Beleid voor belangenconflicten

We hebben een reeks van procedures ingesteld om belangenverstrengelingen die van tijd tot tijd kunnen optreden, te indentificeren, in de gaten te houden, te beheren en waar toepasselijk, openbaar te maken. De effectiviteit van al deze controles wordt doorlopend in de gaten gehouden en maakt onderdeel uit van ons nalevingsprogramma.

We leggen veel nadruk op het handhaven van een sterke nalevingscultuur. Deze cultuur wordt voortdurend versterkt met alle medewerkers en de noodzaak altijd te handelen in het beste belang van klanten, is de hoeksteen van onze filosofie.

Wat is een belangenconflict?

Een belangenverstrengeling kan optreden wanneer onze belangen of die van een personeelslid in conflict komen met een verplichting die we hebben aan een klant.

Het is niet wenselijk om een beperkende lijst op te stellen met alle omstandigheden waarin conflicten zouden kunnen onstaan; een deel van de personeelstraining op dit gebied is het herkennen en oplossen of verdervoeren van conflicten tijdens de bedrijfsuitvoering. Om te helpen bij het identificeren van mogelijke belangenconflicten, hebben we echter een aantal gebieden overwogen, waaronder:

  • omstandigheden waarin we een financieel voordeel zouden kunnen behalen, of een financieel verlies zouden kunnen vermijden, ten koste van een klant;
  • waar een financieel of ander soort voordeel de belangen van één klant of groep van klanten meer dient dan die van een andere klant of groep klanten;
  • waar we een aansporing van een derde partij kunnen of zullen ontvangen, in verband met een dienst die is verleend aan de klant of aan ons, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de standaardcommissie- of kosten voor die verleende dienst.

Conflicten beheren en controleren

We hebben een aantal mechanismes opgezet om met potentiële en werkelijke conflicten om te gaan, welke hieronder zijn samengevat.

1.1. Beleid en procedures.
Beleid en procedures zijn vastgelegd binnen het hele bedrijf om ervoor te zorgen dat conflicten worden herkend, bekeken en opgelost. Onze medewerkers worden regelmatig getraind en krijgen begeleiding waar conflictsituaties zich voordoen. Het managementteam is er verantwoordelijk voor dat hun teams krachtige controlemethoden gebruiken om risico's die naar voren komen, te herkennen en af te handelen. We hebben ook een conflictenregister waarin details van conflictsituaties worden opgeslagen, evenals details van de controlemethoden die zijn gebruikt om mogelijke problemen op te lossen.

1.2. Toezicht.
Waar de belangen van een team en hun klanten in conflict kunnen komen met de belangen van een ander team en hun klanten, is de managementstructuur gescheiden. We hebben maatregelen getroffen om te voorkomen of te beperken dat personen ongepaste invloed uitoefenen op de manier waarop diensten of activiteiten worden uitgevoerd.

1.3. Bezoldiging.
We hebben een bezoldigingsbeleid dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Ons personeel wordt bezoldigd door een combinatie van:

  • Basissalaris en aanverwante uitkeringen;
  • Discretionaire jaarlijkse bonus.

Hierbij wordt gekeken naar individuele-, team- en bedrijfsprestaties. Geen werknemer zal direct profiteren van welke afzonderlijke transactie die een klant ook maar kan maken.

1.4. Geschenken en stimulansen.
We hebben procedures opgezet voor het geven en verkrijgen van geschenken of gastvrijheid. Personeelsleden mogen niet vragen naar aansporingen of deze accepteren, waar deze in conflict kunnen komen met onze verplichtingen aan onze klanten, noch aansporingen aanbieden die in conflict kunnen zijn met de verplichtingen die de ontvanger heeft aan zijn of haar klanten.

1.5. Externe zakelijke belangen.
Alle personeelsleden zijn verplicht hun externe zakelijke belangen en leidinggevende posities bekend te maken. Al dit soort externe belangen moeten worden goedgekeurd door het management. Wij voeren een screening uit voor de indiensttreding van onze medewerkers, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers geschikt, betamelijk en voldoende gekwalificeerd zijn.

1.6. Handelen met persooonlijke accounts.
Onze personeelsleden krijgen beperkingen opgelegd betreffende het handelen met hun eigen persoonlijke account. Alle handels- of investeringsaccounts moeten worden goedgekeurd door het management en kopieën van contractnotities worden automatisch doorgestuurd naar de nalevingsafdeling.

1.7. Handelen en toewijzing.
Om ervoor te zorgen dat deals niet kunnen worden toegewezen ten gunste van één groep klanten of personeelsleden, maken we gebruik van handels- en toewijzingsprocedures die zorgen voor een eerlijke handel met ieder op zijn beurt.

1.8 Onafhankelijkheidsbeleid.
Onze personeelsprocedures vragen van onze personeelsleden om welke materiële belangen of belangenverstrengeling dan ook, buiten beschouwing te laten wanneer ze handelen namens de klant.

1.9. Vertrouwelijkheid.
Ons strikte vertrouwelijkheidsbeleid voor klanten zorgt ervoor dat alle informatie met betrekking tot klanten bij het bedrijf wordt bewaard en als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gedeeld met degenen die recht hebben op kennis hiervan. Het is werknemers verboden om deze vertrouwelijke informatie voor hun eigen belang te gebruiken.

Potentiële conflicten

Trading 212 UK Limited zal sommige orders internaliseren en uitvoeren buiten het handelsplatform. Aangezien onze huidige externe makelaar geen fractionele aandelen aanbiedt, heeft Trading 212 UK besloten deze orders zelf uit te voeren zodat zij het product aan hun klanten kunnen aanbieden. Iets van het reguliere orderverkeer van aandelenhandel zal over-the-counter uitgevoerd worden, ook om de 0-commissieservice haalbaar te maken.

Trading 212 Uk Limited heeft een overeenkomst afgesloten met haar zusterbedrijf Trading 212 Limited voor liquiditeitprovisies voor beide over-the-counter diensten. Trading 212 UK Limited betaalt een jaarlijkse vergoeding aan Trading 212 Limited zodat deze laatste een aandelenportefeuille kan kopen en aanhouden, die aan andere klanten zal worden aangeboden als volledige aandelen of fractionele aandelen op basis van de vraag. Trading 212 Limited is overeengekomen om de risico's te dragen van het houden van die lange-termijn aandelen, zoals het berekend heeft dat de vergoedingen de potentiële verliezen compenseren.

Trading 212 UK Limited heeft voor deze aanpak gekozen voor het aanbieden van fractionele aandelen, omdat dit de enige duurzame optie is om het product aan zijn klanten aan te bieden en aan zijn verplichtingen inzake optimale uitvoering te voldoen. Trading 212 UK Limited heeft besloten om aandelen over-the-counter aan te bieden alsook om zo in staat te zijn om haar 0-commissieservice naar haar klanten mogelijk te maken, zonder verkooporderroutings en toegevoegde vergoedingen naar haar klanten.

In beide gevallen zullen de verplichtingen inzake optimale uitvoering worden bereikt en in de meeste gevallen zouden de voorwaarden beter zijn dan het inschakelen van een externe makelaar. Trading 212 Limited garandeert om elk aandeel in te vullen die naar haar gerouteerd is. Het zal sneller orders ontvangen dan een locatie buiten de architectuur van de Trading 212, waardoor de mogelijkheid van afwijzing van prijsbewegingen wordt verkleind. Afwikkelen van risico is groter dan hele aandelen verhandelden op beurzen, maar tegenpartijrisico maakt deel uit van fractionele aandelen. Trading 212 UK Limited voert jaarlijks zorgvuldigheidseisen op haar zusterbedrijf uit, en heeft inzicht in haar kapitaal, als medelid van de groep. Trading 212 Limited zal transacties van flexibele omvang aanbieden, terwijl MTF's en gevestigde beurzen bezwaar hebben gemaakt tegen orders met een enkel aandeel of met een zeer lage waarde, en toegang tot de beurzen in gevaar is gebracht als dergelijke orders worden gerouteerd. Trading 212 Limited is bereid om kleine orders te faciliteren.

De klanten zullen prijzen ontvangen die niet slechter zijn dan die op basis van referentiebeurzen, de uitvoeringstijd zou laag zijn omdat deze intern is en de waarschijnlijkheid van uitvoering zou worden gegarandeerd, omdat zelfs in het onwaarschijnlijke geval Trading 212 Limited om een of andere reden geen liquiditeit kan bieden, kan de order worden doorgestuurd naar een externe makelaar. Er zal geen nadeel voor de klant ontstaan als ze dezelfde of betere service dan nu zullen ontvangen en Trading 212 UK zal geen beloningen ontvangen van Trading 212 Limited voor deze service.

De beslissing met betrekking tot het routeren van orders via een enkele locatie of afgedekt met enige liquiditeitsverschaffers wordt genomen na overweging van de integriteit van de regeling en de toereikendheid ervan om elk belangenconflict te voorkomen. In gevallen van feitelijke of potentiële belangenverstrengelingen zal Trading 212 UK Limited zich houden aan de principes van het eerlijk behandelen van haar klanten en het eerlijk en professioneel omgaan met al haar aandeelhouders en zal maatregelen nemen om belangenverstrengelingen te vermijden of te managen zodat onze klanten niet worden benadeeld.

Conclusie

De belangenverstrengelingsregelingen hierboven beschreven, zijn in de praktijk bedoeld voor het verminderen van het risico dat een belangenverstrengeling negatief kan uitwerken voor een klant en in de meeste situaties beschouwen we deze als voldoende om de belangen van onze klanten te beschermen. Maar, er kunnen zeer zeldzame omstandigheden optreden waar we deze regelingen als onvoldoende beschouwen. In zulke omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we de belangenverstrengeling schriftelijk bekend maken aan de klant(en) of, in het geval van een zeer ernstige belangenverstrengeling, moeten we onze diensten voor een klant stopzetten of afwijzen.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen