Trading 212 Promocode-promotie

Door mee te doen aan de promotie, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Tijdens deze promocode-promotie, geeft Trading 212 UK Ltd (“Trading 212”, “We”) promocodes weg (zoals hieronder gedefinieerd), die, krachtens deze algemene voorwaarden, willekeurig geselecteerde aandelen geeft aan alle gebruikers die een promocode via één van onze partners hebben gekregen en gebruikt na het openen en activeren van een Trading 212 investerings- of ISA-account op het Trading 212-platform, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden.

Kwalificatie-eisen

Om in aanmerking te komen voor deze promotie, moet u voldoen aan alle volgende criteria:

  1. U moet woonachtig zijn in een van de volgende landen:
    1. Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estonië, Finland, Griekenland, Hungarije, Ierland, Letland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje Sweden, Polen, België of Roemenië.
  2. Accepteer en ga akkoord met de algemene voorwaarden voor de huidige promocode- promotie;
  3. Open en activeer een nieuw Trading 212-investeringsaccount of een ISA-account op het Trading 212-platform, krachtens de bedrijfsvoorwaarden voor aandelenhandelservice of de aanvullende voorwaarden voor ISA-effecten en -aandelenvan Trading 212 en alle andere wettelijke documenten en vul uw account aan met een bedrag dat niet lager is dan het toepasbare minimumbedrag voor een storting.
  4. Registreer de promocode binnen 7 dagen na opening van uw investerings/ISA-account;
  5. U voldoet aan de vereisten voor de specifieke promocode-promotie.

Toewijzing

2.1 Als u de promotiecode hebt ingevoerd, ziet u het promotie-aandeel (zoals gedefinieerd in Sectie 3.3 in dit document) dat willekeurig aan u is toegewezen. U heeft de mogelijkheid om het promotie-aandeel te accepteren of te weigeren. Als u het toegewezen promotie-aandeel weigert, heeft u geen recht meer op een nieuw promotie-aandeel. U hebt geen verdere financiële aanspraak op Trading 212 met betrekking tot deze promocodepromotie.

2.2 Door acceptatie van het promotie-aandeel, accepteert u ook de huidige algemene voorwaarden.

2.3 Binnen 3 werkdagen, nadat u heeft voldaan aan de voorwaarden in sectie 1 hierboven, heeft u het recht om het promotie-aandeel te verkrijgen. De voor het toekennen benodigde tijd kan alleen worden verlengd om technische redenen of wanneer de periode in het weekend valt, bijv. als het account op vrijdag om 10.00 uur wordt geopend krijgt u uw verwijzingsaandeel op woensdag, de week erna vanaf 10.00 uur als en wanneer de aandelenbeurzen zijn geopend.

2.4 Nadat het promotie-aandeel aan u is toegewezen zal het worden onderworpen aan een vereffeningsperiode van 3 dagen. U bent alleen gerechtigd om het promotie-aandeel te verkopen na het verlopen van de hiervoor genoemde vereffeningsperiode van 3 dagen. Als de vereffeningsperiode op een niet-werkdag verloopt, zal het recht van verkoop van kracht zijn vanaf de eerst volgende werkdag. Trading 212 is niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzigingen tijdens deze vereffeningsperiode.

2.5 Geen van uw investeringen of middelen zal worden gebruikt in het hele proces van de promocode-promotie. Het promotieaandeel zal alleen worden verstrekt via het eigen fonds van Trading 212.

2.6. De monetaire waarde van het promotie-aandeel zal onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode van 30 dagen, vanaf de dag van ontvangst van het promotie-aandeel. De blokkering heeft op geen enkele manier invloed op andere activa die u heeft - bijv. uw storting of winst (indien aanwezig) die voortvloeit uit het promotie-aandeel, enz. Indien u het promotie-aandeel met verlies hebt verkocht (voor minder dan de oorspronkelijke prijs), zullen alleen de verworven fondsen van de verkoop onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode. Als u de monetaire waarde hebt ontvangen, in plaats van een promotie-aandeel, zijn die fondsen onderhevig aan een blokkeringsperiode.

Voorwaarden

3.1 Dit is een beperkte promotie en Trading 212 behoudt zich het recht voor om op elk moment de promotie te wijzigen of aan te passen. Wij stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de promotie en/of haar voorwaarden door de officiële webpagina van de promotie bij te werken en wij raden u aan de website regelmatig te controleren op wijzigingen hieromtrent.

3.2 Aangezien u de promotiecode (direct of indirect) van een derde partij hebt ontvangen, behoudt die derde partij zich ook het recht voor om de promotie op elk moment te wijzigen of te annuleren.

3.3 Promotieaandelen zullen willekeurig geselecteerde aandelen zijn, die verhandeld worden op erkende markten. Het promotieaandeel heeft een maximale prijs van 100 GBP, 100 CHF of 100 EUR, afhankelijk van uw accountvaluta en -locatie. Het promotieaandeel mag niet worden onderhandeld of geruild voor een ander aandeel. Er worden geen persoonlijke omstandigheden in overweging genomen en ook worden er geen aandelen verworven waarbij met een individuele gebruiker rekening wordt gehouden. We doen geen aanbeveling voor het promotieaandeel, noch werken we mee aan de aankoop van meerdere aandelen van dit type. Indien we (technische of andere) problemen hebben om het promotie-aandeel aan u te verstrekken, behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, u de geldelijke equivalent van het promotie-aandeel te verstrekken.

3.4 Binnen een promocode-promotie kan de promocode (resp. de promotie-aandelen) tot een bepaald bedrag worden beperkt. In zo'n geval geldt datde 'wie het eerst komt, het eerst maalt' - basis van toepassing is (bijv. als een bepaalde promocode-promotie tot 500 promocodes beperkt is, dan ontvangen de eerste 500 klanten die aan de vereisten voor kwalificatie voldoen, het promotie-aandeel). U gebruikt alleen een Promocode van alle lopende Promocodepromoties. U zult alleen recht hebben op een Promotioneel Aandeel als uw account werd gecreëerd in de afgelopen 7 dagen en u voorafgaand geen andere Promocode gebruikt heeft.

3.5 Promocode betekent de alfanumerieke code, die u door elke van onze partners kunt ontvangen, die u na een succesvolle registratie en na voldoen te hebben aan alle vereisten, zoals hierin is uiteengezet, inclusief maar niet beperkt tot de kwalificatie vereisten, zal aan u het recht op een promotieaandeel verstrekken.

3.6. U moet minimaal eenmaal per drie maanden inloggen op uw Trading 212-account nadat u uw promotie-aandeell hebt gekregen/verkocht (wat er dan ook het laatste gebeurt).

3.7 Trading 212 is de enige bemiddelaar van de promotie en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de promotie aan te passen, te wijzigen, uit te breiden of te sluiten. Wij stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de promotie en/of haar voorwaarden door de officiële webpagina van de promotie bij te werken en wij raden u aan de website regelmatig te controleren op wijzigingen hieromtrent.

3.8 Trading 212 behoudt zich het recht voor om prijzen, waarvoor een deelnemende gebruiker is geselecteerd, niet toe te kennen als die gebruiker volgens Trading 212 misbruik maakt van het karakter van de promotie. Trading 212 lost alle geschillen, al dan niet vallend onder deze voorwaarden, op een eerlijke en adequate manier op. Het besluit van Trading 212 met betrekking tot een geschil kan niet worden aangevochten.

3.9 Niets in deze voorwaarden of in elk ander promotiemateriaal kan worden gezien als een vorm van investeringsadvies, portfoliomanagement of enige andere vorm van beschikbare service. Trading 212 geeft geen garanties over de prestatie van het promotieaandeel.

3.10 Niettegenstaande al het voornoemde en voor zover dit is toegestaan binnen de toepasselijke wetgeving, zal Trading 212 in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onbeschikbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van de site(s), het klantaccount en/of enige technische defecten, computerfouten, corruptie of verlies van informatie, of ander letsel, schade of verstoring van welke aard dan ook, met betrekking tot de promocode-promotie. De promocode-promotie blijft te allen tijde onder de uitsluitende zeggenschap en discretie van Trading 212, die als enige gerechtigd is om de algemene voorwaarden toe te passen en eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de werking ervan, op te lossen.

3.11 Indien een deelnemer aan de promotie van mening is dat hij/zij op onredelijke wijze is beperkt of op een andere manier ten onrechte is uitgesloten van het verkrijgen van één of meer gratis aandelen, zal deze deelnemer Trading 212 voorzien van materieel bewijsmateriaal dat hun bewering onderbouwt, inclusief maar niet beperkt tot video's en schermafbeeldingen. Trading 212 zal dergelijk bewijs beoordelen en beslissen of aan de claim van de deelnemer al dan niet moet worden voldaan, volgens de eigen beoordeling van gegrondheid van de claim door Trading 212. Door de algemene voorwaarden van de huidige promocode-promotie te accepteren, erkent u en stemt u ermee in dat Trading 212 de enige partij is die gerechtigd is de bepalingen van de promocode-promotie toe te passen en te interpreteren en wat dat betreft, dat elke beslissing van Trading 212 met betrekking tot de werking van de promotie definitief en onherroepelijk is.

3.12 Alle marktverkooporders voor promotie-aandelen worden standaard geaccepteerd en uitgevoerd als een geaggregeerde marktorder aan het einde van de relevante markt. We nemen deze aanpak om te voorkomen dat er meerdere marktverkooporders voor 1 aandeel worden verkocht, omdat dit kan worden beschouwd als marktmisbruik door de beurzen. Limietorders worden niet geaggregeerd en worden uitgevoerd tegen de prijs die door u is opgegeven.

Wanprestaties

4.1. Elke inbreuk op en/of niet-naleving van enige of alle van de kwalificatievereisten onder sectie 1, of enige of alle opgesomde voorwaarden in sectie 3 hierboven, gelden als een geval van wanprestatie ('Geval van wanprestatie').

4.2. Bij het optreden van een wanprestatie zal Trading 212 alle overeenkomsten en juridische relaties tussen u en Trading 212, die voortvloeien uit de promotie, annuleren en deze als nietig en ongeldig beschouwen. Het laatstgenoemde zal resulteren in het sluiten van uw account(s) door Trading 212 en het terugvorderen van uw promotieaandeel/-aandelen of de geldwaarde ervan.

4.3. Bij het optreden van een wanprestatie wordt u een boete opgelegd. De boete voor een wanprestatie is gelijk aan de geldwaarde van het promotieaandeel/-aandelen op het moment van een wanprestatie. U begrijpt, stemt ermee in en verleent uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming dat in het geval van een wanprestatie Trading 212 gerechtigd is om het promotieaandeel/-aandelen namens u te verkopen en de opbrengst van dergelijke verkoop te verrekenen met uw betalingsverplichting voor de boete. Houd er rekening mee dat bovenstaande sanctie het gevolg is van een wanprestatie en alleen gevolgen heeft voor het gratis aandeel of de gratis aandelen die door ons is of zijn uitgegeven. Trading 212 berekent geen kosten voor onderhoud, inactiviteit of wat dan ook. Zulke acties van ons zullen geen gevolgen hebben voor uw persoonlijke investeringen.

4.4. We verbinden ons ertoe om alle redelijke inspanningen te verrichten om te voorkomen dat u in gebreke blijft over deze promotie waarbij we u voorafgaand melding zullen sturen met betrekking tot de aankomende afloop van de periode van 3 maanden op grond van artikel 3.6 hierboven.

Algemeen

5.1 Door de algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt u hierbij de navolgende algemene voorwaarden van de promocode-promotie en de relevante wettelijke documenten van Trading 212 te hebben gelezen, begrepen, geaccepteerd en ermee te zijn overeengekomen. Verder begrijpt, accepteert en bent u het er mee eens dat de bepalingen van de bedrijfsvoorwaarden van de aandelenhandelservice of de aanvullende voorwaarden voor ISA-effecten en -aandelen en de relevante juridische documenten toegepast zullen worden mutadis mutandis. Houd er rekening mee dat de waarde van het gratis aandeel de jaarlijks toegestane ISA-spaarsom zal verlagen en dat klanten die hun maximale ISA-spaarsom al hebben bereikt, geen gratis aandeel kunnen ontvangen.

5.2 Als het u om welke reden dan ook (o.a. belangenverstrengeling) niet is toegestaan om een bepaald aandeel te bezitten, moet u ons dat laten weten voordat u deelneemt aan de campagne.

5.3 De promotie is niet beschikbaar voor de medewerkers en familieleden van Trading 212 UK Ltd. en/of Trading 212 EOOD.

VERBODEN GEBRUIK

Uw gebruik van onze diensten is aan onderstaande verplichte vereisten onderhevig - U mag niet: (a) de regels van deze algemene voorwaarden op enige wijze omzeilen (of proberen te omzeilen); (b) proberen om meerdere accounts te creëren, individuele gebruikers uit te nodigen die meerdere accounts gecreëerd hebben zodat u dit promotieprogramma kan uitbuiten; (c) pogingen ondernemen om meerdere accounts aan te maken, om meerdere promo codes te gebruiken, zodat U deze Promotie kunt benutten; (d) iets doen wat een negatief effect heeft op het merk Trading 212, op haar goodwill of haar reputatie; (e) de promocode-promotie gebruiken: (i) op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving; of (ii) op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleuze bedoeling of effect heeft; (iii) de promocode-promotie excessief gebruiken of op een manier die wij als onredelijk beschouwen (geheel naar eigen inzicht van Trading 212). Niettegenstaande al het voornoemde, in geval van enige redelijke twijfel over manipulatie, misbruik of uitbuiting van de voorwaarden van deze promotie, of in geval van enige twijfel over manipulatie, misbruik of uitbuiting van de markt, of wanneer uw acties gevaar kunnen betekenen voor de belangen van Trading 212, kan Trading 212 naar eigen goeddunken, met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving, al uw accounts bij Trading 212 (en haar gelieerde ondernemingen) opschorten.

Begin nu met handelen