Polityka realizacji zamówień

1. Cel polityki

Na mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II), jesteśmy zobowiązani do wdrożenia polityki realizacji zamówień oraz do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników (najlepsza realizacja) w imieniu naszych Klientów. Niniejsza polityka nie nakłada żadnych obowiązków lub zobowiązań powierniczych ponad szczególne wymogi regulacyjne nakładane na nas lub mogące w inny sposób obowiązywać pomiędzy stronami.

Nasza Polityka realizacji zleceń obowiązuje podczas realizacji zleceń klientów dotyczących transakcji z użyciem dowolnych oferowanych przez nas instrumentów finansowych, takich jak (ale nie tylko) kontrakty na różnice dla par walutowych (Forex), indeksy, towary, kontrakty typu futures, akcje, a także udziały rozliczane w gotówce i ETF-y.

Z zastrzeżeniem wszelkich szczegółowych instrukcji, które możemy otrzymać od Klienta, będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych Klientów, biorąc pod uwagę czynniki realizacji podane poniżej.

Określimy względną wagę czynników realizacji, korzystając z naszej oceny komercyjnej i doświadczenia w świetle dostępnych nam informacji rynkowych i biorąc pod uwagę czynniki realizacji opisane poniżej.

2. Czynniki realizacji

Czynniki realizacji, które będą brane pod uwagę to: cena, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, rozmiar, charakter lub inne aspekty wszelkiego rodzaju dotyczące realizacji zamówienia.

Cena: Spółka oferuje dwie ceny dla wszystkich dostępnych instrumentów finansowych: cenę wyższą (ASK), po której Klient może dokonać zakupu (otworzyć pozycję długą) oraz cenę niższą (BID), po której Klient może dokonać sprzedaży (otworzyć pozycję krótką). Cena dla wszystkich instrumentów finansowych odnosi się do ceny danego instrumentu bazowego. Spółka otrzymuje ceny od zewnętrznych źródeł stron trzecich. Ceny można znaleźć na platformie handlowej Spółki. Ceny te są aktualizowane tak często jak pozwalają na to możliwości techniczne i komunikacyjne. Spółka z dnia na dzień dokonuje przeglądu zewnętrznych źródeł stron trzecich, aby upewnić się, że uzyskane dane w dalszym ciągu są konkurencyjne. W momencie, gdy cena osiągnie określony przez Klienta poziom w zamówieniu, np. Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Market Order lub Limit Order, zamówienia te są realizowane automatycznie. Jednak w pewnych sytuacjach zamówienia (Stop loss, Take Profit, Trailing Stop, Market Order, Limit) nie mogą zostać zrealizowane po cenie, która została określona przez Klienta. W takich przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia po pierwszej dostępnej cenie. Na przykład może się to zdarzyć w czasie gwałtownych wahań rynku, gdy cena rośnie lub spada w ciągu sesji giełdowej w takim stopniu, że dochodzi do zawieszenia lub wstrzymania handlu zgodnie z zasadami danej giełdy. Może się to również zdarzyć w czasie niskiej płynności na początku lub na końcu sesji giełdowej.

Koszty: Nasze opłaty mogą zostać naliczone w formie narzutu lub upustu (różnica między ceną, po której bierzemy główną pozycję a ceną realizacji transakcji Klienta). Wycena Spółki na wielu rynkach zawiera już nasz spread i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. Spółka może ewentualnie wyrazić zgodę na pobranie prowizji lub połączenie prowizji i narzutu lub upustu. Przy określaniu najlepszych cen realizacji nasze opłaty nie są uwzględniane. Klient może być zobowiązany do zapłacenia prowizji, które są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Prowizje mogą zostać naliczone jako procent całkowitej wartości transakcji lub jako kwota stała. Dla twoich otwartych pozycji Spółka zasili twoje konto lub odbierze z konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym.

Czas realizacji: Spółka przykłada szczególną wagę do czasu realizacji zamówień Klientów, uwzględniając możliwości techniczne i komunikacyjne. Na prędkość realizacji zamówień wpływa wiele czynników, m.in. słabe połączenie internetowe lub połączenie z serwerami i platformą Spółki, które może mieć wpływ na realizację zamówienia Klienta.

Prawdopodobieństwo realizacji: Spółka przykłada szczególną wagę do realizacji zamówień Klienta. Jednak w pewnych sytuacjach realizacja danego zamówienia może być niemożliwa, na przykład, lecz nie wyłącznie, w czasie wiadomości, na początku sesji giełdowej, w momencie wahań na rynku, gdy ceny mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść i oddalić się od kwotowanej ceny, w przypadku gwałtownych ruchów cen, gdy brakuje płynności do realizacji zamówienia po notowanej cenie. W takich sytuacjach Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub zaoferowania Klientowi nowej ceny.

Prawdopodobieństwo rozliczenia: W momencie realizacji zamówienia, Spółka przystępuje do natychmiastowego rozliczenia tego zamówienia.

Wielkość zamówienia: Minimalna wielkość zamówienia dla każdego instrumentu finansowego podana jest na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań dotyczących marginesu, gdy kapitał na danym koncie przekracza pewny poziom, zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie.

Wpływ rynku: Dane gospodarcze i inne informacje, w tym pogłoski, mogą mieć wpływ na cenę danego instrumentu/produktu bazowego. Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić swoim Klientom możliwie najkorzystniejsze wyniki.

Dla klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik zostanie uzyskany na podstawie całkowitej należnej zapłaty (z wyłączeniem naszych prowizji), która stanowi cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją zamówienia. Jeśli Klient nie jest klientem detalicznym, możemy uznać, że inne czynniki są ważniejsze niż cena w celu zapewnienia najkorzystniejszego wyniku realizacji.

Nasze opłaty mogą zostać naliczone w formie narzutu lub upustu (różnica między ceną, po której bierzemy główną pozycję a ceną realizacji transakcji Klienta). Nasza wycena na wielu rynkach zawiera już nasz spread i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. Spółka może ewentualnie wyrazić zgodę na pobranie prowizji lub połączenie prowizji i narzutu lub upustu. Nasze opłaty nie są brane pod uwagę przy określaniu najlepszych cen realizacji.

3. Kryteria realizacji

Kryteria realizacji, które będą uwzględniane to cechy charakterystyczne:

  1. Klienta (i kategoryzacja Klienta);
  2. zamówienia;
  3. Instrumentów finansowych, które są przedmiotem zamówienia; i
  4. Miejsc realizacji, do których to zamówienie może zostać skierowane.

4. Miejsca realizacji

Spółka działa jako zleceniodawca w celu realizacji zamówień na kontrakty CFD. W związku z tym, Spółka jest jedynym Miejscem realizacji zamówień Klientów. Ponadto, gdy Spółka realizuje zamówienia Klientów, może z kolei przekazać swoje własne zamówienia zewnętrznym regulowanym unijnym instytucjom finansowym. Spółka zidentyfikowała brokerów, na których usługach polega, w celu najlepszej realizacji zamówień na akcje. Spółka jest zobowiązana do corocznego publikowania listy najlepszych pięciu Miejsc realizacji, z których usług korzysta.

5. Handel poza rynkiem regulowanym, wielostronną platformą obrotu [Multilateral Trading Facility (MTF)] lub zorganizowaną platformą obrotu [Organised Trading Facility (OTF)]

Zgodnie z zasadami FCA i FSA, gdy instrument jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF, jesteśmy zobowiązani do uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Klienta zanim zorganizujemy realizację takiego zamówienia na tych instrumentach w innym miejscu. Handlując na naszej platformie, Klient wyraża zgodę, abyśmy zorganizowali realizację jego zamówienia poza rynkiem regulowanym, MTF lub OTF.

6. Szczegółowe instrukcje Klienta

W przypadku gdy Klient udziela nam konkretnych instrukcji, co do realizacji zamówienia, zrealizujemy je zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli instrukcje Klienta odnoszą się tylko do części zamówienia, będziemy nadal stosować naszą politykę realizacji zamówienia do tych aspektów zamówienia, których szczegółowe instrukcje nie obejmują.

Klient powinien mieć świadomość, że zapewnienie nam szczegółowych instrukcji w związku z realizacją określonego zamówienia może sprawić, że nie podejmiemy kroków określonych w naszej Polityce realizacji zamówień w celu uzyskania jak najlepszego wyniku w odniesieniu do elementów objętych tymi instrukcjami.

7. Monitorowanie

Będziemy monitorować skuteczność naszych ustaleń oraz niniejszej Polityki realizacji zamówień w celu wykrycia nieprawidłowości oraz, w stosownych przypadkach, ich wyeliminowania.

8. Weryfikacja

Ocenimy czy miejsca realizacji zawarte w niniejszej Polityce realizacji zamówień zapewniają możliwie najlepszy wynik naszym klientom, czy też musimy dokonać zmian w naszych ustaleniach realizacji zamówień. Będziemy weryfikować nasze ustalenia oraz niniejszą Politykę realizacji zamówień co najmniej raz w roku lub gdy nastąpi istotna zmiana, która wpływa na naszą zdolność do uzyskania najlepszego wyniku w odniesieniu do realizacji zamówień w sposób spójny z wykorzystaniem miejsc objętych niniejszą Polityką realizacji zamówień.

9. Zgoda

Jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody Klienta na naszą Politykę realizacji zamówień. Klient jest zobowiązany do zapewnienia takiej zgody w momencie składania zamówienia.

10. Status niniejszej Polityki

Niniejsza polityka jest częścią Umowy z Klientem firmy Trading 212 UK Ltd. i Trading 212 Ltd.

11. Definicje

Miejsce realizacji oznacza rynek regulowany, MTF lub OTF, podmiot systematycznie internalizujący transakcje bądź animatora rynku lub inny podmiot zapewniający płynności instrumentów finansowych lub podmiot, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty.

Wielostronna platforma obrotu [Multilateral Trading Facility (MTF)] oznacza wielostronny system obsługiwany przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub operatora rynku, który kojarzy transakcje strony trzeciej w dziedzinie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe - w sposób skutkujący zawarciem kontraktu zgodnie z postanowieniami dyrektywy MiFID II.

Rynek regulowany oznacza wielostronny system realizowany i/lub zarządzany przez operatora rynku, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu transakcji stron trzecich kupna i sprzedaży instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe - w sposób skutkujący zawarciem kontraktu dotyczącego instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na podstawie reguł i/lub systemów oraz które są uprawnione i funkcjonują w sposób systematyczny, zgodnie z postanowieniami dyrektywy MiFID II.

Podmiot systematycznie internalizujący transakcje oznacza przedsiębiorstwo inwestycyjne, które w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny działa na własny rachunek realizując zamówienia klientów poza rynkiem regulowanym lub MTF.

Zorganizowana platforma obrotu [Organised Trading Facility(OTF)] oznacza wielostronny system, który nie jest rynkiem regulowanym ani MTF oraz w którym wiele udziałów stron trzecich kupujących i sprzedających w obligacjach, ustrukturyzowanych produktach finansowych, zezwoleniach na emisję lub instrumentach pochodnych może wchodzić w interakcje w systemie w sposób, który skutkuje zawarciem kontraktu zgodnie z postanowieniami MiFID II.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.