Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Ostrzeżenie o ryzyku
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.

Warunki użytkowania Usługi Handlu Akcjami

1. Wprowadzenie.

1.1. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „my”, „nasze” i „nas” dotyczą Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Analogicznie wszelkie odniesienia do „Państwo”, „Państwa” i „Państwu” oznaczają Państwa jako klienta naszych usług na mocy niniejszej Umowy z Klientem.

1.2. Działamy na podstawie zezwolenia i podlegamy nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego („FCA”). W rejestrze FCA figurujemy pod numerem 609146. Informację tę można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych na stronie FCA https://register.fca.org.uk/ lub kontaktując się z FCA pod numerem 0800 111 6768.

1.3. Siedziba FCA mieści się pod adresem 12 Endeavour Square, London, E20 1JN. Odniesienia do FCA obejmują każdego następcę, organ zarządzający lub regulacyjny, który może zastąpić lub przejąć dowolną z funkcji FCA.

1.4. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 43-45 Dorset Street, London, W1U 7NA. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 08590005. Działalność prowadzimy pod nazwą „Trading 212”.

1.5. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Umowy z Klientem przed otwarciem u nas konta. Należy mieć świadomość, że otwierając u nas konto, zgadzają się Państwo na prawne związanie Umową z Klientem.

1.6. Mogą Państwo zaakceptować Umowę z Klientem na naszej stronie internetowej, zaznaczając pole przy oświadczeniu, że zapoznali się Państwo, przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na jej warunki. Należy mieć świadomość, że jeśli odmówią Państwo zaakceptowania Umowy z Klientem, otwarcie konta nie będzie możliwe.

2. Zakres Umowy.

Umowa między nami a Państwem obejmuje niniejszą umowę, Politykę realizacji zleceń, Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka, Politykę prywatności, wszelkie harmonogramy, dodatkowe dokumenty określone w niniejszej umowie, wszelkie zmiany oraz dodatkowe zasady i warunki przez nas opublikowane (zwane łącznie „Umową”).

3. Usługa Handlu Akcjami.

3.1. Świadczymy usługę handlu akcjami i akcjami ułamkowymi ograniczającą się wyłącznie do realizacji zleceń.

3.2. Świadczymy usługi z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, a Państwo przyjmują do wiadomości, że nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat zasadności i właściwości zawarcia niniejszej Umowy lub Zlecenia.

3.3. Handel akcjami i akcjami ułamkowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Składają Państwo zlecenia Transakcji na swój własny koszt i ryzyko.

3.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za udzielanie jakichkolwiek porad podatkowych lub prawnych w związku z usługami.

3.5. Będziemy działać na Państwa rzecz tak, aby Dyspozycje handlowe były realizowane jak przez zleceniodawcę.

4. Zgodność z przepisami.

4.1. Zgodnie z uregulowaniami dzielimy naszych klientów na trzy główne kategorie: „uprawnieni kontrahenci”, „klienci profesjonalni” i „klienci detaliczni”.

4.2. Traktujemy Państwa jako klienta detalicznego zgodnie z Regulaminem FCA.

4.3. Mogą Państwo zażądać innej kategoryzacji niż ta, którą Państwo otrzymali, co będzie skutkować utratą części ochrony prawnej. Nie mamy obowiązku akceptacji tego typu żądania, jednak w przypadku akceptacji otrzymają Państwo powiadomienie na piśmie o utracie ochrony.

4.4. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela innego podmiotu, będziemy traktować Państwa jako naszego klienta na potrzeby Regulaminu FCA i będą Państwo odpowiedzialni wobec nas w odniesieniu do wszystkich Transakcji prowadzonych przez Państwa w takim charakterze.

4.5. Mamy obowiązek oceny i określenia rynku docelowego dla przygotowanych, przekazywanych lub sprzedawanych Państwu produktów inwestycyjnych. "Jako wytwórca produktu i/lub jego dystrybutor (sprzedawca) będziemy okresowo oceniać inwestycje i udostępniać informacje o inwestycjach, abyśmy mogli podjąć stosowne kroki w celu poprawy Państwa wyników jako naszego klienta.

4.6. Klient dostarczy nam takich informacji, jakich wymagamy w celu spełnienia wszystkich przepisów FCA i wszystkich obowiązujących zasad i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Klient gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone nam przez niego są kompletne, dokładne i nie wprowadzają w błąd pod żadnym istotnym względem.

5. Prawa i obowiązki.

5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości naszych klientów poprzez, między innymi, pozyskanie dowodu z dokumentów poświadczających Państwa nazwisko i adres. Jeśli nie mogą Państwo w wystarczającym stopniu potwierdzić swojej tożsamości, otwarcie konta nie będzie możliwe lub konieczne będzie zamknięcie dotychczasowego Państwa konta.

5.2. Możemy ocenić odpowiedniość pewnych złożonych produktów w odniesieniu do Państwa wiedzy, doświadczenia i świadomości związanego z nimi ryzyka. Jeśli uznamy, że Transakcja nie jest dla Państwa odpowiednia, ostrzeżemy o tym. Jeśli postanowią Państwo kontynuować Transakcję po otrzymaniu naszego ostrzeżenia, będą Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za swoją dezycję.

5.3. Przed przyjęciem Państwa Dyspozycji handlowej w odniesieniu do Inwestycji i akcji notowanych w USA poprosimy o podpisanie formularza W-8BEN.

5.4. Nie przyjmiemy Dyspozycji handlowej, gdy: odnośny rynek jest zamknięty; lub nie mają Państwo na koncie wystarczającej ilości środków pieniężnych do realizacji Transakcji; lub wystąpiły okoliczności opisane w punkcie 22. Siła wyższa.

5.5. Zobowiązujemy się dostarczać Państwu za pośrednictwem Platformy transakcyjnej Wyciąg i Potwierdzenie Transakcji, jak również saldo rachunku i zapis wszystkich Transakcji na Państwa koncie. W przypadku braku oczywistego błędu Wyciąg i Potwierdzenie będą dla Państwa wiążące. Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie otrzymanych od nas Wyciągów elektronicznych i niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich rozbieżnościach.

5.6. Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za monitorowanie swojego konta. Wyrażają Państwo zgodę, aby niezwłocznie powiadamiać nas w przypadku pozyskania wiedzy o:

 1. utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu Państwa nazwy użytkownika lub hasła, bądź też numeru konta;
 2. nieotrzymaniu przez Państwa wiadomości lub części wiadomości od nas z informacją, że otrzymaliśmy, odrzuciliśmy i/lub zrealizowaliśmy Zlecenie; lub
 3. wszelkich niedokładnych informacjach dotyczących sald rachunków, wyciągów, not maklerskich, zapisów albo posiadanych aktywów, środków pieniężnych, bądź też historii transakcji.

5.7. Muszą Państwo upewnić się, że Państwa hasło przez cały czas pozostaje poufne, a także podjąć wszelkie odpowiednie kroki, aby:

 1. zapobiec używaniu Państwa hasła przez inną osobę;
 2. nie ujawnić Państwa pełnego hasła innej osobie, w tym jakimkolwiek Państwa pracownikom (ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób);
 3. nie używać całości lub części Państwa numeru konta jako hasła;
 4. uniknąć podsłuchania rozmowy podczas kontaktowania się z nami przez telefon; oraz
 5. nie pozostawiać telefonu komórkowego ani innego urządzenia bez nadzoru, gdy są Państwo zalogowani do Platformy transakcyjnej.

5.8. Niewypełnienie przez Państwa zobowiązań określonych w punkcie 5. może wpłynąć na sposób świadczenia Państwu usług, w szczególności możemy:

 1. odmówić otwarcia dla Państwa konta lub przyjęcia Państwa aktywów;
 2. odmówić handlowania w Państwa imieniu;
 3. odmówić dokonania płatności lub transferu Inwestycji z Państwa konta;
 4. zamknąć Państwa konto; i/lub
 5. podjąć wszelkie inne stosowne kroki niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych.

5.9. Niniejszym Klient zobowiązuje się do informowania nas za każdym razem, gdy karta używana przez Klienta do dokonywania płatności na naszą rzecz zostanie zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób. Poza przypadkami upływu ważności karty nie ponosimy odpowiedzialności za realizację żądania wypłaty Klienta przez wypłacenie pieniędzy na kartę, która została zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób bez wcześniejszego poinformowania nas o tym przez Klienta.

5.10. Mamy prawo, ale nie obowiązek, jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy saldo konta Klienta wynosi 0 (zero), a Klient nie logował się na konto przez okres sześciu kolejnych miesięcy (180 dni).

6. Wyłączenie odpowiedzialności.

6.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione z tytułu niniejszej Umowy, chyba że wynikają one bezpośrednio z naszego zaniedbania, naruszenia umowy, złej wiary, celowego działania lub oszustwa. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze lub szkody szczególne.

6.2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem. Obie strony przyjmują, że to postanowienie zachowa ważność także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

7. Rozliczenia.

7.1. Cały Handel prowadzony między nami będzie realizowany zgodnie ze standardowymi praktykami rozliczeniowymi i/lub zasadami rynkowymi odpowiednich giełd.

7.2. Transakcje na rynkach europejskich są obecnie rozliczane zgodnie z zasadą T+2. Większość akcji na rynku światowym rozlicza się zgodnie z zasadą T+2 lub T+3.

7.3. Data rozliczenia nie może być zmieniona po złożeniu oferty zawarcia Transakcji.

7.4. W normalnych warunkach możemy rozliczać transakcje według zasady dostawa za płatność, a poprzez zawarcie niniejszej Umowy zgadzają się Państwo, że możemy według własnego uznania skorzystać z wyjątku od zasady dostawa za płatność, na co pozwalają Zasady CASS FCA. Wyjątek od zasady dostawa za płatność umożliwia nam unieważnienie Zasad CASS FCA względem Państwa pieniędzy bądź aktywów na krótki okres przy rozliczaniu transakcji w ramach Komercyjnego Systemu Rozliczania, w każdym przypadku zgodnie z Obowiązującym prawem.

7.5. Inwestycje przechowywane dla Państwa w depozycie zostaną użyte do rozliczenia Transakcji sprzedaży. Ponadto w odniesieniu do wszystkich Transakcji sprzedaży:

 1. potwierdzają Państwo, że w chwili złożenia zlecenia sprzedaży, posiadają odpowiednie Inwestycje; oraz
 2. niezwłocznie dostarczą nam Państwo certyfikaty i formularze przelewu podpisane przez udziałowca takich Inwestycji najpóźniej do dnia rozliczenia zgodnie z umową; w przeciwnym razie płatność może być opóźniona.

8. Wypłata środków.

8.1. Nie mogą Państwo wypłacić zysków ze sprzedaży akcji z konta do chwili rozliczenia sprzedaży w dniu rozliczenia (zwykle T+2).

8.2. Niezależnie od powyższego punktu 8.1. możemy według własnego uznania w pewnych okolicznościach, po otrzymaniu od Państwa wniosku, umożliwić wypłatę niewielkich kwot.

8.3. Zyski ze sprzedaży akcji przechowywane na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane przed datą rozliczenia do celów zakupu kolejnych akcji.

9. Środki komunikacji.

9.1. Zlecenia składa się za pośrednictwem Platformy transakcyjnej po zalogowaniu się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

9.2. Jeśli w związku z niniejszą Umową chcą Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić: drogą pocztową pod adresem Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN; lub telefonicznie: +44 203 769 98 97; lub za pośrednictwem czatu na naszej stronie internetowej www.trading212.com oraz platformie transakcyjnej; lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@trading212.com.

9.3. Możemy kontaktować się z Państwem i przekazywać zawiadomienia związane z niniejszą Umową pocztą, telefonicznie lub środkami elektronicznymi przy użyciu ostatnio dostarczonego nam przez Państwa adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

10. Złożenie Zlecenia handlowego.

10.1. Każde Zlecenie złożone w celu skorzystania z usług handlu akcjami będziemy traktować jako ofertę nabycia usług zgodnie z niniejszą Umową. Możemy, według własnego uzasadnionego uznania, odmówić albo przyjąć Państwa Zlecenie lub dyspozycję pod pewnymi warunkami, bądź też, działając w sposób uzasadniony, odmówić realizacji Zlecenia, które przyjęliśmy. Jeśli tak zrobimy, zawiadomimy Państwa na piśmie, chyba że jest to niezgodne z prawem.

10.2. Składając Zlecenie kupna Inwestycji, zgadzają się Państwo, że będą posiadać odpowiednie środki na koncie w dniu, w którym wymagana jest płatność umożliwiająca rozliczenie transakcji. Możemy przyjąć Zlecenie, nawet jeśli w momencie zlecenia transakcji nie mają Państwo wystarczających środków.

10.3. Mogą Państwo przekazać nam dyspozycje, aby automatycznie kupować lub sprzedawać Inwestycje na rynku po ustalonej z góry cenie („Zlecenie z limitem”). W przypadku Zlecenia z limitem dotyczącego sprzedaży Państwa Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena możliwa do uzyskania na rynku jest równa lub wyższa od Państwa ustalonej ceny. W przypadku Zlecenia z limitem dotyczącego kupna Państwa Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena możliwa do uzyskania na rynku jest równa lub niższa od Państwa ustalonej ceny. Są Państwo odpowiedzialni za anulowanie wszelkich dyspozycji dotyczących Zlecenia z limitem ustalonych dla akcji, które chcą Państwo wycofać.

10.4. Warunki rynkowe mogą wpłynąć na czas potrzebny na realizację Zleceń z limitem, Zleceń stop i Zleceń po najlepszej cenie rynkowej, a wszystkie Zlecenia są realizowane w stosownej kolejności. Nie możemy zagwarantować, iż Zlecenie z limitem lub Zlecenie stop zostanie zrealizowane nawet po osiągnięciu ceny limitu lub ceny stop. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za rzeczywiste lub potencjalne straty poniesione przez Państwa w wyniku opóźnienia w realizacji zlecenia. Warunki rynkowe mogą spowodować realizację Zlecenia stop po cenie wyższej lub niższej od ustalonej ceny stop.

10.5. Jeśli złożą Państwo Zlecenie z limitem lub Zlecenie stop dotyczące Inwestycji, w odniesieniu do której handel jest zawieszony lub podlega działaniu korporacyjnemu, zanim dojdzie do realizacji, lub jeśli Państwa konto jest zawieszone, możemy, ale nie musimy, anulować oczekujące Zlecenie.

10.6. Jeśli złożą Państwo Zlecenie stop, które przekracza typową wielkość rynkową, a cena, po której ma zostać zrealizowane, znacznie różni się od ceny stop, mimo to zrealizujemy zlecenie.

10.7. Opublikujemy Państwa Zlecenie z limitem, jeśli dotyczy akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, natomiast zlecenie to nie może być niezwłocznie zrealizowane w panujących warunkach rynkowych, chyba że wydadzą Państwo wyraźnie odmienną dyspozycję.

10.8. Po przyjęciu Państwa Zlecenia nie mogą go Państwo zmienić ani anulować, chyba że przed realizacją określonego Zlecenia potwierdziliśmy, iż musieliśmy zmienić lub anulować to Zlecenie z powodu uwarunkowań rynkowych.

10.9. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że może zaistnieć opóźnienie w realizacji zlecenia, ponieważ wszystkie zlecenia realizowane są ściśle w odniesieniu do momentu ich otrzymania. W szczególności zlecenie otrzymane w momencie, gdy dana giełda jest zamknięta lub gdy nie jest to Dzień roboczy, nie zostanie zrealizowane do momentu ponownego otwarcia giełdy. Przedstawimy to Zlecenie do realizacji, gdy giełda będzie ponownie otwarta lub, jeśli otrzymaliśmy dużo zleceń w czasie, kiedy rynek był zamknięty, jak tylko będzie to praktycznie wykonalne po ponownym otwarciu giełdy.

10.10. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że cena rynkowa każdego Zlecenia złożonego w odpowiedzi i w czasie przewidzianym na przyjęcie ustalonej wyceny może, w pewnych warunkach rynkowych, zmienić się w okresie pomiędzy wysłaniem/przedstawieniem przez nas ustalonej wyceny i realizacją Państwa zlecenia. W takich okolicznościach kreator rynku lub inna strona trzecia, która dostarczyła nam wycenę, nie ma obowiązku honorowania ceny indykatywnej, którą Państwo otrzymali. Jeśli kreator rynku lub inna strona trzecia nie będzie honorować ceny, odrzucimy Państwa Zlecenie. Tego typu zmiany ceny mogą być dla Państwa korzystne lub niekorzystne.

10.11. Realizując Państwa Zlecenie, możemy ponosić dodatkowe uzasadnione wydatki i możemy nie być w stanie o nich Państwa poinformować, pomimo podjęcia należytych starań w tym celu. Akceptują Państwo, że możemy kontynuować realizację Państwa Zlecenia i ponieść te wydatki, które następnie zostaną pokryte przez Państwa.

10.12. Dla każdej Transakcji otrzymają Państwo wycenę z Platformy transakcyjnej. Wycena jest aktualna tylko do momentu zastąpienia jej przez nową, co nastąpi automatycznie na Platformie transakcyjnej.

10.13. Żadna ze stron nie może anulować realizacji Zlecenia, jeśli Zlecenie jest realizowane po ważnej cenie z wyceny, a Państwo potwierdzili, że chcą „kupić” lub „sprzedać” określoną wartość odnośnej Inwestycji.

10.14. Klient może złożyć Zlecenie pod warunkiem, że wartość Zlecenia nie przekracza 95% wartości dostępnych środków na koncie.

10.15. Krótka sprzedaż jest niedozwolona. Oznacza to, że nie mogą Państwo wydać dyspozycji sprzedaży Inwestycji, która w momencie sprzedaży nie jest przechowywana na Państwa koncie, niezależnie od tego czy jest ona rozliczona czy nie.

11. Inwestowanie ułamkowe.

11.1. Program akcji ułamkowych Trading 212 pozwala kupować papiery wartościowe w kwotach pieniężnych, a nie liczbie akcji. Zalety akcji ułamkowych są takie, że zapewniają szeroką dywersyfikację stosunkowo niewielkich inwestycji, jednak przed wzięciem udziału w Programie akcji ułamkowych Trading 212 należy pamiętać o unikalnych cechach, ryzykach i ograniczeniach. Jest to zawarte w naszym Ostrzeżeniu o ryzyku.

11.2. Zlecenie ułamkowe – jeśli złożą Państwo Zlecenie dotyczące akcji (przy czym Zlecenie to jest denominowane w określonej kwocie pieniężnej), a dana kwota pieniężna nie wystarcza do zakupu jednej lub większej liczby akcji, mogą Państwo mieć tylko wystarczającą ilość pieniędzy, aby nabyć ułamkową część akcji. Aby zrealizować zlecenie Klienta, Trading 212 zawrze z nim transakcję Akcji ułamkowej, w ramach której Bazowy instrument referencyjny będzie stanowić procentową część akcji określonej w Zleceniu.

11.3. Zaokrąglanie - Trading 212 zaokrągla wszystkie ułamkowe portfele akcji do ósmego miejsca po przecinku. W przypadku wszystkich Zleceń o wartości referencyjnej Państwa transakcja nigdy nie przekroczy kwoty zlecenia. Zaokrąglenie może również wpływać na możliwość otrzymania dywidend gotówkowych, akcyjnych i splitu akcji. Na przykład jeśli posiadają Państwo 0,00000001 udziału w akcji, z której wypłacana jest dywidenda w wysokości jednego centa na udział, nie przekażemy na Państwa konto ułamka centa. W przeprowadzeniu zaokrąglenia dołożymy uzasadnionych starań, aby zbliżyć się jak najbardziej do Zlecenia Klienta, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku takiego zaokrąglenia lub w związku z nim, z wyjątkiem przypadków bezpośrednio związanych z naszym zaniedbaniem, oszustwem, świadomym uchybieniem, naruszeniem umowy lub naruszeniem przepisów FCA.

11.4. Zlecenia z limitem - Zlecenia z limitem złożone na Akcje ułamkowe lub w lotach w niewielkich ilościach akcji mogą nie być składane w księdze zleceń, ale przechowywane wewnętrznie i realizowane, jeśli oferta kupna/sprzedaży osiąga cenę limitu.

11.5. Tryb i realizacja transakcji - Trading 212 będzie pod każdym względem przestrzegać zasady „najlepszej realizacji” w odniesieniu do wszystkich zleceń realizowanych za pośrednictwem Trading 212 zgodnie ze swoimi wymaganiami regulacyjnymi. Oznacza to, że realizacja będzie się opierać na cenie nie gorszej niż obowiązująca oferta kupna/sprzedaży na giełdzie referencyjnej w chwili złożenia zlecenia dla wszystkich składników transakcji dotyczących akcji pełnych i akcji ułamkowych. Każde zlecenie dotyczące więcej niż jednej akcji, które obejmuje składnik akcji ułamkowej, zostanie zrealizowane w łączonym trybie. W odniesieniu do składników transakcji obejmujących akcje ułamkowe Trading 212 będzie działać w trybie zleceniodawcy lub zleceniodawcy nieponoszącego ryzyka. Jeśli Klient złoży zlecenie dotyczące tylko akcji ułamkowej, Trading 212 zrealizuje transakcję Klienta w trybie pozagiełdowym, dopasowując ją wewnętrznie na podstawie ceny, która nie jest gorsza od obowiązującej oferty kupna/sprzedaży na giełdzie referencyjnej w chwili złożenia zlecenia. Zlecenia złożone poza zwykłymi godzinami handlu nie zostaną zrealizowane.

11.6. Tytuł – w przypadku posiadania tytułów ułamkowych Klient posiada wyłączne uprawnienie do tytułu. Jakakolwiek dywidenda należna Klientowi zostanie wypłacona proporcjonalnie, aby odzwierciedlić tytuł ułamkowy Klienta (będziemy przechowywać je w imieniu Klienta zgodnie z przepisami FCA (patrz sekcja 12. poniżej). Nie będziemy wykonywać żadnych praw głosu ani działań w związku z takim tytułem ułamkowym. Firma w żaden sposób nie ogranicza żadnych praw, jakie w innym przypadku Klient posiadałby w stosunku do papierów wartościowych i środków na koncie Trading 212, w tym jakichkolwiek portfeli akcji ułamkowych.

11.7. Przeniesienie akcji ułamkowych - Akcje ułamkowe nie podlegają przeniesieniu. Jeśli Klient zamknie konto lub przeniesie je do innej firmy, akcje ułamkowe posiadane na koncie Klienta będą musiały zostać zlikwidowane. Podobnie akcjom ułamkowym nie można nadać formy certyfikatu, ani nie można przesłać ich pocztą. Likwidacja akcji ułamkowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

12. Środki pieniężne klienta.

12.1. Wszelkie środki pieniężne przechowywane przez nas w Państwa imieniu, które zalicza się do środków pieniężnych klienta zgodnie z odnośnymi Zasadami FCA, będą traktowane przez nas zgodnie z tymi zasadami i przechowywane na osobnym koncie bankowym wraz ze środkami pieniężnymi naszych pozostałych klientów.

12.2. Z należytą wprawą, rozwagą i starannością wybierzemy, wyznaczymy i będziemy prowadzić okresowe kontrole niezależnego banku, w którym umieszczone zostaną Państwa środki pieniężne. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zaniechania lub zaniedbania niezależnego banku.

12.3. Akceptują Państwo, że nie będziemy płacić Państwu odsetek od przechowywanych przez nas środków pieniężnych klienta.

12.4. Akceptują Państwo, że w przypadku gdy na Państwa rachunku nie zostanie dokonana żadna operacja przez co najmniej sześć lat i nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, pomimo podjęcia przez nas ku temu właściwych kroków, przestaniemy traktować Państwa środki pieniężne jako środki pieniężne klienta.

12.5. Tam gdzie to stosowne, upoważniają nas Państwo do zezwolenia innemu podmiotowi, takiemu jak giełda, izba rozrachunkowa czy broker, na przechowywanie lub kontrolowanie Państwa środków pieniężnych w celach prowadzenia Transakcji w Państwa imieniu za pośrednictwem lub z tym innym podmiotem.

12.6. W przypadku naszej upadłości (na przykład z powodu niewypłacalności) wszelkie środki pieniężne przechowywane na koncie klienta przez strony trzecie zostaną oddzielone od naszych pozostałych aktywów i nie zostaną udostępnione naszym wierzycielom. Jednakże w przypadku upadłości (na przykład z powodu niewypłacalności) strony trzeciej, w związku z tym, że Państwa środki pieniężne przechowywane będą wraz ze środkami pozostałych klientów na wspólnym koncie, jeśli niezależny bank przechowujący środki pieniężne nie wywiąże się z umowy i pojawi się niedobór środków, wezmą Państwo proporcjonalny udział w stracie wraz z innymi wierzycielami banku, w którym zdeponowano pieniądze klienta.

12.7. Możemy przechowywać środki pieniężne klienta na rachunku bankowym będącym poza jurysdykcją Wielkiej Brytanii. System regulacyjny i prawny, który ma zastosowanie do takiego banku, różni się od brytyjskiego, a w przypadku niewypłacalności lub wszelkich innych równoważnych sytuacji niewywiązania się banku ze zobowiązań Państwa środki pieniężne mogą być traktowane inaczej, niż gdyby były przechowywane w banku w Wielkiej Brytanii.

12.8. Państwa środki pieniężne przestaną być uważane za środki pieniężne klienta w momencie wypłacenia ich Państwu lub Państwa należycie upoważnionym przedstawicielom; lub stronom trzecim zgodnie z Państwa dyspozycjami; lub w momencie wypłacenia ich nam, jeżeli będą one nam należne.

12.9. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zagwarantować, że środki klientów są bezpieczne. W szczególności:

 • będziemy utrzymywać zapisy i rachunki, które pozwolą nam w dowolnym momencie i bez zwłoki odróżnić przechowywane środki jednego klienta od środków innego klienta i naszych własnych;
 • będziemy utrzymywać zapisy i rachunki w sposób, który gwarantuje ich dokładność, a w szczególności ich związek z przechowywanymi środkami naszych klientów, a także możliwość ich wykorzystania jako dziennika kontroli;
 • wprowadzimy stosowne procedury organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty lub uszczuplenia środków klienta, bądź też praw związanych z tymi środkami, w wyniku niewłaściwego użycia środków, oszustwa, złego zarządzania, niewłaściwego prowadzenia dokumentacji lub zaniedbania;
 • wprowadzimy procedury, aby zagwarantować, że środki klientów są zabezpieczone na wypadek niewypłacalności;
 • wyznaczymy jednego urzędnika o wystarczających umiejętnościach i upoważnieniach, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo środków klientów.

13. Aktywa klienta.

13.1. Wydają nam Państwo dyspozycje do przechowywania danej Inwestycji kupionej w Państwa imieniu aż do otrzymania kolejnych dyspozycji do sprzedaży tej Inwestycji lub jej przeniesienia na Państwa rzecz lub wyznaczonego przez Państwa podmiotu. Będziemy przechowywać Inwestycję w Państwa imieniu zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta.

13.2. Możemy, zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta, wyznaczyć inne strony trzecie do przechowywania Państwa Inwestycji, łącznie z dokumentami potwierdzającymi tytuł własności lub certyfikatami stwierdzającymi tytuł prawny do tych Inwestycji. Z należytą wprawą i starannością wybierzemy, wyznaczymy i będziemy prowadzić okresowe kontrole takich stron trzecich, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania, zaniedbania, niewypłacalność lub upadłość. Wszelkie rozbieżności w zakresie aktywów klienta i wszystkie wynikające z tego niedobory środków będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta.

13.3. Niniejszym upoważniają nas Państwo do przechowywania Państwa Inwestycji w bezpiecznym depozycie (lub wyznaczenia do tego depozytariusza), do transferu papierów wartościowych z Państwa rachunku bankowego na potrzeby zawierania transakcji sprzedaży z Państwa rachunku, do akceptowania ofert oraz do podejmowania innych działań związanych z Państwa Inwestycjami w ramach niniejszej Umowy.

13.4. Przez cały czas będzie prowadzony szczegółowy zapis wszystkich Państwa Inwestycji i aktywów przechowywanych przez nas, aby wykazać, że Państwa Inwestycje są przechowywanie na Państwa rzecz i dla Państwa korzyści i nie należą do nas ani żadnego sub-depozytariusza.

13.5. Inwestycje nabyte przez nas na Państwa rzecz lub nam przekazane zostaną zarejestrowane w imieniu spółki powierniczej, w naszym imieniu lub w imieniu sub-depozytariusza. Ponosimy odpowiedzialność za wyznaczony podmiot w takim samym stopniu jak za własne działania, w tym straty wynikające z oszustwa, celowego działania lub zaniedbania.

13.6. Zawsze, gdy Państwa Inwestycje są zarejestrowane na wyznaczoną przez nas Spółkę powierniczą, będzie ona przechowywać je na rachunku powierniczym. Oznacza to, że pozostają Państwo właścicielem faktycznym swoich inwestycji. Każda Inwestycja będzie przechowywana przez Spółkę powierniczą na rachunku wspólnym.

13.7. Państwa Inwestycje zostaną zarejestrowane w tym samym imieniu co Inwestycje innych klientów (zgromadzone razem z Inwestycjami innych klientów na wspólnym połączonym rachunku powierniczym, na zasadzie podobieństwa). Oznacza to, że Inwestycje nie zawsze będą natychmiastowo rozpoznawalne drogą osobnych certyfikatów. Jeśli my bądź wyznaczona przez nas strona trzecia staniemy się niewypłacalni, może dojść do opóźnień w identyfikowaniu poszczególnych aktywów, jak również możliwie do zwiększenia ryzyka strat, gdyby miało dojść do niedoboru środków, ponieważ sytuacja ta wymagać będzie dodatkowego czasu na zidentyfikowanie aktywów poszczególnych klientów. Ponadto w przypadku niewyrównanego niedoboru środków spowodowanego przez niewywiązanie się z umowy przez depozytariusza mogą Państwo wziąć proporcjonalny udział w stracie.

13.8. Udzielają Państwo upoważnienia nam i każdemu depozytariuszowi lub sub-depozytariuszowi do przechowywania lub przekazywania Inwestycji (lub uprawnień do nich) do depozytu papierów wartościowych, systemu rozrachunkowego lub rozliczeniowego. Inwestycje, których nie można rozliczyć za pośrednictwem systemu centralnego depozytu papierów wartościowych, mogą być przechowywane za granicą przez stronę trzecią (w tym depozytariusza, sub-depozytariusza, rejestratora spółek giełdowych, bank, brokera lub agenta rozrachunkowego) w imieniu Trading 212 UK Limited lub wyznaczonej strony trzeciej.

13.9. Akceptują Państwo, że – ze względu na przepisy lub praktyki rynkowe obowiązujące w obrębie niektórych zagranicznych jurysdykcji – możemy stwierdzić, iż w interesie Państwa Inwestycji będzie zarejestrowanie lub zgłoszenie ich w naszym imieniu lub imieniu podmiotu będącego depozytariuszem zgodnie z zasadami Regulaminu FCA, oraz, gdy nie będzie to możliwe, iż:

 1. Państwa Inwestycje mogą zostać zarejestrowane lub zgłoszone w imieniu firmy lub depozytariusza, zależnie od okoliczności;
 2. Państwa Inwestycje mogą nie być oddzielone lub identyfikowane niezależnie od Inwestycji firmy lub depozytariusza, w którego imieniu są zarejestrowane; oraz
 3. w wyniku powyższego, w przypadku upadłości Państwa Inwestycje mogą nie być tak dobrze chronione przed roszczeniami naszych ogólnych wierzycieli. Należy zwrócić uwagę, iż, w przypadku zlecenia przez nas przechowywania Państwa Inwestycji przez strony trzecie za granicą, obowiązywać mogą ustalenia oraz wymogi prawne i regulacyjne różniące się od tych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

13.10. Nie są Państwo uprawnieni do żadnych odsetek od Inwestycji przechowywanych przez nas jako depozytariusza, a wszelkie odsetki zostaną zatrzymane przez nas.

13.11. Możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych (w tym adresu e-mail) oraz danych dotyczących Państwa udziałów urzędowi rejestrowemu lub rejestratorowi spółek giełdowych.

13.12. Akceptują Państwo, iż w przypadku braku otrzymania od Państwa dyspozycji dotyczących dowolnej Inwestycji przechowywanej na Państwa koncie (np. dotyczących kupna, sprzedaży lub przekazania aktywów) przez okres co najmniej dwunastu lat (niezależnie od pobierania dywidend, odsetek lub podobnych oraz bez względu na operacje dokonane na saldzie Państwa rachunku) oraz gdy nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, pomimo podjęcia przez nas ku temu właściwych kroków, Państwa aktywa przestaną być przez nas traktowane jako aktywa klienta.

14. Opłaty i prowizja.

14.1. Klient pokrywa opłaty i/lub prowizje Trading 212 szczegółowo określone w tabeli Warunków handlu, które mogą być okresowo zmieniane przez Trading 212 w drodze pisemnego zawiadomienia Klienta.

14.2. Należne nam opłaty będą wymagalne niezwłocznie na nasze pisemne lub ustne żądanie, o ile nie uzgodniono inaczej, i powinny zostać opłacone zgodnie z Potwierdzeniami oraz Wyciągami okresowymi. Tego typu opłaty mogą zostać odliczone od płatności, które jesteśmy zobowiązani uiścić na Państwa rzecz.

14.3. Zerowa prowizja dla Klientów docelowych:

 1. Zerowa prowizja to specjalna usługa stworzona wyłącznie na potrzeby Klientów docelowych, zgodnie z którą Klienci docelowi mogą handlować akcjami bez żadnych prowizji ze strony Trading 212 UK Ltd.
 2. Klient docelowy to klient, który nie składa więcej niż 100 zleceń na miesiąc za maksymalną łączną kwotę 100 000 GBP (EUR, USD) i nie może zostać uznany za inwestora jednosesyjnego.
 3. Inwestor jednosesyjny to dowolny klient, który składa zlecenia kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego w tym samym dniu przez co najmniej dwa kolejne dni.
 4. Trading 212 UK Ltd. ma prawo ograniczyć możliwość korzystania z konta klienta w celu dokonywania transakcji na okres 60 dni lub, według własnego uznania, rozwiązać Umowę z dowolnym klientem, który nie spełnia warunków definicji Klienta docelowego.
 5. Przyjmują Państwo do wiadomości, że zerowa prowizja podlega wszelkim stosownym podatkom i opłatom lub innym zobowiązaniom, płatnościom, kosztom i wydatkom należnym w związku z transakcjami dokonywanymi w Państwa imieniu.

15. Ostrzeżenia o ryzyku.

15.1. Korzystanie z Usługi Handlu Akcjami wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem inwestycyjnym spowodowanym faktem, że wartość Państwa inwestycji będzie zmieniać się wraz z upływem czasu.

15.2. Wartość Państwa inwestycji i poziom uzyskiwanych z nich dochodów może zarówno spadać, jak i rosnąć. Mogą Państwo nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Należy także pamiętać, że wyniki finansowe inwestycji w przeszłości nie są wskazówką co do tego, jakie wyniki inwestycje te mogą przynieść w przyszłości.

15.3. Niektóre inwestycje mogą okazać się nie do zrealizowania. Mogą mieć Państwo trudności ze sprzedażą tych inwestycji po zadowalającej cenie, a w niektórych przypadkach sprzedaż w ogóle nie będzie możliwa.

15.4. Handel na rynkach zagranicznych może wiązać się z innym ryzykiem niż handel na rynkach brytyjskich, a w niektórych przypadkach ryzyko to będzie większe. Potencjalne zyski lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych lub z kontraktów denominowanych w walutach obcych zależą również od wahań kursów wymiany walut.

16. Konflikt interesów.

W niektórych okolicznościach może dochodzić do konfliktu pomiędzy Państwa interesami a naszymi lub interesami innych naszych klientów. W celu zminimalizowania i kontroli tego typu konfliktów opracowaliśmy Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów. Streszczenie tego dokumentu dostępne jest osobno, jednak mogą Państwo w dowolnym momencie poprosić o kopię pełnej polityki, kontaktując się z nami.

17. Polityka realizacji zleceń.

17.1. Zgodnie z Regulaminem FCA wprowadziliśmy Politykę realizacji zleceń, która określa wystarczające kroki, jakie podejmiemy w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników dla naszych klientów. Informacje dotyczące naszej polityki realizacji zleceń można znaleźć na naszej Stronie internetowej.

17.2. Warunki Polityki realizacji zleceń i ujawniania informacji będą mieć zastosowanie, w przypadku gdy realizujemy lub przekazujemy Zlecenia w Państwa imieniu.

17.3. Możemy agregować Państwa Zlecenia ze zleceniami innych klientów. Czasami taka agregacja może oznaczać, że uzyskają Państwo mniej korzystną cenę.

18. Elektroniczna Platforma transakcyjna.

18.1. Zlecają nam Państwo dyspozycje handlowe za pomocą elektronicznej Platformy transakcyjnej.

18.2. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie spełniające warunki Dyspozycje handlowe w możliwie najkrótszym czasie.

18.3. Gdy wystąpi opóźnienie spowodowane tym, że z jakiegokolwiek powodu nie możemy połączyć się z odnośnym rynkiem, podejmiemy próbę realizacji Państwa Dyspozycji handlowej najszybciej, jak to będzie możliwe.

18.4. Możemy być zobowiązani do anulowania Transakcji, jeśli zażąda tego giełda, bądź też anulowania Dyspozycji handlowej, jeśli zażąda tego lub zarekomenduje to giełda, a Państwo zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu udzielenia nam pomocy w tym zakresie.

18.5. Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie prawa własności do Platformy transakcyjnej należą do nas lub do odpowiednich zewnętrznych licencjodawców lub usługodawców wybranych przez nas i są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami własności intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

19. Prawo głosu, odsetki, dywidendy i działania korporacyjne.

19.1. Nie jesteśmy do tego zobowiązani, ale możemy zorganizować wykonywanie prawa głosu lub wykonywanie jakichkolwiek praw do konwersji lub subskrypcji związanych z Inwestycjami, które przechowujemy w Państwa imieniu.

19.2. Jesteśmy odpowiedzialni za dochodzenie i odbiór dywidend, płatności odsetkowych oraz innych płatności z tytułu dochodu należnych w związku z Inwestycjami, które przechowujemy w Państwa imieniu.

19.3. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przekazanie nam dyspozycji dotyczących punktu 19.1. i 19.2. powyżej, jednak jeśli nie będziemy w stanie uzyskać od Państwa dyspozycji, możemy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, użyć własnego osądu i postąpić zgodnie z tym, co naszym zdaniem jest korzystne z punktu widzenia Państwa interesów.

20. Ochrona danych.

20.1. Przyjmują Państwo do wiadomości, że zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu usług na mocy niniejszej Umowy. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu.

20.2. Zgromadzone dane osobowe mogą zostać przeniesione i być przechowywane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

20.3. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt w celu poprawienia danych. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak otrzymać kopię swoich danych, można uzyskać, kontaktując się z nami.

21. Niedotrzymanie warunków.

21.1. Każda z poniższych sytuacji stanowi „Niedotrzymanie warunków<`/strong>”:

 1. nie wywiązują się Państwo z płatności lub innych zobowiązań, jakie mają Państwo względem nas;
 2. wniesiono wniosek o Państwa upadłość, zakończenie działalności, zarząd komisaryczny lub inne podobne;
 3. zwołano walne zgromadzenie Państwa wierzycieli lub inne podobne;
 4. nastąpiła Państwa śmierć lub utrata pełni władz umysłowych;
 5. w kraju, którego są Państwo rezydentem, wystąpiło zdarzenie będące poza naszą kontrolą, co – według naszego wyłącznego uznania – w celu ochrony Trading 212 Ltd. wymaga traktowania tego zdarzenia tak samo jak Niedotrzymania warunków;
 6. zakończenie, zawieszenie lub utrata stosownego uprawnienia regulacyjnego;
 7. oświadczenia lub gwarancje udzielone w ramach niniejszej Umowy okazują się lub stają się niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd pod jakimkolwiek istotnym względem;
 8. uważamy to za konieczne lub pożądane dla zapewnienia nam ochrony bądź też zapobieżenia temu, co naszym zdaniem stanowi lub może stanowić naruszenie Obowiązującego prawa albo właściwego standardu praktyki rynkowej, lub podjęto jakiekolwiek działanie bądź też wystąpi zdarzenie, które według nas może mieć istotny negatywny wpływ na Państwa zdolność do wykonywania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy;
 9. niedotrzymanie warunków (w jakikolwiek sposób opisane) wystąpi na podstawie innej umowy zawartej pomiędzy nami.

21.2. W dowolnym czasie po wystąpieniu Niedotrzymania warunków możemy w drodze pisemnego wypowiedzenia rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym.

22. Siła wyższa.

Chociaż staramy się wypełniać nasze zobowiązania w terminie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z naszych obowiązków z jakiejkolwiek przyczyny lub z powodu jakiegokolwiek zdarzenia będącego poza naszą kontrolą, w tym, ale nie tylko, jakiejkolwiek awarii łączności, systemów lub komputera, niedotrzymania warunków rynkowych, zawieszenia lub zamknięcia rynku, nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu albo wprowadzenia lub zmiany (w tym zmiany interpretacji) jakiegokolwiek prawa lub wymogu rządowego lub regulacyjnego. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę poniesioną przez Państwa w taki sposób.

23. Skargi i spory.

23.1. Prosimy o jak najszybsze przekazywanie skarg. Zgodnie z Regulaminem FCA na naszej stronie internetowej publikujemy pisemną wewnętrzną procedurę rozpatrywania reklamacji.

23.2. W przypadku gdy nie będą Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub gdy nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa reklamacji w sposób zadowalający, mają Państwo prawo skierować sprawę do Biura Rzecznika ds. Finansowych (który zapewnia konsumentom bezpłatne, niezależne usługi rozstrzygania sporów z firmami inwestycyjnymi) za pośrednictwem strony internetowej: www.financial-ombudsman.org.uk, telefonicznie: 0300 123 9 123 lub 0800 023 4567, za pośrednictwem poczty elektronicznej: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk albo na piśmie: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

23.3. W przypadku gdy nie będziemy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań względem Państwa, mają Państwo prawo do dochodzenia odszkodowania w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych („FSCS”) w związku z Usługami. Odszkodowanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności i okoliczności roszczenia. Z datą zawarcia niniejszej Umowy odszkodowanie jest ograniczone do kwoty 100% pierwszych 85 000 GBP. Więcej informacji na temat odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej Programu Gwarantowania Usług Finansowych: www.fscs.org.uk, telefonicznie: 0800 678 1100 albo 020 7741 4100 lub na piśmie: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

24. Zmiana warunków Umowy.

24.1. Możemy okresowo zmieniać warunki niniejszej Umowy z niżej wymienionych powodów:

 1. aby były one dla Państwa korzystniejsze lub aby poprawić błędy lub przeoczenia, lub
 2. dla poprawy jakości świadczenia usług, wprowadzenia nowej usługi lub zastąpienia usługi nową usługą; lub
 3. aby umożliwić wprowadzenie nowych systemów finansowych, zmianę technologii i produktów; lub
 4. aby spełniać wymagania wynikające z Obowiązującego prawa i przepisów.

24.2. W przypadku dokonania przez nas zmiany zgodnie z powyższym punktem zawsze zawiadomimy o niej Państwa na piśmie co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem, chyba że Obowiązujące prawo lub przepisy stanowią inaczej.

25. Rozwiązanie Umowy.

25.1. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku niewypełnienia przez Państwa jej postanowień lub Niedotrzymania warunków albo na mocy pkt 5.10. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy otrzymają Państwo powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

25.2. O ile Obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę, informując o tym pisemnie drugą stronę. Rozwiązanie Umowy będzie skuteczne od daty określonej w pisemnym powiadomieniu.

25.3. W momencie rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie należne nam kwoty staną się natychmiast wymagalne i przypadające do zapłaty. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na żadną niezrealizowaną Transakcję ani na istniejące prawa i obowiązki.

25.4. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na sfinalizowanie już rozpoczętych transakcji, które zakończone zostaną w normalnym trybie bez względu na rozwiązanie Umowy.

25.5. W przypadku gdy zdecydują się Państwo rozwiązać niniejszą Umowę, nie zostanie nałożona żadna kara umowna i nie zostaną naliczone żadne opłaty za związane z tym koszty.

26. Postanowienia ogólne.

26.1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy komunikacja między nami a Państwem będzie prowadzona w języku angielskim, chyba że ustalono inaczej. Niniejsza Umowa może być przetłumaczona na różne języki. Jeśli pomiędzy przetłumaczonymi wersjami Umowy zachodzą rozbieżności, pierwszeństwo ma wersja sporządzona w języku angielskim.

26.2. Podpisując niniejszą Umowę, zobowiązują się Państwo niezwłocznie informować nas o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych nam danych.

26.3. Niniejsza Umowa jest nadrzędna względem wszelkich wcześniejszych pisemnych umów pomiędzy nami a Państwem, które zostały zawarte w związku ze świadczeniem Usług. Nie ma to wpływu na ewentualne prawa i obowiązki, nasze czy też Państwa, wynikające z wcześniejszych warunków handlowych wiążących się z tymi usługami.

26.4. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwe władze uznają, że jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszej Umowy jest nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to (lub jego część), w wymaganym zakresie, będzie uznane jako nadające się do usunięcia, a ważność i wykonalność innych postanowień tej Umowy nie zostanie naruszona.

26.5. W przypadku gdy jakiekolwiek nieważne, niewykonalne lub sprzeczne z prawem postanowienie niniejszej Umowy stałoby się ważne, wykonalne i zgodne z prawem po usunięciu jego części, strony będą negocjować, w dobrej wierze, zmianę takiego postanowienia po to, aby po zmianie było ono zgodne z prawem, ważne i wykonalne oraz aby, w możliwie największym zakresie, odpowiadało pierwotnemu zamierzeniu handlowemu stron.

26.6. Żadna ze stron nie może scedować, przenieść, obciążyć, hipotekować, zlecić podwykonawstwa lub w jakikolwiek inny sposób dokonać transakcji w odniesieniu do wszystkich bądź niektórych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

26.7. W żadnym wypadku opóźnienie, zaniechanie lub pominięcie (w całości lub w części) dotyczące egzekwowania, wykonania lub realizacji jakiegokolwiek prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia przyznanego na mocy lub wynikającego z niniejszej Umowy lub przepisów prawa nie może zostać uznane ani rozumiane jako odstąpienie od tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w związku z zaistniałymi okolicznościami, ani nie będzie stanowić przeszkody do wyegzekwowania tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w żadnej innej sytuacji w przyszłości.

26.8. Żadne z postanowień niniejszej Umowy (lub ustaleń w niej przewidzianych) nie może być uznane za ustanowienie partnerstwa pomiędzy stronami.

26.9. Podmiot niebędący stroną niniejszej Umowy nie ma żadnych praw z niej wynikających ani z nią związanych.

27. Prawo właściwe.

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Anglii i Walii, a obie strony niniejszym oddają się pod niewyłączne orzecznictwo sądów Anglii i Walii w odniesieniu do sporów związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.

28. Definicje i interpretacja.

Obowiązujące prawo oznacza: (a) zasady i wytyczne FCA oraz wszelkie pozostałe zasady wydane przez właściwy urząd regulacyjny, (b) zasady właściwe dla danego rynku lub izby rozrachunkowej oraz (c) pozostałe obowiązujące przepisy i regulacje, którym podlegać może w danym czasie niniejsza Umowa;

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii;

Zasady dotyczące środków pieniężnych klienta oznaczają postanowienia Regulaminu FCA odnoszące się do środków pieniężnych otrzymywanych przez firmy inwestycyjne MiFID od klientów;

Zasady dotyczące aktywów klienta oznaczają zasady Regulaminu FCA odnoszące się do aktywów otrzymywanych przez firmy inwestycyjne MiFID od klientów;

Kontrakt różnic kursowych oznacza kontrakty terminowe futures i opcje na określone indeksy rynkowe, towary, waluty i swapy stopy procentowej.

Zabezpieczenie oznacza aktywa zastawione na potrzeby wypełnienia zobowiązania płatniczego.

Potwierdzenie oznacza pisemny zapis określający szczegóły transakcji, w tym wszystkie należne opłaty związane z tą transakcją oraz łączną kwotę płatną przez lub na Państwa rzecz w rozliczeniu tej transakcji;

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oznacza dokument, który określa wszelkie potencjalne konflikty interesów z klientami i opisuje wszystkie nasze środki organizacyjne i administracyjne do zarządzania takimi konfliktami interesów, co do których możemy mieć uzasadnioną pewność, że zapobiegną ryzyku wystąpienia szkody dla klientów na skutek jakiegokolwiek konfliktu;

Depozytariusz oznacza bank lub instytucję finansową świadczącą usługi depozytowe na danym rynku lub w obrębie określonej jurysdykcji w imieniu Trading 212 UK Limited.

Handel oznacza kupno, sprzedaż lub subskrypcję wskazanych przez Państwa inwestycji;

Polityka realizacji zleceń oznacza dokument opisujący wszystkie obowiązujące ustalenia dotyczące realizacji przez nas zleceń, które mają zagwarantować, że w trakcie realizowania Zleceń podejmiemy wszelkie wystarczające kroki w celu uzyskania dla klientów jak najlepszych wyników zgodnie z Regulaminem FCA;

Regulamin FCA oznacza zbiór zasad i wytycznych wydawany okresowo przez FCA. „FCA” oznacza Urząd ds. Postępowania Finansowego, regulatora sektora usług finansowych w Wielkiej Brytanii, którego siedziba znajduje się pod adresem 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, a którego strona internetowa to www.fca.org.uk;

Program akcji ułamkowych oznacza usługę świadczoną przez Trading 212 UK Limited opisaną w punkcie 11., która umożliwia klientom posiadanie ułamkowych jednostek w akcjach.

Dyspozycja handlowa oznacza dyspozycję wydaną nam przez Państwa w celu kupna bądź sprzedaży jakiejkolwiek inwestycji w Państwa imieniu, w tym – dla uniknięcia wątpliwości – Zlecenie;

Inwestycja oznacza akcję, obligację, ułamek akcji lub inny instrument dłużny, obligacje skarbowe, fundusz inwestycyjny, fundusz powierniczy albo papiery wartościowe lub inwestycje, w odniesieniu do których oferujemy możliwość zawierania Transakcji;

Margines oznacza takie aktywa, jakich okresowego zapewnienia i utrzymywania na koncie może wymagać od Państwa Trading 212 UK Limited w odniesieniu do transakcji podlegających zabezpieczeniu, w formie i ilości akceptowalnej dla Trading 212 UK Limited;

Spółka powiernicza oznacza niehandlową spółkę powierniczą podlegającą naszej kontroli lub jakikolwiek inny wyznaczany okresowo podmiot powierniczy (w tym wskazane przez nas strony trzecie);

Zlecenie oznacza jakiekolwiek zlecenie obsługiwane przez nas lub odnośną giełdę, do której oferujemy Państwu dostęp;

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka oznacza dokument, który otrzymali Państwo od nas zgodnie z zasadami Regulaminu FCA odnoszącymi się do ryzyka związanego z kupnem i sprzedażą inwestycji na mocy niniejszej Umowy;

Wyciąg oznacza pisemne potwierdzenie Transakcji, ustawianych i/lub modyfikowanych przez Państwa Zleceń, a także prowizji oraz wszelkich pozostałych pobieranych przez nas opłat i podatków;

Warunki handlu oznaczają tabelę zatytułowaną „Warunki handlu” dostępną na naszej stronie internetowej;

Platforma transakcyjna oznacza elektroniczną platformę transakcyjną na naszej Stronie internetowej;

Transakcja oznacza częściowe lub całkowite wypełnienie Państwa Dyspozycji handlowej;

Strona internetowa oznacza naszą stronę internetową www.trading212.com.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz