CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Risicowaarschuwing
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.

OVEREENKOMST VOOR KLANTEN VAN TRADING 212

Deze overeenkomst vormt een contract tussen

1) U als klant van onze diensten onder deze klantovereenkomst (hierna te noemen als „U“, „Uw“ of „Klant“)
en
22) Trading 212 Ltd., een erkend beleggingsonderneming, ondernemingsnummer 201659500, met statutaire zetel te Litex Tower, 10e verd., 3 Lachezar Stanchev str., Sofia, Bulgarije, gezamenlijk vertegenwoordigd door de managers Verka Georgieva Ilieva en Constantin Vassilev Vassilev, (hierna te noemen als „Trading 212“, „Wij“, „Ons“ of „Onze“)
hierna gezamenlijk te noemen als "de Partijen".

Deze overeenkomst wordt aangegaan op grond van de licentie van de beleggingsonderneming, die door de Bulgaarse financiële supervisiecommissie aan Trading 212 is verleend (Registratienummer RG-03-0237).

1. BELANGRIJKSTE TERMEN

De volgende voorwaarden hebben de hieronder uiteengezette betekenis, tenzij de context duidelijk anders aangeeft:

Overeenkomst“ betekend de huidige Trading 212 Klantenovereenkomst, samen met de Algemene Voorwaarden, het beleid voor klantenorders, het beleid inzake klantcategorisering, de gebruiksvoorwaarden, de aankondiging van risico openbaarmaking, het privacybeleid en de voorwaarden en commissietabel van Trading 212, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Rekening“ betekend een bij ons geopende rekening op uw naam die door u wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het handelsplatform en om te handelen met een contract voor verschil op de prijs van valutaparen, aandelen, indexen, futures, cryptovaluta's en handelswaar. Alle vermeldingen op de rekening, worden alleen gedaan bij de uitvoering van het toepassingsgebied van deze overeenkomst;

Automatische Rollover“ is een instelling die toepasbaar is op Futures waar, als het geactiveerd wordt, het instrument automatisch het contract vernieuwd op de vervaldatum onder dezelfde voorwaarden die van toepassing waren in het vorig contract. De klant zal ingelicht worden over de vernieuwing en zal de mogelijkheid hebben om de instelling op elk moment te wijzigen;

Cryptovaluta“ betekend elke digitale virtuele valuta die wordt gebruikt als een onderliggend instrument waarop het contract voor het verschil is gebaseerd;

Contract for Difference (Contract voor verschil)“, of met afkorting "CFD", heeft de betekenis zoals uiteen wordt gezet in Artikel 10.1 van deze overeenkomst;

In aanmerking komende tegenpartij“ betekent in aanmerking komende tegenpartij zoals gedefinieerd in de FSC-regels;

Financieel instrument“ betekend een financieel instrument zoals vermeld in de Bulgaarse markten in financiële instrumentenakte, welke opsomming onder andere de CFD omvat;

Vrije bedragen” betekend al uw tegoeden die niet geblokkeerd zijn als waarborg voor de open posities en voor de posities om verliezen te beperken (Stop-verlies-orders/Stop Loss Orders). De vrije bedragen kunnen worden opgenomen of belegd;

Futures“ betekend een CFD gebaseerd op een beurs verhandelde futures-contract. Elk futures-contract eindigt op een bepaalde vervaldatum.

Index“ betekend een CFD, gebaseerd op een beursindex en "Indexen" moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd;

Renteswap” betekend een rentebetaling die ofwel door u wordt betaald, of ontvangen voor het 's nachts openhouden van posities.

Lange positie“ betekend een door u aangekocht financieel instrument;

Markturen“ betekend de aantal uren van handelen op de financiële markten zoals aangegeven op de website www.trading212.com. Tijdens deze markturen heeft u het recht om orders voor uitvoering te plaatsen voor die financiële instrumenten, waarvan de beurzen open zijn voor verhandeling;

Kennelijke fout“ betekend een kennelijke fout in de koersen van de financiële instrumenten die aanzienlijk afwijken van de geldende marktprijs en die als gevolg van een systeem- of technische fout is ontstaan.

Minimale storting“ betekend het minimale bedrag dat door u dient te worden gestort volgens de Tabel van voorwaarden en commissies;

Minimumorder“ betekend het minimumaantal eenheden van elk financieel instrument waarvoor wij offertes geven. Het minimale aantal voor aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt aangegeven op de website www.trading212.com;

Marge” heeft de betekenis zoals in Artikel 5.1 van deze overeenkomst wordt aangegeven;

Order“ betekend een instructie om te kopen of te verkopen, zoals door u via uw rekening op de handelsplatform geplaatst (zoals hieronder gedefinieerd);

Professionele Klant“ betekent professionele klant zoals gedefinieerd in de FSC-regels;

Beperkte prijszones“ betekend tijdzones die wij niet zullen toestaan dat u daar handel in bedrijft;

Particuliere Klant“ betekent particuliere klant zoals gedefinieerd in de FSC-regels;

Scalping” betekent een soort handel waarbij het openen en sluiten van een positie binnen vijf minuten of minder wordt uitgevoerd;

Diensten“ betekent de diensten die wij verlenen voor het verhandelen van CFD's zoals gespecificeerd in artikel 3;

Korte positie” betekend een door u verkocht financieel instrument;

Aandeel“ – betekent het elektronische handelsplatform op onze website.

Website“ betekent de website op www.trading212.com, www.trader.bgof enige andere website die door Trading 212 wordt beheerd, waartoe de klant toegang heeft.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST

2.1. U wijst ons hierbij toe en wij verbinden ons ertoe om op uw risico en kosten, orders voor transacties met CDF‘s via het handelsplatform te ontvangen en uit te voeren.

2.2. De algemene voorwaarden, het beleid voor klantenorders, het beleid inzake klantcategorisering, de gebruiksvoorwaarden, de aankondiging van risico openbaarmaking, het privacybeleid en de voorwaarden en commissietabel van Trading 212, beschikbaar op de website zoals gewijzigd van tijd tot tijd, zijn een integraal en onlosmakelijk deel van deze overeenkomst. Wij zullen op een zichtbare plaats op de website alle wijzigingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden en de tabel met voorwaarden en commissies publiceren, evenals informatie over hun goedkeuringsdatum en ingangsdatum. De algemene voorwaarden worden niet later een maand voordat zij van kracht worden, gepubliceerd. De andere documenten die deel uitmaken van deze overeenkomst, worden uiterlijk drie dagen voordat ze van kracht worden, gepubliceerd.

NALEVING VAN DE REGELGEVING

2.3. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving classificeren wij u als niet-professionele (kleinhandel) klant, zodat u over het hoogste niveau van wettelijke bescherming kunt beschikken. Dus, in het geval dat wij niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, heeft u het recht op schadevergoeding uit het beleggerscompensatiefonds, waarvoor wij, zoals vereist in wet, de bijdragen voor al onze klanten betalen.

2.4. De diensten en producten die wij aanbieden zullen niet voor iedereen geschikt zijn. We hebben daarom onze doelmarkt geïdentificeerd en we zouden normaal verwachten dat onze diensten worden gebruikt door individuen voor wie een aantal of alle van de volgende van toepassing zijn: personen die het vermogen hebben om 100% verlies te lijden van alle geïnvesteerde fondsen; personen die een aanvaardbaar niveau van kennis en/of ervaring hebben om de kenmerken van DFD's en risico's in verband met de handel op marge te begrijpen; personen met een zeer hoge risicotolerantie en personen die van plan zijn om de handelsinstrumenten te gebruiken voor kortetermijninvesteringen, speculatieve handel, portefeuillediversificatie of soortgelijke.

2.5. Alle transacties onder deze overeenkomst, die beschikbaar zijn op het handelsplatform zullen met ons, via uw rekening worden afgesloten.

2.6. Elke transactie wordt alleen naar uw goeddunken en op uw orde afgesloten en is geheel voor uw risico en kosten. Wij verstrekken u geen enkel advies en zijn niet aansprakelijk voor uw beleggingsbeslissingen. Handelen met CFD's brengt een hoog financieel risico met zich mee. U kunt al het geld op uw rekening verliezen.

2.7. Wij zijn verplicht om u de wettelijk verplichte informatie en alle andere informatie, die van toepassing zijn op deze overeenkomst te verstrekken. Deze informatie is opgenomen in onze algemene voorwaarden en in ons beleid voor klantenorders.

3. DIENSTEN VERSTREKT DOOR TRADING 212

3.1. De diensten die door ons aan u worden geleverd in overeenstemming met het toepassingsgebied van deze overeenkomst zijn, om orders te ontvangen en uit te voeren voor:

 1. handelen met CFD's op valutaparen; 
 2. handelen met CFD's op aandelen en indexen; 
 3. handelen met CFD's op termijnen en handelswaar;
 4. handelen met CFD's op cryptovaluta's.

3.2. We zullen een account in uw naam openen in de geselecteerde beschikbare valuta. U kan uw account gebruiken om te handelen zodra u ten minste het bedrag, zoals gespecificeerd in de tabel voor voorwaarden en commissies, deponeert in uw account.

3.3. U zult winst maken of een verlies lijden als gevolg van de afgesloten transacties. Alle winsten en verliezen worden onmiddellijk omgerekend in de valuta waarin de rekening is geopend.

3.4. U verklaart hierbij dat u alle orders voor transacties in uw eigen naam en voor eigen rekening en risico plaatst.

3.5. De order wordt alleen geacht door u te zijn geplaatst, zodra wij de ontvangst via het handelsplatform.

3.6. De diensten zijn aan alle limieten of beperkingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst onderworpen en die door de wet, reglement, recht of financiële markt worden vereist. CFD-transacties geven u geen enkel recht, stemrecht, titel of belang in een onderliggend instrument, of geven u het recht om u te verplichten tot het verkrijgen, ontvangen, behouden, leveren, vervreemden of rechtstreeks deelnemen aan enige zakelijke actie van een onderliggend instrument.

4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. U heeft het recht om tijdens de markttijden offertes te ontvangen en orders op het handelsplatform te plaatsen.

4.2. U heeft het recht om bevestigingen voor de uitgevoerde orders te ontvangen, evenals een saldo-overzicht van de rekening.

4.3. Wij zullen de diensten met de nodige zorg en bekwaamheid leveren. U erkent dat wij u geen advies over de verdiensten of geschiktheid verstrekken over de door u aan te gane overeenkomst of van elke order dan ook zullen verstrekken. Wij verstrekken u geen enkel beleggingsadvies en zijn niet aansprakelijk voor uw beleggingsbeslissingen. We kunnen u algemene informatie over grafieken, actuele informatie over de status van een instrument of een markt waar het instrument wordt verhandeld, kalender, nieuws, analyse, trainingsmateriaal (inclusief videotraining), marktsentiment, technische indicatoren, enz. via de handelsplatform verstrekken. U wordt hierbij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht dat dergelijke informatie geen advies is, noch een aanbeveling om transacties te verrichten.

4.3.1. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken de margevereisten, renteswaps, commissies, minimale en maximale handelsbedragen, Beursuren, minimale en maximale aantal eenheden van elk financieel instrument, enz. te wijzigen.

4.3.2. Wij zullen het recht hebben om nieuwe financiële instrumenten en beursuren te introduceren voor de verhandeling op het handelsplatform en naar eigen goeddunken elk financieel instrument op te schorten en/of te verwijderen van het handelsplatform.

4.4. Wij zullen de diensten met de nodige zorg en bekwaamheid aan u leveren, maar wij zullen de prestaties of winstgevendheid van uw beleggingen niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor inkomstenderving, inkomsten of winst die voortvloeien uit uw handelsactiviteit op het handelsplatform.

4.5. U houdt het toezicht op uw openstaande posities en u heeft het risico dat u verliezen lijdt door uw handelsactiviteiten. We geven CFD-cliënten in de kleinhandel bescherming tegen negatieve saldi op hun accounts, maar professionele cliënten en geschikte tegenpartijen kunnen dit niet gebruiken. Tenzij u als cliënt in de kleinhandel wordt beschouwd, behouden we ons het recht voor om een negatief saldo op uw account terug te vorderen op elk moment dat deze overeenkomst van kracht is. U erkent dat als een alleen-uitvoeringscliënt, aan wie we geen advies geven, het aan u staat dat de bewijslast altijd bij u ligt om te bepalen of een transactie geschikt is voor u en dat u uitsluitend afhankelijk bent van uw eigen oordeel bij het beslissen om al dan niet deel te nemen aan een transactie, of bij het beslissen hoe een verlies te voorkomen of winst te behalen.

