CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Risicowaarschuwing
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.

TRADING 212 UK LIMITED CLIENT AGREEMENT

Voor uw eigen voordeel en veiligheid, raden wij u aan deze klantovereenkomst en alle andere documentatie door ons aan u verstrekt, zorgvuldig door te lezen, voordat u bij ons een account opent. Als u het niet begrijpt op welk moment dan ook of als u onzeker bent van het soort risico's die hierbij een rol spelen, vraag meer informatie.

1. Inleiding.

1.1. Elke verwijzing in deze overeenkomst naar 'wij', 'onze' en 'ons' slaat op Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Elke verwijzing naar 'u', 'uw' en 'klant' zal u betekenen als een klant van onze diensten onder deze klantovereenkomst.

1.2. Wij zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit voor Financieel Gedrag in het Verenigd Koninkrijk (de Financial Conduct Authority of 'FCA'). Ons FCA-registratienummer is 609146. U kunt dit in het Financial Services Register controleren door de website van FCA te bezoeken: https://register.fca.org.uk, of door telefonisch contact op te nemen met FCA op nummer 0800 111 6768. Het geregistreerde adres van FCA is 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS. Verwijzingen naar de FCA zullen ook opvolgende bestuursorganen of regelgevende organen omvatten die de FCA zouden kunnen vervangen, opvolgen of de taak van de FCA overnemen.

1.3. Ons geregistreerde kanoor bevindt zich in 43-45 Dorset Street, London, W1U 7NA en we zijn in Engeland en Wales geregistreerd met bedrijfsnumber 08590005. Wij handelen onder de naam 'Trading 212'.

1.4. Lees de klantovereenkomst zorgvuldig, voordat u een account bij ons opent. U moet begrijpen dat het openen van een account bij ons betekent dat u toestemt om wettelijk gebonden te zijn aan de klantovereenkomst.

1.5. U kunt de klantovereenkomst op onze website accepteren door op de verklaring te tikken dat u de klantovereenkomst hebt gelezen, begrepen en er mee instemt. Begrijp dat wanneer u weigert om de klantovereenkomst te accepteren, het voor u niet mogelijk zal zijn om bij ons een account te openen.

2. Definities.

2.1. De volgende woorden en zinnen hebben de volgende betekenis:

'Account' betekent een account dat bij ons werd geopend op uw naam om CFD's te verhandelen in valutaparen, aandelen, aandelenindexen en termijncontracten. Alle vermeldingen in dit account zullen alleen rekening houden met de uitvoering van het onderwerp van deze overeenkomst;

'Overeenkomst' heeft de betekenis die is uitgelegd in artikel 3.1;

'Geautoriseerde persoon' betekent een of meerdere personen die door u geautoriseerd zijn, door middel van een lijst die hier toegevoegd zal worden, om ons instructies te geven overeenkomstig de bepalingen van artikel 10;

'Automatische Rollover' is een instelling die toepasbaar is op Futures waar, als het geactiveerd wordt, het instrument automatisch het contract vernieuwd op de vervaldatum onder dezelfde voorwaarden die van toepassing waren in het vorig contract. De klant zal ingelicht worden over de vernieuwing en zal de mogelijkheid hebben om de instelling op elk moment te wijzigen;

'Cryptovaluta' betekent een digitale virtuele valuta die wordt gebruikt als onderliggend instrument waarop het contract voor verschil is gebaseerd;

'Valutapaar' betekent een instrument voor speculatieve doeleinden op de valutamarkten. Het valutapaar is de correlatie van de valuta van twee landen, bijv. EUR/USD, en wordt verder omschreven in artikel 15.1;

'Contract voor verschillen' of 'CFD' als het verkort wordt, heeft de betekenis die uiteengezet is in artikel 16.1;

'In aanmerking komende tegenpartij' zal betekenen in aanmerking komende tegenpartij zoals gedefinieerd in de FCA-regels;

'FCA-regels' betekent het Handboek van Regels en Begeleiding van de FCA, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt;

'Financieel instrument' heeft de definitie die in de FCA-regels is vastgelegd en die contracten voor verschil met betrekking tot valutaparen, aandelen, indexen, aandelenindexen, termijncontracten en grondstoffen alsook andere derivatencontracten omvat;

'Toekomstcontracten' betekent een contract voor verschil op basis van een op de beurs verhandeld toekomstcontract. Elk toekomstcontract vervalt op een bepaalde vervaldatum.

'Aandeelindex' betekent een contract voor verschil op basis van een beursindex en 'aandeelindexen' moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd;

'Swaprente' betekent een rentebetaling die wordt betaald of ontvangen door de klant voor het ’s nachts openhouden van posities.

'Lange positie' betekent de aankoop van een financieel instrument door u;

'Kennelijke fout' betekent een kennelijke fout in de koersen van de financiële instrumenten die aanzienlijk afwijkt van de geldende marktprijs en die is ontstaan als gevolg van een systeem- of technische fout.

'Markturen' betekent de tijdspanne van de handel op de financiële markten zoals aangegeven op de website www.trading212.com. Tijdens die markturen heeft de klant het rechts orders voor uitvoering te plaatsen voor die financiële instrumenten waarvan de beurzen open zijn voor verhandeling.

'Minimum order' betekent het minimum aantal eenheden van de financiële instrumenten waarvoor we offertes geven;

'Order' betekent een instructie om te kopen of verkopen, door u via uw account op het handelsplatform geplaatst aan ons gegeven;

'Professionele klant' betekent professionele klant zoals gedefinieerd in de FCA-regels;

'Verboden prijszones' betekent de tijdzones waarin we u niet toestaan om te handelen;

'Particuliere klant' betekent particuliere klant zoals gedefinieerd in de FCA-regels;

'Scalperen' betekent een speculatief type van handel waarbij het openen en sluiten van een positie wordt uitgevoerd binnen een zeer kort tijdsbestek (bijvoorbeeld vijf minuten of minder);

'Diensten' betekent de diensten die we verlenen voor het handelen in CFD's, zoals gespecificeerd in artikel 4.1;

'Korte positie' betekent de verkoop van een financieel instrument door u;

'Aandeel' betekent een aandeel van een publieke onderneming, die voor de handel is geregistreerd op een internationale aandelenbeurs;

'Voorwaarden- en commissietabel' betekent de tabel met de naam 'Voorwaarden en commissies' die beschikbaar is op onze website;

'Handelsplatform' betekent het elektronische handelsplatform op onze website;

'Website' betekent onze website op www.trading212.com of elke soortgelijke website beheerd door Trading 212 en waartoe onze klanten toegang hebben.;

'Werkdag' betekent elke dag die geen zaterdag of zondag is en ook geen openbare of nationale feestdag is in Londen, het Verenigd Koninkrijk

2.2. Referenties in deze overeenkomst naar de FCA-regels en andere regels, reguleringen of wetten, zullen verwijzen naar die FCA-regels, regels, reguleringen en wetten, zoals deze van tot tijd zijn gewijzigd, aangepast, geherformuleerd of vervangen.

2.3. Referenties naar artikelen zullen artikelen zijn uit deze overeenkomst.

2.4. Titels zijn enkel toegevoegd voor uw gemak en zullen de interpretatie van deze overeenkomst niet beïnvloeden.

2.5. Alle woorden die volgen na de voorwaarden, bevatten, in het bijzonder of elke soortgelijke uitdrukking, zullen worden beschouwd als illustratief en zullen de betekenis van de voorgaande woorden niet beperken.

3. Bereik van deze overeenkomst.

3.1. De overeenkomst tussen u en ons omvat de klantovereenkomst, de tabel met voorwaarden en commissies, het essentiële informatiedocument (KID), de kennisgeving van risico-openbaarmaking, de conflicten van het rentebeleid, het orderuitvoeringsbeleid, uw aanvraagformulier en eventuele aanvullende algemene voorwaarden door ons uitgegeven (samen de 'overeenkomst' genoemd).

3.2. Deze overeenkomst zal alleen maar toepasselijk zijn op de services en zal niet gelden voor enige andere services die we mogelijk aan u leveren.

4. Services.

4.1. We zullen execution-only-services aanbieden zoals schriftelijk overeengekomen tussen ons ('services'), die kunnen bestaan uit het ontvangen, verzenden en uitvoeren van orders voor:

4.1.1. handelen met CFD's op valutaparen;

4.1.2. handelen met CFD's op aandelen en aandelenindexen;

4.1.3. handelen met CFD's op toekomstcontracten en grondstoffen; en

4.1.4. handelen met CFD's op crytovaluta's.

4.2. De services zijn onderworpen aan alle limieten of beperkingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen en die vereist zijn door statuten, regelgeving, wetgeving of financiële markten. CFD-transacties geven u geen enkel recht, stemrecht, titel of belang in een onderliggend instrument of geven u het recht en/of verplichten u om enige corporatieve actie van een onderliggende onderneming te verwerven, ontvangen, houden, geven, af te stoten of er direct aan deel te nemen.

4.3. We zullen de services leveren met redelijke zorg en vaardigheid, maar u erkent dat we u geen advies zullen geven over de verdiensten of geschiktheid van het aangaan van deze overeenkomst of opdracht. Wij zullen u geen beleggingsadvies geven en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor uw beleggingsbeslissingen. We kunnen via het handelsplatform algemene informatie verstrekken over grafieken, actuele informatie over de status van een instrument of een markt waar het instrument wordt verhandeld, kalender, nieuws, analyses, trainingsmateriaal (inclusief videotraining), marktgevoel, technische indicatoren en andere bijhorende informatie. U erkent dat deze informatie wordt verstrekt 'zoals het is', zijnde alleen algemene informatie, en is geen advies noch een aanbeveling om transacties te verrichten. Ons personeel mag geen advies geven. Als een van onze medewerkers geacht wordt u advies te geven, gaat u ermee akkoord dat dergelijk advies wordt gegeven zonder medeweten of toestemming van het bedrijf.

4.4. Handelen in CFD's draagt een groot financieel risico met zich mee. U kunt al het geld in uw account verliezen (zie artikel 21 'Risicowaarschuwingen' hieronder). U garandeert, verklaart en onderneemt (belooft) dat u alle bestellingen voor transacties in uw eigen naam en op uw eigen risico en voor eigen rekening plaatst. U erkent dat als een execution-only-klant aan wie wij geen advies geven, het altijd uw plicht is om vast te stellen of een transactie geschikt is voor u en u alleen vertrouwt op uw eigen oordeel om een transactie al dan niet aan te gaan, of om te beslissen hoe een verlies te voorkomen of een winst te beveiligen.

4.5. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor enige provisie van belastingen of juridisch advies met betrekking tot de services.

4.6. We zullen een account in uw naam openen in de geselecteerde beschikbare valuta. U kan uw account gebruiken om te handelen zodra u ten minste het bedrag, zoals gespecificeerd in de tabel voor voorwaarden en commissies, deponeert in uw account.

4.7 U kunt winst maken of verlies lijden als gevolg van de uitgevoerde orders. All winsten en verliezen zullen onmiddellijk worden herrekend in de valuta waarin het account werd geopend, overenkomstig artikel 4.6.

4.8. Het order wordt alleen geacht door u te zijn geplaatst na onze bevestiging van ontvangst via het handelsplatform.

4.9. Alle transacties onder deze overeenkomst zullen worden uitgevoerd via uw account. Op grond van deze overeenkomst garanderen wij dat uw activa afzonderlijk van onze eigen activa worden geïdentificeerd en bij ons worden bewaard, ook via uw account.

5. Naleving van regels.

5.1. In overeenstemming met de wet en regelgeving, zullen wij onze klanten in drie hoofdcategorieën indelen: 'In aanmerking komende tegenpartijen', 'professionele klanten' en 'particuliere klanten'. Wij behandelen u als particuliere klant overeenkomstig de FCA-regels, zodat u het hoogste niveau van regelgevende bescherming krijgt. In aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten worden beschouwd als meer ervaren, deskundig, geavanceerd en in staat om hun eigen risico te beoordelen en krijgen daarom een lager niveau van wettelijke bescherming. Als particuliere klant kunt u een andere klantcategorisatie aanvragen dan die wij aan u hebben toegewezen. Houd er rekening mee dat we uw verzoek om opnieuw in te delen mogelijk niet accepteren. Als we instemmen met een dergelijk verzoek, krijgt u mogelijk een lager niveau van wettelijke bescherming.

5.2. De diensten en producten die wij aanbieden, zullen niet voor iedereen geschikt zijn. We hebben daarom onze doelmarkt geïdentificieerd en we verwachten normaalgesproken dat onze services worden gebruikt door individuen voor wie een aantal of alle van de volgende zaken van toepassing zijn: personen die het vermogen hebben om 100% verlies te lijden van alle geïnvesteerde fondsen; personen die een aanvaardbaar niveau van kennis en/of ervaring hebben om de kenmerken van CFD’s en risico’s verbonden aan het handelen op marge te begrijpen; personen met een zeer hoge risicotolerantie en personen die van plan zijn om de handelsinstrumenten te gebruiken voor kortetermijninvesteringen, speculatieve handel, portefeuillediversificatie of iets dergelijks.

6. Rechten en verplichtingen.

6.1. Tijdens de markturen volgens punt 2.1. van de overeenkomst, hebt u het recht om offertes te ontvangen, bestellingen te plaatsen, bevestigingen voor de uitgevoerde transacties te ontvangen en verklaringen van uw account te bekijken.

6.2. U houdt toezicht op uw openstaande posities en draagt het risico dat u verliezen lijdt door uw handelsactiviteiten. We verstrekken particuliere CFD-klanten met een negatief saldo, bescherming op hun accounts. Bescherming tegen negatieve saldi is niet zal toepasselijk zijn voor professionele cliënten en geschikte tegenpartijen. Tenzij u als Particuliere klant wordt beschouwd, behouden we ons het recht voor om een negatief saldo op uw account te claimen.

6.3. Wij zullen een verklaring en een bevestiging van uw transacties verstrekken, evenals een rekeningsaldo en een overzicht van alle transacties voor uw rekening, via het handelsplatform. U zult de elektronische verklaringen controleren die u van ons ontvangt en ons verwittigen in geval van een discrepantie.

6.4. We zullen geen orders voor transacties accepteren wanneer:

6.4.1. de relevante markt is gesloten voor handel;

6.4.2. u niet genoeg geld in uw account hebt om de transactie uit te voeren; of

6.4.3. er zijn gebeurtenissen zoals beschreven in artikel 25 'overmacht'.

6.4.4. Wij vermoeden dat u zich kwaadwillig jegens ons opstelt of dat er bewijs is van een dergelijke opstelling;

6.4.5. We vermoeden dat u prestigieuze praktijken gebruikt/eerder hebt gebruikt en/of voorkennis hebt verkregen en misbruikt en/of andere informatie hebt verkregen die door de wet of de relevante marktpraktijken worden beschermd. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om te weigeren uw orders of instructies te uit te veoren en al uw handelstransacties ongeldig te verklaren, zelfs als ze al door ons zijn bevestigd, zonder een reden voor een dergelijke beslissing op te geven. In dat geval behouden wij het recht voor om de bedragen die u als resultaat van zulke transacties in uw account hebt ontvangen, niet uit te betalen.

6.4.6. We detecteren ernstige technische problemen die de normale werking van het handelsplatform verhinderen en/of er is een kennelijke fout opgetreden;

In de bovengenoemde gevallen zijn wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die u geleden heeft.

6.5. U erkent dat er soms technische problemen of fouten zijn met het handelsplatform. In dergelijke gevallen dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen en informatie over de prijzen van de instrumenten op te vragen.

6.6. U stemt ermee in dat alle openstaande orders (‘stop’-orders) die door u worden geplaatst, kunnen worden uitgevoerd tegen een prijs die verschilt van de opgegeven prijs in het geval van sterke fluctuaties in de prijs van het instrument.

6.7. Door de overeenkomst te ondertekenen, wordt u geïnformeerd dat een kennelijke fout kan optreden in de prijzen van bepaalde financiële instrumenten waartoe u toegang hebt via het handelsplatform. Een dergelijke kennelijke fout kan het resultaat zijn van technische fouten of vertragingen bij het verkrijgen van de nodige informatie, waardoor de offerte onjuist zou kunnen zijn. Elke verklaring door ons van een kennelijke fout zal te goeder trouw worden gemaakt en gebaseerd zijn op een redelijke beoordeling van alle relevante informatie.

6.8. Als er in een specifieke offerte een kennelijke fout wordt gevonden, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd om het order en de relevante gevolgen - in termen van winst of verlies voor u - onmiddellijk te annuleren bij het ontdekken van een dergelijke kennelijke fout. We zijn niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade die u heeft geleden als gevolg van zulke annulering, behalve voor schade die rechtstreeks het resultaat is van onze grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer.

6.9. We hebben het recht om naar eigen goeddunken de margevereisten, renteswaps, commissies, minimum en maximum handelsbedragen, minimum en maximum aantal eenheden van elk financieel instrument en dergelijke te wijzigen.

6.10. Wij zullen het recht hebben om nieuwe financiële instrumenten en beursuren te introduceren voor de verhandeling op het handelsplatform en naar eigen goeddunken elk financieel instrument op te schorten en/of te verwijderen van het handelsplatform.

6.11. We behouden ons het recht voor om een minimale limiet voor de opname van bedragen op uw account in te voeren zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen goeddunken. In zo'n geval bedraagt de minimale opnamelimiet 100 GBP (of het equivalent in de munteenheid van de account).

6.12. Heirbij verbindt u zich ertoe ons altijd te informeren wanneer een kaart die door u gebruikt wordt om betalingen aan ons over te maken, geblokkeerd, gedeactiveerd of op een andere manier is opgeheven. We zullen niet aansprakelijk zijn als we aan uw opnameverzoek voldoen door geld terug te storten op een kaart die is geblokkeerd, gedeactiveerd, of op een andere manier is opgeheven zonder dat u ons daarvan op de hoogte heeft gesteld, behalve wanneer de kaart is verlopen.

6.13. We hebben het recht, maar niet de plicht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval uw rekeningsaldo 0 (nul) is en zes aaneengesloten opeenvolgende (180 dagen) niet hebt ingelogd op uw account.

7. Aansprakelijkheid - uw bijzondere aandacht wordt gewezen op dit artikel.

7.1. Wij zullen de services aan u leveren met de nodige zorg en bekwaamheid, maar we zullen de prestaties of winstgevendheid van uw beleggingen niet garanderen. We zijn niet verantwoordelijk voor inkomensverliezen, inkomsten of winsten die uit uw handelsactiviteiten op het handelsplatform voortvloeien.

7.2. Behalve zoals uiteengezet in artikelen 7.3 en 7.4, aanvaarden wij aansprakelijkheid jegens u waar u verlies hebt geleden als rechtstreeks gevolg van onze schending van deze overeenkomst of als een direct gevolg van onze nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim.

7.3. Met inachtname van artikel 7.5 zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit onze niet-naleving van de overeenkomst die in de volgende catergorieën vallen:

7.3.1. verlies van inkomsten of omzet;

7.3.2. zakelijk verlies;

7.3.3. verlies van winsten;

7.3.4. verlies van voorziene spaargelden;

7.3.5. verlies van gegevens; of

7.3.6. verkwisting van management of kantoortijd.

7.4. Overeenkomstig artikel 7.5, zijn wij niet aansprakelijk voor:

7.4.1. een evenement zoals uiteengezet in artikel 25 'overmacht';

7.4.2. enig falen door een tegenpartij, tussenpersoon, bank, bewaarder, markt of marktexploitant, beurs, clearinginstelling, bewaarder of andere derde partij met wie u zaken doet;

7.4.3. wijzigingen van de handelsvoorwaarden van de relevante aandelenbeurs of valutamarkt;

7.4.4. het falen van handelssystemen, software of diensten van derden die niet door ons zijn geleverd;

7.4.5. elke kennelijke fout in een specifieke offerte voor zover de fout niet kon worden voorkomen als gevolg van onze zorgvuldigheid en bekwaamheid;

7.4.6. een onnauwkeurig geplaatste bestelling door u, onderbreking van de verbinding of falen van de communicatiemiddelen; en

7.4.7. tijdelijke technische moeilijkheden of omstandigheden die het onmogelijk maken om transacties uit te voeren op een bepaalde markt en offertes op te stellen, tenzij veroorzaakt door onze inbreuk op deze overeenkomst, nalatigheid of opzettelijk verzuim.

7.5. Niets in deze overeenkomst zal de plicht of aansprakelijkheid die wij ten overstaan van u hebben, uitsluiten of beperken voor:

7.5.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

7.5.2. fraude of frauduleuze misleiding; of

7.5.3. aansprakelijkheid die niet onder de toepasselijke wetten of FCA-regelgevingen uitgesloten kunnen worden..

7.6. U zult ons vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van deze overeenkomst. U zult echter niet aansprakelijk zijn om ons terug te betalen als wij, of een derde partij, verantwoordelijk zijn voor ons verlies. We zullen redelijke stappen ondernemen om onze verliezen te minimaliseren in elke situatie waarin u ons moet vergoeden.

7.7. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of lasten die direct of indirect voortvloeien uit de uitoefening van ons recht om beperkingen op het account op te leggen of enige andere actie te ondernemen zoals bepaald in deze klantovereenkomst.

7.8. U gaat bij deze akkoord en erkent dat in het geval van uitvaltijd van het handelsplatform u afstand doet van eventuele claims tegen Trading 212 vanwege gemiste winsten en/of claims dat u een opdracht zou hebben uitgevoerd tegen een specifieke prijs tijdens de uitvaltijd.

8. Transacties met korte wachttijd.

8.1. Wanneer we van mening zijn dat u ten onrechte misbruik maakt van latentie op het handelsplatform, kunnen we naar eigen goeddunken alle orders nietig verklaren en u alleen het geld teruggeven dat is gestort na aftrek van eerdere opnames, en vervolgens uw rekening sluiten.

8.2. Dergelijke handel wordt erkend door een groot aantal transacties die binnen een ongewoon korte periode worden geopened en afgesloten in vergelijking met de ‘gemiddelde’ klant, waarbij een onevenredig aantal op voordelige wijze wordt geplaatst tussen de handelsprijs en de prijs van de onderliggende markt in plaats van de ‘willekeurige verdeling’ die zou worden verwacht wanneer het handelsplatform ‘redelijk’ wordt gebruikt.

9. Marge en vereffening.

9.1. Voor elke open positie zullen we een deel van het geld storten dat u als onderpand stort. Deze fondsen staan bekend als 'marge' en u kunt ze niet opnemen. Informatie over de huidige margetarieven is beschikbaar op onze website, evenals in de tabel met voorwaarden en commissies.

9.2. U zult te allen tijde een passend margeniveau handhaven zoals in artikel 9.1 en u zult onafhankelijk toezicht houden op de naleving van de marge en deze onmiddellijk terugvorderen wanneer deze onder het vereiste minimum daalt.

9.3. Als u de vereiste marge niet verstrekt zoals onder artikel 9.1 (als het totaal van uw accountsaldo onder de vereiste minimum marge daalt), zullen wij u onmiddellijk informeren via het handelsplatform dat toegang biedt tot uw accountstatus en door middel van een automatisch gegenereerde e-mail.

9.4. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij na ontvangst van de informatie onder artikel 9.3 de openstaande posities tegen de huidige marktprijzen sluiten zonder u van tevoren op de hoogte te stellen, om te voorkomen dat u verliezen oploopt die de op uw account gestorte gelden overschrijden. Onder deze overeenkomst gaat u akkoord met prijsniveaus van de transacties over sluiten van posities. U wordt op de hoogte gebracht van uw gesloten posities door middel van een onmiddellijke kennisgeving via het handelsplatform dat u toegang geeft tot uw aacountsaldo of door een automatisch gegenereeerde e-mail.

9.5. De bepalingen onder artikel 9.4 zijn van toepassing wanneer het tekort aan fondsen groter is dan 50% van de vereiste marge, en al uw open posities zullen één voor één of tegelijkertijd worden gesloten.

9.6. De procedure en acties onder artikelen 9.4 en 9.5 in geval van een marge-tekort worden automatisch ingesteld in het handelsplatform en worden geactiveerd zonder menselijke tussenkomst.

9.7. De procedure en acties onder artikelen 9.4 en 9.5 worden uitgevoerd om u te beschermen tegen de acummulatie van grote verliezen die zouden resulteren in een negatief saldo op uw account, maar die bescherming is niet beschikbaar voor professionele cliënten en geschikte tegenpartijen. U vermijdt dus de aanname van extra verplichtingen die de tegoeden op uw account overschrijden.

9.8. U zult het recht hebben om geld van uw account op te nemen tot aan de hoogte van het vergoede bedrag in uw account. Betalingen van uw account aan derde partijen zijn niet toegestaan. Ook worden bankdeposito's van derde partijen naar uw account niet geaccepteerd. U zult het recht hebben om geld naar onze bankrekening over te maken nadat u een overeenkomst met ons ondertekent en een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt voor toegang tot het handelsplatform.

10. Instructies en communicatie.

10.1. U zult via het handelsplatform orders plaatsen, na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

10.2. U stemt ermee in dat we alle communicaties op een tussen u en ons kunnen opnemen, en dat we dergelijke opnames, of transcripties van dergelijke opnames, of transcripties van dergelijke opnames, alsmede alle e-mails, opgenomen chatberichten of andere communicatie die u ons via ons platform of anderszins stuurt, kunnen gebruiken voor opleidingsdoeleinden, voor het onderzoeken van een klacht die u mogelijk indient, of voor andere wettelijke of regelgevende doeleinden, inclusief als bewijs in een geschil of een verwacht geschil tussen u en ons. Op uw verzoek zullen wij u binnen een redelijke termijn een kopie van deze gegevens bezorgen.

11. Deals afsluiten: Ordertypes.

11.1. De transacties tussen ons zullen worden afgesloten door het gebruik van de communicatiemiddelen die in artikel 10 gespecificeerd zijn.

11.2. Voor elke tranactie zult u een offerte van het handelsplatform ontvangen. De offerte is alleen geldig tot ze wordt vervangen door een nieuwe, die automatisch op het handelsplatform zal gebeuren.

11.3. Geen van ons kan de uitvoering van een order annuleren indien het order uitgevoerd is aan een geldige offertekoers en u bevestigd hebt dat u de gewenste hoeveelheid van het betreffende instrument wenst te 'kopen' of te 'verkopen'.

11.4. We geven twee prijzen voor elk instrument via het handelsplatform: de 'KOOP'prijs en de 'VERKOOP'prijs. U kunt kopen tegen de 'KOOP'prijs en kunt verkopen tegen de 'VERKOOP'prijs.

11.5. U kunt de navolgende ordertypes plaatsen:

11.5.1. 'Marktorder'- dit order is direct uitgevoerd tegen de huidige marktprijs; als er een wijziging van de marktprijs voor de uitvoering plaatsvindt dan:

11.5.1.1 Zal uw order automatisch tegen een betere prijs uitgevoerd worden als de prijswijziging in uw voordeel is.

11.5.1.2 Zal u een nieuwe offerte met de nieuwe prijs ontvangen als de prijsverandering in uw nadeel is.

11.5.2 'Gekoppelde order' - dit order zal uitgevoerd worden als de marktprijs de gespecificeerde orderprijs bereikt. Dit order is gekoppeld aan een open positie. Als de open positie gesloten is, zal het gekoppelde order automatisch geannuleerd worden. Gedurende de beurstijd zal het gekoppelde order uitgevoerd worden tegen de gespecificeerde prijs. Het gekoppelde order mag tegen een andere prijs uitgevoerd worden wanneer de beurs opent. Er zijn 3 types van gekoppelde orders:

11.5.2.1 'Stop verlies'-order - wordt gebruikt om de open positie bij een bepaald verlies te sluiten. Het platform kan u het verliesdoel in de valuta van uw account tonen. Deze informatie is indicatief en niet gegarandeerd.

11.5.2.2 'Winst nemen' - wordt gebruikt om de open positie bij een bepaalde winst te sluiten. Het platform kan u de doelwinst in de valuta van uw account tonen. Deze informatie is indicatief en niet gegarandeerd.

11.5.2.3 'Volgstop' — een stopverliesorder waarbij de opgegeven prijs de marktprijs op een bepaalde afstand volgt.

11.5.3 'Orderinvoer' - dit order zal uitgevoerd worden als de marktprijs de prijs, gespecificeerd in het order, bereikt. De orderinvoer wordt gebruikt om nieuwe posities te openen of een bestaande positie te wijzigen. De uitvoeringsprijs van de orderinvoer wordt niet gegarandeerd. Dit order kan tegen een andere prijs worden uitgevoerd, vooral wanneer de markt volatiel of niet liquide is. Er zijn 3 types van orderinvoeren:

11.5.3.1 'Stop/Limiet' - dit is ofwel een 'stop'- of een 'limiet'-order. Het handelsplatform zal automatisch het ordertype vaststellen, overeenkomstig de huidige marktprijs en de gespecificeerde prijs.

11.5.3.2 'OCO' of 'de ene annuleert de andere' —is een combinatie van twee orderinvoeren waarbij de uitvoering van een van beide de andere automatisch annuleert.

11.5.3.3 'Als/Dan' - is een combinatie van een orderinvoer, genaamd 'Als-order' en een of twee gekoppelde orders genaamd 'Dan-orders'. De uitvoering van het 'Als-order' activeert de 'Dan-orders'. In het geval er een prijskloof is en de uitvoeringsprijs van het 'Als-order' buiten de prijsgrenzen van de 'Dan-orders' valt, dan zal het 'Als/Dan'-order door het platform geannuleerd worden.

12. Geld van klant.

12.1 Geld dat wij voor u houden, zal worden gehouden als klantengeld in overeenstemming met de FCA-regels inzake klantengeld. Wij kunnen geld, dat voor wordt gehouden of van u is ontvangen, aan een derde partij (zoals een beurshandelaar of tussenhandelaar, over-the-counter tegenpartij of afwikkelende instantie) doorgeven om te beheren of te controleren om een transactie via of met die persoon tot stand te brengen of om te voldoen aan uw verplichting om onderpand te verstrekken (bijvoorbeeld een margevereiste) met betrekking tot een transactie. Als een dergelijke persoon zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, zal het toepasselijke wettelijke en regelgevende regime verschillen van dat van het Verenigd Koninkrijk, en als een dergelijke persoon faalt, kan uw geld anders worden behandeld dan de positie die van toepassing zou zijn als uw klantengeld in het Verenigd Koninkrijk was gebleven.

12.2. Wij zullen geen rente betalen over het geld dat we voor u houden (behalve de renteswaps die worden beschreven in artikel 13.4).

12.3. U stemt ermee in dat we uw accountsaldo na een periode van 6 jaar van de bankrekening van de klant kunnen vrijgeven, aangezien er gedurende deze periode geen beweging op uw account is en u uw saldo, 28 dagen na onze kennisgeving van onze intentie om dit te doen, niet hebt opgeëist. In dit geval zullen we bestanden maken en bijhouden van uw saldo dat vrijgegeven is van de bankrekening van de klant. We verbinden ons er ook toe om een geldige vordering tegen uw vrijgegeven saldo goed te maken.

13. Kosten.

13.1. U dient onze kosten en/of commissies te betalen, waarvan de gegevens zijn uiteengezet in de tabel met voorwaarden en commissies en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door een schriftelijke kennisgeving van ons aan u. Kosten zullen geregistreerd en aangegeven worden op bevestigingen en maandelijkse overzichten.

13.2. De tabel met voorwaarden en commissies beschrijft gegevens van regelingen die de betaling of ontvangst door ons inhouden van enige vergoeding of niet geldelijke uitkering aan of van een andere persoon dan u in verband met de services die door ons onder deze overeenkomst worden geleverd. Verdere gegevens van de regelingen zullen aan u zo snel als praktisch mogelijk worden bekendgemaakt na schriftelijke kennisgeving aan ons met het verzoek om deze openbaar te maken.

13.3. U bent verantwoordelijk voor de betaling van commissies, overdrachtkosten, registratierechten, belastingen, heffingen en andere fiscale verplichtingen en alle andere aansprakelijkheden en kosten die op de juiste manier door ons zijn betaald of gemaakt onder deze overeenkomst. Ons beleid is om de kosten die door onze agenten worden aangerekend voor het storten van gelden, door te rekenen aan de klanten. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor het opnemen van geld van uw account.

13.4. Voor elke dag dat u een open positie hebt, moet u een interestswap betalen of ontvangen zoals vermeld in de tabel met voorwaarden en commissies.

13.5. Alle door u verschuldigde kosten en uitgaven worden van uw rekening afgeschreven en als een rentewissel positief is, wordt deze naar uw rekening overgezet en u begrijpt en aanvaardt dat elke andere verplichting en aansprakelijkheid jegens ons is onderworpen aan een eenzijdige verrekening van uw kant die teruggaat tot het begin van onze contractuele relatie.

14. Rapportering.

14.1. We zullen u een bevestiging sturen met betrekking tot elk order binnen de tijd die wordt vereist door de FCA-regels (normaliter binnen één (1) werkdag van de uitvoering van een order). We zullen een dergelijke bevestiging door middel van elektroniche communicatie sturen, zoals het handelsplatform, of via uw e-mail. Elke werkdag zullen wij u een real-time-verklaring en bevestiging van uw transacties geven via het handelsplatform die u toegang geeft tot uw accountsaldo. We zullen u e-mailen met uw accountverklaring overeenkomstig de FCA-voorwaarden. Prestatiemeting mag niet worden uitgevoerd anders dan door een special regeling. De verklaring dient gegevens te bevatten over de inhoud en waarde van uw account en openstaande posities en alle andere informatie die van tijd to tijd door ons wordt afgesproken of die volgens de FCA-regels moet worden bekendgemaakt.

14.2. U dient de afschriften te controleren die u van ons ontvangt. Elke bevestiging, accountafschrift of elk getuigschrift dat door ons wordt verstrekt met betrekking tot een transactie of andere zaak is voor u beslissend en bindend tenzij er door ons een schriftelijk bezwaar is ontvangen binnen één werkdag na de huidige of geachte afleveringsdatum.

14.3. Wanneer we door de toepasselijke wetten verplicht zijn om transacties met u aan te geven bij de FCA of elders, moet u ons voorzien van uw nationaal verzekeringsnummer (burgerservicenummer in Nederland) of andere gelijkwaardige informatie, want we moeten misschien uw nationale klantidentificatiecode bepalen, voordat u orders kan plaatsen op ons handelsplatform.

15. Handelen met CFD's op valutaparen en cryprovaluta'ss.

Het contract voor verschil of CFD is een afgeleid finacieel instrument gecreëerd op basis van een aandeel, een aandeelindex, een cryptovaluta, een toekomstcontract of een ander finacieel instrument (basisinstrument). De CFD's zijn gecreëerd om het voor u mogelijk te maken te speculeren met een aandeelprijs, een aandeelindex, een cryptovaluta, een toekomstcontract of andere financiële instrumenten zonder het basisinstrument fysiek te kopen.

15.1. De prijs van een valutapaar toont de wisselkoers waartegen de twee valuta's verhandeld zijn. Aankoop van een valutapaar betekent de aankoop van de eerste valuta van het paar en de verkoop van de tweede. Verkoop van een valutapaar betekent de verkoop van de eerste valuta van het paar en de aankoop van de tweede. Transacties van valutaparen omvatten niet de feitelijke levering van de valuta. Ze worden enkel voor speculatieve redenen verhandeld.

15.2. U erkent en gaat akkoord dat de prijzen van de valutaparen door het handelsplatform aangegeven worden en minimale verschillen kunnen vertonen met de aangeboden prijzen door andere investeringstussenpersonen.

15.3. Verliezen en winsten gegenereerd door het handelen met valutaparen zijn altijd met de tweede valuta van het paar. Bijvoorbeeld: als u handelt in EUR/USD, zult u winsten maken of verliezen lijden in Amerikaanse dollars.

15.4. Alle transacties met valutaparen zullen afgesloten worden in overeenstemming met artikel 11, door middel van communicatiemethoden gespecificeerd in artikel 10.

15.5. Wij kunnen, naar ons eigen goeddunken, verboden prijszones bepalen waarin u geen lopende orders kunt plaatsen. Meestal zijn het prijzen die te dicht bij of te ver van de marktprijs van een instrument liggen.

16. Handelen met CFD's op aandelen en aandeelindexen.

16.1. Het contract voor verschillen in aandelen en aandeelindexen laat u toe te speculeren met de prijs van de respectieve aandelen of aandeelindex zonder het instrument fysiek te moeten kopen of verkopen. CFD’s kopen op een aandeel maakt u geen aandeelhouder in het betreffende bedrijf. U zult geen stemrecht of liquidatierechten hebben.

16.2. Wanneer gehandeld wordt met CFD's, gaan u en wij expliciet akkoord met de navolgende voorwaarden:

16.2.1. geen van ons zal het aangekochte basisinstrument van CFD fysiek bezitten; en

16.2.2. geen van ons zal verplicht zijn het betreffende basisinstrument verhandeld als CFD te kopen, verkopen of te leveren.

16.3. Prijzen, intresten en commissies

16.3.1. De prijs van de CFD verandert op intra-day-basis en is bijna gelijk aan de wisselkoers van het respectieve basisinstrument (zijnde een aandeel, aandeelindex of toekomstcontract).

16.3.2. Om met CFD’s te handelen, moet u voldoende vrij geld op uw account hebben volgens de tabel met voorwaarden en commissies. De voorwaarden van de artikelen 9.2 en 9.4 zijn van toepassing op alle open posities.

16.3.3. Wanneer u een lange positie hebt geopend, zult u rente van uw account moeten betalen voor elke dag dat deze positie open staat, overeenkomstig de tabel met voorwaarden en commissies.

16.3.4. Wanneer u een korte positie hebt geopend, wordt uw rekening gecrediteerd met rente voor elke dag dat deze positie open staat, overeenkomstig de tabel met voorwaarden en commissies.

16.3.5. Uw account wordt belast met de kosten voor de uitvoering van elke transactie met CFD’s, overeenkomstig de tabel met voorwaarden en commissies.

16.3.6. Betaling van dividenden op aandelen die de basis vormen voor een CFD:

  1. in het geval u een lange CFD-positie hebt, gaat u ermee akkoord om 100% van het nettodividend op uw account te ontvangen. De betaling van dividenden zal enkel uitgevoerd worden op de datum die bepaald werd door de uitgever;
  2. in het geval u een korte CFD-positie hebt, betaalt u van uw account 100% van het te betalen bruto dividend.

16.4. Als een bedrijf zijn aandelen splitst of terugsplitst of rechten uitgeeft of onderhavig is aan enige andere zakelijke actie, wordt u op de hoogte gebracht en gaat u ermee akkoord dat de hoeveelheid en de prijs van de CFD’s in uw positie mogelijk worden verhoogd of verlaagd.

16.5. Als een bedrijf failliet gaat of geschrapt wordt van de respectievelijke effectenbeurs, zult u geïnformeerd worden dat uw posities in CFD's van dit bedrijf gesloten zullen worden, en u gaat akkoord met de slotkoersen.

16.6. Wij behouden ons het recht voor om contant geld of andere aanpassingen aan te brengen met betrekking tot bewegingen in een onderliggende index als gevolg van dividenden of andere zakelijke acties, voor zover wij van mening zijn dat dergelijke aanpassingen eerlijk en redelijk zijn. Bepaalde gevallen worden hieronder genoemd (de lijst is niet compleet):

16.6.1 een aankondiging dat een bepaalde voorraad zal worden verwijderd of toegevoegd aan de index;

16.6.2 een wijziging in de berekeningsmethode van een index;

16.6.3 een aandeel binnen de index betaalt dividenden.

16.7. Naar ons goeddunken kunnen we de koers van het onderpand voor elk instrument wijzigen en kan er extra geld van u worden gevraagd.

17. Handelen met CFD's op toekomstcontracten.

17.1. Artikelen 16.2 tot 16.3.5 zullen van toepassing zijn op handelen met CFD's in toekomstcontracten.

17.2. Met elk toekomstcontract wordt voor een specifieke tijdsperiode gehandeld. De vervaldatum wordt vermeld in de naam van de toekomstcontracten (bijvoorbeeld olie-19jul13).

17.3. U gaat akkoord dat uw posities op de vervaldatum van de overeenkomstige toekomstcontracten automatisch gesloten zullen worden.

17.4. U gaat akkoord met de prijzen waartegen uw posities op de vervaldatum van de respectievelijke toekomstcontracten gesloten zullen worden.

17.5. U gaat ermee akkoord dat de standaard instelling van de Automatische Rollover-functie 'Aan' staat. De klant kan die instelling op elk moment wijzigen.

18. Handelen in goud en zilver met CFD's..

18.1. Handelen met CFD's in goud en zilver is gebaseerd op spotprijzen en omvat niet de werkelijke levering van de hoeveelheden die gekocht of verkocht werden.

18.2. Wanneer met CFD's in goud en zilver gehandeld wordt, toont de prijs van het kostbare metaal de proportie waarin het tegen de valuta's verhandeld wordt.

18.3. U erkent dat de prijzen van CFD's in goud en zilver via het handelsplatform aangegeven worden en kunnen afwijken van de minimumprijzen van andere investeringstussenpersonen.

18.4. Handelen in CFD's in goud en zilver worden afgesloten op de wijze die gespecificeerd is in artikel 11, door middel van de communicatiemethoden gespecificeerd in artikel 10 hierboven.

18.5. We mogen, naar onze volledige discretie, verboden prijszones vaststellen waarin u geen hangende orders kunt plaasten. Meestal zijn het prijzen die te dicht bij of te ver van de marktprijs van een instrument liggen.

19. Aanvang, duur en beëindiging.

19.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop u deze voorwaarden via onze website accepteert of anderszins uw goedkeuring aan ons schriftelijk mededeelt (inclusief e-mail). Deze overeenkomst zal doorgaan tot beëindiging in overeenstemming met artikel 6.3 en 19.2.

19.2. Ieder van ons mag deze overeenkomst beëindigen:

19.2.1. met schriftelijke toestemming van ons beiden; of

19.2.2. door een van beide partijen de andere veertien (14) dagen van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen, en u erkent dat wanneer u open posities hebt, wij het recht hebben om deze te sluiten.

19.3. Gelijk wie van ons mag alle of elk onderdeel van deze overeenkomst onmiddellijk via schriftelijke kennisgeving beëindigen als:

19.3.1. u tekort schiet in uw verplichtingen onder deze overeenkomst;

19.3.2. er gebeurtenissen zijn zoals beschreven in artikel 25 'overmacht';

19.3.3. we vermoeden dat u betrokken bent bij kredietkaartfraude, witwassen van geld, financiering van terrorisme en/of relevant crimineel gedrag.

19.4. We behouden ons het recht voor om alle of enkele delen van de services te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving indien we marktmisbruik vermoeden. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om uitvoering van uw orders of instructies te weigeren en al uw handelstransacties ongeldig te verklaren, zelfs als ze al door ons zijn bevestigd. In dat geval behouden wij het recht voor om de bedragen die u als resultaat van zulke transacties in uw account hebt ontvangen, niet uit te betalen. In de bovengenoemde gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u geleden heeft.

20. Uw bevestigingen.

20.1. U garandeert, verklaart en belooft dat:

20.1.1. alle informatie die u aan ons verstrekt volledig, juist, en nauwkeurig is en niet misleidend is in enig materieel opzicht;

20.1.2. u deze overeenkomst aangaat als opdrachtgever en niet als de agent of vertegenwoordiger van iemand anders;

20.1.3. u bent niet onderworpen aan enige wettelijke handicap met betrekking tot en u bent niet onderworpen aan enige wet of regelgeving die uw uitvoering van de overeenkomst verhindert en u bent geen uitvoerend werknemer, manager, bestuurder, lid van de raad van bestuur of dergelijk van een gereguleerde markt en/of een bedrijf waarvan aandelen op een dergelijke gereglementeerde markt worden verhandeld;

20.1.4. u alle noodzakelijke toestemmingen verkregen heeft en bevoegd bent om deze overeenkomst af te sluiten;

20.1.5. u alle wetten en regelgeving naleeft die op u van toepassing zijn, waaronder, maar niet uitsluitend, lokale financiële regels en lokale belastingwetten; en

20.1.6. u mag op geen enkele andere manier handelen dan in de normale gang van zaken, of trachten de relevante financiële markt en/of het handelsplatform te manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot het aangaan van transacties die in aanmerking komen als:

20.1.6.1. Marktmisbruik (zoals handelen met voorkennis of misbruik maken van vertrouwelijke informatie) of elke vergelijkbare praktijk die als marktmisbruik gekwalificeerd kan worden;

20.1.6.2. Scalperen;

20.1.6.3. Handelen in overleg met een derde partij of een soortgelijke beledigende of manipulerende manier om het handelsplatform te gebruikem;

20.1.6.4. Platformmisbruik, prijsmanipulatie, tijdmanipulatie of vergelijkbare praktijken.

20.2. Schending van één van de afspraken die gemaakt zijn onder paragraaf 20.1 zal beschouwd worden als materiële schending van deze overeenkomst en zal ons het recht geven om iedere order die in strijd met clausule 20.1 gemaakt is, te annuleren en nietig te beschouwen, uw account te sluiten en de overeenkomst te beëindigen. In zo'n geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, winstderving en alle andere reële of voorwaardelijke verplichtingen die u hebt opgelopen.

20.3. U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke materiële wijziging van de informatie die u ons in uw origineel aanmeldingsformulier hebt verstrekt, zoals wijzigingen van uw contactgegevens of elke nadelige kwesties of wijzigingen gerelateerd aan uw financiële status.

21. Risicowaarschuwingen.

21.1. Alvorens te handelen in CFD's, moet u zich ervan verzekeren dat u een volledig inzicht in de betrokken risico's hebt. CFD's zijn complexe instrumenten en zijn onderhevig aan een hoog risico om snel geld te verliezen door de hefboomwerking. We zijn door de wet verplicht om particuliere klanten in te lichten over het percentage van Particuliere Klanten die geld hebben verloren door met onze CFD's te handelen gedurende de afgelopen 12 maanden. Deze publicatie wordt beschikbaar gemaakt op onze website: www.trading212.com. U kunt hiervan gebruik maken wanneer u begrijpt hoe CFD's functioneren en of u het hoog risico van geld verliezen, wenst aan te gaan. Door deze overeenkomst te sluiten, gaat u akkoord dat we u een beschrijving van enkele risico's mogen verstrekken die deel uitmaken van handelen met CFD's op onze website en in de risicokennisgeving.

21.2. Indien u geen internettoegang heeft en geen toegang tot de website heeft, stel dan de klantendienst op de hoogte. Op verzoek zullen we u een papieren versie van de documenten verstrekken die een beschrijving van sommige risico's met betrekking tot handelen met CFD's bevat.

21.3. Het handelen met CFD's is wellicht niet geschikt voor alle investeerders wegens het hoge risico en het complexe karakter. U kunt alles of bijna al uw oorspronkelijke betalingen verliezen en het kan nodig zijn om extra betalingen te verrichten. U zult voor uw eigen handelsbesluiten verantwoordelijk zijn. Als u twijfelt, dient u onafhankelijk advies te vragen.

21.4 Handelen in CFD's is gebaseerd op prijsschommelingen (stijgingen en dalingen) van de onderliggende instrumenten. U wordt daardoor blootgesteld aan vergelijkbare maar vergrote risico's om de onderliggende instrumenten te behouden. De waarde van de onderliggende instrumenten kunnen op en neer gaan. Door het gebruik van hefboomeffect draagt CFD-handel een hoger risico dan gewone aandelen en is mogelijk niet voor iedereen geschikt.

De handel die u uitvoert op ons handelsplatform wordt niet uitgevoerd op een beurs of een markt en wordt niet gecleard in een centraal clearinghouse. De CFD-transacties zijn contracten met ons als uw tegenpartij.

22. Belangenconflicten en openbaarmakingen.

22.1. We zijn verplicht, in overeenstemming met de FCA-regelgevingen, om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om belangenconflicten tussen onszelf en onze klanten, of tussen onze klant en anderen te identificeren, die ontstaan door de dienstverlening van onze beleggingsservice. We zullen u ons beleid inzake belangenconflicten samen met de klantovereenkomst verstrekken. Ons beleid ten aanzien van belagenconflicten geeft de soorten feitelijke of potentiële belangenconflicten aan die van invloed zijn of kunnen zijn op onze service onder deze overeenkomst en geeft details over hoe deze worden beheerd.

22.2. U moet ons zo snel mogelijk laten weten dat er een potentieel conflict is die onze serviceverlening aangaat, wanneer u zich daarvan bewust bent of wordt.

22.3. Wij kunnen, zonder voorafgaande verwijzing naar u, transacties aanbevelen of services verlenen in omstandigheden waarin we direct of indirect een materieel belang of een relatie van welke aard dan ook hebben met een andere partij, wat een potentieel conflict met onze plicht jegens u kan inhouden. Wij handhaven organisatorische en administratieve regelingen om alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een belangenconflict een materieel risico van schade aan uw belangen vormt of doet ontstaan.

22.4. Behoudens de FCA-regels, zijn wij niet aansprakelijk voor uw rekening voor enige winst, commissie, vergoeding gemaakt of ontvangen van of vanwege dergelijke transacties of verbonden transacties, en onze vergoedingen zullen niet worden verminderd, tenzij anders is bepaald.

23. Vertrouwelijkheid.

23.1. Beide partijen zullen alle persoonlijke, zakelijke, financiële en andere vertrouwelijke informatie die van de andere partij wordt verkregen als gevolg van het verlenen van de services aan u, vertrouwen en zullen alle redelijke inspanningen doen om te voorkomen dat dergelijke informatie openbaar wordt gemaakt, met inachtneming van het artikel 23.1.1.

23.1.1. We kunnen in de volgende omstandigheden informatie over u vrijgeven:

23.1.2. aan elke autoriteit die wettelijk recht heeft op uw informatie (met inbegrip van elke wetshandhavingsautoriteit of belastingdienst);

23.1.3. waar wij verplicht zijn om informatie vrij te geven volgens een rechterlijk bevel of een vergelijkbaar proces;

23.1.4. waar wij op een andere manier vereist of door de wet toegestaan zijn tot openbaarmaking; of

23.1.5. waar noodzakelijk om u de services te kunnen bieden.

24. Klantenonderzoeksprocedures en gegevensbescherming.

24.1. We zijn verplicht de identiteit van onze klanten te identificeren en te controleren en, in bepaalde omstandigheden, die van andere personen zoals directeuren of begunstigde eigenaren, in overeenstemming met de regelgeving op het witwassen van geld 2017, en die informatie bijgewerkt houden. Wij hebben een risicogebaseerde aanpak van dit proces gevolgd, waarvoor het verwerven van onder andere gedocumenteerd bewijs van uw naam, geboortedatum en adres wellicht nodig zal zijn. U zult akkoord gaan dat we controles kunnen uitvoeren met online elektronische verificatiesystemen of andere databanken, zoals we kunnen beslissen. U gaat ermee akkoord dat we, met inbegrip van de toepasselijke wetgeving, aanvullende online elektronische verificatietools mogen gebruiken die onder meer om meer details, documenten, foto- en videobewijs van u kunnen vragen. Als u uw identiteit niet afdoende kunt bewijzen, zult u mogelijk niet in staat zijn om bij ons een account te openen of zult u uw bestaande account moeten sluiten. We rapporteren aan de officiële instanties mogelijk ook alle informatie die ons bekend wordt, die geld witwassen of terroristische financiering mogelijk maakt. Het kan ons verboden worden om u te laten weten dat we een rapport moeten maken, of zelfs om te bevestigen of ontkennen dat er een rapport is gemaakt. Als we een rapport sturen aan het nationale misdaadagentschap of een vergelijkbare autoriteit, kan het ons verboden worden om onze dienstverlening aan u voort te zetten, terwijl de autoriteiten hun eigen onderzoek uitvoeren; en het kan ons bevolen worden om alle dienstverlening helemaal te stoppen. Onder die omstandigheden zullen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor enig verlies of hinder.

24.2. We zullen persoonlijke gegevens over u verkrijgen en houden (en andere personen zoals directeurs of begunstigde eigenaren) in overeenstemming met de relevante gegevensbescherming en anti-witwaswetgeving. Door ons te instrueren de services aan u te leveren, stemt u ermee in (zowel tijdens de markturen als daarna) om ons en onze zorgvuldig gekozen leveranciers, adviseurs en onderaannemers in staat te stellen deze gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan onze rapportage- en klantverificatievereisten, om onze diensten te controleren, te ontwikkelen en verbetereren, inclusief de IT-systemen die worden gebruikt in verband met het aanbieden van dergelijke diensten.

24.3. We zullen niet aansprakelijk zijn voor ontstane verliezen, schades of vertragingen door naleving van wettelijke of reglementaire vereisten.

24.4. Als u hiervoor toestemming geeft, kunnen we dergelijke informatie ook gebruiken voor marketing naar u toe en voor zorgvuldig geselecteerde derde partijen die hun producten en diensten promoten naar u toe, wanneer we denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben. U kunt ons op eender welk moment schriftelijk op de hoogte stellen als u niet wilt dat we zulke informatie gebruiken of delen voor alle of sommige van deze marketingdoeleinden.

24.5. U heeft recht op toegang, onder de gegevensbeschermingswetgeving, tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U kan een kosteloze kopie verkrijgen van zulke informatie die we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren.

24.6. U gaat ermee akkoord dat wij of onze agenten die namens ons optreden, een dergelijke kredietreferentie, identiteit, witwassen van geld, nalevingsgerichte rapportage en fraudepreventie of andere controles kunnen uitvoeren met behulp van online of andere databanken, inclusief het controleren van de bronnen van fondsen of uw vermogen, zoals we kunnen beslissen. Deze agentschappen kunnen een dossier van die zoekopdracht bewaren.

25. Gevallen van overmacht.

Hoewel we proberen op tijd te voldoen aan onze verplichtingen, hebben we geen aansprakelijkheid op welke manier dan ook voor het in gebreke blijven van onze verplichtingen door een reden of gebeurtenis die redelijkerwijze buiten onze controle valt, inclusief maar niet beperkt tot communicatie, systeem- of computerstoring, het in gebreke blijven van de markt, suspensie, falen of sluiten, of het opleggen of de verandering (inclusief een verandering van interpretatie) van elke wet of regerings- of reguleringseis en we zullen niet aansprakelijk zijn voor het verlies dat u als gevolg hiervan lijdt. Als toevoeging op -en niet tegenstaande- al wat hierboven is vermeld, zal de definitie van force majeure omvatten, maar niet beperkt worden tot: een superieure kracht, een gebeurtenis die natuurrampen omsluit (zoals aardbevingen of tsunami's, enz.), bepaalde menselijke handelingen van ontwrichtende en onverwachte aard, industriële acties, epidemieën, pandemieën, handelingen van overheidsinstanties, of werkonderbrekingen, alle materiële veranderingen in economische omstandigheden of iedere andere mogelijke gebeurtenis, die de redelijke controle overstijgt en waarvan de effecten met redelijke maatregelen niet vermeden zouden kunnen worden.

Force majeure omvat al het volgende: de schorsing of het falen van een financieel instrument, al dan niet onderliggend, de schorsing of sluiting van markten, beurzen, nationalisatie en/of overheidsbeslaglegging, het falen van één van onze leveranciers, en indien van toepassing onze tussenhandelaar, agent of opdrachtgever, dealer of welke bewaarder, onderbewaarder, clearing house of regelgevende of zelfregulerende organisatie dan ook, om welke reden dan ook, om haar verplichtingen na te komen. In een dergelijk geval zullen we proberen om redelijke maatregelen te nemen om het effect van het genoemde evenement te verzachten om onze activiteiten voort te zetten en u diensten te blijven verlenen en waarbij we daarom enkele van de (handels)voorwaarden kunnen wijzigen zoals afgesproken in deze overeenkomst.

26. Contact.

26.1. Als u om welke reden dan ook contact met ons moet opnemen in verband met deze overeenkomt, kunt u dit doen:

26.1.1. per post: Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN;

26.1.2. per telefoon: +44 203 769 98 97;

26.1.3. met de chatknop op de website en op het handelsplatform;

26.1.4. per e-mail: info@trading212.com.

26.2. We kunnen contact met u opnemen en u kennisgevingen doen toekomen in verband met deze overeenkomst per post, telefoon, fax of langs elektronische weg met behulp van het laastste adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres dat u hebt opgegeven. Informeer ons onmiddellijk over elke wijziging van uw contactgegevens.

27. Wijziging.

27.1. We kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst om één van de volgende redenen wijzigen:

27.1.1. waar we er redelijkerwijs van uitgaan dat:

27.1.1.1. de wijziging de voorwaarden voor u begrijpelijker of redelijker zou maken; of

27.1.1.2. de wijziging niet in uw nadeel zou zijn; of

27.1.2. om de verbetering van de services, de introductie van een nieuwe service of de vervanging van een service door een nieuwe te dekken; of

27.1.3. om ons in staat te stellen redelijke wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we de services aan u leveren als gevolg van wijzigingen in het financiële systeem, de technologie of de systemen die we gebruiken om ons bedrijf te beheren; of

27.1.4. als resultaat van een vereiste uit hoofde van de toepasbare wet en regelgeving.

27.2. Indien we een wijziging doorvoeren in overeenstemming met dit artikel 27, zullen we u altijd ten minste 14 dagen vooraf op schriftelijk wijze op de hoogte brengen, behalve zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.

28. Klachten.

28.1. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van enige klachten door middel van de gegevens die in artikel 26 beschreven zijn. We hebben een schriftelijk intern klachtenbehandelingsbeleid op onze website, zoals vereist door de FCA-regelgevingen.

28.2. Als u niet tevreden bent met de dienstverlening die u van ons ontvangt of als we er niet in geslaagd zijn om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen, kunt u het recht hebben om de zaak door te verwijzen naar de financiële ombudsdienst (die consumenten een gratis, onafhankelijke dienst biedt voor het oplossen van geschillen met beleggingsondernemingen) via de website: www.financial-ombudsman.org.uk, telefoon: 0300 123 9 123 or 0800 023 4567, e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk of schriftelijk: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

28.3. In het geval dat we niet aan onze verplichtingen naar u toe kunnen voldoen, hebt u het recht om compensatie te zoeken bij het Compensatieschema Financiële Diensten (de 'FSCS') in verband met de services. Dit hangt af van het soort bedrijf en de omstandigheden van de vordering. Vanaf de datum van deze overeenkomst is compensatie beperkt tot 100% van de eerste 50.000 £. Verdere informatie over compensatieregelingen zijn beschikbaar op het Compensatieschema Financiële Diensten via de website: www.fscs.org.uk, telefoon: 0800 678 1100 or 020 7741 4100 of schriftelijk: Compensatieschema Financiële Diensten, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

29. Algemene bepalingen.

29.1. De communicatie tussen u en ons zal in het Engels geschieden tijdens de duur van deze overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst kan in verschillende talen vertaald worden. Als er tegenstrijdigheden voorkomen in de verschillende taalversies, heeft de Engelse taalversie voorrang.

29.2. Door het tekenen van deze overeenkomst bent u verplicht ons tijdig wijzigingen door te geven in de informatie die u ons verschaft heeft.

29.3. Deze overeenkomst zal alle voorgaande geschreven overeenkomsten, die door u en ons zijn aangegaan in verband met de levering van services, vervangen. Dit zal geen rechten of plichten aantasten die u of wij mogelijk hebben, aangaande voorgaande zakelijke voorwaarden in relatie tot deze diensten.

29.4. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van deze overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig, of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht te zijn verwijderd, voor zover vereist, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst worden niet beïnvloed.

29.5. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling van deze overeenkomt geldig, afdwingbaar en legaal zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze bepalingen zodanig te wijzigen dat ze, zoals gewijzigd, legaal, geldig en afdwingbaar zijn en, voor zover mogelijk, voldoen aan de oorspronkelijke commerciële intentie van de partijen.

29.6. Geen van ons zal al onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen, overhevelen, in rekening brengen, hypothekeren, uitbesteden of op enige andere manier verhandelen.

29.7. In geen geval zal enige vertraging, verzuim of omissie (geheel of gedeeltelijk) bij het afdwingen, uitoefenen of nastreven van een recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel, verleend door of voortvoeiend uit deze overeenkomst of uit hoofde van de wet, geacht worden te zijn of te worden geïnterpreteerd als vrijstelling van dat of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel met betrekking tot de omstandigheden in kwestie, of zodanig werken dat de noodzaak van dat, of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel, wordt verhinderd in een andere instantie op elk willekeurig tijdstip of tijden daarna.

29.8. Niets in deze overeenkomst (of enige van de hierin overwogen regelingen) wordt geacht een partnerschap tussen u en ons tot stand te brengen.

29.9. Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft geen rechten uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst.

29.10. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen