Servicevoorwaarden voor het handelen in aandelen

1. Inleiding.

1.1. Elke verwijzing in deze overeenkomst naar 'we', 'wij', 'ons', 'onze' en 'onszelf' heeft betrekking op Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Evenzo heeft elke verwijzing naar 'u', 'uw' en 'uzelf' betrekking op u als klant van onze diensten onder deze klantovereenkomst.

1.2. Wij zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit voor Financieel Gedrag in het Verenigd Koninkrijk (de Financial Conduct Authority of 'FCA'). Ons FCA-registratienummer is 609146. U kunt dit in het Financial Services Register controleren door de website van FCA te bezoeken: https://register.fca.org.uk/, of door telefonisch contact op te nemen met FCA op nummer 0800 111 6768.

1.3. Het geregistreerde adres van FCA is 12 Endeavour Square, London, E20 1JN. Verwijzingen naar de FCA zullen ook opvolgende bestuursorganen of regelgevende organen omvatten die de FCA zouden kunnen vervangen, opvolgen of de taak van de FCA overnemen.

1.4. Ons geregistreerde kanoor bevindt zich in 43-45 Dorset Street, London, W1U 7NA en we zijn in Engeland en Wales geregistreerd met bedrijfsnumber 08590005. Wij handelen onder de naam 'Trading 212'.

1.5. Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u een account bij ons opent. U moet begrijpen dat het openen van een account bij ons betekent dat u toestemt om wettelijk gebonden te zijn aan de klantovereenkomst.

1.6. U kunt de klantovereenkomst op onze website accepteren door op de verklaring te tikken dat u de klantovereenkomst hebt gelezen, begrijpt en er mee instemt. Begrijp dat wanneer u weigert om de klantovereenkomst te accepteren, het voor u niet mogelijk zal zijn om bij ons een account te openen.

2. Omvang van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen u en ons omvat deze overeenkomst, het uitvoeringsbeleid, het beleid ten aanzien van belangenconflicten, de melding van risicopublicatie, privacyverklaring, alle planningen, aanvullende documenten waarnaar daarin wordt verwezen, eventuele wijzigingen daarvan en eventuele aanvullende algemene voorwaarden die door ons zijn uitgegeven (samen bedoeld als de 'overeenkomst').

3. Aandelenhandelservices.

3.1. We zullen uitsluitend uitvoering van aandelen- en fractiehandelsservice leveren.

3.2. We zullen de services leveren met redelijke zorg en vaardigheid, maar u erkent dat we u geen advies zullen geven over de verdiensten of geschiktheid van het aangaan van deze overeenkomst of order.

3.3. De handel in aandelen en fracties brengt een hoog investeringsrisico met zich mee. Door u geplaatste transactieorders zijn op eigen risico en kosten.

3.4. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor enige provisie van belastingen of juridisch advies met betrekking tot de services.

3.5. Wij zullen in uw naam optreden om uw handelsinstructies als hoofdelijk uit te voeren.

4. Naleving van regels.

4.1. In overeenstemming met de regelgeving, zullen wij onze klanten in drie hoofdcategoriën indelen: 'in aanmerking komende tegenpartijen', 'professionele klanten' en 'particuliere klanten'.

4.2. Wij zullen u als een particuliere klant behandelen zoals voorgeschreven door de FCA-regels.

4.3. U kunt een andere categorisering aanvragen, wat zal leiden tot het verlies van bepaalde bescherming vanuit de regelgeving. Wij zijn niet verplicht om een dergelijke aanvraag te accepteren. Wanneer wij dit echter wel doen, zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de verloren bescherming.

4.4. Indien u optreedt als een vertegenwoordiger voor een ander, zullen we alleen u als onze klant beschouwen voor de doelen van de FCA-regels en zult u verantwoording aan ons verschuldigd zijn over alle transacties die door u in een dergelijke macht uitgevoerd zijn.

4.5. We moeten een doelmarkt beoordelen en definiëren voor de beleggingsproducten die voor u worden gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht. In onze rol als productfabrikant en/of distributeur (verkoper) zullen we investeringen periodiek beoordelen en we zullen informatie over investeringen delen, zodat we passende stappen kunnen nemen om de resultaten voor u als onze klant te verbeteren.

4.6. U zult ons de informatie verstrekken die we nodig hebben om te voldoen aan alle FCA-regels en alle toepasselijke regels en voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld. U garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en niet misleidend is in enig materieel opzicht. Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen vanuit jurisdicties met een hoog risico in overeenstemming met onze doorlopende wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden af te wijzen.

4.7. U garandeert, op doorlopende basis door het aangaan van deze overeenkomst en alle transacties die daaronder vallen, dat u de van toepassing zijnde regelgeving niet zult overtreden.

4.8 U stemt ermee in om via onze website essentiële informatiedocumenten ('KIDs') te ontvangen voor die producten die vallen onder de verordening inzake verpakte detailhandels- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten ('PRIIPs').

4.9. Wij kunnen elke actie ondernemen die we naar ons redelijk goeddunken wenselijk achten om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd. We zullen niet aansprakelijk zijn voor ontstane verliezen, schades of vertragingen door naleving van wettelijke of reglementaire vereisten.

5. Rechten en plichten.

5.1. Wij zijn bij wet en regelgeving verplicht de identiteit van onze klanten. Wij hebben een risicogebaseerde aanpak van dit proces gevolgd, waarvoor het verwerven van onder andere gedocumenteerd bewijs van uw naam, geboortedatum en adres wellicht nodig zal zijn. U gaat ermee akkoord dat we aanvullende online elektronische verificatietools mogen gebruiken die onder meer om meer details, documenten, foto- en videobewijs van u kunnen vragen. Als u uw identiteit niet afdoende kunt bewijzen, zult u mogelijk niet in staat zijn om bij ons een account te openen of zult u uw bestaande account moeten sluiten.

5.2. Wij kunnen de geschiktheid van bepaalde complexe producten voor u beoordelen op basis van uw kennis, ervaring en begrip van de betrokken risico's. Als wij denken dat de transactie voor u niet geschikt is, zullen wij u hiervoor waarschuwen. Als u besluit door te gaan met de transactie na het ontvangen van onze waarschuwing, zult u zelf volledig verantwoordelijk zijn voor uw beslissing.

5.3. Alvorens wij uw handelsinstructies accepteren met betrekking tot investeringen en aandelen die in de VS geregistreerd staan, kunnen wij u vragen een W-8BEN-formulier te ondertekenen. Daarnaast zijn onze diensten en producten niet beschikbaar voor Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd door de United States Internal Revenue Service). Als u een Amerikaans staatsburger wordt nadat uw account is geopend, moet u hier direct over informeren. Dit kan ertoe leiden dat uw account wordt gesloten met alle overgemaakte of geliquideerde investeringen en dat u uw geld terugkrijgt.

5.4. We zullen geen handelsinstructie accepteren wanneer: de relevante markt voor handel gesloten is; of u niet genoeg geld op uw account heeft om de transactie uit te voeren; of er voorvallen plaatsvinden die als 'Gevallen van overmacht' in Artikel 22 beschreven zijn.

5.5. Wij zullen een verklaring en een bevestiging van uw transacties via het handelsplatform verstrekken, evenals een accountsaldo en een overzicht van alle transacties voor uw account. In de afwezigheid van een kennelijke fout zullen de verklaring en bevestiging definitief en bindend voor u zijn. U zult de elektronische verklaringen controleren die u van ons ontvangt en ons onverwijld in kennis stellen in geval van een discrepantie.

5.6. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het controleren van uw account. U stemt ermee in ons per direct in kennis te stellen als u zich bewust wordt van:

 1. het verlies, de diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of accountnummer;
 2. als u geen bericht of een gedeeltelijk bericht van ons kunt ontvangen, met de indicatie dat er een order is ontvangen, afgewezen en/of uitgevoerd; of
 3. iedere vorm van inaccurate informatie in uw accountsaldo's, verklaringen, contractnotities, registers of beheerde activa of geld of transactiegeschiedenis.

5.7. U moet zich ervan verzekeren dat uw wachtwoord ten alle tijde vertrouwelijk blijft en u alle verantwoordelijke stappen moet nemen om:

 1. ieder ander ervan te weerhouden uw wachtwoord te gebruiken;
 2. uw volledige wachtwoord aan niemand openbaar te maken, inclusief al onze werknemers (zij het per telefoon of anderszins);
 3. uw accountnummer niet in zijn geheel of in gedeelten als uw wachtwoord te gebruiken;
 4. niet afgeluisterd te worden als uw per telefoon contact opneemt; en
 5. uw mobiele telefoon of een ander apparaat niet onbeheerd te laten terwijl u op het handelsplatform ingelogd bent.

5.8 Indien u deze verplichtingen in dit artikel 5 niet naleeft, kan dit invloed hebben op de manier waarop we u de dienst aanbieden en kunnen we:

 1. weigeren een account voor u te openen of uw vermogen te accepteren;
 2. weigeren om voor u te handelen;
 3. weigeren om betalingen uit te voeren of investeringen over te boeken vanuit uw account;
 4. uw rekening sluiten; en/of
 5. elke andere verantwoorde stap nemen om aan de gereglementeerde voorwaarden te voldoen.

5.9. U verbindt zich ertoe ons er altijd van te informeren wanneer een kaart die door u gebruikt wordt om betalingen aan ons te maken, geblokkeerd, gedeactiveerd of op andere wijze stopgezet is. We zullen niet aansprakelijk zijn als we aan uw opnameverzoek voldoen door geld terug te storten op een kaart die is geblokkeerd, gedeactiveerd, of op een andere manier is opgeheven zonder dat u ons daarvan op de hoogte heeft gesteld, behalve wanneer de kaart is verlopen.

5.10. We hebben het recht, maar niet de plicht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval uw rekeningsaldo 0 (nul) is en zes opeenvolgende maanden (180 dagen) niet hebt ingelogd op uw account.

5.11. We zullen een account in uw naam openen in de geselecteerde beschikbare valuta. U kan uw account gebruiken om te handelen zodra u ten minste het bedrag, zoals gespecificeerd in de tabel voor voorwaarden en commissies, deponeert in uw account.

5.12. Wij zullen het recht hebben om nieuwe financiële instrumenten en beursuren te introduceren voor de verhandeling op het handelsplatform en naar eigen goeddunken elk financieel instrument op te schorten en/of te verwijderen van het handelsplatform.

5.13 U kunt alleen stortingen/opnames maken op en van accounts op uw eigen naam. Stortingen/opnames op/van derden zijn niet toegestaan en zullen niet worden verwerkt.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

6.1. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen, schade, kosten of uitgaven die door u zijn geleden onder deze overeenkomst, tenzij het een direct gevolg is van onze nalatigheid, contractbreuk, kwade trouw, opzettelijk verzuim of fraude. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor gevolgschade of speciale schade.

6.2. Niets in deze overeenkomst zal onze verantwoordelijkheid, met betrekking tot overlijden of persoonlijke schade, veroorzaakt door onze nalatigheid, beperken. Wij en u aanvaarden dat deze voorwaarde iedere opzegging van deze overeenkomst zal overleven.

6.3. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of lasten die direct of indirect voortvloeien uit de uitoefening van ons recht om beperkingen op het account op te leggen of enige andere actie te ondernemen zoals bepaald in deze klantovereenkomst.

6.4. U gaat bij deze akkoord en erkent dat in het geval van uitvaltijd van het handelsplatform u afstand doet van eventuele claims tegen Trading 212 vanwege gemiste winsten en/of claims dat u een opdracht zou hebben uitgevoerd tegen een specifieke prijs tijdens de uitvaltijd.

7. Schikking.

7.1. Alle deals die tussen ons verhandeld worden, zullen uitgevoerd worden in overeenkomst met de standaard afwikkelingspraktijken en/of marktregels van de relevante beurzen

7.2. Transacties in Europese aandelen worden op dit moment op een T+2-basis afgewikkeld. De meeste wereldwijde aandelen worden ofwel op een T+2- of een T+3-basis afgewikkeld.

7.3. De afwikkelingsdatum kan niet veranderd worden op het moment dat u aanbiedt om een transactie aan te gaan.

7.4. Wij zullen transacties normaliter op een levering-tegen-betaling-basis afwikkelen en door het aangaan van deze overeenkomst stemt u ermee in dat wij naar eigen goeddunken de uitzondering op levering-tegen-betaling kunnen aanwenden zoals is toegestaan door de FCA CASS-regels. De uitzondering op levering-tegen-betaling staat in essentie toe de FCA CASS-regels voor een korte periode niet toe te passen in relatie met uw geld of activa wanneer wij uw transactie afwikkelen binnen een commercieel afwikkelingssysteem dat altijd aan de toepasselijke wetgeving onderhevig is.

7.5. Investeringen die voor u in bewaring gehouden worden, zullen gebruikt worden om uw verkooptransacties af te wikkelen. In andere gevallen dient u met betrekking tot alle verkoopstransacties:

 1. (a) te bevestigen dat u de relevante investeringen in eigendom heeft op het moment van het plaatsen van het order om te verkopen; en
 2. (b) onmiddellijk, en uiterlijk op de afwikkelingsdatum, de levering aan ons te organiseren door middel van door de aandeelhouders van dergelijke investeringen ondertekende certificaten en overdrachtsformulieren, anders zou betaling uitgesteld kunnen worden.

8. Intrekking van fondsen.

8.1. U kunt de opbrengsten van de aandelenverkoop van uw account niet intrekken tenzij en totdat de verkoop heeft plaatsgevonden op de afgesproken datum (gewoonlijk op T+2).

8.2. Niettegenstaande, volgens artikel 8.1 hierboven, mogen we naar onze volledige discretie in beperkte omstandigheden, na ontvangst van uw verzoek, opnames van kleine bedragen toestaan.

8.3. De opbrengst van aandelenverkoop, bewaard in uw account, kan worden gebruikt vóór de afhandelingsdatum, voor de aankoop van meer aandelen.

9. Communicatie.

9.1. U zult via het handelsplatform orders plaatsen, na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

9.2. Als u om welke reden dan ook contact met ons moet opnemen in verband met deze overeenkomt, kunt u dit via de post doen, naar Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN; of per telefoon: +44 203 769 98 97; of met de chatknop op de website www.trading212.com en op het handelsplatform; of per e-mail: info@trading212.com.

9.3. We kunnen contact met u opnemen en u kennisgevingen, in verband met deze overeenkomst, laten toekomen per post, telefoon of langs elektronische weg met behulp van het laastste adres, telefoonnummer, of e-mailadres dat u hebt opgegeven. U stemt er hierbij mee in dat wij u informatie verstrekken via een duurzaam medium anders dan papier en dat wij informatie verstrekken die niet aan u persoonlijk is geadresseerd via de website van het bedrijf.

9.4. Om ons te helpen bij het controleren van de naleving van regels met betrekking tot gedrag, om misverstanden te voorkomen en/of voor andere trainings- of nalevingsdoelen, behouden wij ons het recht voor om telefoongesprekken, e-mail en andere communicatie te controleren, en een geluidsopname van telefoongesprekken te maken en bewaren.

10. Een handelsorder plaatsen.

10.1. We zullen iedere order die u voor de aandelenhandelservice plaatst, behandelen als een aanbieding om diensten te kopen, onderhaving aan deze overeenkomst. We kunnen, naar onze redelijke discretie, weigeren om een order of instructie van u te accepteren of we kunnen uw order onder bepaalde voorwaarden accepteren of we kunnen, redelijk handelend, weigeren om door te gaan met een order die we hebben aanvaard. Als we dit doen, zullen we u schriftelijk op de hoogte brengen, tenzij we daartoe wettelijk worden verhinderd.

10.2. Door het order te plaatsen voor de aankoop van investeringen, gaat u akkoord dat u voldoende fondsen op uw account hebt op het tijdstip dat u moet betalen om de handel af te wikkelen. We mogen het order zelfs accepteren als er niet genoeg fondsen zijn op het moment van het plaatsen van de handel.

10.3. U mag ons instructies verstrekken om automatisch investeringen op de beurs te kopen en verkopen tegen een door u vooraf vastgelegde prijs (een 'limietorder'). In het geval van de verkoop van een limietorder, wordt uw order uitgevoerd als de verkregen beursprijs gelijk of hoger is aan de door u vastgestelde prijs. In het geval van de aankoop van een limietorder, wordt uw order uitgevoerd als de verkregen beursprijs gelijk of lager is aan de door u vastgestelde prijs. U bent zelf verantwoordelijk voor het annuleren van limietorderinstructies die u heeft geplaatst op aandelen die u wil terugtrekken.

10.4. Marktomstandigheden kunnen de tijd beinvloeden die nodig is voor het toepassen van limietorders, stoporders en beste-op-de-marktorders en alle orders worden op hun beurt uitgevoerd. We kunnen niet garanderen dat een limietorder of een stoporder uitgevoerd zal worden, zelfs als de limiet- of stopprijs bereikt is. We accepeteren geen verantwoordelijkheid voor mogelijk daadwerkelijk of potentieel geleden verlies als er een vertraging in de uitvoering is. Marktomstandigheden kunnen resulteren in de uitvoering van een stoporder voor een prijs die hoger of lager dan de stopprijs is.

10.5. Als u een limietorder of een stoporder plaats met betrekking tot een investering waar handel is uitgesteld of een beheersdaad heeft voor de uitvoering ervan of als uw account geblokkeerd is, mogen wij, zonder verplichting, het hangende order annuleren.

10.6. Als u een stoporder plaatst die hoger is dan de gebruikelijke marktprijs en de uitvoeringsprijs verschilt aanzienlijk van de stopprijs, zullen we toch doorgaan met het uitvoeren van het order.

10.7. We zullen uw limietorder publiceren als het betrekking heeft op aandelen die toegelaten zijn tot de reguliere handel en indien dit order niet meteen onder de heersende beursomstandigheden uitgevoerd kan worden, tenzij u expliciet anderszins instrueert.

10.8. Na aanvaarding door ons, kan uw order niet door u worden gewijzigd of geannuleerd, tenzij wij u voor de uitvoering van een bepaald order hebben bevestigd dat wij een wijziging hebben moeten aanbrengen of uw order moeten annuleren vanwege marktomstandigheden.

10.9. U erkent en accepteert dat er een vertraging in de uitvoering van een order kan zijn, omdat alle orders strict uitgevoerd worden op grond van tijdstip van ontvangst. In het bijzonder, een order die is ontvangen wanneer de relevante beurs is gesloten, of niet op een werkdag, zal niet worden uitgevoerd tot de beurs weer opent. We zullen dit order ter uitvoering aanbieden wanneer de beurs weer opent of, als er een groot aantal orders is ontvangen terwijl de markt gesloten is, zo snel als het praktisch gezien mogelijk is, nadat de beurs opnieuw opent.

10.10. U erkent en accepteert dat de marktprijs van elke order door u geplaatst in reactie op, en binnen de tijd gegeven voor acceptatie van een vastgelegde offerte, in bepaalde marktomstandigheden, kan zijn veranderd gedurende de tijd tussen het sturen/geven van de vastgelegde offerte en de utivoering van uw order. In deze omstandigheden is de marktmaker, of een andere derde partij die de offerte aan ons heeft overgemaakt, niet verplicht de indicatieve prijs die u heeft onvangen, na te komen. Als de marktmaker of een andere derde partij de prijs niet nakomt, zullen we uw order afwijzen. Dergelijke beweging in prijs kan voor of tegen u werken.

10.11. Bij het uitvoeren van uw order kunnen we extra redelijke kosten maken en kan het zijn dat we met u geen contact kunnen opnemen om u daarover te informeren na redelijke inspanningen om dit te doen. U accepteert dat we met de uitvoering van het order doorgaan en dat de kosten die hieruit voortvloeien, door u betaald moeten worden.

10.12. Voor elke tranactie zult u een offerte ontvangen van het handelsplatform. De offerte is alleen geldig tot ze wordt vervangen door een nieuwe, die automatisch op het handelsplatform zal gebeuren.

10.13. Geen van ons kan de uitvoering van een order annuleren indien het order uitgevoerd is aan een geldige offertekoers en u bevestigd hebt dat u de gewenste hoeveelheid van de betreffende investering wenst te 'kopen' of te 'verkopen'.

10.14. U kunt een order plaatsen, zolang de waarde van de order de beschikbare fondsen in uw account de 95% niet overschrijdt. Afgezien hiervan kunt u nog steeds eindigen met een negatief saldo op uw rekening in het geval van plotselinge marktvolatiliteit, waarbij de prijs drastisch zou veranderen tussen het moment van het geven van het order en de uitvoering ervan. Mocht een verandering van die aard zich voordoen en uw verplichting om te betalen overschrijdt uw beschikbare geldmiddelen, dan blijft u aansprakelijk voor het gehele bedrag van de transactie.

10.15. U heeft geen toestemming voor short sell. Dit houdt in dat u ons geen instructie kunt geven om een investering te verkopen die u op het moment van de verkoop niet bezit en die niet op uw account bewaard wordt, ongeacht wel of niet voldaan wordt op het moment van verkoop.

10.16. Bij gebruik van een order van vermogenswaarde om een "aankoop"-order uit te voeren, zal het investeringsbedrag gebruikt worden om zowel de prijs van het/de financiële instrument/en te dekken, als ook alle van toepassing zijnde belastingen, overheids- of administratieve heffingen en kosten of andere verplichtingen. Bij gebruik van een order van vermogenswaarde om een "verkoop"-order uit te voeren, zouden extra hoeveelheden van het/de financiële instrument/en verkocht kunnen worden, om alle van toepassing zijnde belastingen, overheids- of administratieve heffingen en kosten of andere verplichtingen te dekken. Specifieke details over kosten zullen aan de cliënt worden gegeven binnen de herzieningstijd van de order.

11. Fractioneel investeren.

11.1. Het fractionele aandelenprogramma van Trading 212 staat u toe om effecten aan te kopen in monetaire bedragen, eerder dan hoeveelheden te delen. Het voordeel van fractionele aandelen is dat het uitgebreide diversificatie biedt voor relatief kleine beleggingen, maar u moet zich bewust zijn van de unieke kenmerken, risico's en beperkingen voordat u deelneemt aan het fractionele deelprogramma van Trading 212. Dit wordt vermeld in ons document met risicogegevens.

11.2. Fractionele order - Als u een order plaatst voor een aandeel (welke order wordt uitgedrukt in een bepaald geldbedrag) en dat geldbedrag niet genoeg is om een of meer aandelen te kopen, hebt u misschien slechts genoeg geld om een fractie van dat aandeel te verwerven. Om uw order uit te voeren, zal Trading 212 een fractionele aandelentransactie met u aangaan waarbij het onderliggende referentie-instrument een percentage zal zijn van het aandeel dat in uw order is gespecificeerd.

11.3. Afronden - Trading 212 rondt alle fractionele aandelen af op acht decimalen. Voor alle op nominaal gebaseerde orders zullen uw transacties het orderbedrag nooit overschrijden. Afronden kan ook uw mogelijkheid beïnvloeden om gecrediteerd te worden voor cashdividenden, aandeeldividenden en aandeelsplitsingen. Bijvoorbeeld, als u 0,00000001 deel van een aandeel bezit dat een cent dividend per aandeel uitbetaalt, zullen we uw kassaldo niet crediteren voor een deel van een cent. Bij het uitvoeren van het afronden, zullen we redelijke inspanningen verrichten om zo precies mogelijk tot uw order te komen, we zullen echter niet aansprakelijk zijn voor uw geleden of ontstane verliezen of schade die ontstaan zijn en of in relatie met zulke afrondingen betrekking hebben op directe bijdragen tot onze verwaarlozing, fraude, welwillende gebrek, verbreken van contract of inbreuken op de FCA-regels.

11.4. Limietorders - Limietorders geplaatst op fractionele aandelen, of in partijen in kleine aantallen aandelen, mogen niet in een orderboek worden geplaatst, maar intern worden gehouden en worden uitgevoerd als het bod de limietprijs bereikt.

11.5. Handelscapaciteit en uitvoering - Trading 212 zal alle orders, die uitgevoerd zijn via Trading 212, met alle respect naleven met de 'beste uitvoering' in overeenstemming met de reglementaire voorwaarden. Dit betekent dat uitvoering gebaseerd zal zijn op een prijs niet slechter dan het geldende bod/aanbod op een referentiewissel vanaf het tijdstip van uw order, voor alle volle aandelen en fractionele aandeelcomponenten van een transactie. Elke order groter dan een aandeel die een fractioneel aandeelcomponent omvat, zal uitgevoerd worden in een gemengde capaciteit. Trading 212 zal handelen in een belangrijke of risicovrije hoofdcapaciteit met betrekking tot de fractionele aandelencomponenten van de transactie. Als u slechts een order plaatst voor een fractioneel aandeel, zal Trading 212 uw handel over-the-counter uitvoeren, en intern matchen gebaseerd op de prijs niet slechter dan het heersende bod/aanbod op de referentiewissel vanaf het tijdstip van uw order. Orders uitgevoerd buiten de reguliere handelsuren kunnen niet uitgevoerd worden.

11.6. Rechten - Als u fractionele rechten bezit, bent u de enige beneficiaire eigenaar van de rechten. Elk dividend dat aan u moet worden uitgekeerd, zal pro rata zijn om uw fractionele rechten weer te geven (deze zullen namens u in overeenstemming met de FCA-regels worden gehouden (zie sectie 12 hieronder). We zullen geen enkele stemrechten en/of acties uitvoeren in relatie tot zulke fractionele rechten. Het bedrijf beperkt op geen enkele manier de rechten die u anders zou hebben over de effecten en fondsen in uw Trading 212-account, inclusief eventuele fractionele aandelen.

11.7. Overdracht van fractionele aandelen - Fractionele aandelen zijn niet verhandelbaar. Als u uw account afsluit of uw account verhandelt naar een ander bedrijf zullen de fractionele aandelen, gehouden in uw account, geliquideerd moeten worden. Overeenkomstig kunnen fractionele aandelen niet in gecertificeerde vormen geplaatst en gemaild worden. Liquidaties van fractionele aandelen kunnen resulteren in bijkomende kosten.

12. Geld van klanten.

12.1. Al het geld dat door ons beheerd wordt en als geld van klanten kwalificeert voor doeleinden van de FCA-regels voor geld van klanten zal overeenkomstig deze regels behandeld worden en zal samen met geld van andere klanten bewaard en beschermd worden in een afzonderlijke bankrekening.

12.2. Alle benodigde vaaridgheden, zorg en toewijding wordt toegepast bij het selecteren, toewijzen en periodiek beoordelen van elke externe bank waarbij uw geld is geplaatst. We zijn niet aansprakelijk voor enige daad, nalatigheid of verzuim van de externe bank.

12.3. U stemt ermee in dat wij u geen rente zullen betalen over geld van klanten dat door ons beheerd wordt.

12.4. In het geval er over een periode van ten minste zes jaar geen mutatie in uw accountsaldo is geweest en wij niet in staat zijn om u te traceren, ondanks dat wij redelijkerwijs stappen hebben ondernomen om dit te doen, stemt u ermee in dat wij uw geld niet langer als geld van klanten kunnen behandelen.

12.5. Waar gepast, machtigt u ons om een ander persoon, zoals een beurs, clearinghuis, of intermediaire broker, uw geld als klant te bewaren of te beheren met uw transacties in uw naam met of via deze persoon als doel.

12.6. In het geval van ons tekortkomen (bijvoorbeeld door insolventie), zal al het geld dat op een account voor geld van klanten bij derden bewaard wordt, afgezonderd worden van onze andere activa en zal het niet beschikbaar zijn voor onze crediteuren. In het geval van tekortkomen (bijvoorbeeld door de insolventie) van een derde zult u echter, omdat het geld van u als klant op een gebundelde account met geld van andere klanten bewaard wordt, in het geval dat de externe bank die het geld bewaard, failliet gaat en er een tekort ontstaat, proportioneel in dat tekort delen met andere crediteuren van de bank waar uw geld als klant gestort is.

12.7. Wij kunnen geld als klant op een klantenbankrekening bewaren die onder een jurisdictie buiten het VK valt. Het wettelijke en regelgevende regime dat op een dergelijke bank van toepassing is, zal anders zijn dan dat van het VK en in het geval van insolventie, of een ander vergelijkbaar tekortkomen van die bank, kan uw geld anders behandeld worden dan de behandeling die van toepassing zou zijn als uw geld bij een bank in het VK bewaard zou worden.

12.8. Uw geld zal niet langer als geld van klanten beschouwd worden wanneer het aan u of een van uw naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers betaald is; of aan een derde partij volgens uw instructies; of aan ons als u op de betaaldatum geld aan ons verschuldigd bent.

12.9 We zullen alle noodzakelijk stappen ondernemen om te verzekeren dat de fondsen van de klant beschermd zijn. Specifiek, zullen we:

 • bestanden en accounts bijhouden zodat het voor ons mogelijk is om op elk tijdstip en zonder enige vertraging om fondsen, gehouden door een klant, te kunnen onderscheiden van fondsen, gehouden door andere klanten en van onze eigen fondsen;
 • de administratie en rekeningen onderhouden op een manier die hun nauwkeurigheid waarborgt, en in het bijzonder hun correspondentie met de fondsen die voor onze klanten worden aangehouden en die kunnen worden gebruikt als een controletraject;
 • adequate organisatorische regelingen treffen om het risico op verlies of vermindering van klantgelden of van rechten in verband met die fondsen te minimaliseren als gevolg van misbruik van fondsen, fraude, slecht bestuur, onvoldoende administratie of nalatigheid;
 • regelingen treffen om ervoor te zorgen dat de middelen van klanten worden beschermd in geval van insolventie;
 • een enkel staflid aanwijzen met voldoende bekwaamheden en autoriteit met specifieke verantwoordelijkheden voor de bescherming van klantfondsen.

13. Activa van klanten.

13.1. U vraagt ons om elke investering, gekocht voor u, vast te houden, tot we verdere instructies van u ontvangen om die investering te verkopen of verzetten naar uw eigen naam of naar een andere genomineerde persoon.

13.2. Wij mogen, afhankelijk van de activaregelgeving van FCA-klanten, elke andere derde partij aanwijzen om uw investeringen te bewaren, inclusief eigendomsbewijzen of certificaten die eigendom aantonen voor zulke investeringen. We zullen redelijke bekwaamheid en zorg betrachten bij de selectie, benoeming en periodieke beoordeling van dergelijke derde partij, maar we zijn niet aansprakelijk voor hun daden, nalatigheid, insolventie of ontbinding. Elke discrepantie met betrekking tot klantactiva en eventuele resulterende tekortkomingen zullen worden behandeld in overeenstemming met de activaregelgeving van FCA-klanten.

13.3. U geeft ons hierbij toestemming om uw investeringen veilig te bewaren (of een beheerder aan te stellen om dit te doen), om effecten over te maken van uw account om te voldoen aan de verkopen die zijn uitgevoerd door uw account, om aanbiedingen te accepteren, of om andere dingen te doen met betrekking tot uw investeringen, die onder deze overeenkomst vallen.

13.4. Gedetailleerde gegevens over al uw beleggingen en activa die door ons worden bewaard, zullen ten alle tijde worden bewaard om aan te tonen dat uw beleggingen namens u worden gehouden, ten behoeve van u en niet van ons of een onderbewaarnemer.

13.5. Beleggingen die door ons namens u zijn gekocht of aan ons zijn overgedragen, worden geregistreerd op naam van een genomineerd bedrijf of onze naam of een onderbewaarnemer. Wij zullen in dezelfde mate verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor onze genomineerde als voor onze eigen daden, inclusief verliezen als gevolg van faude, opzettelijke verzuim of nalatigheid.

13.6. Wanneer uw investeringen geregistreerd staan op de naam van een genomineerd bedrijf dat door ons is genomineerd, zal die genomineerde ze voor u bewaren. Dit betekent dat u de begunstigde eigenaar van uw investeringen bent. Alle investeringen bewaard door een genomineerde zullen op een omnibusaccount worden bewaard.

13.7. Uw investeringen zullen geregistreerd worden onder dezelfde naam als die van andere klanten (samengevoegd met investeringen van andere klanten in een gemengde omnibusbewaaraccount, soort bij soort). Dit betekent dat investeringen niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk geïdentificeerd worden door middel van aparte certificaten. Als wij of een genomineerde derde partij failliet zouden gaan, kunnen er vertragingen optreden in het identificeren van individuele activa en mogelijk een verhoogd risico van verlies, als er een tekort zou zijn, omdat er extra tijd nodig is om de activa, die voor specifieke klanten worden bewaard, te identificeren. Bovendien, in het geval van een niet-gecompenseerd tekort als gevolg van het in gebreke blijven van een bewaarnemer, kunt u verhoudingsgewijs delen in dat tekort.

13.8. U autoriseert ons en elke bewaarnemer of onderbewaarnemer om investeringen te houden of over te dragen (of aanspraak hierop) aan een effectenbewaarinstelling clearings- of afwikkelingssysteem. Investeringen die niet kunnen worden afgehandeld via een centraal effectenbewaarsysteem mogen in het buitenland bewaard worden door een derde partij (inclusief een bewaarnemer, onderbewaarnemer, griffier, bank, tussenpersoon of afhandelaar) in naam van Trading 212 UK Limited of een genomineerde derde partij.

13.9. U gaat ermee akkoord dat vanwege de aard van de toepasselijke wetgeving of marktpraktijken in bepaalde overzeese rechtsgebieden, we kunnen besluiten dat het in uw beste belang is dat uw beleggingen die bij ons worden bewaard, worden vastgelegd of geregistreerd in onze naam of in de naam van de persoon die een bewaarnemer is in de zin van de FCA-regels en als het voor ons niet haalbaar is om dit te doen, zodat:

 1. uw investeringen kunnen worden vastgelegd of geregistreerd op naam van het bedrijf of de bewaarnemer, zoals het geval kan zijn;
 2. uw investeringen niet gescheiden en afzonderlijk identificeerbaar kunnen zijn van de beleggingen van het bedrijf of de bewaarnemer in wiens naam uw investeringen zijn geregistreerd; en
 3. als gevolg, in het geval van faling, uw investeringen niet even goed beschermd worden van vorderingen namens onze algemene crediteuren. Houd er rekening mee dat wanneer wij ervoor zorgen dat een derde partij uw beleggingen in het buitenland houdt, er mogelijk andere regelgevings-, wettelijke en reglementaire vereisten zijn dan die welke in het VK worden toegepast.

13.10. U heeft geen recht op enige rente met betrekking tot beleggingen die door ons als bewaarnemer worden aangehouden en eventuele rente zal door ons worden bewaard

13.11. Het kan nodig zijn dat wij uw gegevens (inclusief uw e-mailadres) en informatie over uw participatie aan Companies House of griffiers doorgeven.

13.12. In het geval dat we van u geen instructies ontvangen hebben over de gehouden investeringen van uw account (bijv. voor aankoop, verkoop of verschuiven van de aandelen) over een periode van ten minste twaalf jaar (niettegenstaande elke ontvangst van dividend of rente of vergelijkbare items en ongeacht verschuivingen van uw accountsaldo) en het voor ons onmogelijk is u op te sporen, ongeacht het feit dat we alle redelijke stappen ondernomen hebben, gaat u akkoord dat we de behandeling van uw activa als klantactiva kunnen stopzetten.

14. Vergoedingen.

14.1. U dient onze kosten en/of commissies te betalen, waarvan de gegevens zijn uiteengezet in de tabel met voorwaarden en commissies en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door een schriftelijke kennisgeving van ons aan u.

14.2. Kosten aan ons verschuldigd, zullen onmiddelijk na ons verzoek verschuldigd zijn, wat mondeling of schriftelijk kan zijn, tenzij anders overeengekomen, en zullen door u betaald worden zoals vermeld op bevestigingen en periodieke afschriften, en zulke kosten kunnen verrekend worden met eventuele betalingen die wij u verschuldigd zijn. U begrijpt en aanvaardt dat elke andere verplichting en aansprakelijkheid jegens ons is onderworpen aan een eenzijdige verrekening van uw kant die teruggaat tot het begin van onze contractuele relatie.

14.4. U gaat er mee akkoord dat Trading 212 niet aansprakelijk is voor extra kosten die u kunnen worden aangerekend door een bank, creditcardleverancier of elke andere derde financiële diensverlener, die u gebruikt voor de transfer van geld naar en van ons.

15. Risicowaarschuwingen.

15.1. Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van de aandelenhandelservices, inclusief beleggingsrisico's veroorzaakt door het feit dat de waarde van uw investering in de tijd kan veranderen.

15.2. De waarde van uw investeringen en al uw inkomen van deze investeringen kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat u het volledige bedrag dat u heeft geïnvesteerd niet terug krijgt. U moet ook onthouden dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn van hoe deze beleggingen in de toekomst zouden kunnen presteren.

15.3. Bepaalde investeringen zijn mogelijk niet direct realiseerbaar. U kunt moeilijkheden ondervinden om deze investeringen te verkopen tegen een redelijke prijs en in sommige omstandigheden kan het zelfs moeilijk zijn om ze tegen elke prijs te verkopen.

15.4. Buitenlandse markten zullen verschillende risico's inhouden van Britse markten en in sommige gevallen zullen de risico's groter zijn. Het potentieel voor winst of verlies uit transacties op buitenlandse markten of in het buitenland luidende contracten zal ook worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen.

15.5. Onze risicoverklaring die op onze website beschikbaar is, is bedoeld als een algemene beschrijving van de risico's in verband met onze specifieke producten en diensten en identificeert mogelijk niet alle mogelijke risico's. U moet zich er altijd van vergewissen dat de diensten of transacties voor u geschikt zijn, rekening houdende met uw specifieke omstandigheden.

16. Marktmisbruik

16.1. U mag op geen enkele andere manier handelen dan in de normale gang van zaken, of trachten de relevante financiële markt en/of het handelsplatform te manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot het aangaan van transacties die in aanmerking komen als:

16.1.1. Marktmisbruik (zoals handelen met voorkennis of het misbruiken van vertrouwelijke informatie) of elke vergelijkbare praktijk die als marktmisbruik gekwalificeerd kan worden; handelen met voorkennis is een strafbaar feit waarvoor u kunt worden vervolgd, beboet en waarvoor u een gevangenisstraf kunt krijgen.

16.1.2. Scalperen;

16.1.3. Handelen in overleg met een derde partij of het op een soortgelijke manier misbruiken of manipuleren van het handelsplatform;

16.1.4. Misbruik van het platform, prijsmanipulatie, tijdsmanipulatie of vergelijkbare praktijken.

16.1.5. Het exploiteren van fouten in prijzen

16.2. De bevestigingen zoals uiteengezet in artikel 16.1 worden door u gemaakt op de datum van deze overeenkomst en worden geacht herhaald te worden op elke dag dat deze overeenkomst volledig van kracht en van toepassing is. In geval van overtreding van artikel 16.1, hebben wij het recht om een order te annuleren (ongeacht of de positie open of gesloten is), om uw rekening te sluiten en de overeenkomst te beëindigen. In dit geval kunnen wij niet aanspakelijk worden gesteld voor schade die u hebt opgelopen.

17. Belangenconflicten.

Er kunnen beperkte omstandigheden zijn waarin een conflict bestaat tussen uw belangen en die van ons of onze andere klanten. Om deze conflicten te verminderen en te beheersen, hebben we een beleid inzake belangenconflicten opgesteld. Een samenvatting van dit document wordt apart verstrekt, hoewel u op elk gewenst moment een kopie van het volledige beleid kunt aanvragen door contact met ons op te nemen.

18. Uitvoeringsbeleid.

18.1. In overeenstemming met de FCA-regels hebben we een uitvoeringsbeleid geïmplementeerd dat de nodige stappen uiteenzet die we zullen nemen om het best mogelijke resultaat voor onze klanten te behalen. Informatie over ons uitvoeringsbeleid kan op onze website worden teruggevonden.

18.2. U stemt hierbij in met de voorwaarden van het uitvoeringsbeleid en de bekendmaking is van toepassing wanneer we namens u orders uitvoeren of verzenden.

18.3. Wij kunnen uw orders samenvoegen met die van andere klanten, soms kan een dergelijke aggregatie betekenen dat u een minder gunstige prijs krijgt.

19. Elektronisch handelsplatform.

19.1. U zult ons opdracht geven om voor u elektronisch via ons handelsplatform te handelen.

19.2. We zullen ons inspannen om alle in aanmerking komende instructies voor de overeenkomst zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, uit te voeren.

19.3. Als een vertraging optreedt omdat we om welke reden dan ook niet in staat zijn om met de relevante markt in contact te komen, zullen we proberen uw handelinstructie uit te voeren zodra dit redelijkerwijs haalbaar is.

19.4. We moeten mogelijk een transactie annuleren als dat door een beurs aan ons wordt gevraagd, of we moeten mogelijk een instructie tot handelen annuleren als dat door een beurs aan ons wordt gevraagd of ons wordt geadviseerd en u stemt toe om ons in verband hiermee op elke mogelijke manier te helpen.

19.5. U erkent dat alle eigendomsrechten in het handelsplatform toebehoren aan ons of aan elke toepasselijke derde partij die licentiehouder is, of dienstverleners door ons aangewezen, en dat ze beschermd zijn onder auteursrecht, geregistreerd handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechtwetten en elke andere toepasbare wet.

20. Stemrechten, rentes, dividenden en zakelijke transacties.

20.1. We zijn hiertoe niet verplicht, maar we kunnen de uitoefening van elk stemrecht of de uitoefening van eventuele conversierechten of inschrijvingsrechten die verbonden zijn aan beleggingen die we namens u houden, organiseren.

20.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het claimen en ontvangen van dividenden, rentebetalingen en andere inkomstenbetalingen die voortvloeien uit uw beleggingen die wij namens u houden.

20.3. U bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van uw instructies met betrekking tot artikel 20.1 en 20.2 hierboven, maar als we uw instructies niet kunnen verkrijgen, kunnen wij, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden, ons oordeel gebruiken en handelen naar eigen goeddunken.

20.4. Als gevolg van zakelijke acties kunnen u fractionele aandelen worden toegewezen. Trading 212 streeft ernaar om ze als fractionele aandelen te leveren, maar als dit om enige reden niet mogelijk is, dan stort Trading 212 een contant equivalent van uw fractionele aandelen op uw handelsrekening.

21. Herbelegd dividend.

21.1. Wij staan het herbeleggen van dividenden op aandelen op uw rekening toe en dit kan automatisch worden gedaan als u ons hiervoor instructie geeft. Dividenden op aandelen worden alleen geherinvesteerd in dezelfde aandelen als het aandeel waar het dividend vandaan komt. Instructies om dividenden te herinvesteren zullen niet worden opgevolgd als uw rekening door ons is geschorst of beperkt in overeenstemming met deze overeenkomst.

21.2. U zult het maximale hele aantal aandelen of fracties van een eenheid ontvangen die namens u worden gekocht. Er zal geen herinvestering plaatsvinden als uw hele aandeel is verkocht voor de betaaldatum van het dividend en het gehele bedrag van het dividend zal in contant geld worden uitgekeerd op uw rekening.

21.3. Herinvestering van dividend zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is plaatsvinden na betaling van het dividend op uw rekening. Wij behouden ons het recht voor om investeringen uit te stellen wanneer er onvoldoende liquiditeit op de markt is en onder bepaalde omstandigheden (bijv. wanneer de relevante in aanmerking komende investering niet beschikbaar is, in extreme marktomstandigheden, om operationele redenen of vanwege een systeemfout of storing). Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verliezen die u kunt oplopen als resultaat van zulke marktbewegingen.

21.4. Het aantal of de aandeelwaarde die u zult ontvangen voor elk dividend dat geherinvesteerd is, zal afhangen van:

 1. het bedrag van het contante dividend, dat is gebaseerd op het aantal bestaande aandelen van het type dat u aanhoudt op de relevante registratiedatum van het dividend, vermenigvuldigd met het dividendbedrag;
 2. de marktprijs waartegen de nieuwe aandelen worden gekocht; en
 3. de verwerkingskosten en reservebelasting van zegelrecht voor de aankoop van nieuwe aandelen.

22. Effectenfinancieringstransacties

22.1. We kunnen alleen deelnemen aan effectenfinancieringstransacties of het uitlenen van aandelen die bij ons op uw rekening staan als we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hiervoor hebben verkregen.

22.2. Door het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u Trading 212 uw uitdrukkelijke toestemming om effectenfinancieringstransacties uit te voeren en aan te gaan, inclusief het uitlenen van aandelen die bij ons op uw rekening staan. Een gerenommeerde derde is in dit opzicht de tegenpartij (de 'Lener') voor ons en heeft als zodanig de verplichting om de uitgeleende aandelen terug te leveren. We eisen van de lener dat hij ons een adequaat onderpand verstrekt en wij zullen dit controleren om te verzekeren dat het adequaat is, inclusief dat het voldoende waarde heeft met betrekking tot de uitgeleende aandelen. Om het risico te verkleinen dat de lener niet in staat is om uitgeleende aandelen terug te leveren, zullen we contant geld als onderpand ontvangen ter waarde van minimaal 102% van de waarde van de uitgeleende aandelen.

22.3. Het uitlenen van aandelen heeft geen invloed op uw vermogen om uw aandelen op enig moment te verkopen, op dezelfde manier als het verhandelen van andere aandelen in uw Trading 212-account. De lener garandeert liquiditeit zodat het uitlenen van aandelen geen negatieve invloed heeft op uw vermogen om een verkooporder te plaatsen, of op de beste uitvoering van een dergelijke order.

22.4. Wanneer Trading 212 uw aandelen uitleent, blijft u de uiteindelijke begunstigde van de aandelen en blijft u het marktrisico behouden die inherent is aan het economisch eigendom van de aandelen (dat wil zeggen dat, als de aandelenprijs stijgt terwijl u de aandelen bezit maar ze uitleent, uw eigen vermogen op de positie zal toenemen. Als de prijs daalt, neemt uw eigen vermogen af).

22.5. Uitgeleende aandelen worden in het algemeen vóór de ex-dividenddatum bij de lener teruggehaald om het dividend te bemachtigen. Waar de terugkoppeling niet plaatsvindt, zult u het recht hebben op de betaling van de lener, gelijkwaardig aan de uitbetaling die u anderszins zou hebben ontvangen.

22.6. Met betrekking tot uitgeleende aandelen, zal het stemrecht in het bezit blijven van de lener, alhoewel de lener verplicht zal zijn om de winsten van zakelijke transacties, zoals rechten en bonusuitgiftes, voor zijn rekening te nemen. U zult elk ander recht, garantie, spin-off-aandelen en distributies ontvangen die gemaakt zijn op uitgeleende aandelen.

22.7. We hebben systemen en controles om ervoor te zorgen dat alleen aandelen van klanten die vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, kunnen worden gebruikt voor het uitlenen van aandelen, en daarom is uw toestemming en instemming vereist door ondertekening of het equivalent. Mocht u echter geen aandelen willen uitlenen, dan zult u deze klantovereenkomst moeten beëindigen.

23. Gegevensbescherming.

23.1. U erkent dat uw persoonlijke gegevens zoals gedefineerd door de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming door ons kunnen worden verwerkt met het doel u diensten te verlenen onder deze overeenkomst. U stemt in dit verband in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens

23.2. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte.

23.3. Op grond van de verordering voor gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Laat ons weten als er iets onnauwkeurig of incorrect is en we zullen het corrigeren. Neem voor verdere details contact met ons op over hoe u een kopie van uw informatie kunt aanvragen.

24. Verzuimgeval.

24.1. Elk van de volgende is een 'Verzuimgeval':

 1. u blijft in gebreke van een betaling of andere obligatie die u mogelijk bij ons heeft;
 2. elk faillissement, liquidatieprocedure, onder toezichstelling of soortgelijke petitie door u of tegen u aangevraagd;
 3. kennisgeving van een algemene vergadering van uw schuldeisers of een soortgelijk geval;
 4. u sterft of u bent niet toerekeningsvatbaar;
 5. elk geval die buiten onze controle plaatsvindt in het land waar u normaal verblijft en die, naar eigen goeddunken, het wenselijk maakt voor de bescherming van Trading 212 Ltd. om hetzelfde te behandelen als een verzuimgeval;
 6. elke beëindiging, opschorting of verlies van een relevante wettelijke toestemming;
 7. elke verklaring of garantie die onder deze overeenkomst wordt gegeven, is onwaar of blijkt onwaar te zijn of is misleidend in enig materieel opzicht;
 8. wij vinden het noodzakelijk of wenselijk voor onze eigen bescherming of om te voorkomen dat wat wij beschouwen als een overtreding van de toepasselijke wetgeving of goede standaard van marktpraktijken is of zou kunnen zijn, of dat er actie wordt ondernomen of er zich een gebeurtenis voordoet waarvan wij denken dat deze een materieel nadelig effect kan hebben op uw vermogen om uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen;
 9. een verzuimgeval (hoe ook genaamd) die plaatsvindt onder een andere tussen ons afgesloten overeenkomst.

24.2. Op elk moment, na het optreden van een verzuimgeval, kunnen wij, door schriftelijke kennisgeving aan u, deze overeenkomst onmiddelijk beëindigen.

25. Gevallen van overmacht.

Hoewel we proberen op tijd te voldoen aan onze verplichtingen, hebben we geen aansprakelijkheid op welke manier dan ook voor het in gebreke blijven van onze verplichtingen door een reden of gebeurtenis die redelijkerwijze buiten onze controle valt, inclusief maar niet beperkt tot communicatie, systeem- of computerstoring, het in gebreke blijven van de markt, suspensie, falen of sluiten, of het opleggen of de verandering (inclusief een verandering van interpretatie) van elke wet of regerings- of reguleringseis en we zullen niet aansprakelijk zijn voor het verlies dat u als gevolg hiervan lijdt.

26. Klachten en geschillen.

26.1. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van enige klachten. We hebben een schriftelijk intern klachtenbehandelingsbeleid op onze website, zoals vereist door de FCA-regelgevingen.

26.2. Als u niet tevreden bent met de dienstverlening die u van ons ontvangt of als we er niet in geslaagd zijn om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen, kunt u het recht hebben om de zaak door te verwijzen naar de financiële ombudsdienst (die consumenten een gratis, onafhankelijke dienst biedt voor het oplossen van geschillen met beleggingsondernemingen) via de website: www.financial-ombudsman.org.uk//, telefoon: 0300 123 9 123 or 0800 023 4567, e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk of schriftelijk: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

26.3. In het geval dat we niet aan onze verplichtingen naar u toe kunnen voldoen, hebt u het recht om compensatie te zoeken bij het Compensatieschema Financiële Diensten (de 'FSCS') in verband met de services. Dit hangt af van het soort bedrijf en de omstandigheden van de vordering. Vanaf de datum van deze overeenkomst is compensatie beperkt tot 100% van de eerste 85.000 £. Verdere informatie over compensatieregelingen zijn beschikbaar op het Compensatieschema Financiële Diensten via de website: www.fscs.org.uk, telefoon: 0800 678 1100 or 020 7741 4100 of schriftelijk: Compensatieschema Financiële Diensten, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

27. Wijzigingen.

27.1. We kunnen af en toe de voorwaarden van deze overeenkomst om één van de volgende redenen wijzigen:

 1. om ze voor gunstiger te maken of om fouten of vergissingen te corrigeren of
 2. om de verbetering van de services, de introductie van een nieuwe service of de vervanging van een service door een nieuwe te dekken; of
 3. om te zorgen voor de invoering van nieuwe financiële systemen, verandering in technologie en producten; of
 4. om te voldoen aan de vereisten onder de toepasselijke wet- of regelgeving.

27.2. Als we een wijziging aanbrengen in overeenstemming met de bovenstaande clausule, zullen we u altijd ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen voordat we de wijziging aanbrengen, behalve zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.

28. Beëindiging.

28.1. We kunnen deze overeenkomst beëindigen als u een bepaling van deze overeenkomst niet naleeft of uitvoert, in geval van een verzuimgeval, of zoals is aangegeven in art 5.10. Als wij melden dat deze overeenkomst wordt beëindigd, zullen wij u dat ten minste 30 dagen van tevoren laten weten.

28.2. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, kan elke partij deze overeenkomst beëindigen door aan de andere partij schriftelijke opzegging te geven. Beëindiging is van kracht vanaf de datum die in die mededeling is uiteengezet.

28.3. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen alle door u aan ons verschuldigde bedragen onmiddelijk opeisbaar en betaalbaar worden. Beëindiging heeft geen invloed op openstaande transacties of op eventuele wettelijke rechten of verplichtingen.

28.4. De beëindiging zal geen afbreuk doen aan de voltooiing van reeds gestarte transacties, die op de normale manier zullen worden afgehandeld niettegenstaande de beëindiging.

28.5. Als u ervoor kiest om deze overeenkomst te beëindigen, wordt er geen boete opgelegd en worden er geen kosten in rekening gebracht.

28.6. Waar u heeft besloten zich terug te trekken van het uitlenen van aandelen.

29. Algemene bepalingen.

29.1. De communicatie tussen u en ons zal in het Engels gebeuren tijdens de duur van deze overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst kan in verschillende talen vertaald worden. Als er tegenstrijdigheden voorkomen in de verschillende taalversies, heeft de Engelse taalversie voorrang.

29.2. Door het tekenen van deze overeenkomst bent u verplicht ons tijdig wijzigingen door te geven aangaande de informatie die u ons verschaft heeft.

29.3. Deze overeenkomst zal alle voorgaande geschreven overeenkomsten, die door u en ons zijn aangegaan in verband met de levering van services, vervangen. Dit zal geen rechten of plichten aantasten die u of wij mogelijk hebben, aangaande voorgaande zakelijke voorwaarden in relatie tot deze diensten.

29.4. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van deze overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig, of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht te zijn verwijderd, voor zover vereist, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst worden niet beïnvloed.

29.5. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling van deze overeenkomt geldig, afdwingbaar en legaal zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze bepalingen zodanig te wijzigen dat ze, zoals gewijzigd, legaal, geldig en afdwingbaar zijn en, voor zover mogelijk, voldoen aan de oorspronkelijke commerciële intentie van de partijen.

29.6. Geen van ons zal al onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen, overhevelen, in rekening brengen, hypothekeren, uitbesteden of op enige andere manier verhandelen.

29.7. In geen geval zal enige vertraging, verzuim of omissie (geheel of gedeeltelijk) bij het afdwingen, uitoefenen of nastreven van een recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel, verleend door of voortvoeiend uit deze overeenkomst of uit hoofde van de wet, geacht worden te zijn of te worden geïnterpreteerd als vrijstelling van dat of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel met betrekking tot de omstandigheden in kwestie, of zodanig werken dat de noodzaak van dat, of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel, wordt verhinderd in een andere instantie op elk willekeurig tijdstip of tijden daarna.

29.8. Niets in deze overeenkomst (of enige van de hierin overwogen regelingen) wordt geacht een partnerschap tussen u en ons tot stand te brengen.

29.9. Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft geen rechten uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst.

30. Toepasselijk recht.

De wetgeving van Engeland en Wales regelt deze overeenkomst en beide partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Engeland en Wales, in relatie tot elk geschil onder, of met betrekking tot, deze overeenkomst.

31. Definitie en interpretatie.

Toepasselijke wetgeving betekent: (a) de regels en richtlijnen van de FCA of andere regels van een relevante regelgevende instantie, (b) de regels van een relevante markt of een verrekenkantoor, en (c). andere toepasselijke wetten, regels en voorschriften die van tijd tot tijd van kracht zijn zoals van toepassing op deze overeenkomst;

Werkdag betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag en een officiële feestdag in het VK;

Klantengeldregels betekent de bepalingen van de FCA-regels die betrekking hebben op geld ontvangen van MiFID-beleggingsondernemingen van klanten;

Klantenactivaregels betekent de bepalingen van de FCA-regels die betrekking hebben op activa ontvangen van MiFID-beleggingsondernemingen van klanten;

Contract voor verschil betekent toekomst- en optiecontracten op een bepaalde marktindex, grondstoffen, valuta en rentewisselingen.

Bevestiging betekent een geschreven document dat alle details van een deal bevat, inclusief alle kosten die toepasselijk zijn op deze deal en het totale bedrag betaalbaar door of voor u als afhandeling van die deal;

Belangenverstrengelingsbeleid betekent een document dat alle potentiële conflicten met klanten uitlegt en een beschrijving geeft van alle organisatorische en administratieve controleprocessen om dit soort belangenverstrengelingen op zo'n manier te regelen dat de schaderisico's voor klanten, als gevolg van elk geschil, worden voorkomen;

Bewaarnemer betekent een bank of financiële instelling die bewaarnemingsdienst verleent met betrekking tot een bepaalde markt of jurisdictie, namens Trading 212 UK Limited.

Deal betekent de aankoop van, de verkoop van, of inschrijving op bepaalde investeringen door u;

Uitvoeringsbeleid betekent een document dat al onze orderuitvoeringsregelingen beschrijft om ervoor te zorgen dat bij het uitvoeren van orders, we alle nodige stappen ondernemen om de best mogelijke resultaten voor klanten te verkrijgen in overeenstemming met de FCA-regels;

Order van vermogenswaarde is een functie op het platform, waarbij de Klant kan kiezen om te handelen op basis van geldbedragen, i.p.v. hoeveelheden.

FCA-regels betekent de regels en richtlijnen die door de FCA van tijd tot tijd worden uitgegeven. 'FCA' betekent de Financiële Gedragsautoriteit, de toezichthouder van de financiële dienstenindustrie in het VK, die kan worden bereikt op 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN of via haar website: www.fca.org.uk

Het fractionele aandelenprogramma betekent de service verstrekt door Trading 212 UK Limited zoals omschreven in clausule 11, die klanten toestaat om fractionele deelaandelen te houden.

Instructie om te handelen betekent een instructie door u aan ons, om welke investering dan ook voor u te kopen of verkopen, inclusief, om alle twijfel weg te nemen, een order;

Investering betekent elk aandeel, obligatie, fractionele aandelen of ander schuldbewijs, gilt, beleggingsmaatschappij, beleggingsfonds of ander effect of investering met betrekking tot wat wij aanbieden voor de handel in transacties;

Marge betekent activa waarvoor Trading 212 UK Limited u kan verplichten om van tijd tot tijd op uw account te leveren en te onderhouden met betrekking tot transacties met winstmarges, in een vorm en hoeveelheid die aanvaardbaar is voor Trading 212 UK Limited;

Genomineerd bedrijf betekent een niet-handelend genomineerd bedrijf onder onze controle, of elke andere genomineerde (inclusief derde partijen aangewezen door ons) van tijd tot tijd;

Order betekent elke bestelling ondersteund door ons of de toepasselijke beurs die we voor u beschikbaar kunnen maken;

Scalperen betekent een speculatief type van handel waarbij het openen en sluiten van een positie wordt uitgevoerd binnen een zeer kort tijdsbestek (bijvoorbeeld vijf minuten of minder);

Kennisgeving van risico's betekent de kennisgeving die wij aan u geven in overeenstemming met de FCA-regels, betreffende de risico's verbonden aan het kopen en verkopen van investeringen onder deze overeenkomst;

Verklaring betekent een geschreven bevestiging van elke transactie, alle bestellingen die u plaatst en/of verandert en elke commissie en andere toepasbare kosten die wij gebruiken;

Het uitlenen van aandelen betekent het proces waarbij de houders van aandelen ze uitlenen aan andere partijen en het recht behouden om de aandelen opnieuw in te kopen zoals beschreven in clausule 22;

Handelsvoorwaarden betekent de tabel met de naam 'Handelsvoorwaarden' die beschikbaar is op onze website;

Handelsplatform betekent het elektronische handelsplatform op onze website;

Transactie betekent de gedeeltelijke of gehele uitvoering van uw instructie om te handelen;

Website betekent onze website op www.trading212.com.

Cliënten die zich geregistreerd hebben vóór 23:59 GMT 08.06.2020 kunnen de relevante Servicevoorwaarden voor het handelen in aandelen hier vinden.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen