Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Wdrożyliśmy szereg procedur w celu identyfikacji, monitorowania, zarządzania i, w stosownych przypadkach, ujawniania konfliktów interesów, które mogą od czasu do czasu wystąpić. Skuteczność wszystkich tych kontroli jest monitorowana na bieżąco i stanowi część trwającego programu monitorowania zgodności z przepisami.

Kładziemy duży nacisk na utrzymanie silnej kultury zgodności, która jest stale wzmacniana przez wszystkich pracowników, a potrzeba działania zawsze w najlepszym interesie klientów jest podstawą naszej filozofii.

Co to jest konflikt interesów?

Konflikt interesów może powstać wówczas, gdy interesy nasze lub członka personelu mogą kolidować z naszym obowiązkiem wobec Klienta.

Nie jest wskazane wyliczanie ostatecznej listy okoliczności, w których mogą pojawić się konflikty. Szkolenie pracowników w tym obszarze obejmuje rozpoznawanie i naprawianie lub eskalację potencjalnych konfliktów w toku działalności gospodarczej. Jednak, aby pomóc w identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów uwzględniliśmy wiele obszarów, w tym:

  • okoliczności, w których możemy osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta;
  • gdy mogą pojawić się zachęty finansowe lub inne sprzyjające interesom jednego klienta lub grupy klientów ponad interes innego klienta lub grupy klientów;
  • gdy możemy otrzymać lub otrzymamy od strony trzeciej gratyfikację za usługę świadczoną na naszą rzecz lub na rzecz Klienta, w formie środków pieniężnych, towarów lub usług, inną niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę.

Zarządzanie i monitorowanie konfliktów

Dysponujemy szeregiem mechanizmów mających na celu zarządzanie potencjalnymi i faktycznymi konfliktami. którezostały zestawione poniżej.

1.1. Zasady i procedury.
Zasady i procedury stanowią integralną część naszej działalności celem zapewnienia, że konflikty są identyfikowane, rozpatrywane i łagodzone. W sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu interesów, nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia i otrzymują wskazówki. Zespół zarządzający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ich zespoły ściśle przestrzegają kontroli w celu identyfikowania i zarządzania ryzykiem, które powstaje. Prowadzimy również rejestr konfliktów, w którym odnotowujemy szczegóły dotyczące sytuacji konfliktowych, jak również szczegóły dotyczące kontroli, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia potencjalnych problemów.

1.2. Nadzór.
W przypadkach gdy interesy jednego zespołu i jego klientów mogą być sprzeczne z interesami innego zespołu i jego klientów, struktura zarządzania została rozdzielona.

1.3. Wynagrodzenie.
Dysponujemy polityką wynagrodzeń, która jest aktualizowana corocznie. Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie, które stanowi kombinację:

  • Wynagrodzenia podstawowego oraz związanych z nim świadczeń;
  • Uznaniowej premii rocznej.

Uwzględnia ona wyniki indywidualne, zespołowe i firmowe. Żaden pracownik nie będzie bezpośrednio odnosił korzyści z jakiejkolwiek pojedynczej transakcji dokonywanej przez Klienta.

1.4. Prezenty i gratyfikacje.
Dysponujemy procedurami w zakresie wręczania i otrzymywania prezentów i gestów gościnności. Pracownicy nie mogą ani zabiegać o, ani przyjmować żadnych gratyfikacji, które mogą kolidować z naszymi zobowiązaniami wobec klientów, ani nie mogą oferować gratyfikacji, które mogłyby kolidować ze zobowiązaniami odbiorcy wobec jego własnych klientów.

1.5. Zewnętrzne interesy biznesowe.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ujawniania zewnętrznych interesów biznesowych i dyrektorskich. Wszystkie takie interesy zewnętrzne muszą być zatwierdzone przez zarząd.

1.6. Prowadzenie transakcji na rachunkach prywatnych.
Nasi pracownicy podlegają ograniczeniom w zakresie prowadzenia transakcji na swoich prywatnych kontach. Wszystkie rachunki transakcyjne lub inwestycyjne muszą być zatwierdzone przez zarząd, a kopie kart kontraktów wysłane automatycznie do Działu ds. Zgodności.

1.7. Prowadzenie transakcji i alokacja.
W celu zapewnienia, że transakcje nie mogą być przyznawane na rzecz jednej grupy klientów lub pracowników, działamy zgodnie z procedurami prowadzenia transakcji i alokacji, które obejmują obowiązek sprawiedliwej realizacji transakcji i zgodnie z kolejnością złożenia zamówień.

1.8. Polityka niezależności.
Nasze procedury kadrowe wymagają od personelu, aby nie zważał na jakikolwiek istotny interes lub konflikt interesów, gdy działa na rzecz klientów.

Wniosek

W praktyce, ustalenia dotyczące konfliktu interesów opisane powyżej zostały opracowane tak, aby zmniejszyć ryzyko, że konflikt interesów będzie szkodliwy dla klienta. W większości sytuacji uważamy, że jest to wystarczające do zapewnienia ochrony interesów klientów. Jednak mogą wystąpić rzadkie sytuacje, w których uznamy, że te ustalenia są niewystarczające. W takich okolicznościach może być możliwe ujawnienie konfliktu interesów klientowi/klientom na piśmie, bezpośrednio lub, w przypadku poważnego konfliktu interesów, możemy być zmuszeni do zaprzestania lub odmowy działania na rzecz klienta.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.