4.6. Wij zullen u dagelijks een overzicht en een bevestiging van uw transacties verstrekken, evenals het saldo-overzicht van de rekening en een verslag van alle via uw rekening uitgevoerde transacties op het handelsplatform met de inhoud en voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving. U bent verplicht om dagelijks de ontvangen elektronische overzichten te controleren en ons op de hoogte te stellen in geval van enig discrepantie.

4.7. Alle transacties op grond van deze Overeenkomst, die betrekking hebben op instrumenten die op een beurs of andere gereguleerde markt zijn verhandeld, worden uitgevoerd overeenkomstig de voor de desbetreffende markt geldende regels. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van wijzigingen in de handelsvoorwaarden van de betreffende effectenbeurs of valutamarkt.

4.8. Wij aanvaarden geen orders indien: 

 1. de relevante markt gesloten is voor verhandeling; 
 2. u niet genoeg geld heeft op de rekening om de transactie te garanderen; 
 3. er overmachtsgebeurtenissen of technische problemen zijn die de uitvoering van orders verhinderen;

4.9. We kunnen alle of een deel van de op het handelsplatform verleende diensten zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in gevallen waarin: 4.9. We kunnen alle of een deel van de op het handelsplatform verleende diensten zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in gevallen waarin: 

 1. wij vinden dat er overmachtsgebeurtenissen zijn; 
 2. wij vermoeden dat u mogelijk bent betrokken bij het witwassen van geld, kredietkaartfraude en het financieren van terrorisme en/of enig relevant crimineel gedrag; 
 3. wij vermoeden dat u, ten opzichte van ons, een kwaadwillende houding heeft, of er zijn aanwijzingen voor een dergelijke houding; 
 4. wij vermoeden dat u reeds gebruik maakt/gebruik heeft gemaakt van frontrunning en/of voorkennis en/of andere informatie heeft verkregen die door de wet of de relevante marktpraktijken wordt beschermd. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om uw orders of instructies te weigeren en al uw handelstransacties, zonder een reden voor een dergelijke beslissing op te geven, zelfs als deze al door ons zijn bevestigd, ongeldig te verklaren. In dit geval hebben wij het recht om de bedragen, die op uw rekening zijn ontvangen als gevolg van dergelijke transacties, niet te betalen; 
 5. wij detecteren ernstige technische problemen die de normale werking van het handelsplatform verhinderen en/of een kennelijke fout heeft plaatsgevonden;
 6. in de bovengenoemde gevallen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u heeft opgelopen.

4.10. U begrijpt dat er soms sprake kan zijn van technische problemen of storingen met het handelsplatform. In dergelijke gevallen dient u ons onmiddellijk te contacteren en informatie over de prijzen van de financiële instrumenten op te vragen.

4.11. U stemt ermee in dat alle in behandeling zijnde orders ("Stoporders"), uitgevoerd kunnen worden tegen een andere prijs dan de gespecificeerde prijs, wanneer er sprake is van sterke fluctuaties in de prijs van het instrument.

4.12.1. Door de overeenkomst te ondertekenen, wordt u geïnformeerd dat een kennelijke fout kan optreden in de prijzen van bepaalde financiële instrumenten waartoe u via het handelsplatform toegang heeft. Een dergelijke kennelijke fout kan het gevolg zijn van technische fouten of vertragingen bij het verkrijgen van de nodige informatie, waardoor de offerte onjuist zou zijn. Elke verklaring door ons van een kennelijke fout zal te goeder trouw worden gemaakt en gebaseerd zijn op een redelijke beoordeling van alle relevante informatie.

4.12.2. Indien er een kennelijke fout in een specifieke offerte wordt aangetroffen, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd om de order en de relevante gevolgen - in termen van winst of verlies voor u - onmiddellijk te annuleren bij het ontdekken van een dergelijke kennelijke fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade die u oploopt als gevolg van een dergelijke annulering.

4.13.1. Door ondertekening van de overeenkomst, erkent u dat wij met het verstrekken van offertes op bepaalde tijden stoppen, als er tijdelijke technische problemen of omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om transacties op een bepaalde markt uit te voeren en waardoor er dus geen offertes kunnen worden uitgebracht. In dit geval zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die door u is opgelopen.

4.13.2. De bepalingen van de sectie "Specifieke informatie over het uitvoeren van activiteiten via het elektronische handelsplatform" van de algemene voorwaarden zijn van toepassing, mutatis mutandis voor alle andere gevallen van de door u opgelopen schade.

4.14. Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart u dat: 

 1. u bekend bent met de gehele overeenkomst en deze accepteert, inclusief de algemene voorwaarden, het beleid voor klantorders, het beleid voor klantcategorisering en de gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op de website 
 2. u bekent bent met en accepteert de tabel met voorwaarden en commissies van Trading 212, waarin alle kosten voor het uitvoeren van orders vermeld staan; 
 3. u ons alle persoonlijke gegevens zult verstrekken die noodzakelijk zijn voor het sluiten van deze overeenkomst en ons onmiddellijk in kennis stelt in geval van wijziging van dergelijke persoonlijke gegevens.

4.15. U garandeert hierbij, vertegenwoordigt en verbinden zich ertoe dat:

4.15.1. alle informatie die u aan ons verstrekt, volledig is, naar waarheidsgetrouw, accuraat en niet misleidend is voor alle materiële aspecten;

4.15.2. u over de capaciteit beschikt en dat u deze overeenkomst namens uw naam en niet als een agent of vertegenwoordiger van een andere partij aangaat

4.15.3. u niet onderworpen bent aan een wettelijke handicap en u bent niet onderworpen aan enige wet of regelgeving die uw uitvoering van deze overeenkomst verhindert en u bent geen uitvoerend werknemer, manager, bestuurslid van de raad van bestuur of gelijksoortig van een gereglementeerde markt en/of een bedrijf waarvan aandelen op een dergelijke gereglementeerde markt worden verhandeld;

4.15.4. u in overeenstemming bent met alle wetten en voorschriften waaraan u onderworpen bent, inclusief maar niet beperkt tot lokale financiële regelgeving en lokale belastingwetten; en

4.15.5. u op geen enkele andere manier zult handelen dan in de normale gang van zaken en u niet zult trachten de relevante financiële markt en/ of het handelsplatform te manipuleren, inclusief maar niet beperkt door het aangaan van transacties die kunnen kwalificeren als:

4.15.5.1. Marktmisbruik (zoals een handel met voorkennis of een oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke informatie) of soortgelijke praktijken die mogelijk in aanmerking komen als marktmisbruik;

4.15.5.2. Scalping;

4.15.5.3. Handelen in overleg met een derde partij of een soortgelijke beledigende of manipulerende manier om het handelsplatform te gebruiken;

4.15.5.4. Platformmisbruik, prijsmanipulatie, tijdmanipulatie of vergelijkbare praktijken.

4.16. Schending van één van de afspraken die gemaakt zijn onder paragraaf 4.15 zal beschouwd worden als materiële schending van deze overeenkomst en zal ons het recht geven om iedere order die in strijd met clausule 4.15 gemaakt is, te annuleren en nietig te beschouwen, uw account te sluiten en de overeenkomst te beëindigen. In zo'n geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, winstderving en alle andere reële of voorwaardelijke verplichtingen die u hebt opgelopen.

4.17. Waar wij aannemen dat de latentie in het handelsplatform oneerlijk door u wordt geëxploiteerd, kunnen we naar eigen goeddunken alle bestellingen laten vervallen en u alleen de netto fondsen terugstorten na aftrek van eventuele eerdere opnames, en uw rekening sluiten.

4.18. Dergelijke handel wordt erkend door een grote hoeveelheid transacties die binnen een ongewoon korte periode worden geopend en gesloten ten opzichte van de "gemiddelde" cliënt, met een onevenredig aantal op voordelige wijze wordt geplaatst tussen de prijs van het handelsverkeer en de prijs van de onderliggende markt in plaats van de "willekeurige verdeling" die zou worden verwacht wanneer het handelsplatform "eerlijk" wordt gebruikt

4.19. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten van de beleggingsbeslissingen (orders) die tijdens het gebruik van de diensten op het handelsplatform door u zijn gemaakt. In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst zijn wij echter wel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw orders. Wij zullen uw bescherming als klant waarborgen en in uw beste belang handelen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving

4.20. U bent verplicht om de belastingwetgeving inzake inkomsten uit transacties met CFD's in acht te nemen. Op verzoek zullen wij u een officiële verklaring met betrekking tot dit punt verstrekken.

4.21. U heeft het recht - zonder een schadevergoeding of boete te betalen en zonder opgave van redenen - om deze Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen na de datum van sluiting te annuleren en in dat geval bent u verplicht om alle openstaande posities te sluiten.

4.22. Hierbij stemt u ermee in en erkent dat wij, voor elke transactie die wordt uitgevoerd voor de uitvoering van een order onder deze overeenkomst, optreden als in aanmerking komende tegenpartij, ongeacht het type order – "KOPEN" of "VERKOPEN".

4.23. U verbindt zich ertoe ons er altijd van te informeren wanneer een kaart die door u gebruikt wordt om betalingen aan ons te maken geblokkeerd, gedeactiveerd of op andere wijze stopgezet is. We zullen niet aansprakelijk zijn als we aan uw opnameverzoek voldoen door geld terug te storten op een kaart die is geblokkeerd, gedeactiveerd, of op een andere manier is opgeheven zonder dat u ons daarvan op de hoogte heeft gesteld, behalve wanneer de kaart is verlopen.

4.24. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of lasten die direct of indirect voortvloeien uit de uitoefening van ons recht om beperkingen op het account op te leggen of enige andere actie te ondernemen zoals bepaald in deze klantovereenkomst.

4.25. U gaat bij deze akkoord en erkent dat in het geval van uitvaltijd van het handelsplatform u afstand doet van eventuele claims tegen Trading 212 vanwege gemiste winsten en/of claims dat u een opdracht zou hebben uitgevoerd tegen een specifieke prijs tijdens de uitvaltijd.

5. MARGE. VERREKENINGEN TUSSEN DE PARTIJEN

5.1. Voor elke openstaande positie blokkeren wij een deel van het geld dat door u als onderpand is gestort. Deze bedragen staan bekend als "Marge" en kunnen niet door u worden opgenomen. Gedetailleerde informatie over de huidige Margetarieven is op de website beschikbaar. 

5.2. Door deze overeenkomst te ondertekenen, stemt u ermee in om te allen tijde een passend margeniveau te handhaven en dient u onafhankelijk toe te zien op de naleving van de marge en deze onmiddellijk terug te vorderen wanneer deze onder het vereiste minimum daalt.

5.3. U gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat ingeval het saldo van de rekening onder de vereiste minimummarge daalt, wij geautoriseerd zijn om uw open posities gedeeltelijk en/of volledig te sluiten tegen de huidige marktprijzen zonder enige voorafgaande kennisgeving, om te voorkomen dat u verliezen oploopt die de beschikbare vrije bedragen op uw rekening overschrijdt.

5.4. Hierbij stemt u ermee in dat de prijsniveaus waarop de posities in het geval van gebrek aan voldoende marge zal worden gesloten. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de gesloten positie via het handelsplatform dat toegang biedt tot uw rekening, evenals van een automatisch gegenereerd bericht dat naar uw e-mail wordt gestuurd.

5.5. In het geval dat u de vereiste marge niet verstrekt (als het saldo van uw rekening onder de minimale marge daalt die vereist is voor het betreffende instrument), zullen wij u via het handelsplatform over het tekort informeren en indien mogelijk, door middel van een automatisch gegenereerde e-mail die u wordt toegestuurd.

5.6. De maatregelen onder Artikel 5.5 zijn van toepassing wanneer het tekort meer dan 50% (vijftig procent) bedraagt ​​van de marge die vereist is om de openstaande posities te behouden en open te behouden

5.7. De hierboven beschreven procedure in Artikel 5.5 en 5.6 in het geval van tekort aan marges, wordt automatisch ingesteld in het handelsplatform en wordt zonder menselijke tussenkomst geactiveerd, dus er kan geen subjectieve houding of misleiding zijn door onze werknemers, dus er is geen subjectieve houding of misleiding van de medewerkers van het bedrijf mogelijk.

5.8. De procedure en acties onder artikelen 5.5 en 5.6 worden uitgevoerd om u te beschermen tegen de acummulatie van grote verliezen die zouden resulteren in een negatief saldo op uw account, maar die bescherming is niet beschikbaar voor professionele cliënten en geschikte tegenpartijen.

5.9. U heeft het recht om geld van de rekening op te nemen tot het bedrag van de vrije bedragen. Betalingen aan derden van uw rekening zijn niet toegestaan. Bankdeposito's van derden op uw rekening worden evenmin geaccepteerd. U heeft het recht om geld over te maken naar onze bankrekeningen nadat u de overeenkomst met ons hebt ondertekend en nadat u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen om toegang te krijgen tot het handelsplatform.

5.10. We behouden ons het recht voor om een minimale limiet voor de opname van bedragen op uw account in te voeren zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen goeddunken. In dat geval zal het minimale opnamebedrag 50 GBP bedragen (of gelijkwaardig aan de accountvaluta).

6. INSTRUCTIES EN COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN

6.1. U plaatst orders via het handelsplatform, nadat u uzelf met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft geïdentificeerd. De Partijen komen overeen dat zij communiceren via e-mails en schriftelijke berichten in het handelsplatform.

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verliezen die u lijdt als gevolg van een onjuist geplaatste order, onderbreking van de verbinding of storingen in de communicatiemiddelen.

7. HANDELEN. SOORTEN ORDERS

7.1. De transacties tussen de partijen worden afgesloten met behulp van de communicatiemiddelen vermeld in artikel 6.

7.2. Voor elke transactie ontvangt u via het handelsplatform een offerte van ons. De offerte is geldig tot deze wordt vervangen door een nieuwe die automatisch op het handelsplatform zal plaatsvinden.

7.3. Geen van de partijen kan de uitvoering van een order annuleren als de order wordt uitgevoerd tegen een geldige prijsopgave en u bevestigd heeft dat u de gewenste hoeveelheid van het relevante instrument wilt "kopen" of "verkopen", behalve zoals gespecificeerd in de huidige overeenkomst.

7.4. We zullen via het handelsplatform, voor elk instrument twee prijzen offreren – te weten een "AANKOOPPRIJS" en een "VERKOOPPRIJS". U koopt voor de "AANKOOPPRIJS" en verkoopt voor de "VERKOOPPRIJS".

7.5. U kunt de volgende soorten orders plaatsen:

7.5.1. "Marktorder" – deze order wordt onmiddellijk uitgevoerd tegen de huidige marktprijs. Als de marktprijs vóór de uitvoering verandert, dan:

a) wordt uw order automatisch uitgevoerd tegen een betere prijs indien de prijswijziging in uw voordeel is; 

b) u ontvangt een nieuwe offerte met de nieuwe prijs indien de prijswijziging in uw nadeel is.

7.5.2. "Lopende order" – deze order wordt uitgevoerd als de marktprijs de prijs bereikt die in de order wordt vermeld. Deze order wordt geassocieerd aan een open positie. Indien de open positie wordt gesloten, dan wordt de Lopende Order automatisch geannuleerd. Tijdens de markturen wordt de lopende order tegen de aangegeven prijs uitgevoerd. De Lopende order kan worden uitgevoerd tegen een andere prijs wanneer de markt wordt geopend. Er zijn 3 soorten van lopende orders: 
(1) "Stop-verlies-order/Stop Loss Order" – wordt gebruikt om een open positie bij een bepaald verlies te sluiten. Het handelsplatform kan u het doelverlies laten zien in de valuta van uw rekening. Deze informatie is indicatief en niet gegarandeerd. 
(2) "Neem-winst-order/Take Profit Order" – wordt gebruikt om een ​​open positie met een bepaalde winst te sluiten. Het handelsplatform kan u de doelwinst tonen in de valuta van uw rekening. Deze informatie is indicatief en niet gegarandeerd. 
(3) "Volg-stop-order/Trailing Stop Order" – is een stop-verlies-order/Stop Loss Order, waarbij de opgegeven prijs op een bepaalde afstand de marktprijs volgt.

7.5.3. "Instaporder/Entry Order" – deze order zal worden uitgevoerd als de marktprijs de prijs heeft bereikt die in de order wordt gespecificeerd. De Instaporder/Entry Order wordt gebruikt om een nieuwe positie te openen of een bestaande open positie te wijzigen. De uitvoeringsprijs van de instaporder is niet gegarandeerd. Deze order kan worden uitgevoerd tegen een andere prijs worden uitgevoerd, vooral wanneer de markt vluchtig of niet liquide is. Er zijn drie soorten instaporders: 
(1) "Limit/Stop" – dit is, of een "Limietorder" of een "stoporder". Het handelsplatform stelt automatisch het type van de order in op basis van de huidige marktprijs en de opgegeven prijs. 
(2) "OCO" of "De één annuleert de andere/One cancels the other– het is een combinatie van twee Instaporders waarbij de uitvoering van de ene, automatisch de andere annuleert. 
(3) "Als...dan" - het is een combinatie van een Instaporder, de "Als...order" genaamd en een of twee Lopende orders, de "Dan...orders" genaamd. De uitvoering van de "Als...order" activeert de "Dan-orders". In het geval dat er een prijsverschil is en de uitvoeringsprijs van de "Als-order" buiten de prijsgrenzen van de "Dan-orders" ligt, dan wordt de" Als...Dan-order“ door het handelsplatform geannuleerd. 

8. РONKOSTEN KLANT - RENTES, VERGOEDINGEN, PROVISIES, BETALING

8.1. Als tegenprestatie voor de levering van de diensten onder deze overeenkomst, betaalt u aan ons de betalingen, honorarium of provisies, die gedetailleerd in onze tabel met voorwaarden en commissies zijn beschreven.

8.2. Wij zullen geen enkele rente over uw marge betalen (met uitzondering van dan de renteswaps zoals beschreven in artikel 8.3).

8.3. Voor elke dag dat u een open positie heeft, betaalt of ontvangt u een renteswap zoals vermeld in onze tabel met voorwaarden en commissies.

8.4. De bedragen of percentages die zijn vastgelegd in de tabel met voorwaarden en commissies, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en de wijziging wordt van kracht nadat deze op de website is aangekondigd.

8.5. Alle door u verschuldigde vergoedingen en kosten worden van uw rekening afgetrokken en als de renteswap positief is, dan wordt deze naar uw rekening overgeboekt. U begrijpt en aanvaardt dat elke andere verplichting en aansprakelijkheid jegens ons is onderworpen aan een eenzijdige verrekening van uw kant die teruggaat tot het begin van onze contractuele relatie.

8.6. We hebben het recht, maar niet de plicht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval uw rekeningsaldo lager dan 0 (nul) is en u langer dan zes aaneengesloten maanden (180 dagen) niet hebt ingelogd.

9. MELDINGEN

9.1. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u dat u akkoord gaat met het ontvangen van informatie die wij verplicht zijn om u op een duurzame medium, via elektronische communicatiemiddelen, waaronder via het handelsplatform en/of via uw e-mail, dienen te verstrekken.

9.2. Wij zullen u een bevestiging sturen met betrekking tot elke door u uitgevoerde order. We zullen een dergelijke bevestiging met elektronische communicatiemiddelen, ook via het handelsplatform of via uw e-mail sturen. Elke werkdag zullen wij u voorzien van real-time overzichten en bevestigingen van uw transacties via het handelsplatform welke u toegang geeft tot uw saldo van de rekening.

9.3. U dient de overzichten bij ontvangst te controleren en ons op de hoogte stellen in geval van fouten of afwijkingen. De overzichten zijn definitief en kunnen niet worden gecorrigeerd indien u ons niet binnen één werkdag vanaf de datum van ontvangst van het overzicht op de hoogte stelt van fouten of afwijkingen.

10. HANDELEN MET CFD'S IN VALUTAPAREN EN CRYPTOVALUTA'S

10.1. Het Contract for Difference, of CFD, is een afgeleid financieel instrument dat op basis van een aandeel, een index, een cryptovaluta, een termijncontract of een ander financieel instrument (basisinstrument) is gecreëerd. De CFD's zijn gecreëerd om u in staat te stellen over de prijs van een aandeel, een index, een cryptovaluta, een termijncontract of andere financiële instrumenten te speculeren, zonder fysiek het basisinstrument te kopen.

10.2 Het valutapaar vormt de correlatie van de valuta uit twee landen, bijvoorbeeld EUR/USD; De prijs van het valutapaar toont de wisselkoers waarop de twee valuta worden verhandeld. De aankoop van een valutapaar betekent de aankoop van de eerste valuta van het paar en de verkoop van de tweede valuta. De verkoop van een valutapaar betekent de verkoop van de eerste valuta van het paar en de aankoop van de tweede valuta. Transacties in valutaparen betreffen niet de daadwerkelijke levering van de valuta. De valutaparen worden uitsluitend voor speculatiedoeleinden verhandeld.

10.3. De minimale ordervolumes staan op de handelsplatform vermeld.

10.4. U bent zich ervan bewust dat de prijzen van de valutaparen die op het handelsplatform worden vermeldt, mogelijk minimale verschillen hebben van de prijzen die door andere beleggingsmaatschappijen worden geoffreerd.

10.5. Winsten en verliezen die door de valutaparen worden gegenereerd, gelden altijd voor de tweede valuta in het valutapaar. Bijvoorbeeld: als de klant handelt in EUR/USD, treden er voor de klant winsten of verliezen op in Amerikaanse dollars.

10.6. Alle transacties in valutaparen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7, met behulp van de in artikel 6. vermelde communicatiemiddelen.

10.7. Wij kunnen beperkte prijszones vaststellen waarbinnen de klant geen lopende orders kan plaatsen. Gewoonlijk bevinden deze prijzen zich te dicht bij of te ver van de marktprijzen van een instrument.

11. HANDELEN MET CFD'S VOOR AANDELEN EN INDEXEN

11.1. Met de CFD op aandelen en indexen kunt u met de prijs van de respectieve aandelen of index speculeren, zonder het instrument fysiek te kopen of verkopen. Door het kopen van CFD's op een aandeel, zal u geen aandeelhouder maken in het betreffende bedrijf. U zult geen stemrecht of liquidatierechten hebben.

11.1.1. Bij het handelen met CFD's komen de partijen uitdrukkelijk de volgende voorwaarden

 1. geen van de partijen zal het door de CFD aangekochte basisinstrument fysiek verwerven; 
 2. geen van de partijen is verplicht om het respectieve basisinstrument dat als CFD wordt verhandeld, te kopen, te verkopen of te leveren.

11.2. Prijzen, rentes en commissies:

11.2.1. De prijs van de CFD verandert dagelijks en is bijna gelijk aan de wisselkoers van het respectieve basisinstrument – aandeel, index of futures.

11.2.2. Om met CFD's te handelen, dient u voldoende vrije bedragen op uw rekening te hebben, volgens de effectieve percentages die op de website beschikbaar zijn. De vereisten van artikel 5.3 t/m 5.7 zijn op alle openstaande posities van toepassing.

11.2.3. Wanneer u een lange positie heeft geopend, betaalt u, volgens onze tabel met voorwaarden en commissies, vanaf uw rekening rente voor elke dag dat uw positie open is.

11.2.4. Wanneer u een korte positie hebt geopend, wordt uw rekening, volgens onze tabel met voorwaarden en commissies, met een rente voor elke dag, gecrediteerd of gedebiteerd.

11.2.5. Uw rekening zal, volgens onze tabel met voorwaarden en commissies worden belast met de kosten voor elke transactie met CFD's.

11.2.6. Betalingen van dividenden voor aandelen die de basis vormen voor een CFD: 

 1. indien u een lange positie in een CFD heeft, stemt u ermee in 100% van het netto dividend op uw rekening te ontvangen. 
 2. indien u een korte positie in een CFD heeft, betaalt u vanaf uw rekening 100% van het bruto betaalbare dividend.

11.2.7. Wij behouden ons het recht voor om van contant geld of andere aanpassingen met betrekking tot de bewegingen in een onderliggende index die voortvloeien uit dividenden distributie of andere bedrijfsevenementen, voor zover die dergelijke aanpassingen als eerlijk en redelijk worden beschouwd. Dergelijke evenementen omvatten onder andere (de lijst is niet limitatief): 

 1. een aankondiging dat een bepaalde aandeel aan/van de index zal worden toegevoegd of verwijderd; 
 2. een wijziging in de berekeningsmethode van een index; 
 3. betaling van dividenden door een aandeel binnen een index; 
 4. We kunnen, naar eigen goeddunken, het tarief van het onderpand voor elk instrument wijzigen en kan er extra geld van u worden gevraagd.

11.3. Indien een bedrijf een gesplitste of omgekeerde verdeling van zijn aandeel uitvoert, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en stemt u ermee in dat de hoeveelheid CFD's in uw positie zal worden verhoogd of verlaagd.

11.4. Indien een bedrijf failliet gaat of van de betreffende effectenbeurs wordt verwijderd, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw posities in CFD's van deze onderneming worden gesloten en dat u met dergelijke slotkoersen instemt.

11.5. In geval van grote schommelingen in de prijs van een instrument, kunnen we de koers van het onderpand voor dit instrument wijzigen en kan er extra geld van u worden gevraagd..

11.6. HANDELEN IN CFD'S VOOR FUTURES

11.6.1. Alle bepalingen van artikelen 11-11.2.6 zijn van toepassing, mutatis mutandis, voor handelen met CFD's op futures.

11.6.2. Elk futures-contract wordt voor een specifieke periode verhandeld. De vervaldatum is opgenomen in de naam van de futures, bijvoorbeeld Oil-19Jul13.

11.6.3. U stemt ermee in dat uw posities automatisch worden gesloten op de vervaldatum van het overeenkomstige futures-contract.

11.6.4. U gaat akkoord met de prijzen waarop uw posities zullen worden gesloten op de vervaldatum van het respectieve futures-contract.

11.6.5. U gaat ermee akkoord dat de standaard instelling van de Automatische Rollover-functie 'Aan' staat. De klant kan die instelling op elk moment wijzigen.

11.7. HANDELEN IN CFD'S VOOR GOUD EN ZILVER

11.7.1. Handelen met CFD's op goud en zilver is gebaseerd op spotprijzen en omvat niet de feitelijke levering van de gekochte of verkochte hoeveelheden van het basisinstrument.

11.7.2. Bij het handelen met CFD's op goud en zilver, toont de prijs van het edelmetaal de verhouding waarin het tegen de valuta's wordt verhandeld.

11.7.3. De minimale ordervolumes worden aangegeven op de website.

11.7.4. U bent zich ervan bewust dat de prijzen van CFD's op goud en zilver die op de website worden aangegeven, kunnen afwijken van de minimumprijzen van andere beleggingsmaatschappijen.

11.7.5. De handel in CFD's op goud en zilver worden afgesloten zoals gespecificeerd in artikel 7, met behulp van de bovengenoemde artikel 6 vermelde communicatiemiddelen.

11.7.6. Wij kunnen beperkte prijszones vaststellen waarbinnen de klant geen lopende orders kan plaatsen. Gewoonlijk bevinden deze prijzen zich te dicht bij of te ver van de marktprijzen van een instrument.

12. EFFECTIEVE TERMIJN, BEKRACHTIGING, HERZIENING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

12.1. Deze overeenkomst zal gaan gelden vanaf de datum van uw activatie als klant, nadat u succesvol als klant Uw lidmaatschap succesvol voltooid hebt en u de voorwaarden van de overeenkomst en alle aanwezige bijlagen hebt geaccepteerd. Deze overeenkomst zal van kracht zijn tussen de partijen tot haar beëindiging in overeenstemming met artikel 12.2.

12.2. Deze Overeenkomst kan als volgt beëindigd worden:

12.2.1. door de schriftelijke toestemming van beide partijen;

12.2.2. door een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van veertien dagen door elk van de partijen. Indien u openstaande positie heeft, hebben wij het recht om deze te sluiten na toezending van de opzegging;

12.2.3. zonder voorafgaande kennisgeving in geval dat u een inbreuk pleegt op uw verplichtingen onder deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot schending van artikel 4.15.

12.2.4. zonder voorafgaande kennisgeving in het geval van artikelen 4.9 en 8.10.;

12.2.5. zonder voorafgaande kennisgeving – mocht u het niet eens zijn met de wijzigingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden, de tabel van voorwaarden en commissie en/of enig ander document dat deel uitmaakt van deze overeenkomst, vóór de ingangsdatum.

12.2.6. Wij behouden ons het recht voor om onmiddellijk de onderhavige overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in gevallen waarin we redelijkerwijs vermoeden dat er sprake is marktmisbruik. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om uw orders of instructies te weigeren en al uw handelstransacties ongeldig te verklaren, zelfs als deze reeds door ons zijn bevestigd. In dit geval zullen wij het recht hebben om de bedragen die op uw rekening zijn ontvangen niet te betalen als gevolg van dergelijke transacties.

12.2.7. Onmiddellijk, wanneer Wij een bewijs van overlijden van de Klant ontvangen. In dergelijke gevallen zullen we de open posities van de Klant sluiten, ongeacht hun huidig resultaat en houden we het vermogen van de Klant in bewaring totdat we een officieel bewijs hebben ontvangen van de wettelijke rechtsopvolgers van de overleden Klant en concrete instructies van een geautoriseerde persoon hoe hierna verder te handelen.

12.2.8. In de gevallen, zoals omschreven in de artikels 12.2.3 - 12.2.7, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor schade die u geleden heeft.

12.3. We hebben het recht om deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen met een schriftelijke kennisgeving die u 14 (veertien) dagen van tevoren wordt toegestuurd.

13. RISICOWAARSCHUWINGEN

13.1. Voordat u in CFD's handelt, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt. CFD's zijn complexe instrumenten en zijn onderhevig aan een hoog risico om snel geld te verliezen door de hefboomwerking. We zijn door de wet verplicht om particuliere klanten in te lichten over het percentage van Particuliere Klanten die geld hebben verloren door met onze CFD's te handelen gedurende de afgelopen 12 maanden. Deze publicatie wordt beschikbaar gemaakt op onze website: www.trading212.com. U kunt hiervan gebruik maken wanneer u begrijpt hoe CFD's functioneren en of u het hoog risico van geld verliezen, wenst aan te gaan. Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat wij u een beschrijving kunnen geven van enkele van de risico's die gepaard gaan met het verhandelen van CFD's op onze website en in de bekendmaking van het risico.

13.2. Handelen in CFD's is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers vanwege het hoge risico en het complexe aard ervan. U kunt alles, of het grootste deel van uw eerste betaling verliezen en het kan mogelijk zijn, dat u extra betalingen dient te doen. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelsbeslissingen. Als u twijfelt, moet u onafhankelijk advies inwinnen.

13.3 Handelen in CFD's is afhankelijk van de koersbeweging (waardering en afschrijving) van onderliggende instrumenten. U bent dus blootgesteld aan soortgelijke, maar vergrote risico's voor het vasthouden van de onderliggende instrumenten. De waarde van de onderliggende instrumenten kan op en neer gaan. Vanwege het gebruik van hefboomeffect, draagt ​​de CFD-handel meer risico met zich mee dan de gewone aandelen en is mogelijk niet voor iedereen geschikt.

13.4 De handel die u voert op ons handelsplatform wordt niet uitgevoerd op een beurs of een markt en wordt niet vrijgegeven op een centrale verrekenkantoor. De CFD-transacties zijn contracten aangegaan met ons en met u als tegenpartij.

14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Deze Overeenkomst kan in verschillende talen zijn vertaald. Indien er sprake is van onjuistheden in de vertaalde versie zal de Engelse tekst voorkeur genieten.

14.2. De communicatie tussen de Partijen vindt in het Engels plaats.

14.3. Op elk artikel dat niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is opgenomen, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van discrepantie tussen deze overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.

14.4. Door ondertekening van deze overeenkomst bent u verplicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opgegeven informatie.

14.5. We zullen aan al onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving voldoen.

14.6. We garanderen dat uw vermogen wordt geïdentificeerd en los van onze eigen activa, bij ons wordt bewaard.

14.7. We zijn verplicht om de identiteit van onze klanten en, in bepaalde omstandigheden, die van andere personen, zoals bestuurders, of uiteindelijke begunstigden te identificeren en te verifiëren, in overeenstemming met de anti witwaswetgeving en om die informatie actueel te houden. Wij hebben in dit proces een op risico gebaseerde aanpak gevolgd, waarvoor we onder andere gedocumenteerd bewijs van uw naam, geboortedatum en adres kunnen opvragen. U stemt ermee in dat wij dergelijke informatie kunnen controleren met behulp van online elektronische verificatiesystemen of andere databases, zoals wij die beslissen. U gaat ermee akkoord dat we, ook volgens de toepasselijke wetgeving, aanvullende online elektronische verificatiemiddelen mogen gebruiken die u onder meer om meer details, documenten, foto- en videobewijs kunnen vragen. Als u uw identiteit niet afdoende kunt bewijzen, kunt u wellicht geen account bij ons openen of zult u uw bestaande account moeten sluiten. We melden ook aan officiële instanties alle informatie die onze aandacht trekt en die aanleiding geeft tot het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

14.8. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en anti witwaswetgeving. Door ons te instrueren de diensten aan u te leveren, stemt u ermee in en staat u ons en onze zorgvuldig gekozen leveranciers, adviseurs en onderaannemers toe deze gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan onze rapportage- en klantverificatieverplichtingen, om onze diensten te bewaken, te ontwikkelen en te verbeteren, inclusief de IT-systemen die in verband met het aanbieden van dergelijke diensten worden gebruikt.

14.9. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, schade of vertragingen die voortvloeien uit onze naleving van wettelijke of reglementaire vereisten.

14.10. Deze overeenkomst en alle kwesties of geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met het onderwerp van de overeenkomst, worden beheerst, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Bulgarije.

14.11. Eventuele geschillen zullen worden geregeld met wederzijdse goedkeuring van de Partijen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, zal het geschil ter beslissing aan de bevoegde Bulgaarse rechtbank worden voorgelegd.

14.12. Als een rechtbank of bevoegde instantie vaststelt dat een bepaling van deze overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling, of een deel van de bepaling, voor zover nodig, geacht te zijn verwijderd en de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst hierdoor niet worden aangetast.

14.13. In geen geval zal enige vertraging, verzuim of omissie (geheel of gedeeltelijk) bij het afdwingen, uitoefenen of nastreven van enig recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel verleend door, of voortvloeiend uit deze overeenkomst, of uit hoofde van de wet, worden geacht te zijn, of te zijn geïnterpreteerd als verklaring van afstand van dat of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel met betrekking tot de omstandigheden in kwestie, of zodanig werken dat de handhaving daarvan, of enig ander recht, machtiging, voorrecht, vordering of rechtsmiddel, elk ander exemplaar op elk willekeurig tijdstip of tijden daarna.

14.14. Deze overeenkomst werd op afstand afgesloten door uitwisseling van elektronische verklaringen, ondertekend door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig artikel 13 van de wet voor elektronische documenten en elektronische handtekeningen.

14.15. Beide partijen zullen alle persoonlijke, zakelijke, financiële en andere vertrouwelijke informatie die wordt verkregen over de andere partij als gevolg van het verstrekken van de diensten aan u, in vertrouwen houden en zal van alle redelijke inspanningen gebruik maken om de bekendmaking van dergelijke informatie te voorkomen, onder voorbehoud van clausule 14.15.1.

14.15.1. We kunnen informatie over u onthullen volgens de volgende omstandigheden:

14.15.2. aan een autoriteit die wettelijk het recht heeft op uw informatie (met inbegrip van een wetshandhaving of belastingdienst);

14.15.3. wanneer we verplicht zijn om informatie te verstrekken op grond van een gerechtelijk bevel of een soortgelijk proces;

14.15.4.waar we anderszins wettelijk verplicht zijn of wettelijk is toegestaan om informatie openbaar te maken; of

14.15.5. waar nodig u van deze services te voorzien.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen