Umowa dla Robo Trading

Niniejsza umowa stanowi umowę między:

1) Państwo, jako klienci korzystający z naszych usług zgodnie z przepisami niniejszej umowy z klientem (określani dalej jako „Państwo”, „Państwa” lub „Klient”), oraz
2) Trading 212 Ltd., licencjonowana firma inwestycyjna, numer spółki 201659500, z siedzibą w Litex Tower, piętro 10, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia, Bułgaria (określana dalej jako „Trading 212”, „my”, „nas” lub „nasze”), razem zwani dalej „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie licencji inwestycyjnej dla firm udzielonej Trading 212 przez bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego (numer rejestracyjny: RG-03-0237).

Niniejsza umowa dotycząca korzystania z usług Robo Trading („Umowa Robo Trading” lub „URT”) zawiera dodatkowe, szczególne zasady i warunki w stosunku do Umowy z Klientem Trading 212 (zwanej dalej „Umową z Klientem”), która obowiązuje w przypadku subskrypcji usług Robo Trading (jak określono poniżej). Z usług Robo Trading nie można korzystać bez wyrażenia zgody na warunki Umowy z Klientem. Warunki Umowy z Klientem mają zastosowanie mutatis mutandis do postanowień URT. W razie rozbieżności decydujące znaczenie ma niniejsza URT.

1. Wprowadzenie.

Firma Trading 212 zapewni klientom możliwość korzystania z automatycznych narzędzi i usług handlowych. Usługi te obejmować będą różne usługi elektroniczne (wraz z powiązanym oprogramowaniem lub aplikacją) dostępne wszelkimi oferowanymi przez nas sposobami, w tym, między innymi, handlu, bezpośredniego dostępu do rynku, przekazywania zleceń, API lub usług informacyjnych, do których udzielamy użytkownikowi dostępu lub które udostępniamy mu bezpośrednio lub przez zewnętrznego dostawcę usług i z których użytkownik będzie korzystać do przeglądania informacji i/lub zawierania transakcji, przy czym usługi Robo Trading oznaczać będą dowolne z tych usług („Usługi Robo Trading”). Usługi będą dostarczane przez specjalnie zaprojektowane platformy udostępniane klientom na stronie internetowej Trading 212 lub na zewnętrznej stronie internetowej, która będzie miała dostęp do systemów Trading 212 (dalej zwane odpowiednio „Platformą” i „Stroną Internetową”).

Korzystanie z naszych Usług Robo Trading oznacza potwierdzenie i akceptację:

 • przeczytania, zrozumienia i przyjęcia warunków Umowy z Klientem i niniejszej URT;
 • przeczytania, zrozumienia i przyjęcia Dokumentów prawnych firmy Trading 212;
 • upoważnienia nas do działania zgodnie z udzielonymi przez Państwa instrukcjami (w tym udzielonymi drogą elektroniczną) lub instrukcjami, które możemy uznać za udzielone przez Państwa;
 • przyjęcia na siebie wyłącznej odpowiedzialności za wybór oraz potwierdzenie Usług Robo Trading;
 • oświadczenia i gwarancji wykonania odpowiednich testów (w tym testów opartych o dane historyczne), personalizacji oraz ustaleń podczas korzystania z Usług Robo Trading;
 • tego, że Usługi Robo Trading mogą nie ograniczać ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD, w tym, ale nie wyłącznie, ryzyka opisanego w Umowie z Klientem Trading 212 i Zawiadomieniu dotyczącym ujawnienia ryzyka firmy Trading 212, a także na naszej stronie internetowej;
 • naszego prawa do zawieszenia, zakończenia lub zablokowania dowolnej Usługi Robo Trading według naszego uznania oraz bez uprzedniego powiadomienia;
 • tego, że nie jesteśmy związani żadnymi parametrami zlecenia/sygnału wykonanego za pośrednictwem Usług Robo Trading. tego, że będziemy realizować tylko zlecenia, które spełniają wymagania Trading 212;
 • tego, że nie mamy żadnych zobowiązań i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za transmisje nieprawidłowe lub nieodzwierciedlające kwoty na koncie lub nieodpowiadające innym wymogom handlowym (marża, poziomy dźwigni itp.), a zamówienia realizujemy w takiej postaci, w jakiej je otrzymujemy;
 • tego, że w żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia, szkody lub inne zobowiązania, w tym utratę środków finansowych, straty pośrednie (na przykład utratę zysków), przerwy w dostępie do danych lub usług ani odpowiedzialności umownej czy deliktowej lub innej, wynikającej lub pozostającej w związku z korzystaniem, obsługiwaniem, działaniem i/lub błędem bądź nieprawidłowym funkcjonowaniem dowolnych Usług Robo Trading i/lub innych usług dostarczanych przez dostawcę Usług Robo Trading, innych niż wynikające z oszustwa, winy umyślnej lub zaniedbania;
 • tego, że Trading 212 nie gwarantuje, iż korzystanie z Usług Robo Trading przyniesie pozytywne lub pożądane skutki czy też określone wyniki;
 • tego, że Usługi Robo Trading są udostępniane wyłącznie do Państwa osobistego użytku, a dostępu do konta oraz wyżej wymienionych usług nie można udzielać żadnym podmiotom trzecim;
 • tego, że nie można korzystać z Usług Robo Trading, narzędzi lub oprogramowania innego niż wcześniej zatwierdzone przez nas ani dokonywać w nich jakichkolwiek zmian;
 • podjęcia świadomej decyzji oraz dokonania oceny i zrozumienia ryzyka związanego z korzystaniem z Usług Robo Trading. Mają Państwo kontrolę i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje konto oraz transakcje;
 • tego, że nie nadzorujemy, nie zatwierdzamy ani nie gwarantujemy dokładności lub kompletności Usług Robo Trading oraz ich odpowiedniości dla Państwa. Usługi Robo Trading są świadczone Państwu takie, jakie są, bez jakiejkolwiek, wyraźnie określonej bądź dorozumianej, gwarancji czy też rękojmi, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji pokupności i odpowiedniości do wykorzystania w określonym celu;
 • tego, że niektórzy dostawcy Usług Robo Trading korzystają z danych o cenach dostarczanych nam przez zewnętrznego administratora oprogramowania. Możemy być bezpośrednio lub pośrednio związani z dostawcą Usług Robo Trading i dołożymy wszelkich starań, aby złagodzić wszelkie związane z tym konflikty interesów. Dołożymy zasadnych starań, aby zapewnić akceptowalne usługi, jednak z zastrzeżeniem, iż dane dotyczące cen wskazane przez dostawcę Usług Robo Trading mogą być opóźnione, a my nie gwarantujemy dokładności lub kompletności tych danych, aktualnych lub historycznych, ani nie gwarantujemy, iż usługa będzie świadczona nieprzerwanie. Ponadto potwierdzają Państwo i akceptują, że, w razie rozbieżności pomiędzy danymi (dotyczącymi cen lub innymi danymi) w Usługach Robo Trading oraz naszych pozostałych Usługach Robo Trading, decydujące znaczenie mają dane zawarte na innych naszych stronach internetowych oraz platformach;
 • tego, że nie przewiduje się dopuszczania transakcji o wysokiej częstotliwości;
 • tego, że nie zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym ani nie dostarczamy spersonalizowanych rekomendacji inwestycyjnych i/lub wskazówek dotyczących oceny rzeczowości żadnych inwestycji, w tym również w odniesieniu do Usług Robo Trading;
 • tego, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat nakładanych za korzystanie z Usług Robo Trading.

2. Instrumenty finansowe dostępne z usługami handlu automatycznego.

Instrumenty finansowe, które mogą być dostępne z Usługami Robo Trading zgodnie z niniejszą Umową, zostaną określone przez Trading 212. Bez ograniczeń wskazuje się, że Usługi Robo Trading dotyczą przede wszystkim kontraktów na różnice (CFD), a aktywami bazowymi są kursy wymiany, towary lub inne aktywa, przy czym niewykluczone jest poszerzenie zakresu Usług Robo Trading o inne instrumenty finansowe w przyszłości.

Trading 212 podejmuje odpowiednie działania mające na celu unikanie sytuacji, w których dochodzić może do konfliktu interesów w wyniku wykonania działań inwestycyjnych i zapewnienia usług inwestycyjnych oraz pomocniczych. Konflikt interesów oznacza sytuację, w której Trading 212, wykonując działania bezpośrednio lub pośrednio, doprowadza do konfliktu własnych interesów z interesami swoich klientów lub podmiotów powiązanych.

3. Decyzje inwestycyjne.

Zważywszy na powyższe, Klient wyraźnie rozumie i zgadza się nie oczekiwać od Trading 212 proponowania Platform, Stron Internetowych, Usług Robo Trading, w tym, ale nie wyłącznie, transakcji, narzędzi lub strategii mających na celu realizację konkretnych celów inwestycyjnych.

Usługi Robo Trading są dostępne dla Klientów, którzy wcześniej zdecydowali się prowadzić transakcje z użyciem CFD i w związku z tym ich cele inwestycyjne dotyczą osiągania zysków.

Trading 212 nie podejmuje decyzji inwestycyjnych.

4. Strategie handlowe i automatyczna realizacja.

Sygnały handlowe od dostawcy Usług Robo Trading, tworzone przy użyciu Platformy lub Strony Internetowej, reprodukowane są automatycznie, a firma Trading 212 akceptuje te sygnały w celu automatycznego realizowania zleceń. Użycie oprogramowania do generowania strategii handlowych w połączeniu z automatyczną realizacją sygnałów generowanych przez oprogramowanie może być zaklasyfikowane z perspektywy prawa jako zarządzanie portfelem. W związku z tym niniejszym wyraźnie oświadczają Państwo, że zrozumieli i wyrażają zgodę na przeprowadzenie przez nas takiej oceny, a także na przetwarzanie przez nas stosownych danych. Szczegóły tego typu oceny przedstawiono poniżej.

W takim przypadku dostarczanie usług zarządzania portfelem przez firmę Trading 212 odbywać się będzie na podstawie uprawnienia udzielonego firmie Trading 212 w oparciu o licencję i w jej ramach oraz z uwzględnieniem faktu, że automatyczne transakcje przeprowadzane są bez udzielania przez Klienta zgody na każdą z nich z osobna.

Wyraźnie stwierdza się, że wszelkie odniesienia do terminu „zarządzanie portfelem” lub podobnych terminów, czy to w niniejszym dokumencie czy w innych pisemnych środkach komunikacji, w związku z usługami lub działaniem Platformy, są rozumiane tylko w znaczeniu podanym powyżej i dotyczą wyłącznie konkretnie opisanych tu usług. W żadnych okolicznościach firma Trading 212 nie zostanie uznana za zobowiązaną względem Klienta do podejmowania w jego imieniu decyzji inwestycyjnych, z własnej inicjatywy lub według własnego uznania, w celu osiągnięcia jakichkolwiek celów inwestycyjnych Klienta. Korzystanie z funkcji automatycznego handlu w żaden sposób nie wpływa na fakt, że potwierdzają Państwo, iż żaden podmiot trzeci, w tym firma Trading 212, nie podejmuje za Państwa decyzji inwestycyjnych oraz że każda transakcja jest podejmowana wyłącznie z Państwa woli i całkowicie na Państwa koszt oraz ryzyko, ani na Państwa oświadczenia potwierdzające ten fakt, ani też nie zmienia i nie anuluje tego faktu i tych oświadczeń.

Używanie takiego narzędzia może, co do zasady, umożliwić zastosowanie takich funkcji jak ograniczenie strat. Niemniej jednak w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, które nie pozwalają na natychmiastową realizację zleceń zamknięcia pozycji, Klient może ponieść dalsze straty z powodu gwałtownych fluktuacji zachodzących pomiędzy czasem wytworzenia odpowiedniego sygnału handlowego a czasem jego faktycznej realizacji. Takie szczególne okoliczności mogą dotyczyć ogólnie rynku walutowego lub jednej albo większej liczby par walut, lub firmy wykonawczej obsługującej konto handlowe użytkownika, lub połączenia powyższych elementów. Z tego względu Klient potwierdza zrozumienie i akceptację ryzyka poniesienia strat wyższych niż jego limity straty, za które firma Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

W handlu automatycznym Klient może otrzymywać sygnały handlowe od dostawcy oprogramowania (na przykład ProQuant) na swoje konto bezpośrednio do realizacji. Jednakże w powyższym przykładzie Klient przez cały czas ma kontrolę nad oprogramowaniem do generowania strategii, ponieważ rozumie się, że stworzył i kontroluje wszystkie parametry danej strategii i może zaprzestać tego działania w dowolnym momencie. Klient ma kontrolę nad swoim kontem. Użytkownik korzysta tylko z narzędzi dostępnych na platformie. W związku z tym Trading 212 zapewnia ułatwienie za pomocą infrastruktury technicznej.

  W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w razie umożliwiania przez Usługi Robo Trading korzystania z realizacji strategii handlowych firma Trading 212 będzie je udostępniać i wspierać tylko wtedy, gdy wszystkie warunki ustalone przez Klienta w danej strategii będą zgodne z:
 • warunkami Umowy z Klientem i niniejszej URT;
 • wszelkimi innymi przepisami prawa, zasadami i uregulowaniami, jakie mogą mieć do nich zastosowanie (w tym, ale nie wyłącznie, ograniczeniami ESMA dotyczącymi handlu kontraktami CFD); oraz
 • środkami finansowymi dostępnymi na odpowiednim koncie Klienta; i
 • wszelkimi innymi przepisami technicznymi i zasadami bezpieczeństwa.

Firma Trading 212 nie będzie realizowała żadnych zleceń, sygnałów lub instrukcji niezgodnych z powyższymi wymaganiami. Transakcje będą dokonywane adekwatnie do dostępnych środków finansowych i zgodnie ze stosownymi ograniczeniami, typem konta oraz regulaminem i nie muszą w pełni odzwierciedlać wybranej strategii.

W przypadku żądania przeprowadzenia oceny odpowiedniości Trading 212 dokona analizy Usług Robo Trading i ich funkcjonalności celem ich akceptacji jako sposobu zapewnienia odpowiedniego rozwiązania programistycznego dla swoich klientów.

Podejmując decyzję o zautomatyzowaniu realizacji zleceń, wzięli Państwo pod uwagę całą swoją sytuację finansową, łącznie ze zobowiązaniami finansowymi, oraz rozumieją Państwo, że korzystanie z automatycznych strategii handlowych ma charakter wysoce spekulacyjny oraz że mogą Państwo ponieść znaczące straty przekraczające kwotę wykorzystaną do zainicjowania strategii, jednakże strata nie może wynieść więcej niż wartość akcji znajdujących się na Państwa koncie zgodnie z postanowieniami Umowy z Klientem. Należy wziąć pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie dać żadnej gwarancji odnośnie do wyników uzyskiwanych z konkretnej inwestycji, konta, portfela lub strategii.

5. Prowizje.

Za korzystanie z Usług Robo Trading, które sprowadzają się w istocie do automatycznej realizacji Państwa decyzji inwestycyjnych, będzie pobierana opłata w wysokości 0,005% łącznego wolumenu każdej transakcji.

6. Ocena odpowiedniości.

Zanim będą mogli Państwo zacząć korzystać z automatycznej realizacji zleceń, ocenimy, które strategie handlowe są dla Państwa odpowiednie i pod jakimi warunkami („Ocena odpowiedniości”), oraz określimy Państwa profil inwestycyjny na podstawie tej oceny. Należy wziąć pod uwagę, że dostarczone nam przez Państwa odpowiedzi w trakcie Oceny odpowiedniości będą miały bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą tego, czy zautomatyzowane transakcje są dla Państwa odpowiednie. Prosimy przyjąć do wiadomości, że to na Państwu spoczywa odpowiedzialność i w Państwa najlepszym interesie jest przekazanie nam właściwej, aktualnej i kompletnej informacji. Należy wziąć pod uwagę, że na potrzeby oceny odpowiedniości możemy także wykorzystać uprzednio dokonaną ocenę adekwatności lub wszelkie inne informacje właściwe dla oceny lub też dokonać nowej oceny adekwatności według własnego uznania. Jeśli nie spełniają Państwo minimalnych wymogów tych ocen lub jeśli nie zostały one przez Państwa dokonane, nie będą mogli Państwo skorzystać z Usług Robo Trading. Zanim rozpoczną Państwo procedurę Oceny odpowiedniości, prosimy o upewnienie się, że Państwa ocena adekwatności jest rzeczowa i zgodna z prawdą.

Trading 212 nie proponuje / nie poleca użytkownikom Usług Robo Trading żadnych transakcji dotyczących CFD lub innych instrumentów finansowych jako bardziej odpowiednich lub właściwych dla Klienta w porównaniu z innymi formami inwestycji. W takich przypadkach Klient powinien przynajmniej mieć świadomość ogólnego ryzyka dotyczącego portfela i ogólne pojęcie o ryzyku związanym z każdym rodzajem instrumentu finansowego, który może znajdować się w portfelu.

Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i odzwierciedlają jego bieżącą sytuację. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi Robo Trading są jedynie narzędziami programowymi wymagającymi podjęcia ryzyka inwestycyjnego, którego nie da się całkowicie uniknąć. Jeżeli Klient uważa, że powyższy opis nie jest zgodny z jego rzeczywistym profilem inwestycyjnym, nie może zaakceptować niniejszych warunków i musi natychmiast przerwać tę procedurę.

Ponadto Klient zobowiązuje się do informowania Trading 212 z własnej inicjatywy o zmianie danych udostępnionych Trading 212 za pomocą odpowiedniego kwestionariusza, jak również do regularnego uzupełniania kwestionariusza na żądanie Trading 212. Klient nie może podnosić przeciwko Trading 212 kwestii takich zmian, jeśli wcześniej nie poinformował Trading 212 na piśmie o konkretnych zmianach.

7. Zastrzeżenia w związku z ryzykiem.

Chociaż wszelkie zatwierdzone Usługi Robo Trading zostaną przez nas zintegrowane w taki sposób, by były dostarczane natychmiast (na przykład realizacja zleceń), mogą wystąpić odstępstwa od tej reguły.

Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko związane z użyciem komputerów i systemów komunikacji w kontekście prowadzenia transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, a także z ewentualną niemożnością punktualnej transmisji odnośnych informacji z powodu zakłóceń, awarii itd.

Może się zdarzyć, że sygnały nie zostaną przekazane, co może wynikać z charakterystyki oprogramowania, problemów technicznych lub niekompatybilności systemów operacyjnych używanych przez Strony. Usługa udostępniana przez Trading 212 obejmuje przekazywanie sygnałów na tyle, na ile pozwalają na to techniczne możliwości infrastruktury oprogramowania. Trading 212 ani dostawca oprogramowania nie podejmują manualnej ingerencji.

8. W przypadku automatycznego handlu.

Będziemy dokonywać okresowych aktualizacji Oceny odpowiedniości. W dowolnej chwili mogą Państwo powrócić do swojego kwestionariusza odpowiedniości i ocenić, czy zaszła zmiana pod względem Państwa doświadczenia, celów handlowych i/lub sytuacji finansowej.

Nie uchybiając postanowieniom przedstawionym powyżej, zapoznali się Państwo i przyjęli do wiadomości istnienie ryzyka związanego z automatyczną realizacją zleceń oraz transakcji dotyczących CFD, co opisano w niniejszym dokumencie, w tym, ale nie wyłącznie, z automatyczną realizacją zleceń polegających na otwieraniu i zamykaniu transakcji na Państwa koncie bez Państwa ręcznej ingerencji.

Niniejszym upoważniają nas Państwo do ograniczenia i/lub wstrzymania automatycznej realizacji zleceń na podstawie Państwa profilu inwestycyjnego i prowadzonej na bieżąco oceny odpowiedniości dokonywanej przez firmę Trading 212 zgodnie z jej regulaminami i procedurami.

Ponadto upoważniają Państwo firmę Trading 212 do realizacji wszelkich transakcji i/lub pozycji zajętych w ramach strategii powiązanej z Państwa kontem, w tym, ale nie wyłącznie, strategii i limitów ustawień wszelkich pozycji. Działania te podejmowane są automatycznie w chwili, kiedy zostaną przez Państwa zainicjowane, i nie jest w tym celu wymagane wcześniejsze skonsultowanie się, uzyskanie zgody lub zatwierdzenie bieżącej aktywności / kopiowanych transakcji handlowych. Niniejszym potwierdzają Państwo, że mogą w dowolnym czasie, według swojego uznania, zatrzymać, przerwać lub ograniczyć automatyczną realizację zleceń przez nasze Strony Internetowe na swoją rzecz i/lub nałożyć na nią limity. Przez cały czas spoczywa na Państwu wyłączna odpowiedzialność za monitorowanie, wybieranie i ocenę odpowiedniości strategii.

W szczególności, korzystając z automatycznej realizacji zleceń, dodatkowo upoważniają Państwo firmę Trading 212 do: (a) łączenia lub zaprzestania łączenia strategii z kontem; (b) otwarcia i/lub zamknięcia dowolnej pozycji dostępnej na naszych Stronach Internetowych / w aplikacjach i do ustalania limitów dla dowolnych pozycji według własnego uznania; (c) aktualizowania i/lub zmieniania regulaminu, celów, struktury i/lub składu wszelkich realizowanych automatycznie zleceń według własnego uznania; (d) zamykania każdej takiej strategii według własnego uznania.

Firma Trading 212 będzie nadal dokładać zasadnych starań w kwestii monitorowania wyników strategii / kont zgodnie z ustalonymi przez nią parametrami, w tym ryzykownego zachowania, zyskowności, obsunięć kapitału i innych parametrów uznanych przez firmę Trading 212 za istotne, a także w odniesieniu do powstrzymywania i/lub blokowania traderów/strategii przed połączeniem i/lub realizacją.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania automatyzacji wszelkich strategii według własnego uznania.

Ani Trading 212 (w związku ze strategiami), ani osoby odpowiedzialne za stworzenie oprogramowania, które może generować Państwa strategie, nie gwarantują przyszłych wyników na Państwa koncie, żadnego określonego poziomu wyników, powodzenia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej lub powodzenia w kwestii ogólnego zarządzania przez nas kontem. Strategie inwestycyjne podlegają ryzyku związanemu z rynkiem, walutą, sytuacją polityczną, gospodarczą i biznesową. Większość tych strategii opiera się na dotychczasowych wynikach i nie odzwierciedla aktualnych trendów rynkowych. Decyzje inwestycyjne mogą nie przynieść zysku i doprowadzić do utraty całej zainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji ani podstawy do przewidywań przyszłych wyników.

Należy wziąć pod uwagę, że my lub nasi partnerzy możemy zająć w imieniu innych naszych klientów oraz naszym własnym takie same lub podobne pozycje w konkretnych inwestycjach, jakie zajmujemy w Państwa imieniu, bądź też zarówno my, jak i nasi partnerzy możemy otwierać pozycje o przeciwnym kierunku. Nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania kupna lub sprzedaży oraz do zalecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na Państwa rzecz, które my lub nasi partnerzy kupujemy lub sprzedajemy w imieniu naszych pozostałych klientów lub na naszą rzecz. Należy także wziąć pod uwagę, iż możemy zdecydować się wynagrodzić naszych kopiowanych traderów.

W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa ani my, ani nasi partnerzy nie ponosimy odpowiedzialności za (a) straty wynikające z Państwa pisemnych lub ustnych instrukcji, (b) jakiekolwiek poniesione przez Państwa straty wynikające z decyzji lub innego działania podjętego na koncie, które zdecydowano się skopiować, w tym, między innymi, straty wynikające z obranej strategii; lub (c) straty wynikające z decyzji lub innego działania podjętego bądź pominiętego w dobrej wierze przez powiązaną strategię. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się lub ograniczenia jakiegokolwiek prawa przysługującego Państwu na mocy stosownych przepisów prawa niepodlegających zrzeczeniu się lub ograniczeniu.

Ponieważ to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne, muszą mieć Państwo pewność, że rozumieją względne zalety, wady i ryzyka związane z różnymi rodzajami inwestycji. Otrzymają Państwo informacje wyjaśniające charakter, ryzyko oraz koszt każdego produktu. Informacje te zawierają między innymi opis ryzyka związanego z produktem oraz tego, czy cena/wartość może się zmieniać. Ilość informacji będzie zależna od typu produktu, jego złożoności i profilu ryzyka.

Należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem: wraz ze wzrostem ryzyka rośnie prawdopodobieństwo utraty części lub całości kapitału początkowego. Ważne jest, by rozumieć, jakich wyborów inwestycyjnych Państwo dokonują oraz jak różne rodzaje inwestycji wykorzystują kapitał. Stopień ryzyka oraz potencjalne zyski są inne dla każdej inwestycji.

Klient deklaruje również, że ma świadomość i akceptuje ryzyko wynikające z korzystania z usług automatycznego handlu, które opierają się na strategiach inwestycyjnych podmiotów trzecich i nie są określone przez Trading 212.

Może się zdarzyć, że sygnały nie zostaną przekazane, co może być spowodowane charakterystyką oprogramowania, problemami technicznymi lub niekompatybilnością systemów operacyjnych używanych przez Strony. Usługa udostępniana przez Trading 212 obejmuje przekazywanie sygnałów na tyle, na ile pozwalają na to techniczne możliwości infrastruktury oprogramowania. Trading 212 nie podejmuje manualnej ingerencji.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje przedstawione na niniejszej Stronie Internetowej były dokładne i pełne, ale ani Trading 212, ani nasi przedstawiciele, przełożeni, pracownicy czy agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnej osoby za straty, szkody, koszty czy wydatki (łącznie, ale nie tylko, z utratą zysków, niemożnością użytkowania, szkodami bezpośrednimi, pośrednimi, przypadkowymi i wynikowymi) wynikające z błędów, pominięcia lub zmiany tych informacji. Powyższe postanowienia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy zostaną wniesione jakiekolwiek roszczenia umowne, deliktowe, związane z zaniedbaniem czy ścisłą odpowiedzialnością prawną.

Platforma udostępniana w ramach licencji Trading 212 oferuje usługę prowadzenia handlu automatycznego bezpośrednio na danym koncie handlowym Klienta. Oznacza to, że mogą Państwo wybrać, przy użyciu elementów kontrolnych na Platformie, czy konto ma być obsługiwane automatycznie po wygenerowaniu sygnałów kupna i sprzedaży przez platformę handlową lub platformy handlowe.

Szybkie i niespodziewane ruchy cen i/lub niepowodzenie w ich rozproszeniu mogą wygenerować sygnały kupna i sprzedaży, które prowadzą do zysków lub strat większych niż oczekiwane i są zawsze niezależne od tego, co mogło się wydarzyć w analizowanym przez użytkownika okresie historycznym. Trading 212 realizuje te zlecenia (sygnałów kupna i sprzedaży generowanych przez Platformę) na rzecz Klienta na podstawie „braku odpowiedzialności”, co oznacza, że Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za realizację zlecenia o określonej lub innej cenie oraz, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie Platformy, w tym, między innymi, za jakiekolwiek możliwe straty handlowe poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z Platformy. W szczególności Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania Platformy czy też za problemy techniczne, które nie dotyczą serwerów Trading 212, jak awaria mechaniczna lub linii komunikacyjnej czy też błędy systemowe, lub wynikające z innych przyczyn będących poza kontrolą Trading 212; ponadto Trading 212 może przyjmować i realizować zlecenia wyłącznie wtedy, gdy zostaną faktycznie otrzymane lub wygenerowane; Trading 212 wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie Platformy, sieci telefonicznej, usług hostingowych i wsparcia technicznego Platformy.

Niniejszym potwierdzają Państwo, że mogą w dowolnym czasie, według swojego uznania, zatrzymać, przerwać lub ograniczyć automatyczną realizację zleceń przez nasze Strony Internetowe i/lub nałożyć na nią limity. Przez cały czas spoczywa na Państwu wyłączna odpowiedzialność za monitorowanie, wybieranie i ocenę odpowiedniości strategii.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz