационна инфраструктура, както и на работа в мрежа, за да предоставя услугите си на Клиенти, като без тези системи Trading 212 не може да предоставя услугите си. Компютърно базираните системи и услуги като тези, които използва Trading 212, са заложено уязвими откъм прекъсвания, забавяния или срив, което означава, че може да загубите достъп до платформата за търгуване на Trading 212 или може да се случи така, че Trading 212 да не може да Ви предостави котировки за CFD или акции или търгуването им, или да се засегне негативно някоя или всичките услуги на Trading 212. Съгласно Споразумението за търговия с Trading 212 Вие приемате системите и услугите на Trading 212, както и че отговорността ни към Вас е ограничена.

Обособени сметки

В съответствие с разпоредбите на Службата за финансов контрол (FCA) (Trading 212 UK Ltd.), FSC (Trading 212 Ltd.) и CySEC (Trading 212 Markets Ltd.) всички фондове на нашите клиенти се държат в отделни доверителни сметки. Въпреки че следим отблизо кредитоспособността на нашите банки и ги избираме въз основа на тяхната стабилност и сигурност, като използваме само големи международни банки, това не означава, че при тях няма никакви рискове. При запитване можем да Ви предоставим информация относно кои банки ползваме.

Защита срещу отрицателно салдо

Платформата Trading 212 не предлага на професионални клиенти защита срещу отрицателно салдо – тя се предлага само на непрофесионални клиенти. Липсата на защита срещу отрицателно салдо при вас като професионален клиент щe се отрази на операциите по вашата сметка заради задълженията по нея. Вие няма да сте ограничени до средствата по вашата сметка, но загубите Ви могат да ограничат депозитите Ви и като професионален клиент да имате задължения за получения дефицит. Ваша отговорност е да поискате по-високо ниво на защита, ако считате, че ще сте неспособни надлежно да оцените или управлявате съответния риск.

Допълнителни предупреждения за рискове, свързани с акции

Изплащането на дивиденти не е гарантирано

Някои акции плащат дивиденти или на половин година, или на тримесечие. Дивидент е парична сума, определена от Борда на директорите на компания, която се разпределя от печалбата на компанията. Установените, печеливши компании плащат дивиденти и имат добро минало по отношение на непрекъснато плащане на дивиденти. Трудните икономически периоди може обаче да нарушат плащането на такива дивиденти дори и при най-стабилните акции. По-новите, неустановени компании, които изграждат бизнеса си, използват печалбата си, за да инвестират отново. Тези компании се наричат „развиващи се“, тъй като тяхната стратегия е бързо да разрастват бизнеса си.

Разходи при търгуване/административни разходи

Комисионите и таксите, които се налагат от нас или от трети страни, ще намалят потенциалната печалба, която можете да придобиете, или ще увеличат равнището на загубата. Преди да започнете да търгувате, трябва да се запознаете с всички комисионни и други такси, които ще Ви бъдат наложени.

Акции, депозирани като обезпечение

Ако депозирате при нас финансово обезпечение като гаранция, начинът, по който ще се третира обезпечението, ще варира според вида на транзакцията и мястото на търгуване Може да има значителни разлики при третирането на обезпечението Ви в зависимост от това къде и как търгувате. Депозираното обезпечение може да загуби своята идентичност като Ваша собственост щом започнат сделки от Ваша страна и дори в крайна сметка сделките Ви да се окажат доходоносни, може да не можете да си върнете същите активи, които сте депозирали и да трябва да приемете плащане в брой. Трябва да уточните с нас как ще се третира Вашето обезпечение.

Пазарно несъответствие

Това представлява внезапна промяна в цената на инструмент или базовия му актив от едно равнище на друго. Това може да се случи по всяко време, но най-често се наблюдава, когато пазарът затвори при едно ниво и отвори отново при друго. Това може да причини неочаквани загуби.

Инвестиции, които не са лесно реализируеми

Възможно е да уредим или сключим транзакции с инвестиции, които не са лесно реализируеми. Това са инвестиции, при които пазарът е ограничен или може да стане такъв. Може да имате трудности при продаването на такава инвестиция на разумна цена и при някои обстоятелства. Може да се окаже трудо да се продава на всякаква цена. Не правете такива инвестиции, освен ако не сте сигурни дали те са подходящи или не за Вас.

Минали резултати

Следва да знаете, че цената на финансовите инструменти, с които търгувате, зависи от колебанията на финансовите пазари, върху които ние нямаме никакъв контрол, и че миналите резултати не са показателни за бъдещите такива.

Търговия с ценни книжа, които може да са обект на стабилизиране

Ние и/или наши представители може от време на време да осъществяваме от ваше име транзакции с ценни книжа, подлежащи на стабилизиране. Стабилизирането позволява пазарната цена на дадена ценна книга да се поддържа изкуствено през периода, в който нова емисия на ценни книжа се продава публично. Стабилизирането може да засегне не само цената на новата емисия, но и цената на други свързани с нея ценни книжа.

Риск за ликвидност на акциите

Акции има на разположение в компании с различни размери, индустриални сектори, географски местоположения и на различни стокови пазари. Ликвидността е е важен рисков фактор при инвестиране в индивидуални акции и като цяло се управлява от капитализацията на пазара (общата стойност на издадените акции) на компанията и пазарните условия в момента. Нивата на ликвидност могат да се променят рязко и липсата на ликвидност често ограничава търговията на акции с по-малки пазарни капитализации (познати като средни и малки капитализации).

Информация за международни инвестиции

Информацията за международни инвестиции не е съвсем свободно достъпна за широката общественост, а темата е слабо отразена във финансовите материали в печатните медии. Поради различните часови зони не винаги е възможно да получавате в реално време цени за международни акции по време на търговския ден. При инвестиране в чуждестранни пазари е необходимо да се вземат под внимание колебанията във валутните курсове. Печалбата или загубата от ефективността на дадена акция може лесно да бъде компенсирана от движение във валутния курс. Алтернативно печалбата или загубата може да се начислява с натрупване и да се получи дори по-голяма стойност.

Ценова нестабилност

Цената на отделните акции може да се колебае в значителни граници и бързо да се покачва или да спада. Възможно е също така акциите да търпят спад в продължение на дълги периоди от време. Цените на акциите се покачват и спадат в зависимост от „здравето“ на дружеството и от общите икономически и пазарни условия. Отделните покачвания или спадове в цената на акциите могат да бъдат значителни. Обикновено инвестициите на фондови борси са по-нестабилни от инвестициите в повечето облигации.

Акции на ниска цена

Акциите, закупени на Алтернативния инвестиционен пазар (AIM) (особено акциите на ниска цена, известни като „penny shares“), носят по-голяма степен на риск от загуба на пари от другите акции. Това се дължи на факта, че изискванията към компаниите, които са регистрирани в AIM, са по-малко ограничени от тези за компаниите с пълна регистрация на пазара. Също така обикновено има по-широко разпределение между покупната и продажната цена и ако трябва да бъдат продадени незабавно, може да получите по-малко от колкото сте платили за тях, поради липса на ликвидност. Цената на тези акции може да се промени рязко и да спадне или да се качи. Може и да бъде трудно да се получи достоверна информация за стойността им или обхвата на рисковете, на които са изложени.

Частични акции

Частичните акции (фракции) не могат да бъдат търгувани на публичните борси. Те са неликвидни и не се признават извън нашата платформа за търговия. Можете да ги реализирате само с продажба чрез нас и не могат да бъдат прехвърляни на други брокери, освен чрез продажба. За частичните акции не важат пълномощни за гласуване и за такива акции не се предоставя документация за акционерите. Има потенциален конфликт на интереси, свързан със сделките с частични акции и като приемате условията за дейността, Вие давате съгласието си за тези сделки. Можете да оттеглите съгласието си за такава трансакция по всяко време чрез писмено известие до нас.

Предоставяне на ценни книжа в заем

Когато предоставяте своите акции в заем на Trading 212, Trading 212 на свой ред ще ги предоставя в заем, като сключва споразумение за отпускане на кредит с обратно изкупуване с трета страна - контрагент/кредитополучател.

Кредитен риск на контрагента

Тъй като Trading 212 е Вашият контрагент по отношение на всяка една сделка, в случай че Trading 212 изпадне в несъстоятелност, дружеството може да не е способно да Ви върне предоставените в заем акции. Освен това, поради веригата на заемане, може да сте изложени на кредитен риск на контрагента, при който кредитополучателят може да изпадне в неплатежоспособност. Trading 212 намалява този риск по следния начин:

 • Trading 212 изисква обезпечение от Заемополучателя и Ви предоставя същото такова обезпечение. Стойността на обезпечението трябва да бъде по-висока от стойността на заетите акции, по-конкретно най-малко 102% от стойността на акциите. Обезпечението ще бъде под формата на съкровищни облигации на САЩ и следователно стойността му е относително стабилна. Важно е да се отбележи, че обезпечението ще се държи в отделна сметка за Вас, което означава, че имате право да получите обезпечението в случай на неплатежоспособност.
 • Trading 212 (а не Заемополучателят) е Вашият контрагент за всички сделки по заемане на акции и по тази причина, дори ако Заемополучателят изпадне в несъстоятелност, Trading 212 гарантира със своя собствен капитал своевременното връщане на акциите.

Следователно, по отношение на неплатежоспособността на третото лице Заемополучател, загубите за клиента, чиито акции са дадени в заем, възникват едва в момента, в който Заемополучателят и Trading 212 вече не са в състояние да изпълняват задълженията си (т.е. и Заемополучателят, и Trading 212 са неплатежоспособни) и стойността на обезпечението е спаднала или стойността на акциите се е увеличила.

Колебания на цените

Не знаем предварително кои акции ще бъдат отдадени в заем и кога; понякога се дава назаем само част от портфейла, а понякога - нищо. Пазарът диктува търсенето на акции, няма никаква сигурност дали Вашите акции наистина ще бъдат заети. Ще можете да видите информация за това в платформата, където в края на деня ще видите информация за това какъв процент от акциите Ви са отдадени в заем (за всеки инструмент).

Без значение дали ценните книжа са отпуснати в заем или не, Вие винаги сте изложени на ценовия им риск. Цената на акциите се повишава и намалява, а този риск продължава да съществува.

При предоставянето на акции в заем, за да спомогнем за намаляването на риска при промяна в цената им, изискваме от Кредитополучателя да съблюдава всички гаранции, които ни предоставя и съответно ние ежедневно ще съблюдаваме всички гаранции, които Ви предоставяме, за да гарантираме, че тяхната стойност винаги е равна на или е повече от 102% от стойността на отдадените в заем акции.

Без гаранции

Дружеството не гарантира и не може да гарантира първоначалния капитал на Вашия портфейл или неговата стойност по всяко време или пари, инвестирани във Вашите сделки в CFD или спот форекс търговия.

Вие безрезервно признавате и приемате, че независимо от каквато и да е информация, която може да бъде предложена от Дружеството, стойността на всяка инвестиция може да варира надолу или нагоре и дори е вероятно инвестицията да стане без стойност.

Освен това безрезервно признавате и приемате, че в резултат на Вашите сделки със CFD или спот форекс търговия може да се изложите на значителен риск да понесете загуби и щети, и приемате и декларирате, че сте готови да поемете този риск.

Не трябва да се ангажирате със CFD или спот форекс търговия, освен ако не разбирате естеството на подобно търгуване, естеството на конкретната сделка, която сключвате и действително доколко се излагате на риска от загуба. За да можете успешно да се справяте със CFD или спот форекс търговията, трябва да имате опит в търгуването с деривативи и да разбирате естеството на лостовия или ливъридж ефекта на тези продукти.

Отпечатай тази страница