Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Ostrzeżenie o ryzyku
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.

Umowa z Klientem Trading 212

Niniejsza Umowa zostaje zawarta między:

1) Osobą korzystającą z usług Trading 212 na podstawie „Umowy dla klientów Trading 212” (w dalszej części tekstu określaną krótko jako „Klient“)
i
2) Firmą Trading 212 Sp.z.o.o., REGON: 201659500, adres: Sofia, ul. Laczezar Stanczew 3, budynek Litex Tower, piętro 10, reprezentowaną przez Werkę Georgiewą Iliewą i Konstantina Wasilewa Wasilewa (w dalszej części tekstu określaną krótko jako „Trading 212“ lub „Firma“)
Razem określanymi w dalszej części tekstu jako „Strony”

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie licencji posiadanej przez firmę Trading 212, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (zarejestrowanej pod numerem RG-03-0237).

1. PODSTAWOWE POJĘCIA.

Znaczenie poszczególnych terminów zostało wyjaśnione poniżej, poza przypadkami, kiedy z kontekstu wynika inaczej:

Czas handlowy“oznacza godziny przeznaczone na handel na rynkach finansowych, wskazane na stronach internetowych www.trader.bg i/lub www.trading212.com. W czasie handlowym Klient ma prawo składać do realizacji zamówienia tych instrumentów finansowych, dla których rynki finansowe są otwarte;

Suma gwarancyjna“ (margines) posiada znaczenie określone w pkt. 5.1. niniejszej Umowy;

Umowa“ oznacza niniejszą umowę dla Klientów Trading 212, łącznie z Warunkami ogólnymi, Polityką realizacji zamówień klientów, Polityką identyfikacji klientów, Polityką prywatności, Powiadomieniem o ryzyku oraz Taryfą wydatków, opłat i prowizji, łącznie z odpowiednimi zmianami;

Kontrakt różnic kursowych“ (contract for difference, CFD) posiada znaczenie określone w pkt. 10.1. niniejszej Umowy;

Uprawniony kontrahent“ oznacza uprawnionego kontrahenta zgodnie z definicją zawartą w Przepisach FSC;

Pozycja długa“ oznacza zakup instrumentu finansowego Klienta;

Indeks” oznacza kontrakt różnic kursowych dla akcji oraz indeksu giełdowego;

Automatyczne rolowanie“ to funkcja mająca zastosowanie do kontraktów futures, która w przypadku aktywacji powoduje automatyczne odnowienie kontraktu w dniu utraty jego ważności na takich samych warunkach, jakie miały zastosowanie do wcześniejszego kontraktu. Klient zostanie powiadomiony o odnowieniu i będzie mieć możliwość zmiany tego ustawienia w dowolnym momencie.

Kryptowaluta“ oznacza jakąkolwiek wirtualną walutę cyfrową, wykorzystywaną jako instrument bazowy, na podstawie którego zawierany jest kontrakt różnic kursowych;

Pozycja krótka“ oznacza sprzedaż instrumentu finansowego Klienta;

Swap stopy procentowej” oznacza opłatę, która zostanie wypłacona lub naliczona Klientowi, za przeniesienie pozycji na następny dzień;

Minimalny depozyt“ oznacza minimalną kwotę, jaka musi zostać wpłacona przez Klienta zgodnie z Taryfą wydatków, opłat i prowizji Trading 212;

Minimalne zamówienie“ oznacza minimalną wielkość jednostkową każdego instrumentu finansowego, dla którego Trading 212 zapewnia wycenę. Minimalna wielkość każdego instrumentu finansowego wskazana jest na stronie internetowej;

Zlecenie“ oznacza polecenie kupna lub sprzedaży, złożone przez Klienta za pośrednictwem jego konta na platformie transakcyjnej;

Klient profesjonalny“ oznacza to klient profesionalny zdefinioway w Zasadach FSC;

Klient detaliczny“ oznacza to klient indywidualny zdefinioway w Zasadach FSC;

Platforma transakcyjna“ oznacza elektroniczną platformę transakcyjną na naszej stronie internetowej;

Wolne środki pieniężne“ oznacza wszystkie środki Klienta, które nie zostały zablokowane jako gwarancja dla wszystkich otwartych pozycji i zleceń w celu ograniczenia strat (zlecenia typu „stop”). Wolne środki mogą być wycofane lub inwestowane;

Skalpowanie” oznacza rodzaj handlu, w którym otwieranie i zamykanie pozycji odbywa się w czasie 5 minut;

Konto“ oznacza konto otwarte na nazwisko Klienta, za pomocą którego ma on dostęp do platformy transakcyjnej i dzięki któremu może prowadzić handel kontraktami różnic kursowych dla par walutowych, akcji, indeksów, kontraktów terminowych typu futures, kryptowalut i towarów. Zmian na koncie dokonuje się wyłącznie przy realizacji zapisów zawartych w niniejszej Umowie;

Strona internetowa“ oznacza stronę internetową www.trading212.com, www.trader.bg lub każdą inną stronę internetową będącą własnością Trading 212, do której Klient posiada dostęp;

Usługi” oznaczają usługi związane z handlem kontraktami różnic kursowych, które opisane zostały w pkt. 3; „Instrument finansowy“ oznacza instrument finansowy zgodny z listą instrumentów finansowych wyszczególnioną w bułgarskiej Ustawie o rynkach i instrumentach finansowych, która obejmuje również kontrakty różnic kursowych;

Futures” oznacza kontrakt różnic kursowych, bazujący na kontrakcie terminowym na dostawę surowców lub instrumentów finansowych. Każdy kontrakt terminowy typu futures posiada określoną przyszłą datę swojego wygaśnięcia;

Papier wartościowy“ oznacza akcję spółki publicznej, zarejestrowanej w celach handlowych na giełdzie zagranicznej, na której to akcji bazuje kontrakt różnic kursowych (CFD);

Wyraźny błąd“ oznacza oczywisty błąd zawarty w wycenie instrumentów finansowych, znacząco odbiegający od ogólnej ceny rynkowej, który powstaje w wyniku błędu systemowego lub technicznego.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1. Klient zgłasza, a Trading 212 zobowiązuje się do przyjmowania i realizowania zamówień na transakcje kontraktami różnic kursowych (CFD) za pośrednictwem platformy transakcyjnej, na koszt i ryzyko Klienta zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.2. Warunki ogólne, Polityka realizacji zamówień klientów, Polityka identyfikacji klientów, Regulamin użytkownika, Polityka prywatności, Powiadomienie o ryzyku oraz Taryfa wydatków, opłat i prowizji, opublikowane na stronie internetowej, są nierozdzielną częścią niniejszej Umowy. Firma będzie publikować na stronie internetowej każdą zmianę i uzupełnienie Warunków ogólnych i/lub Taryfy wydatków, opłat i prowizji, jak również datę ich przyjęcia i datę wejścia w życie. Publikacja Warunków ogólnych dokonuje się w terminie nie krótszym niż na jeden miesiąc przed wejściem w życie zmian i uzupełnień. Publikacja Taryfy wydatków, opłat i prowizji następuje w terminie nie krótszym niż 3 dni od wejścia zmian w życie.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI

2.3. Zgodnie z wymogami prawnymi, Trading 212 klasyfikuje Klienta jako „nieprofesjonalnego”, co pozwala mu korzystać z najwyższej możliwej ochrony prawnej. I tak, w przypadku, gdy Firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków, Klient ma prawo do uzyskania odszkodowania z Funduszu gwarancyjnego dla inwestorów. Trading 212 płaci za wszystkich swoich Klientów ustawowo wymagane składki do Funduszu wymienionego w poprzednim zdaniu.

2.4. Oferowane przez Firmę usługi nie są odpowiednie dla każdego. Dlatego ustalony został rynek docelowy oraz zazwyczaj oczekuje się, że z usług będą korzystać Klienci, do których stosuje się jedna z poniższych charakterystyk: osoby, które są w stanie ponieść utratę 100% zainwestowanych środków; osoby, mające akceptowalny poziom wiedzy i/lub doświadczenia, aby zrozumieć cechy charakterystyczne kontraktów różnic kursowych (CFD) oraz ryzyka, związanego z handlem na margines; osoby mające wysoki stopień tolerancji dla ryzyka oraz osoby mające zamiar wykorzystać instrumenty będące przedmiotem obrotu handlowego do inwestycji krótkoterminowych, spekulacji, dywersyfikacji portfela, itp.

2.5. Wszystkie transakcje, będące przedmiotem niniejszej Umowy, zawierane są za pośrednictwem konta Klienta, dostępnego na platformie transakcyjnej.

2.6. Każda transakcja jest dokonywana na podstawie decyzji i zlecenia Klienta, za co ponosi on pełną odpowiedzialność i ryzyko. Trading 212 nie oferuje doradztwa Klientowi i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta. Handel kontraktami różnic kursowych charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka. Klient może stracić wszystkie posiadane na swoim koncie pieniądze.

2.7. Trading 212 jest zobowiązany dostarczyć Klientowi wymaganych przez prawo, jak również wszelkich innych informacji, mających zastosowanie w przypadku niniejszej Umowy. Informacje te zawarte są w Warunkach ogólnych oraz Polityce realizacji zamówień Klientów Trading 212.

3. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ TRADING 212.

3.1. Usługi, jakie Trading 212 dostarcza Klientowi zgodnie z przedmiotem niniejszej Umowy odnoszą się do otrzymywania i realizacji zamówień na:

 1. handel kontraktami różnic kursowych (CFD) dla par walutowych;
 2. handel kontraktami różnic kursowych (CFD) dla akcji i indeksów;
 3. handel kontraktami różnic kursowych (CFD) dla kontraktów terminowych typu futures oraz towarów;
 4. handel kontraktami różnic kursowych (CFD) dla kryptowalut.

3.2. Konto zostanie otwarte na nazwisko Klienta w wybranej walucie. Klient może korzystać z Konta celem dokonywania transakcji po wpłaceniu przez niego na to Konto co najmniej kwoty określonej w Tabeli warunków i opłat i potwierdzeniu konta jako zweryfikowanego.

3.3. Klient zyskuje lub traci w zależności od dokonywanych transakcji. Wszystkie zyski i straty zostają przeliczone natychmiast po dokonaniu transakcji na walutę, w jakiej zostało otwarte konto Klienta.

3.4. Klient deklaruje, że dokonuje wszelkich transakcji jedynie w imieniu własnym i na własny koszt.

3.5. Zamówienie Klienta uważa się za złożone w momencie, kiedy Trading 212 potwierdzi jego odebranie poprzez elektroniczną platformę transakcyjną.

3.6. Usługi podlegają wszelkim ograniczeniom, zawartym w niniejszej Umowie oraz wszystkim wymaganiom i/lub obowiązkom określonym prawnie, obowiązującym przepisom niższego rzędu lub warunkom funkcjonowania rynków finansowych. Transakcje na kontrakty różnic kursowych (CFD) nie dają Klientowi żadnych praw, prawa głosu, prawa własności lub udziałów w żadnym bazowym instrumencie finansowym, ani też nie dają prawa i nie zobowiązują do nabycia, otrzymania, posiadania, głosowania, dostarczenia lub bezpośredniego uczestnictwa w działalności korporacyjnej, w odniesieniu do jakiegokolwiek bazowego instrumentu finansowego.

4. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

4.1. Klient ma prawo otrzymywania wycen oraz zgłaszania zleceń na platformie transakcyjnej w czasie handlowym.

4.2. Klient ma prawo otrzymywać potwierdzenia wykonania transakcji, jak również odnośnie stanu swojego konta.

4.3. Trading 212 zobowiązuje się dostarczyć usługi z należytą starannością, Klient natomiast zobowiązany jest potwierdzić, że nie otrzymuje żadnej pomocy w zakresie doradztwa oraz w związku z zawarciem niniejszej Umowy lub też w związku ze złożeniem jakiegokolwiek zamówienia. Trading 212 nie udziela Klientowi żadnych rad w zakresie inwestycji, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego decyzje inwestycyjne. Trading 212 udostępnia Klientowi ogólne informacje statystyczne w formie grafik, aktualnych informacji o stanie danego instrumentu finansowego lub rynku, na którym handluje się danym instrumentem, kalendarz, wiadomości, analizy, materiały szkoleniowe (w tym filmy szkoleniowe), nastroje rynkowe, wskaźniki techniczne, jak również inne informacje tego typu, poprzez platformę transakcyjną. Klienta informuje się wyraźnie, że każda podobna informacja nie jest poradą, ani też sugestią do dokonywania bądź niedokonywania określonej transakcji.

4.3.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania wymagań w zakresie wysokości obowiązującej sumy gwarancyjnej, swapów procentowych, prowizji, minimalnych i maksymalnych kwot transakcji, Godziny rynkowe, minimalnej i maksymalnej liczby jednostek każdego instrumentu finansowego i tym podobnych.

4.3.2. Mamy prawo wprowadzić nowe Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe obrotu na Platformie transakcyjnej oraz zawiesić i/lub usunąć z Platformy transakcyjnej jakiekolwiek Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe według własnego uznania.

4.4. Trading 212 będzie dostarczał usług z należytą starannością, jednak nie gwarantuje sukcesu ani zwrotu z tytułu poniesionych przez Klienta inwestycji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów, przychodów lub zysków pochodzących z aktywności handlowej Klienta na platformie transakcyjnej.

4.5. Należy monitorować otwarte pozycje, mając świadomość ryzyka poniesienia strat w wyniku swojej aktywności transakcyjnej. Klientom detalicznym CFD zapewniamy ochronę przed ujemnym saldem na koncie, jednak klienci profesjonalni i uprawnieni partnerzy nie mogą z niej korzystać. W przypadku braku zaklasyfikowania do kategorii Klient detaliczny zastrzegamy sobie prawo do odzyskania ujemnego salda na koncie Klienta w dowolnym momencie w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Klient potwierdza również, że rozumie, że jako Trading 212 działamy tylko na jego polecenie i nie udzielamy mu porad, i że odpowiedzialność za ustalenie, czy określona transakcja jest dla niego odpowiednia, spoczywa wyłącznie na nim i to Klient wedle własnej oceny sytuacji decyduje, czy ma dokonać czy też wstrzymać się od dokonania określonej transakcji lub też decyduje, w jaki sposób zabezpieczy się przed stratą lub jak osiągnie zysk.

4.6. Trading 212 zobowiązuje się przekazywać Klientowi codziennie zestawienie i potwierdzenie dokonanych transakcji oraz zestawienie środków i operacji na rachunku Klienta w treści i terminie zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiązuje się do codziennej weryfikacji otrzymywanych drogą elektroniczną zestawień i do natychmiastowego informowania Trading 212 o wszystkich zauważonych nieścisłościach.

4.7. Wszystkie transakcje realizowane w ramach niniejszej Umowy, a dotyczące instrumentów finansowych, będących w obrocie na giełdzie lub innym rynku regulowanym, będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na właściwym rynku. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty z tytułu zmiany zasad handlowych na danej giełdzie lub rynku walutowym.

4.8. Trading 212 nie przyjmuje zleceń dokonywania transakcji, w przypadku, gdy:

 1. dany rynek jest zamknięty dla handlu;
 2. Klient nie posiada na swoim koncie środków wystarczających do zagwarantowania transakcji;
 3. zaistniały okoliczności siły wyższej lub problemy techniczne, które uniemożliwiają realizację zlecenia.

4.9. Trading 212 zastrzega sobie prawo do zawieszenia w całości lub w części usług oferowanych na platformie transakcyjnej bez uprzedniego zawiadomienia, w przypadku, gdy:

 1. stwierdzi zaistnienie siły wyższej;
 2. istnieją podejrzenia lub okoliczności świadczące, że Klient brał udział w praniu pieniędzy, oszustwach z użyciem karty kredytowej, finansowaniu terroryzmu i/lub innych formach działalności przestępczej;
 3. istnieje podejrzenie lub są dowody, że Klient działa na szkodę Trading 212;
 4. zaistnieje podejrzenie, że Klient dopuszcza lub dopuścił się nieuczciwych praktyk i/lub zdobył i nadużył informacji wewnętrznej lub innej informacji chronionej prawnie lub obowiązujących praktyk rynkowych. W takim przypadku Firma zastrzega sobie prawo do niewykonywania zleceń Klienta i anulowania wszystkich transakcji, nawet w przypadku, gdy były już wcześniej zatwierdzone, bez wskazania przyczyn takiej decyzji. W tym przypadku Trading 212 ma również prawo do niewypłacania sum, znajdujących się na rachunku Klienta i otrzymanych w wyniku takich transakcji;
 5. zostały stwierdzone poważne problemy techniczne, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie platformy transakcyjnej i/lub wystąpiło zjawisko wyraźnego błędu;
 6. w przypadkach opisanych powyżej, Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Klienta.

4.10. Klient akceptuje fakt, że czasami wystąpić mogą kłopoty techniczne lub awarie w funkcjonowaniu platformy transakcyjnej. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Trading 212 i poprosić o wyceny instrumentów finansowych.

4.11. Klient zgadza się, że przy realizacji złożonego przez niego zamówienia oczekującego (zamówienie typu stop), w przypadku wahania się ceny danego instrumentu finansowego, może zostać obciążony opłatą inną, niż wskazana w zamówieniu.

4.12.1. Podpisując umowę Klient powinien być poinformowany, że może zdarzyć się, że wyceny określonych instrumentów finansowych, do których ma dostęp za pośrednictwem platformy transakcyjnej, mogą zawierać wyraźny błąd w wyniku opóźnień lub błędów technicznych w odebraniu istotnych informacji, które mogą spowodować, że wycena będzie nieprawidłowa (błędna). Wszelkie powiadomienia ze strony Firmy o wystąpieniu wyraźnego błędu będą dokonywane w dobrej wierze i będą oparte na racjonalnej ocenie stosownych informacji.

4.12.2. Jeżeli okaże się, że wystąpił problem wyraźnego błędu w wycenie, Trading 212 zachowuje sobie prawo do anulowania zlecenia, złożonego na podstawie nieprawidłowej wyceny i związanych z tym konsekwencji, wyrażającymi się bądź w zysku, bądź w stracie poniesionej przez Klienta natychmiast po ustaleniu wystąpienia podobnego błędu. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez Klienta szkody i straty wynikającej z anulowania takiej transakcji.

4.13.1. Podpisując niniejszą Umowę Klient potwierdza i wyraża zgodę na niedostarczanie przez Trading 212 wycen w momentach, kiedy występują tymczasowe problemy techniczne lub okoliczności, uniemożliwiające wykonanie transakcji na danym rynku, czego konsekwencją jest również niemożność przygotowania oferty. W takim przypadku Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta.

4.13.2. Postanowienia działu „Szczegóły prowadzenia działalności przy wykorzystaniu elektronicznej platformy transakcyjnej”, znajdującego się w Warunkach ogólnych, będą miały zastosowanie mutatis mutandis, w przypadku wszelkich innych szkód poniesionych przez Klienta.

4.14. Podpisując niniejszą Umowę Klient deklaruje, że:

 1. zapoznał się i akceptuje warunki Umowy, w tym Warunki ogólne, Politykę realizacji zamówień klientów, Politykę identyfikacji klientów i Warunki korzystania, dostępne na stronie internetowej;
 2. zapoznał się i akceptuje Taryfę wydatków, opłat i prowizji Trading 212, w tym wszystkie koszty związane z realizacją zleceń;
 3. wyraża zgodę na udostępnienie firmie Trading 212 swoich danych osobowych, wymaganych przy zawieraniu niniejszej Umowy, oraz będzie niezwłocznie informował w przypadku zmiany jakichkolwiek swoich danych osobowych.

4.15. Niniejszym Klient oświadcza, że:

4.15.1. wszelkie dostarczone przez niego informacje są kompletne, prawdziwe, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzające w błąd;

4.15.2. rozumie, że może podpisać niniejszą Umowę wyłącznie w swoim imieniu i na własny rachunek, a nie jako przedstawiciel bądź pełnomocnik strony trzeciej;

4.15.3. nie jest objęty żadną opieką i w jego przypadku nie mają zastosowania żadne przepisy prawne i regulacje uniemożliwiające mu przestrzeganie niniejszej Umowy oraz że nie jest pracownikiem wyższego szczebla, menadżerem, dyrektorem, członkiem zarządu itp., na jakimkolwiek rynku regulowanym i/lub w spółce, której akcje są przedmiotem obrotu na takim rynku;

4.15.4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie w jego przypadku, w tym, ale nie tylko, lokalnych przepisów finansowych i podatkowych;

4.15.5. Klient nie będzie próbował manipulować danym rynkiem finansowym i/lub platformą transakcyjną, w tym, ale nie tylko, zawierać transakcji, które mogą zostać zakwalifikowane jako:

4.15.5.1. nadużycie rynkowe (na przykład handel informacją wewnętrzną lub nadużycie z wykorzystaniem informacji poufnej) lub stosowania innych podobnych praktyk, które mogą zostać zakwalifikowane jako nadużycie rynkowe;

4.15.5.2. skalpowanie;

4.15.5.3. praktyki uzgodnione z osobą trzecią lub podobne nadużycia lub próby manipulacji z wykorzystaniem platformy transakcyjnej;

4.15.5.4. nadużycie na platformie transakcyjnej, manipulowanie ceną lub manipulowanie czasem i inne podobne praktyki.

4.16. Naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w postanowieniu 4.15 będzie uznane jako istotne naruszenie niniejszej Umowy i upoważni nas do jednostronnego anulowania i uznania za nieważne jakiegokolwiek Zlecenia dokonanego z naruszeniem postanowienia 4.15 oraz do zamknięcia Konta i rozwiązania Umowy. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę zysków ani jakiekolwiek inne rzeczywiste lub warunkowe zobowiązania poniesione przez Klienta.

4.17. W przypadku, gdy Trading 212 uzna, że opóźnienia na platformie transakcyjnej są wykorzystywane przez Klienta w sposób niewłaściwy, zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do anulowania wszystkich złożonych przez Klienta zleceń oraz zwrot wyłącznie środków zdeponowanych przez niego na koncie, bez wcześniejszych wypłat, oraz następnie zamknięcia jego konta w systemie.

4.18. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji (zleceń) inwestycyjnych Klienta przy korzystaniu z usług platformy transakcyjnej. Trading 212 odpowiedzialny jest przed Klientem za dokładne wypełnianie jego zleceń, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Trading 212 zapewni ochronę Klientowi i będzie działał w jego interesie, zgodnie z warunkami obowiązującego prawa.

4.19. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów podatkowych odnośnie dochodów uzyskanych w handlu kontraktami różnic kursowych (CFD). Na żądanie Klienta Firma zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie potwierdzenie z tym związane.

4.20. Tego rodzaju handel charakteryzuje się dużą liczbą transakcji, otwieranych i zamykanych w wyjątkowo krótkich odstępach czasu (biorąc pod uwagę średniostatystycznego klienta), przy nieproporcjonalnie dużej różnicy między wyceną i ceną na odpowiednim rynku, zamiast „losowej alokacji”, oczekiwanej w normalnym („uczciwym”) użytkowaniu platformy transakcyjnej.

4.21. Klient ma prawo do odstąpienia, bez należnego odszkodowania lub poniesienia kary i bez podania przyczyny, od warunków niniejszej Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W tym przypadku Klient zobowiązany jest też do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji.

4.22. Niniejszym Klient wyraża zgodę, że w przypadku każdej transakcji zawartej na podstawie zlecenia Klienta w oparciu o warunki niniejszej Umowy, Trading 212 działa jako uprawniony do tego kontrahent, niezależnie od rodzaju zlecenia Klienta – „kup” lub „sprzedaj”.

4.23. Niniejszym Klient zobowiązuje się do informowania nas za każdym razem, gdy karta używana przez Klienta do dokonywania płatności na naszą rzecz zostanie zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób. Poza przypadkami upływu ważności karty nie ponosimy odpowiedzialności za realizację żądania wypłaty Klienta przez wypłacenie pieniędzy na kartę, która została zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób bez wcześniejszego poinformowania nas o tym przez Klienta.

4.24. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszta albo opłaty będące bezpośrednio albo pośrednio wynikiem użycia naszego prawa do nakładania ograniczeń na Konto oraz podejmowania każdej innej czynności określonej w niniejszej Umowie z klientem.

4.25. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku przestoju Platformy transakcyjnej nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń wobec Trading 212 w związku z utraconymi zyskami i/lub roszczeń w odniesieniu do zleceń po określonej cenie, które Klient wykonałby w okresie przestoju.

5. SUMA GWARANCYJNA. ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI.

5.1. Dla każdej otwartej pozycji Trading 212 blokuje część od wniesionych przez Klienta środków jako zabezpieczenie. Środki te stanowią sumę gwarancyjną (margines) i nie mogą zostać wypłacone przez Klienta. Szczegółowa informacja odnośnie wysokości zabezpieczeń jest dostępna na stronie internetowej.

5.2. Podpisując niniejszą Umowę Klient zgadza się na podtrzymywanie w każdym momencie odpowiedniego poziomu sumy gwarancyjnej i samodzielnego śledzenia informacji na temat jej wysokości oraz do natychmiastowego jej wyrównania, w przypadku, gdy wysokość marginesu będzie poniżej wymaganego poziomu.

5.3. Klient wyraża zgodę, w przypadku, gdy saldo jego konta spadnie poniżej wymaganej wysokości sumy gwarancyjnej, na częściowe i/lub całkowite zamykanie otwartych przez niego pozycji przez Trading 212, przy aktualnych cenach rynkowych i bez wcześniejszego powiadomienia w tej sprawie, w celu uniknięcia strat przekraczających wysokość posiadanych na koncie środków.

5.4. Podpisując niniejszą Umowę Klient wyraża zgodę na wysokość cen, po których pozycje zostaną zamknięte w przypadku braku na jego koncie odpowiedniej sumy gwarancyjnej. Klient zostanie natychmiast powiadomiony o zamknięciu pozycji za pośrednictwem platformy transakcyjnej, która zapewnia dostęp do jego konta, oraz poprzez automatycznie generowaną wiadomość, wysyłaną na adres mailowy Klienta.

5.5. Jeśli Klient dopuści do braku na swoim koncie wystarczającej sumy gwarancyjnej (jeśli saldo jego konta spadnie poniżej poziomu sumy gwarancyjnej wymaganej dla określonego instrumentu finansowego), Trading 212 informuje Klienta o zaistniałym braku za pośrednictwem platformy transakcyjnej oraz poprzez automatycznie generowaną wiadomość wysyłaną na adres mailowy Klienta, kiedy tylko jest taka możliwość.

5.6. Działania wymienione w pkt. 5.5 podejmuje się, gdy niedobór środków na koncie wynosi ponad 50% (pięćdziesiąt procent) wymaganej sumy gwarancyjnej, w celu utrzymania otwartych pozycji.

5.7. Procedura i działania, o których mowa w pkt. 5.5 i pkt. 5.6, w przypadku braku odpowiedniej sumy gwarancyjnej, są uruchamiane automatycznie na platformie transakcyjnej i realizują się bez udziału czynnika ludzkiego i bez możliwości subiektywnego stosunku bądź pozbawionego skrupułów działania ze strony naszych pracowników.

5.8. Procedury i działania opisane w punktach 5.5. i 5.6.są podejmowane w celu ochrony Klienta przed doprowadzeniem do dużych strat, które wyrażone byłyby ujemnym saldem konta, ale ochrona ta nie jest dostępna dla klientów profesjonalnych i uprawnionych partnerów.

5.9. Klient ma prawo wypłaty środków ze swojego konta do wysokości kwoty wolnych środków posiadanych na koncie. Wypłacanie środków na rzecz osób trzecich z konta Klienta jest zabronione. Podobnie, zabronione jest dokonywanie wpłat od osób trzecich na konto Klienta. Klient ma prawo do przelewania środków na rachunki bankowe Trading 212 tylko po zawarciu niniejszej Umowy oraz po otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do platformy transakcyjnej.

5.10. Zastrzegamy sobie prawo do zastosowania minimalnej kwoty wypłaty bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z naszym uznaniem. W takim przypadku minimalna kwota wypłaty wyniesie 50 funtów (lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie).

6. INSTRUKCJA I KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI.

6.1. Klient składa zlecenia za pośrednictwem platformy transakcyjnej po dokonaniu identyfikacji swojej osoby poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu. Niniejszym Strony zobowiązują się do prowadzenia komunikacji za pomocą maili i wiadomości pisemnych na platformie transakcyjnej.

6.2. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku złożenia przez niego nieprawidłowego zlecenia, przerwania połączenia lub awarii środków komunikacji.

7. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. RODZAJE ZAMÓWIEŃ.

7.1. Przyjmowanie zamówień między Stronami odbywa się za pomocą środków komunikacji, przedstawionych w pkt. 6.

7.2. Dla każdej transakcji Klient otrzymuje wycenę za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Oferta jest ważna do momentu zastąpienia jej przez nową, co następuje automatycznie na platformie transakcyjnej.

7.3. Żadna ze stron nie może odmówić realizacji złożonego zlecenia, jeśli zlecenie to zostało złożone przy użyciu ważnej wyceny i Klient potwierdził, że „kupuje” lub „sprzedaje” określoną ilość danego instrumentu finansowego, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.

7.4. Za pośrednictwem platformy transakcyjnej Klientowi udostępniane są dwie wyceny dla każdego instrumentu – cena „kup” i cena „sprzedaj”. Klient dokonuje zakupu w cenie „kup” i sprzedaje w cenie „sprzedaj”.

7.5. Klient może składać następujące rodzaje zleceń:

7.5.1. „Zlecenie rynkowe” – ten rodzaj zlecenia jest realizowany natychmiast po aktualnej cenie rynkowej; jeśli przed realizacją zlecenia zmieni się wysokość ceny rynkowej to:

 1. zlecenie zostanie automatycznie zrealizowane w lepszej cenie, jeśli cena zmieniła się na korzyść Klienta;
 2. Klient otrzymuje nową wycenę, jeśli cena zmieniła się na jego niekorzyść.

7.5.2. „Zlecenie stowarzyszone” – to zlecenie służy do zamykania otwartej pozycji i jest realizowane, kiedy cena rynkowa osiągnie wartość określoną w zamówieniu. Jeśli pozycja zostanie zamknięta, zlecenie stowarzyszone zostanie automatycznie anulowane. W czasie handlowym realizacji zamówień stowarzyszonych dokonuje się po określonej cenie. Określone zlecenie stowarzyszone może zostać zrealizowane w innej cenie przy otwarciu danego rynku. Istnieją trzy rodzaje zleceń stowarzyszonych:
1. „Zlecenie na ograniczenie straty” – służy do zamknięcia otwartej pozycji z określoną stratą. Na platformie transakcyjnej może pojawić się informacja o wysokości straty w walucie konta Klienta, ale informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.
2. „Zlecenie na pożądany zysk” – służy do zamknięcia otwartej pozycji z pewnym zyskiem. Na platformie transakcyjnej może pojawić się określona informacja o wysokości zysku, w walucie konta Klienta, ale informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.
3. „Trailing stop” – to zlecenie typu „zlecenia na ograniczenie straty”, w którym cena zamknięcia podąża za ceną rynkową w określonej przez Klienta odległości.

7.5.3. „Zlecenie na otwarcie pozycji” – to zlecenie jest realizowane, kiedy cena rynkowa osiągnie wartość określoną w zleceniu. Służy do otwarcia nowej pozycji lub modyfikacji istniejącej otwartej pozycji. Zlecenie to może zostać zrealizowane w innej cenie, zwłaszcza kiedy na rynku panuje niestabilność lub niska płynność i cena realizacji zlecenia nie jest gwarantowana. Istnieją trzy rodzaje zleceń na otwarcie pozycji:
1. „Stop/Limit” – to zlecenie typu „Limit” lub „Stop”. Platforma transakcyjna automatycznie określa rodzaj zlecenia w zależności od aktualnej ceny rynkowej i ceny ustalonej przy otwarciu pozycji.
2. „Jedno anuluje drugie” (OCO – one cancels the other) – jest to połączenie dwóch zleceń na otwarcie pozycji, w którym realizacja jednego zlecenia oznacza automatyczne anulowanie drugiego.
3. „Zlecenie wiążące” – jest to połączenie jednego zlecenia na otwarcie pozycji i jednego lub dwóch zleceń stowarzyszonych, które zależą od pierwszego. Jeżeli istnieje różnica w cenach i jeżeli realizacja zlecenia na otwarcie pozycji wykracza poza wysokość realizacji zlecenia lub zleceń stowarzyszonych, to wtedy zlecenie wiążące zostaje automatycznie anulowane przez platformę transakcyjną.

8. KOSZTY KLIENTA – ODSETKI, OPŁATY, PROWIZJE, WYNAGRODZENIE.

8.1. W zamian za usługi oferowane w ramach niniejszej Umowy Klient płaci Firmie honoraria, opłaty i prowizje, szczegółowo opisane w Taryfie wydatków, opłat i prowizji Trading 212.

8.2. Trading 212 nie jest obciążony odsetkami od sumy gwarancyjnej na koncie Klienta (oprócz swapu stopy procentowej, określonego w pkt. 8.3).

8.3. Za każdy dzień, kiedy Klient ma otwartą pozycję, płaci on lub otrzymuje swap stopy procentowej, określony w Taryfie wydatków, opłat i prowizji Trading 212.

8.4. Określone w Taryfie wydatków, opłat i prowizji kwoty lub procenty mogą ulec zmianie, która wchodzi w życie po ogłoszeniu na stronie internetowej.

8.5. Wszelkie kwoty i wydatki stanowiące należności Klienta zostaną potrącone z jego konta, a jeśli swap stopy procentowej będzie dodatni, zostanie przeniesiony na konto Klienta. Klient zgadza się i rozumie, że wszelkie inne zobowiązania wobec nas podlegają jednostronnej kompensacie z jego strony, od początku naszego stosunku umownego.

8.6. Mamy prawo, ale nie obowiązek, jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy saldo konta Klienta wynosi 0 (zero), a Klient nie logował się na konto przez okres sześciu kolejnych miesięcy (180 dni).

9. RAPORTOWANIE.

9.1. Podpisując niniejszą Umowę Klient deklaruje, że chce otrzymywać informacje, które Trading 212 ma obowiązek mu przesyłać, na trwałym nośniku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy transakcyjnej i/lub na adres mailowy Klienta.

9.2. Trading 212 zobowiązuje się wysłać potwierdzenie otrzymania każdego zlecenia, otrzymanego od Klienta. Potwierdzenie takie zostanie wysłane ze pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym poprzez platformę transakcyjną i na adres mailowy Klienta. W każdy dzień roboczy Klientowi będą dostarczane wyciągi z jego konta w czasie rzeczywistym i potwierdzenia dokonania transakcji, za pośrednictwem platformy transakcyjnej, która zapewnia dostęp do konta Klienta.

9.3. Klient jest zobowiązany do weryfikacji wyciągów po ich otrzymaniu i do powiadomienia Trading 212 w przypadku zauważonych błędów lub nieścisłości. Wyciągi nabierają charakteru wiążącego i nie można ich korygować, jeśli Klient nie poinformuje Trading 212 o zauważonych błędach lub nieścisłościach w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania danego wyciągu.

10. PRZYJMOWANIE ZLECEŃ NA HANDEL KONTRAKTAMI RÓŻNIC KURSOWYCH DLA PAR WALUTOWYCH I KRYPTOWALUT.

10.1. Kontrakt różnicy kursowej (CFD) to pochodny instrument finansowy, utworzony na bazie akcji, indeksów, kryptowalut, kontraktów terminowych typu futures lub innych instrumentów finansowych (zwanych instrumentami bazowymi). Kontrakty różnicy kursowej zostały stworzone, aby pozwolić Klientowi na spekulację w odniesieniu do cen akcji, indeksów, kryptowalut, kontraktów terminowych typu futures lub innych instrumentów finansowych, bez dokonywania fizycznego zakupu danego instrumentu bazowego.

10.2.Cena pary walutowej ukazuje kurs wymiany dwóch walut, którymi się handluje, na przykład euro i dolara. Zakup pary walutowej oznacza zakup pierwszej waluty w parze i jednoczesną sprzedaż waluty drugiej. Sprzedaż pary walutowej oznacza sprzedaż pierwszej waluty w parze i jednoczesny zakup waluty drugiej. Transakcje w ramach handlu parami walutowymi są realizowane bez użycia rzeczywistej waluty. Dokonuje się ich wyłącznie w celach spekulacyjnych.

10.3. Informacje o minimalnej wartości zleceń można znaleźć na platformie transakcyjnej.

10.4. Klient ma świadomość, że ceny par walutowych, podane na platformie transakcyjnej, mogą minimalnie różnić się od cen innych pośredników inwestycyjnych.

10.5. Wszystkie zyski i straty z tytułu handlu parami walutowymi są zawsze podawane w drugiej walucie danej pary. Na przykład w parze euro i dolara amerykańskiego, zysk lub strata Klienta będą wyliczone w dolarach amerykańskich.

10.6. Wszystkich transakcji parami walutowymi dokonuje się zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 7, przy wykorzystaniu środków komunikacji opisanych w pkt. 6.

10.7. Trading 212 może wyznaczyć strefy cen zakazanych, w których Klient nie będzie mógł składać zamówień oczekujących. Zazwyczaj są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie od ceny rynkowej danego instrumentu finansowego.

11. HANDEL KONTRAKTAMI NA RÓŻNICĘ KURSOWĄ DLA AKCJI I INDEKSÓW.

11.1. Kontrakt różnicy kursowej dla akcji i indeksów pozwala Klientowi spekulować ceną danej akcji lub indeksu, bez potrzeby fizycznego zakupu danego instrumentu finansowego. Zawarcie kontraktu różnic kursowych dla akcji nie czyni Klienta akcjonariuszem określonego przedsiębiorstwa. Klient nie będzie miał prawa głosu ani prawa udziału w kwocie likwidacyjnej.

11.1.1. Strony wyraźnie zobowiązują się, że w przypadku handlu kontraktami na różnice kursowe:

 1. przy realizacji zlecenia żadna ze Stron nie nabywa prawa własności do zakupionego w ramach kontraktu różnic kursowych instrumentu bazowego;
 2. przy realizacji zlecenia żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zakupu, sprzedaży lub dostarczenia danego instrumentu bazowego, którym handluje się w formie kontraktu różnic kursowych.

11.2. Ceny, odsetki i prowizje

11.2.1. Cena kontraktu różnicy kursowej zmienia się codziennie i jest równa bądź zbliżona cenie rynkowej danego aktywu bazowego – akcji, indeksu, kryptowaluty lub kontraktu terminowego typu futures.

11.2.2. Aby złożyć zlecenie na kupno lub sprzedaż kontraktu różnic kursowych Klient musi mieć wystarczającą ilość środków na swoim koncie, zgodnie z aktualną stawką procentową, udostępnioną na stronie internetowej. Do wszystkich otwartych pozycji stosuje się wymagania opisane w pkt. 5.3. – 5.7.

11.2.3. Przy otworzeniu pozycji długiej Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty odsetek za każdy dzień, kiedy pozycja ta jest otwarta, zgodnie z Taryfą wydatków, opłat i prowizji Trading 212.

11.2.4. Przy otworzeniu pozycji krótkiej konto Klienta zostanie zasilone lub obciążone kwotą odsetek za każdy mijający dzień, zgodnie z Taryfą wydatków, opłat i prowizji Trading 212.

11.2.5. Konto klienta zostanie obciążone kosztami każdej transakcji z wykorzystaniem kontraktów różnic kursowych, zgodnie z Taryfą wydatków, opłat i prowizji Trading 212.

11.2.6. Wypłaty dywidend za akcje, będące przedmiotem kontraktu różnicy kursowej:

 1. w przypadku posiadania pozycji długiej, Klient zgadza się na otrzymanie 100% wartości netto należnej dywidendy, której wysokość zostanie przelana na jego konto;
 2. w przypadku posiadania pozycji krótkiej, Klient zgadza się, aby z jego konta zostało pobrane 100% wartości brutto należnej dywidendy.

11.2.7. Trading 212 zastrzega sobie prawo do dokonywania pieniężnych bądź innych korekt w odniesieniu do ruchu indeksu bazowego, skutków wypłaty dywidend lub innych zdarzeń korporacyjnych, o ile zmiany te uważa się za sprawiedliwe i uzasadnione. Takie zdarzenia obejmują między innymi (lista nie jest wyczerpująca):

 1. oświadczenie, że akcje danej spółki zostaną usunięte lub dodane do indeksu;
 2. zmianę metody obliczania danego indeksu;
 3. wypłatę dywidendy z akcji danej spółki w indeksie;
 4. Trading 212 ma prawo wedle własnego uznania zmienić wysokość sumy gwarancyjnej dla każdego instrumentu finansowego, a od Klienta będą wymagane dodatkowe środki.

11.3. Kiedy dana spółka dokonuje podziału lub scalenia swoich akcji, Klient jest świadomy i zgadza się, że kwota jego otwartej pozycji w danej akcji zostanie zwiększona lub zmniejszona.

11.4. Kiedy dana spółka ogłasza upadłość lub jest wycofana z obrotu na określonej giełdzie, to pozycje otwarte Klienta zostają obowiązkowo zamknięte, przy czym ten ostatni wyraża zgodę na ceny zamknięcia.

11.5. W przypadku dużych wahań ceny danego instrumentu finansowego, Trading 212 może zmienić procentową wysokość zabezpieczenia tego instrumentu i od Klienta może być wymagane uiszczenie dodatkowej sumy gwarancyjnej.

11.6. HANDEL KONTRAKTAMI RÓŻNIC KURSOWYCH DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH TYPU FUTURES

11.6.1. Przy obrocie handlowym kontraktami różnic kursowych dla kontraktów terminowych typu futures stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy zawarte w niniejszej Umowie, od pkt.11 do pkt. 11.2.6.

11.6.2. Handel każdym kontraktem terminowym typu futures odbywa się w określonych ramach czasowych. Data zakończenia zawarta jest w nazwie kontraktu, np. Oil-19Jul13.

11.6.3. Klient wyraża zgodę, aby jego otwarte pozycje zostały automatycznie zamknięte w dniu wygaśnięcia określonych kontraktów terminowych typu futures.

11.6.4. Klient wyraża zgodę na ceny, po jakich zostaną zamknięte określone pozycje, w związku z wygaśnięciem danego kontraktu terminowego typu futures.

11.6.5. Klient akceptuje, że domyślnym ustawieniem funkcji Automatyczne rolowanie będzie „Włączone”. Klient może zmienić to ustawienie w dowolnym momencie.

11.7. HANDEL KONTRAKTAMI NA RÓŻNICE KURSOWE DLA ZŁOTA I SREBRA

11.7.1. Handel kontraktami różnic kursowych dla złota i srebra odbywa się na poziomie ceny spot, a transakcji dokonuje się bez fizycznego dostarczenia zakupionej lub sprzedanej ilości.

11.7.2. Przy handlu kontraktami różnic kursowych dla złota i srebra, cena metalu szlachetnego pokazuje stosunek ceny, po jakiej się nim handluje, w stosunku do waluty.

11.7.3. Minimalna ilość, jaką można handlować, została wskazana na stronie internetowej.

11.7.4. Klient ma świadomość, że ceny kontraktów różnic kursowych dla złota i srebra, wskazane na stronie internetowej, mogą minimalnie różnić się od cen wskazanych przez innych pośredników inwestycyjnych.

11.7.5. Transakcje kontraktami różnic kursowych dla złota i srebra odbywają się według zasad określonych w pkt. 7, przy wykorzystaniu środków komunikacji, opisanych w pkt. 6.

11.7.6. Trading 212 może określić strefy cen zakazanych, w których Klient nie może składać zamówień oczekujących. Zwykle są to ceny zbyt bliskie lub zbyt dalekie od ceny rynkowej danego instrumentu finansowego.

12. ZAWARCIE, OKRES OBOWIĄZYWANIA, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY.

12.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu aktywowania konta Klienta po zakończonym powodzeniem wdrożeniu Klienta i zaakceptowaniu przez Klienta warunków Umowy oraz wszystkich jej załączników. Niniejsza Umowa obowiązuje Strony do jej rozwiązania zgodnie z punktem 12.2.

12.2. Umowa może zostać rozwiązana w następujących przypadkach:

12.2.1. Za pisemnym porozumieniem stron;

12.2.2. Za pisemnym wypowiedzeniem, złożonym przez jedną ze Stron, przy zachowaniu czternastodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy Klient posiada otwarte pozycje w momencie składania wypowiedzenia, Trading 212 zastrzega sobie prawo do ich zamknięcia;

12.2.3. Bez uprzedniego wypowiedzenia Umowy, jeśli Klient nie wypełni jakiegokolwiek ze swoich obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, w tym również, ale nie tylko, naruszenia pkt. 4.16;

12.2.4. Bez wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia warunków określonych w pkt. 4.9 oraz w pkt. 8.10;

12.2.5. Bez wypowiedzenia, jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany i uzupełnienia w Ogólnych warunkach Umowy i/lub w Taryfie wydatków, opłat i prowizji i/lub w każdym innym dokumencie, stanowiącym nierozdzielną część niniejszej Umowy;

12.2.6. Trading 212 zachowuje sobie prawo bezzwłocznego wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zawiadomienia, w przypadku, gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie dokonania nadużycia. W takim przypadku Trading 212 zachowuje sobie prawo do niewypełniania zleceń Klienta oraz anulowania wszystkich transakcji, nawet w przypadku wcześniejszego ich zatwierdzenia. Jednocześnie Trading 212 zachowuje sobie prawo do niewypłacania kwot, znajdujących się na koncie Klienta i pochodzących z takich transakcji.

12.2.7. Niezwłocznie w przypadku otrzymania aktu zgonu Klienta. W takich przypadkach zamkniemy wszystkie otwarte pozycje Klienta niezależnie od ich aktualnego wyniku i będziemy przechować wszystkie aktywa Klienta w depozycie do czasu otrzymania oficjalnych dokumentów od następców prawnych zmarłego Klienta i szczegółowych instrukcji od upoważnionej osoby dotyczących późniejszego postępowania.

12.2.8. W przypadkach opisanych w punktach 12.2.3.–12.2.7. nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Klienta.

12.3. Trading 212 zachowuje sobie prawo zmiany przepisów niniejszej Umowy w dowolnym momencie, wysyłając pisemne zawiadomienie do Klienta, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

13. OSTRZEŻENIA O RYZYKU.

13.1. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) Klient musi być w pełni świadomy związanego z tym ryzyka. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków dzięki dźwigni finansowej. Jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi do powiadamiania klientów o procentowo stratnych klientach detalicznych handlujących kontraktami CFD z nami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powyższe informację zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej: www.trading212.com. Należy upewnić się, że wiesz jak CFD działa i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zgadza się, aby Trading 212 przedstawiła mu opis niektórych rodzajów ryzyka związanych z handlem kontraktami różnic kursowych (CFD) na stronie internetowej Firmy oraz w powiadomieniu o ujawnieniu ryzyka.

13.2. Handel kontraktami różnic kursowych (CFD) może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów, ze względu na wysokie ryzyko i jego złożony charakter. Klient może utracić całość lub większość swojej pierwotnej płatności i może być konieczne dokonanie dodatkowych płatności. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje handlowe. Jeśli ma on jakieś wątpliwości, powinien zasięgnąć niezależnej porady.

13.3. Handel kontraktami różnic kursowych (CFD) opiera się na ruchu cen (aprecjacja i deprecjacja) bazowych instrumentów finansowych. W związku z tym Klient narażony jest na ryzyko, podobne do ryzyka związanego z posiadaniem instrumentów bazowych, ale na większą skalę. Wartość bazowych instrumentów finansowych może wzrosnąć lub spaść. Ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej handel kontraktami różnic kursowych (CFD) wiąże się z wyższym stopniem ryzyka niż obrót zwykłymi akcjami i w związku z tym może nie być odpowiedni dla każdego.

13.4. Handel prowadzony przez Klienta na platformie transakcyjnej nie odbywa się na giełdzie ani żadnym rynku i w odniesieniu do niego nie stosuje się rozliczeń w centralnej izbie rozliczeniowej (domu clearingowym). Transakcje kontraktami różnic kursowych (CFD) są zawierane z Trading 212 jako partnerem handlowym Klienta.

14. INNE POSTANOWIENIA.

14.1. Niniejsza Umowa może zostać przetłumaczona na różne języki. W przypadku wystąpienia rozbieżności w tłumaczeniu, priorytet będzie mieć bułgarska wersja Umowy.

14.2. Językiem komunikacji między Stronami jest język bułgarski lub język angielski.

14.3. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się przepisy zawarte w Warunkach ogólnych, określonych przez Trading 212. W przypadku wystąpienia sprzeczności między warunkami zawartymi w niniejszej Umowie i Warunkach ogólnych, priorytet mieć będą przepisy Umowy.

14.4. Podpisując niniejszą Umowę Klient zobowiązuje się do powiadomienia Trading 212 w przypadku zmian zadeklarowanych informacji.

14.5. Trading 212 zobowiązuje się wypełniać wszystkie swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

14.6. Trading 212 zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa oraz że środki Klientów będą możliwe do zidentyfikowania i przechowywane oddzielnie od środków własnych Firmy.

14.7. Firma zobowiązuje się zidentyfikować i potwierdzić tożsamość swoich Klientów, a w określonych przypadkach także tożsamość osób trzecich, takich jak dyrektorzy czy faktyczni właściciele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz do aktualizowania tych informacji. Realizowane przez nas podejście do tego procesu oparte jest na ryzyku, przez co możemy wymagać m.in. uzyskania dokumentów potwierdzających imię i nazwisko Klienta, jego datę urodzenia i adres. Klient wyraża zgodę na dokonywanie przez Trading 212 kontroli, przy wykorzystaniu istniejących elektronicznych metod weryfikacji tożsamości lub innych baz danych, według uznania Firmy. Klient musi wyrazić zgodę na użycie przez nas dodatkowych narzędzi elektronicznej weryfikacji online, co może wymagać dostarczenia między innymi szczegółowych danych, dokumentów, zdjęć i nagrań wideo poświadczających tożsamość Klienta. Jeśli Klient nie może w wystarczającym stopniu potwierdzić swojej tożsamości, otwarcie konta nie będzie możliwe lub konieczne będzie zamknięcie dotychczasowego konta Klienta. Trading 212 zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich instytucji wszelkich informacji, w przypadku wystąpienia podejrzenia o udziale w procederze prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

14.8. Firma zobowiązuje się przechowywać wszelkie otrzymane od Klientów dane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. Udzielając Firmie instrukcji odnośnie udzielanych usług, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Trading 212 oraz rzetelnie wybranych przez nią dostawców, konsultantów oraz podwykonawców, wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku identyfikacji klientów oraz w celu monitorowania, rozwijania i ulepszania swoich usług, w tym systemów IT, wykorzystywanych w celu dostarczenia takich usług.

14.9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub opóźnienia, wynikające z przestrzegania przez nią przepisów prawa lub wymogów i obowiązków regulacyjnych.

14.10. Niniejsza Umowa oraz wszelka kwestia lub spór, wynikający lub związany z przedmiotem Umowy jest interpretowany i rozwiązywany zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Bułgarii.

14.11. Rozwiązania wszelkich sporów dokonuje się na drodze wzajemnego porozumienia między Stronami. Jeśli Strony nie mogą się porozumieć, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd bułgarski odpowiedniej instancji.

14.12. Jeśli sąd lub inny kompetentny do orzekania organ uzna, że określone postanowienie lub jakakolwiek część postanowienia niniejszej Umowy jest nieważna, niezgodna z prawem lub niemożliwa do wykonania, postanowienie to lub część tego postanowienia uznaje się za usunięte w zakresie, w jakim jest to wymagane, co pozostanie bez wpływu na inne przepisy zawarte w niniejszej Umowie.

14.13. W przypadku jakiejkolwiek zwłoki, niewykonania lub pominięcia (w całości lub w części) przy realizacji, wykorzystaniu lub wykonaniu jakichkolwiek praw, zdolności prawnej, przywilejów, roszczeń lub środków ochrony prawnej, udzielonych lub wynikających z postanowień niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, nie może zostać uznane za zrzeczenie się tego lub innego prawa, zdolności prawnej, przywileju, roszczenia lub środków ochrony prawnej w związku z zaistniałymi okolicznościami lub działającymi w sposób, który uniemożliwi wykonanie tego lub innego prawa, zdolności prawnej, przywileju, roszczenia lub środków ochrony prawnej w każdym innym przypadku i w każdym innym czasie.

14.14. Niniejsza Umowa została zawarta na odległość, poprzez wymianę elektronicznych oświadczeń, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 13 Ustawy o dokumencie elektronicznym i podpisie elektronicznym.

14.15. Każda ze Stron zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i finansowe oraz inne informacje o charakterze poufnym, które stały się wiadomymi drugiej Stronie w związku ze świadczonymi usługami, oraz podejmie uzasadnione działania, aby zapobiec ujawnieniu takich informacji zgodnie z pkt. 14.15.1.

14.15.1. Trading 212 może ujawnić informacje dotyczące Klientów w następujących przypadkach:

14.15.2. organom mającym dostęp do danych Klienta na mocy obowiązującego prawa (w tym wszelkim organom ścigania i instytucjom podatkowym);

14.15.3. w sytuacji, gdy jest zobowiązany do ujawnienia takich informacji na mocy decyzji sądu lub podobnego postępowania o charakterze prawnym;

14.15.4. w przypadku innego obowiązku ujawnienia takich informacji, wynikającego z mocy obowiązującego prawa; lub

14.15.5. jeśli jest to konieczne w związku ze świadczonymi przez Firmę usługami.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz