Trading 212 Zaproś znajomego - Zasady i warunki

Jako Polecający Klient jest sponsorem i beneficjentem – zarówno Klient, jak i Polecony otrzymują bezpłatną akcję.
Przystępując do Promocji, zarówno Klient, jak i Polecony wyrażają zgodę na poniższe zasady i warunki.
Niniejszą Promocję organizuje Trading 212.

Definicje

Polecający – dotychczasowy klient Trading 212 Invest/ISA, który udostępnia link promocyjny;

Polecony – nowy klient Trading 212 Invest/ISA, który otrzymał zaproszenie od dotychczasowego klienta poprzez link promocyjny;

Akcja polecenia – bezpłatna akcja, którą otrzymują Polecający i Polecony w Promocji;

Trading 212 – Trading 212 UK Limited, firma inwestycyjna nadzorowana przez FCA o numerze referencyjnym 609146 i Trading 212 Markets Limited, firma inwestycyjna nadzorowana przez CySEC o numerze licencji 398/21;;

Promocja – aktualna promocja Zaproś znajomego, która ma na celu reklamę usług Trading 212 poprzez rozdawanie bezpłatnych akcji.

1. Wymagania kwalifikacyjne

Aby zakwalifikować się do niniejszej Promocji, należy spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. Klient i Polecony muszą być obywatelami jednego z niżej wymienionych państw:
    Wielka Brytania.
 2. Należy posiadać aktywne konto Trading 212 Invest/ISA zgodnie z Warunkami użytkowania Usługi Handlu Akcjami Trading 212 i wszystkimi innymi Dokumentami prawnymi;
 3. Należy zaakceptować i wyrazić zgodę na obowiązujące Zasady i warunki Promocji Trading 212;
 4. Polecony musi założyć, aktywować, a także zasilić konto Trading 212 Invest/ISA kwotą Minimalnej wpłaty; oraz
 5. Zarówno Klient, jak i Polecony nie mogą naruszać zasad Zabronionego użycia podanych poniżej.

2. Alokacja

2.1. Od 26.01.2021 r. nowe linki z zaproszeniami nie będą rozsyłane. Promocja pozostanie dostępna dla obecnych uczestników. Od 29.07.2021 Promocja jest niedostępna. Poleceni znajdujący się na liście oczekujących do 29.07.2021 oraz ich Polecający będą mogli otrzymać Akcję polecenia, jeśli spełniają warunki wymienione w punkcie 1.

2.2. Zarówno Klient, jak i 20 pierwszych jego Poleconych otrzymuje bezpłatną akcję po spełnieniu warunków opisanych powyżej w punkcie 1. Po pierwszych 20 zakwalifikowanych Poleconych Klient nadal ma prawo wysyłać link z zaproszeniem, jednak tylko Poleconych może otrzymać Akcję polecenia.

2.3. W ciągu 3 dni roboczych od spełnienia warunków określonych powyżej w punkcie 1. Klient ma prawo do nabycia Akcji polecenia. Czas alokacji może się wydłużyć jedynie z powodów technicznych lub jeśli okres ten przypada na weekend – np. jeśli konto zostanie założone w piątek o godzinie 10.00, to Klient otrzyma Akcję polecenia w poniedziałek w następnym tygodniu po godzinie 10.00, pod warunkiem, że rynki będą otwarte.

2.4. Klient może odrzucić lub anulować alokację Akcji polecenia w ciągu 24 godzin od alokacji, kontaktując się z nami pod adresem info@trading212.com. W przypadku odrzucenia lub anulowania alokacji nie przysługuje prawo do zastąpienia jej nową Akcją polecenia. Klientowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia finansowe wobec Trading 212 w odniesieniu do niniejszej Promocji.

2.5. Wartość pieniężna Akcji polecenia podlega 30-dniowemu okresowi blokady wypłaty, który liczony jest od dnia odbioru Akcji polecenia. Blokada w żaden sposób nie będzie mieć wpływu na inne aktywa Klienta – np. wpłacone środki czy zysk (jeśli jest) uzyskany z Akcji polecenia itd. W przypadku sprzedaży Akcji polecenia ze stratą (za mniej niż wynosiła jej wartość pierwotna) okresowi blokady podlegają tylko środki uzyskane ze sprzedaży. W przypadku otrzymania wartości pieniężnej zamiast Akcji polecenia środki te będą podlegać okresowi blokady.

2.6. Każda Akcja polecenia będzie podlegać osobnemu okresowi blokady.

2.7. Żadne środki wpłacone przez klienta i/lub zysk z Akcji polecenia nie będą podlegać okresowi blokady.

2.8. Twój Polecony otrzyma Akcję polecenia na nowe konto, które otworzy i zasili kwotą Minimalnej wpłaty, niezależnie od typu konta. Jeśli bierzesz udział z użyciem identyfikatora linku polecenia, akcja polecenia zostanie przypisana do konta, na którym wprowadzono kod, niezależnie od tego, gdzie dokonano pierwszej wpłaty.

2.9. Jeśli masz u nas zarówno konto Invest, jak i ISA, akcja polecenia zostanie przypisana do konta, na którym najpierw dokonano wpłaty. Jeśli bierzesz udział z użyciem identyfikatora linku polecenia, akcja polecenia zostanie przypisana do konta, na którym wprowadzono kod, niezależnie od tego, gdzie dokonano pierwszej wpłaty.

2.10. W przypadku posiadania konta ISA należy upewnić się, że otrzymanie Akcji polecenia nie naruszy limitu subskrypcji. W takim przypadku, jeśli Klient posiada konto Invest, Akcja polecenia zostanie przypisana bezpośrednio do tego konta. Jeśli Klient nie posiada konta Invest, oferujemy mu możliwość założenia takiego konta w celu przypisania do niego Akcji polecenia.

2.11. Każda Akcja polecenia zostanie opłacona przez odpowiednią firmę inwestycyjną Trading 212, w zależności od tego, która z nich obsługuje Polecającego i Poleconego. Na przykład Polecony firmy Trading 212 z EOG otrzyma Akcję polecenia od Trading 212 Markets Limited, podczas gdy Polecony z UK otrzyma Akcję polecenia od Trading 212 UK Limited.

3. Warunki

3.1. Akcje polecenia to losowo wybrane akcje znajdujące się w obrocie na rynkach o ugruntowanej pozycji. Każda Akcja polecenia objęta jest limitem kwotowym w wysokości 100 USD, 100 GBP, 100 CHF lub 100 EUR w zależności od waluty konta i lokalizacji Klienta. Akcja polecenia jest wybierana losowo i nie podlega negocjacjom ani zamianie na inną. Żadne osobiste okoliczności nie będą brane pod uwagę, a akcje nie będą nabywane z myślą o określonym użytkowniku. Nie będziemy rekomendować ani w żaden sposób namawiać do dalszego nabywania akcji tego samego rodzaju jak Akcja polecenia. W przypadku otrzymania więcej niż jednej Akcji polecenia nie ma gwarancji, że będą one tego samego rodzaju. W przypadku jakichkolwiek problemów (technicznych lub innych) z dostarczeniem Akcji polecenia zastrzegamy sobie prawo do przekazania Klientowi, według własnego uznania, pieniężnego ekwiwalentu Akcji polecenia.

3.2. W trakcie Promocji nie zostaną wykorzystane żadne inwestycje ani aktywa Klienta. Akcje polecenia będą rozdzielane wyłącznie w oparciu o środki własne Trading 212.

3.3. Klient jest zobowiązany logować się do swojego konta Trading 212 co najmniej raz na trzy miesiące po otrzymaniu/sprzedaży Akcji polecenia (w zależności od tego, co nastąpi później). Ta sekcja nie ma wpływu na Twoje własne środki i pozycje otwarte z wykorzystaniem Twoich własnych środków.

3.4. Trading 212 jest jedynym arbitrem Promocji i zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, przedłużenia lub zakończenia Promocji w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powiadomimy Klienta o jakichkolwiek zmianach Promocji i/lub jej warunków, aktualizując oficjalną stronę internetową Promocji, i zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się ze wszystkimi aktualizacjami.

3.5. Jeśli Trading 212 wykryje jakiekolwiek oszustwo, nadużycie lub niewłaściwe użycie Promocji, nastąpi natychmiastowe wykluczenie Klienta z udziału w Promocji.

3.6. Trading 212 zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wszelkich nagród, które ma otrzymać uczestniczący użytkownik, jeśli według Trading 212 dopuszczono się nadużycia zasad promocji. Trading 212 będzie rozstrzygać wszelkie spory, uwzględnione lub nieuwzględnione w tych warunkach, w uczciwy i stosowny sposób, a decyzja Trading 212 dotycząca jakiegokolwiek sporu jest ostateczna.

3.7. Nic, co znajduje się w niniejszych Zasadach, lub jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych, nie może być uznane za świadczenie porad inwestycyjnych, usług zarządzania portfelem ani żadnych innych usług. Trading 212 nie udziela gwarancji w odniesieniu do notowań Akcji polecenia.

3.8. Niezależnie od wszelkich wyżej wspomnianych postanowień i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność i/lub brak działania witryn, linku polecenia, konta Polecającego/Poleconego i/lub jakiekolwiek awarie techniczne, błędy komputerowe, uszkodzenie lub utratę danych bądź inne szkody i zakłócenia dowolnego rodzaju związane z Promocją. Trading 212 zachowa wyłączną kontrolę i swobodę decyzji w odniesieniu do Promocji przez cały czas jej trwania oraz będzie jedyną stroną uprawnioną do stosowania zasad i warunków oraz rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z obsługą tej promocji.

3.9. Jeśli uczestnik Promocji stwierdzi, że dotknęły go niesprawiedliwe ograniczenia lub że w inny sposób bezzasadnie uniemożliwiono mu uzyskanie bezpłatnej akcji lub większej liczby bezpłatnych akcji, przedstawi Trading 212 dowody rzeczowe uzasadniające roszczenie, w tym, ale nie wyłącznie, nagrania wideo i zrzuty ekranu. Trading 212 zapozna się z takimi dowodami i podejmie decyzję, czy uznać roszczenie uczestnika, czy też nie, według własnej oceny co do jego zasadności. Akceptując zasady i warunki aktualnej Promocji, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Trading 212 jest jedyną stroną uprawnioną do stosowania i interpretacji warunków Promocji i z tego względu każda decyzja Trading 212 odnosząca się do obsługi Promocji jest ostateczna i nieodwołalna. Klient przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy zobowiązani przez prawo do zachowania poufności tajemnic naszych klientów, w związku z czym nie możemy podać mu informacji czy innych danych dotyczących konta, statusu, środków itd. Poleconego.

3.10. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, jakich Polecający może dokonać w adresie URL linku polecenia, ani za żadne problemy wynikłe w ich następstwie.

3.11. Domyślnie wszystkie rynkowe zlecenia sprzedaży dotyczące Akcji polecenia będą przyjmowane i realizowane jako zagregowane zlecenie rynkowe w chwili zamknięcia odpowiedniego rynku. Stosujemy to podejście, aby uniknąć wielu rynkowych zleceń sprzedaży dotyczących 1 akcji, ponieważ może to zostać uznane przez giełdy za nadużycie rynkowe. Zlecenia z limitem nie będą agregowane i zostaną zrealizowane po cenie określonej przez Klienta.

3.12. Aby bezpłatna akcja mogła zostać przyznana, polecona osoba musi spełniać wszystkie wymagania w czasie, gdy w jej kraju promocja jeszcze obowiązuje. Spełnienie wymogów Zasad i warunków po zakończeniu promocji nie będzie uznawane za ważny udział, np. akcja nie zostanie wystawiona, jeśli Twoje konto zostało utworzone za pomocą linku polecenia, ale zweryfikowano je po zakończeniu promocji.

3.13. Jeśli Ty lub polecona przez Ciebie osoba otworzy nowe konto Trading 212 po dezaktywowaniu już istniejącego konta Trading 212, nowe konto nie będzie uprawnione do udziału w Programie poleceń.

4. Niedotrzymanie warunków

4.1. Jakiekolwiek naruszenie bądź też niespełnienie jednego lub wszystkich wymagań kwalifikacyjnych wymienionych w punkcie 1. albo jakichkolwiek Warunków wymienionych w punkcie 3. powyżej będzie stanowić niedotrzymanie warunków („Niedotrzymanie warunków”).

4.2. W przypadku Niedotrzymania warunków Trading 212 anuluje i unieważni wszelkie umowy oraz stosunki prawne pomiędzy Klientem i Trading 212 wynikające z Promocji, uważając je za niebyłe. To ostatnie skutkować będzie zamknięciem konta Klienta przez Trading 212 i odebraniem Akcji polecenia lub jej/ich pieniężnego ekwiwalentu.

4.3. W przypadku Niedotrzymania warunków Klient podlega karze. Kara za Niedotrzymanie warunków będzie odpowiadać pieniężnej równowartości Akcji polecenia w chwili Niedotrzymania warunków. Niniejszym Klient rozumie, akceptuje i wyraża wyraźną uprzednią zgodę, że w przypadku Niedotrzymania warunków Trading 212 ma prawo do sprzedaży Akcji polecenia w imieniu Klienta i do potrącenia wpływów z takiej sprzedaży na poczet obowiązku zapłaty kary. Należy pamiętać, że powyższa kara dotyczy konsekwencji niedotrzymania warunków i ma zastosowanie wyłącznie do bezpłatnych akcji otrzymanych od nas. Trading 212 nie nałoży opłat za utrzymanie konta, brak aktywności ani żadnych innych. Tego typu działania z naszej strony nie będą miały wpływu na żadną z osobistych inwestycji Klienta.

4.4. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapobiec sytuacji naruszenia warunków niniejszej Promocji przez Użytkownika, w związku z czym wyślemy wcześniejsze powiadomienie dotyczące nadchodzącej daty wygaśnięcia 3-miesięcznego okresu opisanego w Punkcie 3.3. powyżej.

5. Postanowienia ogólne

5.1. Uczestnictwo w Promocji nie stanowi ani nie jest uznawane za jakąkolwiek formę partnerstwa, stowarzyszenia lub wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Klientem a Trading 212.

5.2. Uczestnicząc w Promocji, Klient potwierdza i zgadza się, że Trading 212 wyśle poleconej przez Klienta osobie zaproszenie e-mail w jego imieniu. Klient gwarantuje, że dysponuje wcześniej uzyskaną zgodą osoby wymienionej w formularzu na otrzymywanie wiadomości e-mail od Trading 212 w jego imieniu, i zgadza się na użycie swojego nazwiska w wiadomości e-mail wysłanej przez Trading 212 do tej osoby.

5.3. Nie udostępnimy danych osobowych Poleconego (np. adresu e-mail, imienia i nazwiska) ani okoliczności Polecającemu lub innym uczestnikom Promocji. Żadne informacje na temat rodzaju, ceny i liczby Akcji polecenia nie zostaną upublicznione ani udostępnione innym uczestnikom Promocji. Akceptujesz, że w celu umożliwienia funkcjonowania tego Programu dane osobowe Polecającego i Poleconego mogą być udostępniane różnym firmom Trading 212, tj. Trading 212 UK Limited i Trading 212 Markets Limited.

5.4. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania Polecającemu żadnych informacji na temat dokonanych poleceń, a jeśli Polecający potrzebuje konkretnych informacji, powinien się skontaktować z Poleconym.

5.5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. przez konflikt interesów) Klient nie może posiadać danych akcji, musi poinformować nas o tym przed przystąpieniem do Promocji.

5.6. Przyjmując niniejsze Zasady i warunki, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał, zaakceptował i wyraził zgodę na następujące Zasady Promocji Trading 212 oraz że odpowiednie Dokumenty prawne będą stosowane mutatis mutandis.

5.7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Trading 212 UK Ltd., Trading 212 Markets Limited i/lub Trading 212 EOOD ani ich krewni.

5.8. Od 05.03.2020 r. lista uprawnionych krajów jest ograniczona do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcaria, Austria, Irlandia, Luksemburg, Liechtenstein lub Holandii. Od 29.07.2021 lista kwalifikujących się krajów jest ograniczona do Wielkiej Brytanii.

5.9. Poleceni, którzy zapisali się na listę oczekujących, korzystając z linku promocyjnego, a następnie założyli, aktywowali i zasilili konto Trading 212 Invest/ISA kwotą minimalnego depozytu, są również objęci Programem poleceń.

Zabronione użycie

Korzystanie z naszych usług podlega następującym obowiązkowym wymaganiom – nie należy:

 1. w jakikolwiek sposób obchodzić (lub podejmować prób obejścia) niniejszych Zasad i warunków;
 2. podejmować żadnych prób tworzenia wielu kont, zapraszania użytkowników indywidualnych, którzy stworzyli wiele kont, w celu nadużycia zasad Promocji;
 3. podejmować działań, które mogą negatywnie wpłynąć na markę, reputację lub renomę Trading 212;
 4. wykorzystywać Promocji:
  1. w jakikolwiek sposób, który narusza regulacje bądź przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego; lub
  2. w jakikolwiek sposób, który jest sprzeczny z prawem lub nieuczciwy albo ma jakikolwiek sprzeczny z prawem lub nieuczciwy cel bądź skutek;
  3. w sposób nadmierny lub jakikolwiek inny, który uznamy za nieuzasadniony (według własnego uznania Trading 212).

Niezależnie od powyższego w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących manipulacji, nadużycia lub nieuprawnionego wykorzystania zasad niniejszej Promocji lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących manipulacji, nadużycia lub nieuprawnionego wykorzystania rynku, bądź też jeśli jakiekolwiek działania Użytkownika mogą szkodzić interesom Trading 212, Trading 212 ma prawo zawiesić dowolne i każde konto Użytkownika w serwisie Trading 212 (oraz partnerów)i usunąć wszelkie przydzielone Akcje polecenia lub ich ekwiwalent pieniężny według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.