Trading 212 Nodig een vriend uit - Algemene voorwaarden

Als klant weet u al dat u bij ons gratis in aandelen en ETF's kunt handelen.
Als u bij ons verwijzer, sponsor en begunstigde wordt - verdienen zowel u als diegene die u hebt doorverwezen een gratis aandeel.
Door aan deze promotie deel te nemen, stemmen u en uw verwijzer in met de onderstaande algemene voorwaarden.
Deze actie wordt u aangeboden door Trading 212 UK.

Definities

Verwijzer - een bestaande Trading 212-Invest/ISA-klant, die een promotionele link deelt;

Verwijzer - een nieuwe Trading 212-Invest/ISA-klant, uitgenodigd door een bestaande klant via een promotionele link;

Verwijzingsaandeel - het gratis aandeel ontvangen door de verwijzer en degene die verwezen is in de promotie;

Trading 212 - Trading 212 UK Limited, een FCA-geautoriseerd investeringsbedrijf met referentienummer 609146.

Promotie - de huidige "Nodig een vriend uit"-promotie, promoot de handelsservice van Trading 212 door gratis aandelen uit te geven.

1. Vereisten voor deelname

Om aan deze actie deel te kunnen nemen, moet aan elk van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 1. U en uw verwijzer moeten inwoners zijn van één van de volgende landen:
    Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Liechtenstein of Nederland.
 2. U moet een actief Trading 212-Invest/ISA-account hebben, overeenkomstig de Bedrijfsvoorwaarden voor de aandelenhandel van Trading 212 en alle andere legale documenten;
 3. U moet akkoord gaan met de huidige promotievoorwaarden van Trading 212 en deze accepteren;
 4. Uw verwijzer moet succesvol een account openenen, activeren en het minimale bedrag storten op een Trading 212 Invest/ISA-account; en
 5. U en uw verwijzer moeten de hieronder vermelde vereisten voor verboden gedrag niet schenden.

2. Toewijzing

2.1. Elke gekwalificeerde verwijzer krijgt een unieke link met een uitnodiging, die via elk gewenst medium (SMS, e-mail, enz.) kan worden gedeeld. Alle Invest/ISA-klanten die zich via die link aanmelden, worden aan de eigenaar van de link toegekend. Als de uitnodigingslink eenmaal gegeven is, wijzigt deze nooit meer.

2.2. Zowel u als uw eerste 20 verwijzers zullen een gratis aandeel ontvangen nadat aan de voorwaarden in sectie 1 hierboven is voldaan. Na uw eerste 20 gekwalificeerde verwijzingen, blijft u gerechtigd om de uitnodigingslink te verzenden, maar alleen diegene die u verwezen hebt, heeft recht op een verwijzingsaandeel.

2.3. Binnen 3 werkdagen, nadat u heeft voldaan aan de voorwaarden in sectie 1 hierboven, heeft u het recht om het verwijzingsaandeel te verkrijgen. De voor het toekennen benodigde tijd kan alleen worden verlengd om technische redenen of wanneer de periode in het weekend valt, bijv. als het account op vrijdag om 10.00 uur wordt geopend krijgt u uw verwijzingsaandeel op maandag, de week erna, vanaf 10.00 uur als en wanneer de aandelenbeurzen zijn geopend.

2.4. U hebt het recht om de toewijzing van het verwijzingsaandeel binnen 24 uur na de toewijzing te weigeren of te annuleren, door contact op te nemen met info@trading212.com. U hebt bij weigering of annulering geen recht op een nieuw verwijzingsaandeel. U hebt geen verdere financiële aanspraak op Trading 212 met betrekking tot deze promotie.

2.5. De monetaire waarde van het verwijzingsaandeel zal onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode van 30 dagen, vanaf de dag van ontvangst van het verwijzingsaandeel. De blokkering heeft op geen enkele manier invloed op andere activa die u heeft - bijv. uw storting of winst (indien aanwezig) die voortvloeit uit het verwijzingsaandeel, enz. Indien u het verwijzingsaandeel met verlies hebt verkocht (voor minder dan de oorspronkelijke prijs), zullen alleen de verworven fondsen van de verkoop onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode. Als u de monetaire waarde hebt ontvangen, in plaats van een verwijzingsaandeel, zijn die fondsen onderhevig aan een blokkeringsperiode.

2.6. Elk verwijzingsaandeel is onderworpen aan een aparte blokkeringsperiode.

2.7. Geen klantendeposito's en / of winst van het verwijzingsaandeel zullen aan een blokkeringsperiode onderworpen zijn.

2.8. Uw verwijzing zal het verwijzingsaandeel ontvangen in het nieuwe account dat zij geopend hebben en het minimum inlegbedrag hebben gestort, ongeacht het type account.

2.9. Als u zowel een Invest- als een ISA-account bij ons heeft, wordt het Verwijzingsaandeel toegewezen aan het account waar het eerst een positie werd geopend.

2.10. Als u een ISA-account bezit, moet u ervoor zorgen dat de ontvangst van een verwijzingsaandeel uw inschrijvingslimiet niet schendt. Als dit gebeurt en u heeft een investeringsaccount, zal het verwijzingsaandeel direct aan het investeringsaccount worden toegevoegd. Als u geen investeringsaccount heeft, krijgt u de optie er één te openen zodat we het verwijzingsaandeel kunnen toewijzen.

3. Voorwaarden

3.1. Verwijzingsaandelen zijn willekeurig geselecteerde aandelen die op gevestigde beurzen verhandeld worden. Het verwijzingsaandeel zal een prijsbeperking hebben van maximaal 100 USD, 100 GBP, 100 CHF en 100 EUR, afhankelijk van uw accountvaluta en locatie. Het verwijzingsaandeel is willekeurig en mag niet worden onderhandeld of geruild voor een ander aandeel. Er worden geen persoonlijke omstandigheden in ogenschouw genomen en ook worden er geen aandelen verworven waarbij met een individuele gebruiker rekening wordt gehouden. We doen geen aanbeveling voor het verwijzingsaandeel, noch werken we mee aan de aankoop van meerdere aandelen van dit type. Als u meer dan één verwijzingsaandeel ontvangt, dan is er geen enkele garantie dat deze van hetzelfde type is. In het geval we technische of andere problemen hebben betreffende het verstrekken van het verwijzingsaandeel aan u, behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, u de geldelijke equivalent van het verwijzingsaandeel te verstrekken.

3.2. Geen van uw investeringen of middelen zullen worden gebruikt in het hele proces van de promotie. Het verwijzingsaandeel zal alleen via het eigen fonds van Trading212 verstrekt worden.

3.3. U moet minimaal eenmaal per drie maanden inloggen op uw Trading 212-account nadat u uw verwijzingsaandeel hebt gekregen/verkocht (wat er dan ook het laatste gebeurt). Deze sectie zal geen invloed hebben op uw eigen middelen en posities die openstaan met uw eigen middelen.

3.4. Trading 212 is de enige bemiddelaar van de promotie en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de promotie aan te passen, te wijzigen, uit te breiden of te sluiten. Wij stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de promotie en/of de voorwaarden van de promotie door de officiële webpagina van de promotie bij te werken. Wij raden u aan de website regelmatig te controleren op wijzigingen hieromtrent.

3.5. Indien Trading 212 enigerlei vorm van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van deze promotie signaleert, wordt u onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de promotie.

3.6. Trading 212 behoudt zich het recht voor om prijzen, waarvoor een deelnemende gebruiker is geselecteerd, niet toe te kennen als die volgens Trading 212 misbruik maakt van het karakter van de promotie. Trading 212 lost alle geschillen, al dan niet vallend onder deze voorwaarden, op een eerlijke en adequate manier op. Het besluit van Trading 212 met betrekking tot een geschil kan niet worden aangevochten.

3.7. Niets in deze voorwaarden of in elk ander promotiemateriaal kan worden gezien als een vorm van investeringsadvies, portfoliomanagement of enige andere vorm van beschikbare service. Trading 212 geeft geen garantie over de prestatie van het verwijzingsaandeel.

3.8. Niettegenstaande al het voornoemde en voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Trading 212 in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onbeschikbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van de site(s), de verwijzingslink, het verwijzers-/verwezenenaccount en/of technische defecten, computerfouten, corruptie of verlies van informatie, of ander letsel, schade of verstoring van welke aard dan ook met betrekking tot het promotieprogramma. De promotie blijft te allen tijde onder de uitsluitende controle en discretie van Trading 212, die als enige gerechtigd is om de algemene voorwaarden toe te passen en eventuele geschillen die hieruit kunnen voortvloeien, op te lossen.

3.9. Indien een deelnemer aan de promotie van mening is dat hij/zij op onredelijke wijze is beperkt of op een andere manier ten onrechte is uitgesloten van het verkrijgen van één of meer gratis aandelen, moet deze deelnemer Trading 212 voorzien van materieel bewijsmateriaal dat zijn bewering onderbouwt, inclusief maar niet beperkt tot video's en schermafbeeldingen. Trading 212 zal dergelijk bewijs beoordelen en beslissen of aan de claim van de deelnemer al dan niet moet worden voldaan, volgens de eigen beoordeling van gegrondheid van de claim door Trading 212. Door de algemene voorwaarden van de huidige promotie te accepteren, erkent u en stemt u ermee in dat Trading 212 de enige partij is die gerechtigd is de bepalingen van de promotie toe te passen en te interpreteren en, wat dat betreft, dat elke beslissing van Trading 212 met betrekking tot de werking van de promotie definitief en onherroepelijk is. U begrijpt dat wij wettelijk verplicht zijn om het handelsgeheim van onze klanten te behouden; daarom zullen we niet in staat zijn om u te voorzien van details of wat dan ook met betrekking tot uw verwijzing, het account, de status, fondsen, enz.

3.10. Trading 212 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die de verwijzer heeft aangebracht aan de verwijzings-URL-link en eventuele problemen die daarna mogelijk zijn opgetreden.

3.11. Alle marktverkooporders voor verwijzingsaandelen worden standaard geaccepteerd en uitgevoerd als een geaggregeerde marktorder aan het einde van de relevante marktdag. We nemen deze aanpak om te voorkomen dat er meerdere marktverkooporders voor 1 aandeel worden verkocht, omdat dit kan worden beschouwd als marktmisbruik door de beurzen. Limietorders worden niet geaggregeerd en worden uitgevoerd tegen de prijs die door u is opgegeven.

3.12. Om een gratis aandeel toegewezen te krijgen moet de verwijzing aan alle eisen voldoen zolang de aanbieding actief is in hun land. Voldoen aan de Algemene Voorwaarden nadat de promotie is geëindigd, wordt niet beschouwd als een geldige deelneming, bv. een aandeel wordt niet uitgegeven als uw account gecreëerd werd via een verwijzingslink, maar werd geverifieerd nadat de promotie beëindigd was.

3.13. Als u of uw verwijzing een nieuw Trading 212-account hebben geopend na een bestaand Trading212-account te hebben gedeactiveerd, dan zal het nieuwe account niet in aanmerking komen voor het verwijzingsprogramma.

4. Wanprestaties

4.1. Elke inbreuk op en/of niet-naleving van enige of alle van de kwalificatievereisten onder sectie 1, of enige of alle opgesomde voorwaarden in sectie 3 hierboven, gelden als een geval van wanprestatie ('Geval van wanprestatie').

4.2. Bij het optreden van een wanprestatie zal Trading 212 alle overeenkomsten en juridische relaties tussen u en Trading 212, die voortvloeien uit de promotie, annuleren en deze als nietig en ongeldig beschouwen. Het laatste betekent dat Trading 212 uw account(s) zal sluiten en het verwijzingsaandeel/-aandelen of haar geldwaarde van u zal terugvorderen.

4.3. Bij het optreden van een wanprestatie wordt u een boete opgelegd. De boete voor een wanprestatie is gelijk aan de geldwaarde van het verwijzingsaandeel/-aandelen op het moment van een wanprestatie. U begrijpt, stemt ermee in en verleent uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming voor het feit dat in het geval van een wanprestatie Trading 212 gerechtigd is om het verwijzingsaandeel/-aandelen namens u te verkopen en de opbrengst van dergelijke verkopen te verrekenen met uw betalingsverplichting voor de boete. Houd er rekening mee dat bovenstaande sanctie het gevolg is van een wanprestatie en alleen gevolgen heeft voor het gratis aandeel of de gratis aandelen die door ons is of zijn uitgegeven. Trading 212 berekent geen kosten voor onderhoud, inactiviteit of wat dan ook anders. Zulke acties van ons zullen geen gevolgen hebben voor uw persoonlijke investeringen.

4.4. We verbinden ons ertoe om alle redelijke inspanningen te verrichten om te voorkomen dat u in gebreke blijft over deze promotie waarbij we u voorafgaand melding zullen sturen met betrekking tot de aankomende afloop van de periode van 3 maanden op grond van artikel 3.3 hierboven.

5. Algemeen

5.1. Deelname aan de promotie vormt geen enkele vorm van samenwerkingsverband, associatie of joint venture tussen u en Trading 212 en mag niet als zodanig worden opgevat.

5.2. Door deelname aan deze promotie erkent u dat u op de hoogte bent van het feit dat Trading 212 de in uw verwijzing genoemde persoon in uw naam een uitnodiging stuurt en dat u daarmee instemt. U verklaart dat u voorafgaande toestemming hebt verkregen van de persoon die in het formulier is genoemd om namens u de e-mail van Trading 212 te ontvangen en u stemt ermee in dat Trading 212 uw naam gebruikt in de e-mail die aan die persoon is verzonden.

5.3. We mogen de persoonsgegevens van de verwijzing (zoals e-mailadres, naam) en omstandigheden niet delen met de verwijzer of andere deelnemers aan de promotie. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt of gedeeld met andere deelnemers aan de promotie over het type, de prijs en het aantal verwijzingsaandelen .

5.4. We zijn niet verplicht om informatie te verstrekken aan de verwijzer met betrekking tot gemaakte verwijzingen en als de verwijzer specifieke details nodig heeft, moet hij/zij contact opnemen met de degene die verwezen is.

5.5. Als u om enige reden (bv. vanwege belangenverstrengeling) een bepaald aandeel niet mag bezitten, dan moet u ons daarvan op de hoogte stellen voordat u aan de promotie deelneemt.

5.6. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u de volgende Trading 212 promotievoorwaarden hebt gelezen, begrepen, overeengekomen en geaccepteerd en dat de betreffende legale documenten mutatis mutandis van toepassing zijn.

5.7. De promotie is niet toegankelijk voor alle werknemers van Trading 212 UK Ltd. en/of Trading 212 EOOD en hun familieleden.

5.8. Vanaf 05.03.2020 is de lijst van de gekwalificeerde landen beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Liechtenstein en Nederland.

Verboden gebruik

Uw gebruik van onze diensten is aan onderstaande verplichte vereisten onderhevig - U mag niet:

 1. op welke manier dan ook de regels van deze algemene voorwaarden omzeilen (of proberen te omzeilen);
 2. enige poging ondernemen om meerdere accounts aan te maken, om individuele gebruikers uit te nodigen die meerdere accounts hebben aangemaakt, zodat u misbruik kunt maken van de promotie;
 3. akties ondernemen die een negatief effect op het merk, de goodwill, of de reputatie van Trading 212 hebben;
 4. de promotie gebruiken op:
  1. enige wijze die de geldende lokale, nationale, of internationale wetgeving or regelgeving overtreedt; of
  2. enige wijze die onwettig of fraudeulent is, of die welk onwettelijk of fraudulent doel dan ook dient of dat effect heeft;
  3. de promotie excessief of op welke andere wijze dan ook gebruiken die wij als onredelijk beschouwen (geheel naar eigen goeddunken van Trading 212).

Niettegenstaande al het voornoemde, in geval van enige redelijke twijfel over manipulatie, misbruik of uitbuiting van de voorwaarden van deze promotie, of in geval van enige twijfel over manipulatie, misbruik of uitbuiting van de markt, of wanneer uw acties gevaar kunnen betekenen voor de belangen van Trading 212, kan Trading 212 naar eigen goeddunken, met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving, al uw accounts bij Trading 212 (en haar gelieerde ondernemingen) opschorten.

Begin nu met handelen