Warunki użytkowania Usługi Handlu Akcjami

1. Wprowadzenie.

1.1. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „my”, „nasze” i „nas” dotyczą Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Analogicznie wszelkie odniesienia do „Państwo”, „Państwa” i „Państwu” oznaczają Państwa jako klienta naszych usług na mocy niniejszej Umowy z Klientem.

1.2. Działamy na podstawie zezwolenia i podlegamy nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego („FCA”). W rejestrze FCA figurujemy pod numerem 609146. Informację tę można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych na stronie FCA https://register.fca.org.uk/ lub kontaktując się z FCA pod numerem 0800 111 6768.

1.3. Siedziba FCA mieści się pod adresem 12 Endeavour Square, London, E20 1JN. Odniesienia do FCA obejmują każdego następcę, organ zarządzający lub regulacyjny, który może zastąpić lub przejąć dowolną z funkcji FCA.

1.4. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 107 Cheapside, London EC2V 6DN. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 08590005. Działalność prowadzimy pod nazwą „Trading 212”.

1.5. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Umowy z Klientem przed otwarciem u nas konta. Należy mieć świadomość, że otwierając u nas konto, zgadzają się Państwo na prawne związanie Umową z Klientem.

1.6. Mogą Państwo zaakceptować Umowę z Klientem na naszej stronie internetowej, zaznaczając pole przy oświadczeniu, że zapoznali się Państwo, przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na jej warunki. Należy mieć świadomość, że jeśli odmówią Państwo zaakceptowania Umowy z Klientem, otwarcie konta nie będzie możliwe.

2. Zakres Umowy.

Umowa między nami a Państwem obejmuje niniejszą umowę, Politykę realizacji zleceń, Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka, Politykę prywatności, wszelkie harmonogramy, dodatkowe dokumenty określone w niniejszej umowie, wszelkie zmiany oraz dodatkowe zasady i warunki przez nas opublikowane (zwane łącznie „Umową”).

3. Usługa Handlu Akcjami.

3.1. Świadczymy usługę handlu akcjami i akcjami ułamkowymi ograniczającą się wyłącznie do realizacji zleceń.

3.2. Świadczymy usługi z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, a Państwo przyjmują do wiadomości, że nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat zasadności i właściwości zawarcia niniejszej Umowy lub Zlecenia.

3.3. Handel akcjami i akcjami ułamkowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Składają Państwo zlecenia Transakcji na swój własny koszt i ryzyko.

3.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za udzielanie jakichkolwiek porad podatkowych lub prawnych w związku z usługami.

3.5. Będziemy działać na Państwa rzecz tak, aby Dyspozycje handlowe były realizowane jak przez zleceniodawcę.

4. Zgodność z przepisami.

4.1. Zgodnie z uregulowaniami dzielimy naszych klientów na trzy główne kategorie: „uprawnieni kontrahenci”, „klienci profesjonalni” i „klienci detaliczni”.

4.2. Traktujemy Państwa jako klienta detalicznego zgodnie z Regulaminem FCA.

4.3. Mogą Państwo zażądać innej kategoryzacji niż ta, którą Państwo otrzymali, co będzie skutkować utratą części ochrony prawnej. Nie mamy obowiązku akceptacji tego typu żądania, jednak w przypadku akceptacji otrzymają Państwo powiadomienie na piśmie o utracie ochrony.

4.4. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela innego podmiotu, będziemy traktować Państwa jako naszego klienta na potrzeby Regulaminu FCA i będą Państwo odpowiedzialni wobec nas w odniesieniu do wszystkich Transakcji prowadzonych przez Państwa w takim charakterze.

4.5. Mamy obowiązek oceny i określenia rynku docelowego dla przygotowanych, przekazywanych lub sprzedawanych Państwu produktów inwestycyjnych. "Jako wytwórca produktu i/lub jego dystrybutor (sprzedawca) będziemy okresowo oceniać inwestycje i udostępniać informacje o inwestycjach, abyśmy mogli podjąć stosowne kroki w celu poprawy Państwa wyników jako naszego klienta.

4.6. Klient dostarczy nam takich informacji, jakich wymagamy w celu spełnienia wszystkich przepisów FCA i wszystkich obowiązujących zasad i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Klient gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone nam przez niego są kompletne, dokładne i nie wprowadzają w błąd pod żadnym istotnym względem. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosków z jurysdykcji obarczonych wysokim ryzykiem zgodnie z naszymi bieżącymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi.

4.7. Gwarantujesz w sposób ciągły, że zawierając niniejszą umowę i jakąkolwiek Transakcję na jej mocy, nie naruszysz żadnych obowiązujących przepisów.

4.8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów zawierających kluczowe informacje („KID”) w odniesieniu do tych Produktów objętych rozporządzeniem w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych („PRIIP”) za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

4.9. Możemy podjąć działania, które według naszego zasadnego uznania uważamy za pożądane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za straty, szkody lub opóźnienia wynikające z zachowania przez nas zgodności z wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.

5. Prawa i obowiązki.

5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości naszych klientów. Realizowane podejście do tego procesu oparte jest na ryzyku, przez co możemy wymagać m.in. uzyskania dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia i adres. Musisz wyrazić zgodę na użycie przez nas dodatkowych narzędzi elektronicznej weryfikacji online, co może wymagać dostarczenia między innymi szczegółowych danych, dokumentów, zdjęć i nagrań wideo poświadczających Twoją tożsamość. Jeśli nie mogą Państwo w wystarczającym stopniu potwierdzić swojej tożsamości, otwarcie konta nie będzie możliwe lub konieczne będzie zamknięcie dotychczasowego Państwa konta.

5.2. Możemy ocenić odpowiedniość pewnych złożonych produktów w odniesieniu do Państwa wiedzy, doświadczenia i świadomości związanego z nimi ryzyka. Jeśli uznamy, że Transakcja nie jest dla Państwa odpowiednia, ostrzeżemy o tym. Jeśli postanowią Państwo kontynuować Transakcję po otrzymaniu naszego ostrzeżenia, będą Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za swoją dezycję.

5.3. Przed przyjęciem Państwa Dyspozycji handlowej w odniesieniu do Inwestycji i akcji notowanych w USA możemy poprosić o podpisanie formularza W-8BEN. Ponadto nasze usługi produkty nie są dostępne dla obywateli USA (zgodnie z definicją amerykańskiej agencji rządowej Internal Revenue Service). Jeśli staniesz się obywatelem USA po otwarciu konta, musisz nas o tym niezwłocznie poinformować. To może się wiązać z zamknięciem Twojego konta wraz z przeniesieniem lub likwidacją inwestycji i zwrotem środków pieniężnych.

5.4. Nie przyjmiemy Dyspozycji handlowej, gdy: odnośny rynek jest zamknięty; lub nie mają Państwo na koncie wystarczającej ilości środków pieniężnych do realizacji Transakcji; lub wystąpiły okoliczności opisane w punkcie 25. Siła wyższa.

5.5. Zobowiązujemy się dostarczać Państwu za pośrednictwem Platformy transakcyjnej Wyciąg i Potwierdzenie Transakcji, jak również saldo rachunku i zapis wszystkich Transakcji na Państwa koncie. W przypadku braku oczywistego błędu Wyciąg i Potwierdzenie będą dla Państwa wiążące. Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie otrzymanych od nas Wyciągów elektronicznych i niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich rozbieżnościach.

5.6. Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za monitorowanie swojego konta. Wyrażają Państwo zgodę, aby niezwłocznie powiadamiać nas w przypadku pozyskania wiedzy o:

 1. utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu Państwa nazwy użytkownika lub hasła, bądź też numeru konta;
 2. nieotrzymaniu przez Państwa wiadomości lub części wiadomości od nas z informacją, że otrzymaliśmy, odrzuciliśmy i/lub zrealizowaliśmy Zlecenie; lub
 3. wszelkich niedokładnych informacjach dotyczących sald rachunków, wyciągów, not maklerskich, zapisów albo posiadanych aktywów, środków pieniężnych, bądź też historii transakcji.

5.7. Muszą Państwo upewnić się, że Państwa hasło przez cały czas pozostaje poufne, a także podjąć wszelkie odpowiednie kroki, aby:

 1. zapobiec używaniu Państwa hasła przez inną osobę;
 2. nie ujawnić Państwa pełnego hasła innej osobie, w tym jakimkolwiek Państwa pracownikom (ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób);
 3. nie używać całości lub części Państwa numeru konta jako hasła;
 4. uniknąć podsłuchania rozmowy podczas kontaktowania się z nami przez telefon; oraz
 5. nie pozostawiać telefonu komórkowego ani innego urządzenia bez nadzoru, gdy są Państwo zalogowani do Platformy transakcyjnej.

5.8. Niewypełnienie przez Państwa zobowiązań określonych w punkcie 5. może wpłynąć na sposób świadczenia Państwu usług, w szczególności możemy:

 1. odmówić otwarcia dla Państwa konta lub przyjęcia Państwa aktywów;
 2. odmówić handlowania w Państwa imieniu;
 3. odmówić dokonania płatności lub transferu Inwestycji z Państwa konta;
 4. zamknąć Państwa konto; i/lub
 5. podjąć wszelkie inne stosowne kroki niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych.

5.9. Niniejszym Klient zobowiązuje się do informowania nas za każdym razem, gdy karta używana przez Klienta do dokonywania płatności na naszą rzecz zostanie zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób. Poza przypadkami upływu ważności karty nie ponosimy odpowiedzialności za realizację żądania wypłaty Klienta przez wypłacenie pieniędzy na kartę, która została zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób bez wcześniejszego poinformowania nas o tym przez Klienta.

5.10. Mamy prawo, ale nie obowiązek, jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy saldo konta Klienta wynosi 0 (zero), a Klient nie logował się na konto przez okres sześciu kolejnych miesięcy (180 dni).

5.11. Konto zostanie otwarte na nazwisko Klienta w wybranej walucie. Klient może korzystać z Konta celem dokonywania transakcji po wpłaceniu przez niego na to Konto co najmniej kwoty określonej w Tabeli warunków i opłat i potwierdzeniu konta jako zweryfikowanego.

5.12. Mamy prawo wprowadzić nowe Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe obrotu na Platformie transakcyjnej oraz zawiesić i/lub usunąć z Platformy transakcyjnej jakiekolwiek Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe według własnego uznania.

5.13. Klient może dokonywać wpłat/wypłat na i z kont wyłącznie we własnym imieniu. Wpłaty/wypłaty od/na rzecz stron trzecich nie są dozwolone i nie będą obsługiwane. Wyrażając zgodę na dokonanie wpłaty, Klient potwierdza, że wpłaca własne środki i będzie osobiście dokonywać transakcji za pośrednictwem Trading 212.

5.14. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia Ograniczenia handlu tylko do sprzedaży w następujących przypadkach, ale nie wyłącznie:

 1. W przypadku, gdy podejrzewamy działania niezgodne z prawem;
 2. W przypadku, gdy podejrzewamy ograniczoną lub nadmierną aktywność handlową;
 3. W przypadku, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że umożliwienie Klientowi kontynuowania handlu będzie dla niego niekorzystne; lub
 4. W przypadku, gdy Klient nie udzielił wyraźnej zgody za każdym razem, gdy jest ona przez nas wymagana, w tym, ale nie wyłącznie, kiedy musimy uzyskać wyraźną zgodę w celu wprowadzenia nowych funkcji na Platformie handlowej.
 5. Kiedy Klient otrzyma od nas zawiadomienie o zamiarze zakończenia naszych relacji biznesowych z Klientem / zamknięcia konta Klienta;

5.15. Jeżeli dana spółka zbankrutuje lub zostanie wykluczona z obrotu z odnośnej giełdy papierów wartościowych, możemy spróbować uzyskać ceny dla odpowiedniego instrumentu na rynku pozagiełdowym (OTC). Jeżeli nie jest to możliwe, Klient zostanie poinformowany, że jego pozycje na akcje tej spółki zostaną zamknięte, a Klient wyraża zgodę na ceny zamknięcia.

5.16. Nie wolno mieć więcej niż jednego konta Invest lub ISA na swoje nazwisko. W przypadku niezastosowania się do tej zasady możemy wypowiedzieć wszystkie umowy między Klientem a nami.

5.17. Klient ma prawo do wypłaty pieniędzy ze swojego Konta do wysokości wolnych środków znajdujących się na tym Koncie. Wypłacanie środków na rzecz stron trzecich jest zabronione. Przelewy bankowe od stron trzecich na Konto Klienta są również zabronione. Klient ma prawo do transferu środków na nasze konta bankowe jedynie po podpisaniu umowy z nami oraz otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do Platformy transakcyjnej.

6. Wyłączenie odpowiedzialności.

6.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione z tytułu niniejszej Umowy, chyba że wynikają one bezpośrednio z naszego zaniedbania, naruszenia umowy, złej wiary, celowego działania lub oszustwa. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze lub szkody szczególne.

6.2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem. Obie strony przyjmują, że to postanowienie zachowa ważność także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszta albo opłaty będące bezpośrednio albo pośrednio wynikiem użycia naszego prawa do nakładania ograniczeń na Konto oraz podejmowania każdej innej czynności określonej w niniejszej Umowie z klientem.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku przestoju Platformy transakcyjnej nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń wobec Trading 212 w związku z utraconymi zyskami i/lub roszczeń w odniesieniu do zleceń po określonej cenie, które Klient wykonałby w okresie przestoju. Klient zdaje sobie sprawę z możliwego wystąpienia problemów technicznych lub błędów związanych z Platformą handlową.

7. Rozliczenia.

7.1. Cały Handel prowadzony między nami będzie realizowany zgodnie ze standardowymi praktykami rozliczeniowymi i/lub zasadami rynkowymi odpowiednich giełd.

7.2. Transakcje na rynkach europejskich są obecnie rozliczane zgodnie z zasadą T+2. Większość akcji na rynku światowym rozlicza się zgodnie z zasadą T+2 lub T+3.

7.3. Data rozliczenia nie może być zmieniona po złożeniu oferty zawarcia Transakcji.

7.4. W normalnych warunkach możemy rozliczać transakcje według zasady dostawa za płatność, a poprzez zawarcie niniejszej Umowy zgadzają się Państwo, że możemy według własnego uznania skorzystać z wyjątku od zasady dostawa za płatność, na co pozwalają Zasady CASS FCA. Wyjątek od zasady dostawa za płatność umożliwia nam unieważnienie Zasad CASS FCA względem Państwa pieniędzy bądź aktywów na krótki okres przy rozliczaniu transakcji w ramach Komercyjnego Systemu Rozliczania, w każdym przypadku zgodnie z Obowiązującym prawem.

7.5. Inwestycje przechowywane dla Państwa w depozycie zostaną użyte do rozliczenia Transakcji sprzedaży. Ponadto w odniesieniu do wszystkich Transakcji sprzedaży:

 1. potwierdzają Państwo, że w chwili złożenia zlecenia sprzedaży, posiadają odpowiednie Inwestycje; oraz
 2. niezwłocznie dostarczą nam Państwo certyfikaty i formularze przelewu podpisane przez udziałowca takich Inwestycji najpóźniej do dnia rozliczenia zgodnie z umową; w przeciwnym razie płatność może być opóźniona.

8. Wypłata środków.

8.1. Nie mogą Państwo wypłacić zysków ze sprzedaży akcji z konta do chwili rozliczenia sprzedaży w dniu rozliczenia (zwykle T+2).

8.2. Niezależnie od powyższego punktu 8.1. możemy według własnego uznania w pewnych okolicznościach, po otrzymaniu od Państwa wniosku, umożliwić wypłatę niewielkich kwot.

8.3. Zyski ze sprzedaży akcji przechowywane na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane przed datą rozliczenia do celów zakupu kolejnych akcji.

9. Środki komunikacji.

9.1. Zlecenia składa się za pośrednictwem Platformy transakcyjnej po zalogowaniu się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

9.2. Jeśli w związku z niniejszą Umową chcą Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić: drogą pocztową pod adresem Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN; lub telefonicznie: +44 203 769 98 97; lub za pośrednictwem czatu na naszej stronie internetowej www.trading212.com oraz platformie transakcyjnej; lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@trading212.com.

9.3. Możemy kontaktować się z Państwem i przekazywać zawiadomienia związane z niniejszą Umową pocztą, telefonicznie lub środkami elektronicznymi przy użyciu ostatnio dostarczonego nam przez Państwa adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Niniejszym wyrażasz zgodę na dostarczanie przez nas Tobie informacji za pośrednictwem trwałego nośnika innego niż papier oraz na przekazywanie przez nas informacji, które nie są adresowane do Ciebie osobiście, za pośrednictwem strony internetowej Firmy.

9.4. W celu ułatwienia nam monitorowania zgodności z Regulaminem dotyczącym postępowania, aby uniknąć nieporozumień i/lub do innych celów szkoleniowych lub zgodności, możemy monitorować rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i inne rodzaje komunikacji, a także tworzyć i przechowywać nagrania dźwiękowe połączeń.

10. Złożenie Zlecenia handlowego.

10.1. Każde Zlecenie złożone w celu skorzystania z usług handlu akcjami będziemy traktować jako ofertę nabycia usług zgodnie z niniejszą Umową. Możemy, według własnego uzasadnionego uznania, odmówić albo przyjąć Państwa Zlecenie lub dyspozycję pod pewnymi warunkami, bądź też, działając w sposób uzasadniony, odmówić realizacji Zlecenia, które przyjęliśmy. Jeśli tak zrobimy, zawiadomimy Państwa na piśmie, chyba że jest to niezgodne z prawem.

10.2. Składając Zlecenie kupna Inwestycji, zgadzają się Państwo, że będą posiadać odpowiednie środki na koncie w dniu, w którym wymagana jest płatność umożliwiająca rozliczenie transakcji. Możemy przyjąć Zlecenie, nawet jeśli w momencie zlecenia transakcji nie mają Państwo wystarczających środków.

10.3. Mogą Państwo przekazać nam dyspozycje, aby automatycznie kupować lub sprzedawać Inwestycje na rynku po ustalonej z góry cenie („Zlecenie z limitem”). W przypadku Zlecenia z limitem dotyczącego sprzedaży Państwa Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena możliwa do uzyskania na rynku jest równa lub wyższa od Państwa ustalonej ceny. W przypadku Zlecenia z limitem dotyczącego kupna Państwa Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena możliwa do uzyskania na rynku jest równa lub niższa od Państwa ustalonej ceny. Są Państwo odpowiedzialni za anulowanie wszelkich dyspozycji dotyczących Zlecenia z limitem ustalonych dla akcji, które chcą Państwo wycofać.

10.4. Warunki rynkowe mogą wpłynąć na czas potrzebny na realizację Zleceń z limitem, Zleceń stop i Zleceń po najlepszej cenie rynkowej, a wszystkie Zlecenia są realizowane w stosownej kolejności. Nie możemy zagwarantować, iż Zlecenie z limitem lub Zlecenie stop zostanie zrealizowane nawet po osiągnięciu ceny limitu lub ceny stop. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za rzeczywiste lub potencjalne straty poniesione przez Państwa w wyniku opóźnienia w realizacji zlecenia. Warunki rynkowe mogą spowodować realizację Zlecenia stop po cenie wyższej lub niższej od ustalonej ceny stop.

10.5. Jeśli złożą Państwo Zlecenie z limitem lub Zlecenie stop dotyczące Inwestycji, w odniesieniu do której handel jest zawieszony lub podlega działaniu korporacyjnemu, zanim dojdzie do realizacji, lub jeśli Państwa konto jest zawieszone, możemy, ale nie musimy, anulować oczekujące Zlecenie.

10.6. Jeśli złożą Państwo Zlecenie stop, które przekracza typową wielkość rynkową, a cena, po której ma zostać zrealizowane, znacznie różni się od ceny stop, mimo to zrealizujemy zlecenie.

10.7. Opublikujemy Państwa Zlecenie z limitem, jeśli dotyczy akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, natomiast zlecenie to nie może być niezwłocznie zrealizowane w panujących warunkach rynkowych, chyba że wydadzą Państwo wyraźnie odmienną dyspozycję.

10.8. Po przyjęciu Państwa Zlecenia nie mogą go Państwo zmienić ani anulować, chyba że przed realizacją określonego Zlecenia potwierdziliśmy, iż musieliśmy zmienić lub anulować to Zlecenie z powodu uwarunkowań rynkowych.

10.9. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że może zaistnieć opóźnienie w realizacji zlecenia, ponieważ wszystkie zlecenia realizowane są ściśle w odniesieniu do momentu ich otrzymania. W szczególności zlecenie otrzymane w momencie, gdy dana giełda jest zamknięta lub gdy nie jest to Dzień roboczy, nie zostanie zrealizowane do momentu ponownego otwarcia giełdy. Przedstawimy to Zlecenie do realizacji, gdy giełda będzie ponownie otwarta lub, jeśli otrzymaliśmy dużo zleceń w czasie, kiedy rynek był zamknięty, jak tylko będzie to praktycznie wykonalne po ponownym otwarciu giełdy.

10.10. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że cena rynkowa każdego Zlecenia złożonego w odpowiedzi i w czasie przewidzianym na przyjęcie ustalonej wyceny może, w pewnych warunkach rynkowych, zmienić się w okresie pomiędzy wysłaniem/przedstawieniem przez nas ustalonej wyceny i realizacją Państwa zlecenia. W takich okolicznościach kreator rynku lub inna strona trzecia, która dostarczyła nam wycenę, nie ma obowiązku honorowania ceny indykatywnej, którą Państwo otrzymali. Jeśli kreator rynku lub inna strona trzecia nie będzie honorować ceny, odrzucimy Państwa Zlecenie. Tego typu zmiany ceny mogą być dla Państwa korzystne lub niekorzystne.

10.11. Realizując Państwa Zlecenie, możemy ponosić dodatkowe uzasadnione wydatki i możemy nie być w stanie o nich Państwa poinformować, pomimo podjęcia należytych starań w tym celu. Akceptują Państwo, że możemy kontynuować realizację Państwa Zlecenia i ponieść te wydatki, które następnie zostaną pokryte przez Państwa.

10.12. Dla każdej Transakcji otrzymają Państwo wycenę z Platformy transakcyjnej. Wycena jest aktualna tylko do momentu zastąpienia jej przez nową, co nastąpi automatycznie na Platformie transakcyjnej.

10.13. Żadna ze stron nie może anulować realizacji Zlecenia, jeśli Zlecenie jest realizowane po ważnej cenie z wyceny, a Państwo potwierdzili, że chcą „kupić” lub „sprzedać” określoną wartość odnośnej Inwestycji.

10.14. Klient może złożyć Zlecenie pod warunkiem, że wartość Zlecenia nie przekracza 95% wartości dostępnych środków na koncie. Niezależnie od tego, nadal istnieje możliwość pojawienia się na Twoim koncie ujemnego salda w przypadku nagłego wystąpienia zmienności rynkowej, gdy cena uległaby drastycznej zmianie między momentem złożenia zlecenia a jego wykonaniem. Jeśli taka zmiana wystąpi, a Twój obowiązek rozliczenia przekroczy dostępne środki, nadal będziesz zobowiązany do pełnego rozliczenia Transakcji.

10.15. Warunki rynkowe mogą powodować tymczasowe opóźnienia w realizacji Zleceń. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że wszelkie wcześniejsze oczekujące Zlecenia są anulowane przed złożeniem nowego Zlecenia dotyczącego tej samej Inwestycji. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za rzeczywiste lub potencjalne straty poniesione przez Klienta w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji.

10.16. Krótka sprzedaż jest niedozwolona. Oznacza to, że nie mogą Państwo wydać dyspozycji sprzedaży Inwestycji, która w momencie sprzedaży nie jest przechowywana na Państwa koncie, niezależnie od tego czy jest ona rozliczona czy nie.

10.17. Przy stosowaniu Zlecenia Wartości Kapitałowej do złożenia zlecenia „kup”, kwota, która zostanie zainwestowana, zostanie wykorzystana na pokrycie zarówno ceny instrumentu finansowego (instrumentów finansowych), jak i wszelkich obowiązujących podatków, opłat rządowych lub administracyjnych, a także innych zobowiązań. Przy stosowaniu Zlecenia Wartości Kapitałowej do złożenia zlecenia „sprzedaj” mogą zostać sprzedane dodatkowe ilości instrumentu finansowego (instrumentów finansowych) w celu pokrycia wszelkich obowiązujących podatków, opłat rządowych lub administracyjnych, a także innych zobowiązań. Poszczególne szczegóły dotyczące kosztów zostaną przedstawione Klientowi w oknie podglądu transakcji.

10.18. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre akcje o małej i mikro kapitalizacji są przedmiotem obrotu na rynkach o wysokiej niepłynności lub w drodze aukcji lub innego niestandardowego procesu składania ofert, co może powodować opóźnienia w realizacji Zleceń dotyczących takich instrumentów finansowych. W takich okolicznościach Klient zgadza się, że Trading 212 zrealizuje jego Zlecenie tak szybko, jak to będzie możliwe. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, postrzegane lub faktyczne, które Klient może ponieść w wyniku tych opóźnień.

10.19 Trading 212 może, według własnego uzasadnionego uznania, czasowo wprowadzić lub zmienić minimalną bądź maksymalną wielkość dowolnego Zlecenia dotyczącego jakiejkolwiek Inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi możliwość zamknięcia całej inwestycji, na którą ma to wpływ, oraz aby powiadomić Klienta o wszelkich takich ograniczeniach z wyprzedzeniem.

11. Inwestowanie ułamkowe.

11.1. Program akcji ułamkowych Trading 212 pozwala kupować papiery wartościowe w kwotach pieniężnych, a nie liczbie akcji. Zalety akcji ułamkowych są takie, że zapewniają szeroką dywersyfikację stosunkowo niewielkich inwestycji, jednak przed wzięciem udziału w Programie akcji ułamkowych Trading 212 należy pamiętać o unikalnych cechach, ryzykach i ograniczeniach. Jest to zawarte w naszym Ostrzeżeniu o ryzyku.

11.2. Zlecenie ułamkowe – jeśli złożą Państwo Zlecenie dotyczące akcji (przy czym Zlecenie to jest denominowane w określonej kwocie pieniężnej), a dana kwota pieniężna nie wystarcza do zakupu jednej lub większej liczby akcji, mogą Państwo mieć tylko wystarczającą ilość pieniędzy, aby nabyć ułamkową część akcji. Aby zrealizować zlecenie Klienta, Trading 212 zawrze z nim transakcję Akcji ułamkowej, w ramach której Bazowy instrument referencyjny będzie stanowić procentową część akcji określonej w Zleceniu.

11.3. Zaokrąglanie - Trading 212 zaokrągla wszystkie ułamkowe portfele akcji do ósmego miejsca po przecinku. W przypadku wszystkich Zleceń o wartości referencyjnej Państwa transakcja nigdy nie przekroczy kwoty zlecenia. Zaokrąglenie może również wpływać na możliwość otrzymania dywidend gotówkowych, akcyjnych i splitu akcji. Na przykład jeśli posiadają Państwo 0,00000001 udziału w akcji, z której wypłacana jest dywidenda w wysokości jednego centa na udział, nie przekażemy na Państwa konto ułamka centa. W przeprowadzeniu zaokrąglenia dołożymy uzasadnionych starań, aby zbliżyć się jak najbardziej do Zlecenia Klienta, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku takiego zaokrąglenia lub w związku z nim, z wyjątkiem przypadków bezpośrednio związanych z naszym zaniedbaniem, oszustwem, świadomym uchybieniem, naruszeniem umowy lub naruszeniem przepisów FCA.

11.4. Zlecenia z limitem - Zlecenia z limitem na akcje ułamkowe nie są jeszcze dostępne.

11.5. Tryb i realizacja transakcji - Trading 212 będzie pod każdym względem przestrzegać zasady „najlepszej realizacji” w odniesieniu do wszystkich zleceń realizowanych za pośrednictwem Trading 212 zgodnie ze swoimi wymaganiami regulacyjnymi. Oznacza to, że realizacja będzie się opierać na cenie nie gorszej niż obowiązująca oferta kupna/sprzedaży na giełdzie referencyjnej w chwili złożenia zlecenia dla wszystkich składników transakcji dotyczących akcji pełnych i akcji ułamkowych. Każde zlecenie dotyczące więcej niż jednej akcji, które obejmuje składnik akcji ułamkowej, zostanie zrealizowane w łączonym trybie. W odniesieniu do składników transakcji obejmujących akcje ułamkowe Trading 212 będzie działać w trybie zleceniodawcy lub zleceniodawcy nieponoszącego ryzyka. Jeśli Klient złoży zlecenie dotyczące tylko akcji ułamkowej, Trading 212 zrealizuje transakcję Klienta w trybie pozagiełdowym, dopasowując ją wewnętrznie na podstawie ceny, która nie jest gorsza od obowiązującej oferty kupna/sprzedaży na giełdzie referencyjnej w chwili złożenia zlecenia. Zlecenia złożone poza zwykłymi godzinami handlu nie zostaną zrealizowane.

11.6. Tytuł – w przypadku posiadania tytułów ułamkowych Klient posiada wyłączne uprawnienie do tytułu. Jakakolwiek dywidenda należna Klientowi zostanie wypłacona proporcjonalnie, aby odzwierciedlić tytuł ułamkowy Klienta (będziemy przechowywać je w imieniu Klienta zgodnie z przepisami FCA (patrz sekcja 12. poniżej). Nie będziemy wykonywać żadnych praw głosu ani działań w związku z takim tytułem ułamkowym. Firma w żaden sposób nie ogranicza żadnych praw, jakie w innym przypadku Klient posiadałby w stosunku do papierów wartościowych i środków na koncie Trading 212, w tym jakichkolwiek portfeli akcji ułamkowych.

11.7. Przeniesienie akcji ułamkowych - Akcje ułamkowe nie podlegają przeniesieniu. Jeśli Klient zamknie konto lub przeniesie je do innej firmy, akcje ułamkowe posiadane na koncie Klienta będą musiały zostać zlikwidowane. Podobnie akcjom ułamkowym nie można nadać formy certyfikatu, ani nie można przesłać ich pocztą. Likwidacja akcji ułamkowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

12. Środki pieniężne klienta.

12.1. Wszelkie środki pieniężne przechowywane przez nas w Państwa imieniu, które zalicza się do środków pieniężnych klienta zgodnie z odnośnymi Zasadami FCA, będą traktowane przez nas zgodnie z tymi zasadami i przechowywane na osobnym koncie bankowym wraz ze środkami pieniężnymi naszych pozostałych klientów.

12.2. Z należytą wprawą, rozwagą i starannością wybierzemy, wyznaczymy i będziemy prowadzić okresowe kontrole niezależnego banku, w którym umieszczone zostaną Państwa środki pieniężne. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zaniechania lub zaniedbania niezależnego banku.

12.3. Akceptują Państwo, że nie będziemy płacić Państwu odsetek od przechowywanych przez nas środków pieniężnych klienta.

12.4. Akceptują Państwo, że w przypadku gdy na Państwa rachunku nie zostanie dokonana żadna operacja przez co najmniej sześć lat i nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, pomimo podjęcia przez nas ku temu właściwych kroków, przestaniemy traktować Państwa środki pieniężne jako środki pieniężne klienta.

12.5. Tam gdzie to stosowne, upoważniają nas Państwo do zezwolenia innemu podmiotowi, takiemu jak giełda, izba rozrachunkowa czy broker, na przechowywanie lub kontrolowanie Państwa środków pieniężnych w celach prowadzenia Transakcji w Państwa imieniu za pośrednictwem lub z tym innym podmiotem.

12.6. W przypadku naszej upadłości (na przykład z powodu niewypłacalności) wszelkie środki pieniężne przechowywane na koncie klienta przez strony trzecie zostaną oddzielone od naszych pozostałych aktywów i nie zostaną udostępnione naszym wierzycielom. Jednakże w przypadku upadłości (na przykład z powodu niewypłacalności) strony trzeciej, w związku z tym, że Państwa środki pieniężne przechowywane będą wraz ze środkami pozostałych klientów na wspólnym koncie, jeśli niezależny bank przechowujący środki pieniężne nie wywiąże się z umowy i pojawi się niedobór środków, wezmą Państwo proporcjonalny udział w stracie wraz z innymi wierzycielami banku, w którym zdeponowano pieniądze klienta.

12.7. Możemy przechowywać środki pieniężne klienta na rachunku bankowym będącym poza jurysdykcją Wielkiej Brytanii. System regulacyjny i prawny, który ma zastosowanie do takiego banku, różni się od brytyjskiego, a w przypadku niewypłacalności lub wszelkich innych równoważnych sytuacji niewywiązania się banku ze zobowiązań Państwa środki pieniężne mogą być traktowane inaczej, niż gdyby były przechowywane w banku w Wielkiej Brytanii.

12.8. Państwa środki pieniężne przestaną być uważane za środki pieniężne klienta w momencie wypłacenia ich Państwu lub Państwa należycie upoważnionym przedstawicielom; lub stronom trzecim zgodnie z Państwa dyspozycjami; lub w momencie wypłacenia ich nam, jeżeli będą one nam należne.

12.9. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zagwarantować, że środki klientów są bezpieczne. W szczególności:

 • będziemy utrzymywać zapisy i rachunki, które pozwolą nam w dowolnym momencie i bez zwłoki odróżnić przechowywane środki jednego klienta od środków innego klienta i naszych własnych;
 • będziemy utrzymywać zapisy i rachunki w sposób, który gwarantuje ich dokładność, a w szczególności ich związek z przechowywanymi środkami naszych klientów, a także możliwość ich wykorzystania jako dziennika kontroli;
 • wprowadzimy stosowne procedury organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty lub uszczuplenia środków klienta, bądź też praw związanych z tymi środkami, w wyniku niewłaściwego użycia środków, oszustwa, złego zarządzania, niewłaściwego prowadzenia dokumentacji lub zaniedbania;
 • wprowadzimy procedury, aby zagwarantować, że środki klientów są zabezpieczone na wypadek niewypłacalności;
 • wyznaczymy jednego urzędnika o wystarczających umiejętnościach i upoważnieniach, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo środków klientów.

13. Aktywa klienta.

13.1. Wydają nam Państwo dyspozycje do przechowywania danej Inwestycji kupionej w Państwa imieniu aż do otrzymania kolejnych dyspozycji do sprzedaży tej Inwestycji lub jej przeniesienia na Państwa rzecz lub wyznaczonego przez Państwa podmiotu. Będziemy przechowywać Inwestycję w Państwa imieniu zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta.

13.2. Możemy, zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta, wyznaczyć inne strony trzecie do przechowywania Państwa Inwestycji, łącznie z dokumentami potwierdzającymi tytuł własności lub certyfikatami stwierdzającymi tytuł prawny do tych Inwestycji. Z należytą wprawą i starannością wybierzemy, wyznaczymy i będziemy prowadzić okresowe kontrole takich stron trzecich, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania, zaniedbania, niewypłacalność lub upadłość. Wszelkie rozbieżności w zakresie aktywów klienta i wszystkie wynikające z tego niedobory środków będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klienta.

13.3. Niniejszym upoważniają nas Państwo do przechowywania Państwa Inwestycji w bezpiecznym depozycie (lub wyznaczenia do tego depozytariusza), do transferu papierów wartościowych z Państwa rachunku bankowego na potrzeby zawierania transakcji sprzedaży z Państwa rachunku, do akceptowania ofert oraz do podejmowania innych działań związanych z Państwa Inwestycjami w ramach niniejszej Umowy.

13.4. Przez cały czas będzie prowadzony szczegółowy zapis wszystkich Państwa Inwestycji i aktywów przechowywanych przez nas, aby wykazać, że Państwa Inwestycje są przechowywanie na Państwa rzecz i dla Państwa korzyści i nie należą do nas ani żadnego sub-depozytariusza.

13.5. Inwestycje nabyte przez nas na Państwa rzecz lub nam przekazane zostaną zarejestrowane w imieniu spółki powierniczej, w naszym imieniu lub w imieniu sub-depozytariusza. Ponosimy odpowiedzialność za wyznaczony podmiot w takim samym stopniu jak za własne działania, w tym straty wynikające z oszustwa, celowego działania lub zaniedbania.

13.6. Zawsze, gdy Państwa Inwestycje są zarejestrowane na wyznaczoną przez nas Spółkę powierniczą, będzie ona przechowywać je na rachunku powierniczym. Oznacza to, że pozostają Państwo właścicielem faktycznym swoich inwestycji. Każda Inwestycja będzie przechowywana przez Spółkę powierniczą na rachunku wspólnym.

13.7. Państwa Inwestycje zostaną zarejestrowane w tym samym imieniu co Inwestycje innych klientów (zgromadzone razem z Inwestycjami innych klientów na wspólnym połączonym rachunku powierniczym, na zasadzie podobieństwa). Oznacza to, że Inwestycje nie zawsze będą natychmiastowo rozpoznawalne drogą osobnych certyfikatów. Jeśli my bądź wyznaczona przez nas strona trzecia staniemy się niewypłacalni, może dojść do opóźnień w identyfikowaniu poszczególnych aktywów, jak również możliwie do zwiększenia ryzyka strat, gdyby miało dojść do niedoboru środków, ponieważ sytuacja ta wymagać będzie dodatkowego czasu na zidentyfikowanie aktywów poszczególnych klientów. Ponadto w przypadku niewyrównanego niedoboru środków spowodowanego przez niewywiązanie się z umowy przez depozytariusza mogą Państwo wziąć proporcjonalny udział w stracie.

13.8. Udzielają Państwo upoważnienia nam i każdemu depozytariuszowi lub sub-depozytariuszowi do przechowywania lub przekazywania Inwestycji (lub uprawnień do nich) do depozytu papierów wartościowych, systemu rozrachunkowego lub rozliczeniowego. Inwestycje, których nie można rozliczyć za pośrednictwem systemu centralnego depozytu papierów wartościowych, mogą być przechowywane za granicą przez stronę trzecią (w tym depozytariusza, sub-depozytariusza, rejestratora spółek giełdowych, bank, brokera lub agenta rozrachunkowego) w imieniu Trading 212 UK Limited lub wyznaczonej strony trzeciej.

13.9. Akceptują Państwo, że – ze względu na przepisy lub praktyki rynkowe obowiązujące w obrębie niektórych zagranicznych jurysdykcji – możemy stwierdzić, iż w interesie Państwa Inwestycji będzie zarejestrowanie lub zgłoszenie ich w naszym imieniu lub imieniu podmiotu będącego depozytariuszem zgodnie z zasadami Regulaminu FCA, oraz, gdy nie będzie to możliwe, iż:

 1. Państwa Inwestycje mogą zostać zarejestrowane lub zgłoszone w imieniu firmy lub depozytariusza, zależnie od okoliczności;
 2. Państwa Inwestycje mogą nie być oddzielone lub identyfikowane niezależnie od Inwestycji firmy lub depozytariusza, w którego imieniu są zarejestrowane; oraz
 3. w wyniku powyższego, w przypadku upadłości Państwa Inwestycje mogą nie być tak dobrze chronione przed roszczeniami naszych ogólnych wierzycieli. Należy zwrócić uwagę, iż, w przypadku zlecenia przez nas przechowywania Państwa Inwestycji przez strony trzecie za granicą, obowiązywać mogą ustalenia oraz wymogi prawne i regulacyjne różniące się od tych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

13.10. Nie są Państwo uprawnieni do żadnych odsetek od Inwestycji przechowywanych przez nas jako depozytariusza, a wszelkie odsetki zostaną zatrzymane przez nas.

13.11. Możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych (w tym adresu e-mail) oraz danych dotyczących Państwa udziałów urzędowi rejestrowemu lub rejestratorowi spółek giełdowych.

13.12. Akceptują Państwo, iż w przypadku braku otrzymania od Państwa dyspozycji dotyczących dowolnej Inwestycji przechowywanej na Państwa koncie (np. dotyczących kupna, sprzedaży lub przekazania aktywów) przez okres co najmniej dwunastu lat (niezależnie od pobierania dywidend, odsetek lub podobnych oraz bez względu na operacje dokonane na saldzie Państwa rachunku) oraz gdy nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, pomimo podjęcia przez nas ku temu właściwych kroków, Państwa aktywa przestaną być przez nas traktowane jako aktywa klienta.

13.13. Trading 212 nie ułatwi przeniesienia Inwestycji do innej firmy. Inwestycje znajdujące się na koncie Klienta będą musiały zostać zlikwidowane, a środki pieniężne mogą zostać przeniesione do innej firmy. Podobnie, jakiekolwiek Inwestycje przechowywane w innej firmie nie mogą zostać przeniesione na konto Trading 212, ale zamiast tego mogą zostać przeniesione środki pieniężne. Inwestycji nie można przedstawić w formie certyfikatu i wysłać pocztą. Likwidacja Inwestycji może skutkować dodatkowymi opłatami nakładanymi przez strony trzecie (może to obejmować między innymi opłaty i podatki rządowe, opłaty bankowe itp.)

14. Opłaty.

14.1. Klient pokrywa opłaty i/lub prowizje Trading 212 szczegółowo określone w tabeli Warunków handlu, które mogą być okresowo zmieniane przez Trading 212 w drodze pisemnego zawiadomienia Klienta.

14.2. Należne nam opłaty będą wymagalne niezwłocznie na nasze pisemne lub ustne żądanie, o ile nie uzgodniono inaczej, i powinny zostać opłacone zgodnie z Potwierdzeniami oraz Wyciągami okresowymi. Tego typu opłaty mogą zostać odliczone od płatności, które jesteśmy zobowiązani uiścić na Państwa rzecz. Klient zgadza się i rozumie, że wszelkie inne zobowiązania wobec nas podlegają jednostronnej kompensacie z jego strony, od początku naszego stosunku umownego.

14.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Zerowa prowizja podlega wszelkim stosownym podatkom i opłatom rządowym lub administracyjnym bądź innym zobowiązaniom, płatnościom, kosztom i wydatkom należnym w związku z transakcjami dokonywanymi w imieniu Klienta.

14.4. Klient akceptuje, że Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty pobierane od Klienta przez bank, dostawcę karty kredytowej lub inną stronę trzecią świadczącą usługi finansowe, z których Klient korzysta w celu przeniesienia swoich środków na lub z posiadanego u nas konta.

15. Ostrzeżenia o ryzyku.

15.1. Korzystanie z Usługi Handlu Akcjami wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem inwestycyjnym spowodowanym faktem, że wartość Państwa inwestycji będzie zmieniać się wraz z upływem czasu.

15.2. Wartość Państwa inwestycji i poziom uzyskiwanych z nich dochodów może zarówno spadać, jak i rosnąć. Mogą Państwo nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Należy także pamiętać, że wyniki finansowe inwestycji w przeszłości nie są wskazówką co do tego, jakie wyniki inwestycje te mogą przynieść w przyszłości.

15.3. Niektóre inwestycje mogą okazać się nie do zrealizowania. Mogą mieć Państwo trudności ze sprzedażą tych inwestycji po zadowalającej cenie, a w niektórych przypadkach sprzedaż w ogóle nie będzie możliwa.

15.4. Handel na rynkach zagranicznych może wiązać się z innym ryzykiem niż handel na rynkach brytyjskich, a w niektórych przypadkach ryzyko to będzie większe. Potencjalne zyski lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych lub z kontraktów denominowanych w walutach obcych zależą również od wahań kursów wymiany walut.

15.5. Oświadczenie o ryzyku dostępne na naszej stronie internetowej ma stanowić ogólny opis ryzyka związanego z naszymi konkretnymi produktami oraz usługami i może nie wymieniać wszystkich możliwych zagrożeń. Zawsze należy upewnić się, że Usługi lub Transakcje są odpowiednie dla Ciebie w świetle konkretnych okoliczności.

16. Nadużycie rynkowe

16.1. Klient nie będzie działać w sposób inny niż w normalnym toku działalności lub próbować manipulować odnośnym rynkiem finansowym i/lub platformą transakcyjną Firmy, w tym, ale nie tylko, zawierać transakcji, które mogą zostać zakwalifikowane jako:

16.1.1. nadużycie rynkowe (na przykład wykorzystanie poufnych informacji w transakcjach lub nadużycie z wykorzystaniem informacji poufnej) lub stosowanie innych podobnych praktyk, które mogą zostać zakwalifikowane jako nadużycie rynkowe; wykorzystywanie poufnych informacji w transakcjach stanowi przestępstwo, które podlega ściganiu, grzywnie i karze więzienia.

16.1.2. scalping;

16.1.3. działanie w porozumieniu z podmiotem zewnętrznym lub inny manipulacyjny sposób korzystania z platformy transakcyjnej;

16.1.4. nadużycie Platformy, manipulowanie ceną lub czasem lub inne podobne praktyki,

16.1.5. wykorzystywanie błędów dotyczących cen

16.2. Klient składa potwierdzenia określone w punkcie 16.1. w dniu zawarcia niniejszej Umowy i uznaje się, że są one powtarzane każdego dnia niniejszej Umowy z pełną mocą i skutecznością. W przypadku jakiegokolwiek nadużycia mamy prawo do anulowania lub unieważnienia każdego Zlecenia wykonanego z naruszeniem punktu 16.1. (bez względu na to, czy pozycja jest nadal otwarta czy zamknięta), zamknięcia konta Klienta i rozwiązania niniejszej Umowy. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta.

17. Konflikt interesów.

W niektórych okolicznościach może dochodzić do konfliktu pomiędzy Państwa interesami a naszymi lub interesami innych naszych klientów. W celu zminimalizowania i kontroli tego typu konfliktów opracowaliśmy Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów. Streszczenie tego dokumentu dostępne jest osobno, jednak mogą Państwo w dowolnym momencie poprosić o kopię pełnej polityki, kontaktując się z nami.

18. Polityka realizacji zleceń.

18.1. Zgodnie z Regulaminem FCA wprowadziliśmy Politykę realizacji zleceń, która określa wystarczające kroki, jakie podejmiemy w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników dla naszych klientów. Informacje dotyczące naszej polityki realizacji zleceń można znaleźć na naszej Stronie internetowej.

18.2. Niniejszym wyrażasz zgodę na warunki Polityki realizacji zleceń i ujawniania informacji będą mieć zastosowanie, w przypadku gdy realizujemy lub przekazujemy Zlecenia w Twoim imieniu.

18.3. Możemy agregować Państwa Zlecenia ze zleceniami innych klientów. Czasami taka agregacja może oznaczać, że uzyskają Państwo mniej korzystną cenę.

19. Elektroniczna Platforma transakcyjna.

19.1. Zlecają nam Państwo dyspozycje handlowe za pomocą elektronicznej Platformy transakcyjnej.

19.2. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie spełniające warunki Dyspozycje handlowe w możliwie najkrótszym czasie.

19.3. Gdy wystąpi opóźnienie spowodowane tym, że z jakiegokolwiek powodu nie możemy połączyć się z odnośnym rynkiem, podejmiemy próbę realizacji Państwa Dyspozycji handlowej najszybciej, jak to będzie możliwe.

19.4. Możemy być zobowiązani do anulowania Transakcji, jeśli zażąda tego giełda, bądź też anulowania Dyspozycji handlowej, jeśli zażąda tego lub zarekomenduje to giełda, a Państwo zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu udzielenia nam pomocy w tym zakresie.

19.5. Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie prawa własności do Platformy transakcyjnej należą do nas lub do odpowiednich zewnętrznych licencjodawców lub usługodawców wybranych przez nas i są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami własności intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

20. Prawo głosu, odsetki, dywidendy i działania korporacyjne.

20.1. Klient może mieć możliwość uczestniczenia w Operacji na papierach wartościowych (w tym, lecz nie tylko, w dywidendach, prawach głosu, wykonywaniu praw do konwersji lub subskrypcji oraz innych rodzajach Operacji na papierach wartościowych związanych z Inwestycjami, które przechowujemy w imieniu Klienta). Dołożymy wszelkich starań, aby informować Klienta o takich Operacjach na papierach wartościowych, jednak nie możemy zagwarantować terminowości ani poprawności jakichkolwiek informacji przekazywanych przez nas w związku z takimi Operacjami na papierach wartościowych. Nie jesteśmy zobowiązani, ale możemy zorganizować uczestnictwo Klienta w takich Operacjach na papierach wartościowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste lub potencjalne straty, jakie Klient może ponieść, jeżeli nie będziemy w stanie ułatwić Klientowi uczestnictwa w jakiejkolwiek Operacji na papierach wartościowych.

20.2. Jesteśmy odpowiedzialni za dochodzenie i odbiór dywidend, płatności odsetkowych oraz innych płatności z tytułu dochodu należnych w związku z Inwestycjami, które przechowujemy w Państwa imieniu.

20.3. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przekazanie nam dyspozycji dotyczących punktu 20.1. i 20.2. powyżej, jednak jeśli nie będziemy w stanie uzyskać od Państwa dyspozycji, możemy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, użyć własnego osądu i postąpić zgodnie z tym, co naszym zdaniem jest korzystne z punktu widzenia Państwa interesów.

20.4. W wyniku działań korporacyjnych mogą zostać przydzielone akcje ułamkowe. Trading 212 będzie dążyć do przekazania ich w postaci akcji ułamkowych, jednak jeśli nie jest to możliwe z jakiegokolwiek powodu, Trading 212 wypłaci ekwiwalent pieniężny akcji ułamkowych Klienta na jego Konto handlowe.

20.5. W przypadku Operacji na papierach wartościowych Klient rozumie i akceptuje fakt, że warunki i termin realizacji Operacji na papierach wartościowych mogą ulec natychmiastowej zmianie bez powiadomienia ze względu na zmiany wprowadzone przez emitenta lub inny podmiot zaangażowany w Operację na papierach wartościowych. Klient akceptuje fakt, że jakakolwiek Operacja na papierach wartościowych może zostać zmieniona, wycofana lub anulowana w dowolnym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zmiany te są poza kontrolą firmy Trading 212, która nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, postrzegane lub rzeczywiste, które Klient może ponieść w wyniku tych opóźnień.

20.6. W przypadku podziału akcji Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Trading 212 może nie być w stanie zastosować podziału do inwestycji ułamkowych. W takich okolicznościach Klient akceptuje fakt, że Trading 212 może jako alternatywę zaoferować Klientowi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości posiadanych przez niego akcji w momencie podziału akcji, co może spowodować, że Klient nie będzie już posiadał akcji w przedmiotowych papierach wartościowych. Klient akceptuje, że Trading 212 nie ma obowiązku uzyskania jego zgody przed podjęciem tego działania.

21. Reinwestowanie dywidendy.

21.1. Pozwalamy na reinwestowanie dywidend na akcje na koncie użytkownika; jeśli udzieli on takiego polecenia, to proces ten może odbywać się automatycznie. Dywidendy od akcji zostaną ponownie zainwestowane tylko w te same akcje, od których pochodziła dywidenda. Dyspozycje reinwestowania dywidend nie zostaną wykonane tylko w przypadku, gdy zawiesimy konto lub ograniczymy do niego dostęp zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

21.2. Otrzymasz maksymalną całkowitą liczbę akcji lub części jednostki, którą można kupić w Twoim imieniu. Jeśli cała akcja zostanie sprzedana przed datą wypłaty dywidendy, reinwestowanie nie nastąpi, a całość dywidendy zostanie wypłacona w gotówce na konto użytkownika.

21.3. Reinwestowanie dywidendy nastąpi tak prędko po wpłynięciu dywidendy na konto użytkownika, jak tylko będzie to praktycznie możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub przełożenia inwestycji w przypadku niedostatecznej płynności na rynku i w określonych okolicznościach (na przykład jeśli stosowna i kwalifikująca się inwestycja nie będzie dostępna, w ekstremalnych warunkach rynkowych, ze względów operacyjnych lub z powodu awarii lub nieprawidłowego działania systemu). Nie bierzemy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, którą możesz ponieść w wyniku takich zmian na rynku.

21.4. Liczba i wartość akcji otrzymanych za każdą reinwestowaną dywidendę zależeć będzie od:

 1. kwoty dywidendy gotówkowej użytkownika, która obliczana jest na podstawie liczby istniejących akcji danego rodzaju posiadanych przez użytkownika w odnośnym dniu zapisu dywidendy, z pomnożeniem przez kwotę do wypłaty dla dywidendy;
 2. ceny rynkowej, po której nowe akcje są kupowane; oraz
 3. kosztów obsługi i podatku od rozporządzania akcjami od zakupu nowych akcji.

22. Pożyczanie papierów wartościowych.

22.1. Podczas procedury otwierania konta lub na późniejszym etapie Klient udziela wyraźnej zgody na pożyczanie akcji przechowywanych na jego koncie przez Trading 212 zgodnie z warunkami określnymi w niniejszym punkcie 22.

22.2 Mimo, iż Klient wyraził zgodę i w związku z tym firma ma prawo do pożyczania jego akcji, firma nie gwarantuje, nie zgadza się na ani nie podejmuje się pożyczenia akcji klienta. Oznacza to, że możemy pożyczyć część akcji znajdujących się na koncie Klienta lub nie pożyczyć żadnych przechowywanych na nim akcji, w zależności od zapotrzebowania rynkowego dotyczącego pożyczania akcji. Klient będzie miał podgląd tych informacji na platformie, gdzie na zakończenie dnia umieszczana będzie informacja o procencie pożyczonych nam akcji (na instrument).

22.3 Gdy Klient pożycza akcje firmie Trading 212, firma zawsze działa jako kontrahent Klienta i jest zobowiązana do ponownego dostarczenia Klientowi jego akcji. Klient nie otrzymuje opłat ani płatności z tytułu pożyczenia firmie akcji.

22.4 Firma Trading 212 odstąpi akcje, które Klient jej pożyczył, zawierając umowę pożyczki równoległej z uznaną strona trzecią. Uznana strona trzecia będzie dla firmy kontrahentem („pożyczkodawcą”) i jako taka będzie miała obowiązek zwrócenia firmie akcji, które ta pożyczy pożyczkodawcy. Firma otrzymuje opłaty i płatności z tytułu pożyczenia akcji pożyczkodawcy. Opłaty te przysługują tylko firmie.

22.5. Aby ograniczyć ryzyko, że Pożyczający nie będzie w stanie zwrócić pożyczonych akcji, a my nie będziemy w stanie zwrócić tych akcji Klientowi, wymagamy od Pożyczającego dostarczenia nam zabezpieczenia (w postaci amerykańskich obligacji skarbowych) – i dostarczymy takie samo zabezpieczenie Klientowi – na kwotę równą co najmniej 102% wartości pożyczonych akcji. Zabezpieczenie będzie przechowywane przez renomowaną stronę trzecią. Wymagamy od Pożyczającego monitorowania wszelkich zabezpieczeń, które nam dostarcza – podobnie jak my będziemy codziennie monitorować wszystkie zabezpieczenia, które dostarczamy Klientowi – aby mieć pewność, że wartość zabezpieczenia jest zawsze równa lub większa niż 102% wartości pożyczonych akcji. Ma to na celu zabezpieczenie stałego wypełniania przez firmę Trading 212 jej zobowiązań w stosunku do klienta.

22.6. Niezależnie od umowy pożyczki typu back-to-back i zgodnie z powyższym Klient zachowa roszczenie względem Trading 212 w odniesieniu do pożyczonych akcji, a także przysługujące mu prawo do zwrotu akcji przez Trading 212. Jednakże akcje zakupione przez Klienta nie będą przez nas przechowywane, jako że zostaną pożyczone dalej Pożyczającemu. Zamiast tego, jak określono powyżej, będziemy przechowywać dla Klienta zabezpieczenie. Pożyczone akcje, którymi zarządza Trading 212, zostaną przydzielone jednemu lub większej liczbie klientów (którzy udzielili wyraźnej zgody na pożyczanie akcji) proporcjonalnie do udziałów klientów w tych akcjach.

22.7. Umowa pożyczki papierów wartościowych nie będzie miała wpływu na zdolność Klienta do sprzedaży jego akcji w dowolnym momencie, tak samo jak w przypadku obrotu wszystkimi innymi akcjami na koncie Trading 212 należącym do Klienta.

22.8. Gdy Klient pożycza nam swoje akcje, a my pożyczamy je Pożyczającemu, Klient pozostaje ich faktycznym właścicielem i nadal zajmuje na rynku pozycję faktycznego właściciela akcji (tj. jeśli Klient posiada akcje, których cena rośnie, ale je pożyczył, jego kapitał w odniesieniu do danej pozycji wzrośnie. Jeśli cena spadnie, kapitał Klienta zmniejszy się).

22.9. Akcje, które Klient nam pożycza, a które my pożyczamy Pożyczającemu, są na ogół odbierane od Pożyczającego przed rozpoczęciem obrotu akcjami bez prawa do dywidendy w celu uzyskania dywidendy. Jeśli odebranie nie nastąpi, będziemy uprawnieni do otrzymania płatności od Pożyczającego, a Klient będzie uprawniony do otrzymania płatności od nas, w wysokości dywidendy, którą w innym przypadku otrzymałby Klient. Uwaga, wspomniana wyżej płatność może wiązać się z innymi konsekwencjami podatkowymi. Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania podatkowe, które mogą powstać w związku z wyżej wspomnianą płatnością.

22.10. W odniesieniu do pożyczonych akcji Pożyczający zachowa prawo głosu, jednakże Pożyczający będzie zobowiązany do rozliczenia się z działań korporacyjnych, takich jak kwestie dotyczące praw czy bonusów. Oznacza to, że Klient może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich praw głosu związanych z pożyczonymi akcjami. Klient otrzyma wszelkie inne prawa i dystrybucje dokonane na pożyczonych akcjach.

22.11. Dysponujemy systemami i środkami kontroli, które gwarantują, że pożyczane mogą być tylko akcje klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Jeśli Klient nie chce uczestniczyć w programie pożyczania akcji, musi wypowiedzieć niniejszą Umowę lub ograniczyć swój handel na koncie wyłącznie do sprzedaży i zamknąć wszystkie bieżące pozycje. Wszelkie pozostawione otwarte pozycje nadal byłyby uprawnione do pożyczania akcji.

23. Ochrona danych.

23.1. Przyjmują Państwo do wiadomości, że zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu usług na mocy niniejszej Umowy. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu.

23.2. Zgromadzone dane osobowe mogą zostać przeniesione i być przechowywane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

23.3. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt w celu poprawienia danych. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak otrzymać kopię swoich danych, można uzyskać, kontaktując się z nami.

23.4. Jesteśmy zobowiązani do identyfikacji i weryfikacji tożsamości naszych klientów i, w pewnych okolicznościach, innych osób, takich jak dyrektorzy lub właściciele faktyczni, zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy z 2017 r., oraz stałego uaktualniania tych informacji. Realizowane przez nas podejście do tego procesu oparte jest na ryzyku, dlatego możemy wymagać m.in. uzyskania dokumentów potwierdzających imię i nazwisko Klienta, jego datę urodzenia i adres. Klient wyraża zgodę na przeprowadzanie przez nas kontroli za pomocą internetowych systemów weryfikacji elektronicznej lub innych baz danych według naszego uznania. Klient wyraża zgodę na użycie przez nas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowych narzędzi elektronicznej weryfikacji online, co może wymagać dostarczenia między innymi szczegółowych danych, dokumentów, zdjęć i nagrań wideo poświadczających tożsamość Klienta. Jeśli Klient nie może w wystarczającym stopniu potwierdzić swojej tożsamości, otwarcie konta może nie być możliwe lub konieczne może być zamknięcie dotychczasowego konta Klienta. Możemy również przekazywać oficjalnym agencjom wszelkie informacje, które budzą obawy dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Możemy zostać objęci zakazem powiadomienia Klienta o zgłoszeniu, jakiego dokonujemy, bądź potwierdzenia lub zaprzeczenia, że dokonaliśmy takiego zgłoszenia. Jeśli dokonamy zgłoszenia do Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) lub analogicznego organu, możemy zostać objęci zakazem dalszego świadczenia Usług na rzecz Klienta na czas prowadzonego dochodzenia, jak również nakazem całkowitego zaprzestania świadczenia wszystkich Usług. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe straty lub niedogodności.

24. Niedotrzymanie warunków.

24.1. Każda z poniższych sytuacji stanowi „Niedotrzymanie warunków”:

 1. nie wywiązują się Państwo z płatności lub innych zobowiązań, jakie mają Państwo względem nas;
 2. wniesiono wniosek o Państwa upadłość, zakończenie działalności, zarząd komisaryczny lub inne podobne;
 3. zwołano walne zgromadzenie Państwa wierzycieli lub inne podobne;
 4. nastąpiła Państwa śmierć lub utrata pełni władz umysłowych;
 5. w kraju, którego są Państwo rezydentem, wystąpiło zdarzenie będące poza naszą kontrolą, co – według naszego wyłącznego uznania – w celu ochrony Trading 212 Ltd. wymaga traktowania tego zdarzenia tak samo jak Niedotrzymania warunków;
 6. zakończenie, zawieszenie lub utrata stosownego uprawnienia regulacyjnego;
 7. oświadczenia lub gwarancje udzielone w ramach niniejszej Umowy okazują się lub stają się niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd pod jakimkolwiek istotnym względem;
 8. uważamy to za konieczne lub pożądane dla zapewnienia nam ochrony bądź też zapobieżenia temu, co naszym zdaniem stanowi lub może stanowić naruszenie Obowiązującego prawa albo właściwego standardu praktyki rynkowej, lub podjęto jakiekolwiek działanie bądź też wystąpi zdarzenie, które według nas może mieć istotny negatywny wpływ na Państwa zdolność do wykonywania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy;
 9. niedotrzymanie warunków (w jakikolwiek sposób opisane) wystąpi na podstawie innej umowy zawartej pomiędzy nami.

24.2. W dowolnym czasie po wystąpieniu Niedotrzymania warunków możemy w drodze pisemnego wypowiedzenia rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym.

25. Siła wyższa.

25.1. Chociaż staramy się wypełniać nasze zobowiązania w terminie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z naszych obowiązków z jakiejkolwiek przyczyny lub z powodu jakiegokolwiek zdarzenia będącego poza naszą kontrolą, w tym, ale nie tylko, jakiejkolwiek awarii łączności, systemów lub komputera, niedotrzymania warunków rynkowych, zawieszenia lub zamknięcia rynku, nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu albo wprowadzenia lub zmiany (w tym zmiany interpretacji) jakiegokolwiek prawa lub wymogu rządowego lub regulacyjnego. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę poniesioną przez Klienta w taki sposób. Oprócz i niezależnie od powyższego definicja Siły wyższej będzie uwzględniać, lecz nie będzie ograniczona wyłącznie do jakiejkolwiek siły nadrzędnej, jakiegokolwiek zdarzenia, które obejmuje działanie siły wyższej (takiego jak trzęsienie ziemi, tsunami itd.), określonych działań ludzkich o niszczącym lub nieprzewidywalnym charakterze, akcji protestacyjnych, epidemii, pandemii, działań agencji rządowych lub przestojów w pracy, istotnych zmian sytuacji gospodarczej czy innego zdarzenia, które jest lub było poza racjonalną kontrolą i którego skutków nie można uniknąć, podejmując rozsądne środki.

25.2. Siła wyższa obejmuje dowolne z poniższych: zawieszenie lub wycofanie dowolnego instrumentu finansowego, niezależnie od tego, czy jest on instrumentem bazowym, czy nie, zawieszenie lub zamknięcie jakichkolwiek rynków, giełd, nacjonalizację i/lub sekwestrację rządową, niewywiązanie się (z jakiegokolwiek powodu) ze swoich obowiązków przez któregokolwiek z naszych dostawców i, w stosownych przypadkach, brokera pośredniczącego, agenta lub zleceniodawcy, dealera lub dowolnego powiernika, subpowiernika, izby rozliczeniowej lub organizacji regulacyjnej lub samoregulacyjnej. Za każdym razem, kiedy takie zdarzenie będzie miało miejsce, postaramy się podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu zapobiegania skutkom danego zdarzenia, aby kontynuować nasze operacje i aby dalej dostarczać usługi, i dlatego też w takim przypadku możemy zmienić niektóre z warunków (dotyczących obrotu) zgodnie z niniejszą umową.

26. Skargi i spory.

26.1. Prosimy o jak najszybsze przekazywanie skarg. Zgodnie z Regulaminem FCA na naszej stronie internetowej publikujemy pisemną wewnętrzną procedurę rozpatrywania reklamacji.

26.2. W przypadku gdy nie będą Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub gdy nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa reklamacji w sposób zadowalający, mają Państwo prawo skierować sprawę do Biura Rzecznika ds. Finansowych (który zapewnia konsumentom bezpłatne, niezależne usługi rozstrzygania sporów z firmami inwestycyjnymi) za pośrednictwem strony internetowej: www.financial-ombudsman.org.uk, telefonicznie: 0300 123 9 123 lub 0800 023 4567, za pośrednictwem poczty elektronicznej: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk albo na piśmie: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

26.3. W przypadku gdy nie będziemy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań względem Państwa, mają Państwo prawo do dochodzenia odszkodowania w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych („FSCS”) w związku z Usługami. Odszkodowanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności i okoliczności roszczenia. Z datą zawarcia niniejszej Umowy odszkodowanie jest ograniczone do kwoty 100% pierwszych 85 000 GBP. Więcej informacji na temat odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej Programu Gwarantowania Usług Finansowych: www.fscs.org.uk, telefonicznie: 0800 678 1100 albo 020 7741 4100 lub na piśmie: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

27. Zmiana warunków Umowy.

27.1. Możemy okresowo zmieniać warunki niniejszej Umowy z niżej wymienionych powodów:

 1. aby były one dla Państwa korzystniejsze lub aby poprawić błędy lub przeoczenia, lub
 2. dla poprawy jakości świadczenia usług, wprowadzenia nowej usługi lub zastąpienia usługi nową usługą; lub
 3. aby umożliwić wprowadzenie nowych systemów finansowych, zmianę technologii i produktów; lub
 4. aby spełniać wymagania wynikające z Obowiązującego prawa i przepisów.

27.2. W przypadku dokonania przez nas zmiany zgodnie z powyższym punktem zawsze zawiadomimy o niej Państwa na piśmie co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem, chyba że Obowiązujące prawo lub przepisy stanowią inaczej.

28. Rozwiązanie Umowy.

28.1. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku niewypełnienia przez Państwa jej postanowień lub Niedotrzymania warunków albo na mocy pkt 5.10. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy otrzymają Państwo powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

28.2. O ile Obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę, informując o tym pisemnie drugą stronę. Rozwiązanie Umowy będzie skuteczne od daty określonej w pisemnym powiadomieniu.

28.3. W momencie rozwiązania niniejszej Umowy wszelkie należne nam kwoty staną się natychmiast wymagalne i przypadające do zapłaty. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na żadną niezrealizowaną Transakcję ani na istniejące prawa i obowiązki.

28.4. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na sfinalizowanie już rozpoczętych transakcji, które zakończone zostaną w normalnym trybie bez względu na rozwiązanie Umowy.

28.5. W przypadku gdy zdecydują się Państwo rozwiązać niniejszą Umowę, nie zostanie nałożona żadna kara umowna i nie zostaną naliczone żadne opłaty za związane z tym koszty.

28.6. Jeśli Klient nie chce uczestniczyć w programie pożyczania akcji, musi wypowiedzieć niniejszą Umowę.

28.7. Możemy wypowiedzieć całość lub dowolną część niniejszej Umowy niezwłocznie po złożeniu pisemnego zawiadomienia, jeżeli:

 • 28.7.1. Klient narusza jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy;
 • 28.7.2. zaistnieją okoliczności opisane w punkcie 25. Siła wyższa;
 • 28.7.3. zachodzi podejrzenie, że Klient może być zaangażowany w oszustwa związane z kartami kredytowymi, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i/lub inne działania o charakterze przestępczym.

28.8. Jako klient Trading 212 zgadzają się Państwo, że nie będą Państwo zachowywać się w niewłaściwy sposób w stosunku do firmy Trading 212 ani żadnego z jej pracowników. Niewłaściwe zachowanie może obejmować między innymi: przekleństwa, obraźliwy język, rasizm, dyskryminację, nękanie, zniesławienie, nadużywanie czatu / systemu poczty e-mail, nadużywanie kanałów mediów społecznościowych i spam. Trading 212 zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w takich okolicznościach.

28.9. Niezwłocznie w przypadku otrzymania przez nas oficjalnego dokumentu potwierdzającego śmierć Klienta, zamkniemy wszelkie otwarte pozycje Klienta niezależnie od ich aktualnego wyniku i zatrzymamy wszelkie aktywa Klienta w depozycie do czasu przedstawienia nam oficjalnego dowodu istnienia następców prawnych zmarłego Klienta i konkretnych instrukcji od upoważnionej osoby dotyczących tego, jak postępować dalej.

28.10. Możliwe jest rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron.

29. Postanowienia ogólne.

29.1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy komunikacja między nami a Państwem będzie prowadzona w języku angielskim, chyba że ustalono inaczej. Niniejsza Umowa może być przetłumaczona na różne języki. Jeśli pomiędzy przetłumaczonymi wersjami Umowy zachodzą rozbieżności, pierwszeństwo ma wersja sporządzona w języku angielskim.

29.2. Podpisując niniejszą Umowę, zobowiązują się Państwo niezwłocznie informować nas o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych nam danych.

29.3. Niniejsza Umowa jest nadrzędna względem wszelkich wcześniejszych pisemnych umów pomiędzy nami a Państwem, które zostały zawarte w związku ze świadczeniem Usług. Nie ma to wpływu na ewentualne prawa i obowiązki, nasze czy też Państwa, wynikające z wcześniejszych warunków handlowych wiążących się z tymi usługami.

29.4. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwe władze uznają, że jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszej Umowy jest nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to (lub jego część), w wymaganym zakresie, będzie uznane jako nadające się do usunięcia, a ważność i wykonalność innych postanowień tej Umowy nie zostanie naruszona.

29.5. W przypadku gdy jakiekolwiek nieważne, niewykonalne lub sprzeczne z prawem postanowienie niniejszej Umowy stałoby się ważne, wykonalne i zgodne z prawem po usunięciu jego części, strony będą negocjować, w dobrej wierze, zmianę takiego postanowienia po to, aby po zmianie było ono zgodne z prawem, ważne i wykonalne oraz aby, w możliwie największym zakresie, odpowiadało pierwotnemu zamierzeniu handlowemu stron.

29.6. Żadna ze stron nie może scedować, przenieść, obciążyć, hipotekować, zlecić podwykonawstwa lub w jakikolwiek inny sposób dokonać transakcji w odniesieniu do wszystkich bądź niektórych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

29.7. W żadnym wypadku opóźnienie, zaniechanie lub pominięcie (w całości lub w części) dotyczące egzekwowania, wykonania lub realizacji jakiegokolwiek prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia przyznanego na mocy lub wynikającego z niniejszej Umowy lub przepisów prawa nie może zostać uznane ani rozumiane jako odstąpienie od tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w związku z zaistniałymi okolicznościami, ani nie będzie stanowić przeszkody do wyegzekwowania tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w żadnej innej sytuacji w przyszłości.

29.8. Żadne z postanowień niniejszej Umowy (lub ustaleń w niej przewidzianych) nie może być uznane za ustanowienie partnerstwa pomiędzy stronami.

29.9. Podmiot niebędący stroną niniejszej Umowy nie ma żadnych praw z niej wynikających ani z nią związanych.

29.10. Trading 212 postanowił nie oferować kont obywatelom USA określonym w amerykańskiej ustawie o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA). Otwierając konto Klient potwierdza, że nie jest obywatelem USA. Tym samym Klient akceptuje, że w przypadku gdy Trading 212 pozyska wiedzę o tym, że Klient spełnia definicję obywatela USA, może zażądać niezwłocznego zamknięcia konta i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Klient może ponieść w związku z tą sytuacją.

30. Prawo właściwe.

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Anglii i Walii, a obie strony niniejszym oddają się pod niewyłączne orzecznictwo sądów Anglii i Walii w odniesieniu do sporów związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.

31. Definicje i interpretacja.

Obowiązujące prawo oznacza: (a) zasady i wytyczne FCA oraz wszelkie pozostałe zasady wydane przez właściwy urząd regulacyjny, (b) zasady właściwe dla danego rynku lub izby rozrachunkowej oraz (c) pozostałe obowiązujące przepisy i regulacje, którym podlegać może w danym czasie niniejsza Umowa;

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii;

Zasady dotyczące środków pieniężnych klienta oznaczają postanowienia Regulaminu FCA odnoszące się do środków pieniężnych otrzymywanych przez firmy inwestycyjne MiFID od klientów;

Zasady dotyczące aktywów klienta oznaczają zasady Regulaminu FCA odnoszące się do aktywów otrzymywanych przez firmy inwestycyjne MiFID od klientów;

Kontrakt różnic kursowych oznacza kontrakty terminowe futures i opcje na określone indeksy rynkowe, towary, waluty i swapy stopy procentowej.

Potwierdzenie oznacza pisemny zapis określający szczegóły transakcji, w tym wszystkie należne opłaty związane z tą transakcją oraz łączną kwotę płatną przez lub na Państwa rzecz w rozliczeniu tej transakcji;

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oznacza dokument, który określa wszelkie potencjalne konflikty interesów z klientami i opisuje wszystkie nasze środki organizacyjne i administracyjne do zarządzania takimi konfliktami interesów, co do których możemy mieć uzasadnioną pewność, że zapobiegną ryzyku wystąpienia szkody dla klientów na skutek jakiegokolwiek konfliktu;

Depozytariusz oznacza bank lub instytucję finansową świadczącą usługi depozytowe na danym rynku lub w obrębie określonej jurysdykcji w imieniu Trading 212 UK Limited.

Handel oznacza kupno, sprzedaż lub subskrypcję wskazanych przez Państwa inwestycji;

Polityka realizacji zleceń oznacza dokument opisujący wszystkie obowiązujące ustalenia dotyczące realizacji przez nas zleceń, które mają zagwarantować, że w trakcie realizowania Zleceń podejmiemy wszelkie wystarczające kroki w celu uzyskania dla klientów jak najlepszych wyników zgodnie z Regulaminem FCA;

Zlecenie Wartości Kapitałowej oznacza funkcjonalność Platformy, za pomocą której Klient może zawierać transakcje w oparciu o kwoty, a nie ilość.

Regulamin FCA oznacza zbiór zasad i wytycznych wydawany okresowo przez FCA. „FCA” oznacza Urząd ds. Postępowania Finansowego, regulatora sektora usług finansowych w Wielkiej Brytanii, którego siedziba znajduje się pod adresem 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, a którego strona internetowa to www.fca.org.uk;

Program akcji ułamkowych oznacza usługę świadczoną przez Trading 212 UK Limited opisaną w punkcie 11., która umożliwia klientom posiadanie ułamkowych jednostek w akcjach.

Dyspozycja handlowa oznacza dyspozycję wydaną nam przez Państwa w celu kupna bądź sprzedaży jakiejkolwiek inwestycji w Państwa imieniu, w tym – dla uniknięcia wątpliwości – Zlecenie;

Inwestycja oznacza akcję, obligację, ułamek akcji lub inny instrument dłużny, obligacje skarbowe, fundusz inwestycyjny, fundusz powierniczy albo papiery wartościowe lub inwestycje, w odniesieniu do których oferujemy możliwość zawierania Transakcji;

Margines oznacza takie aktywa, jakich okresowego zapewnienia i utrzymywania na koncie może wymagać od Państwa Trading 212 UK Limited w odniesieniu do transakcji podlegających zabezpieczeniu, w formie i ilości akceptowalnej dla Trading 212 UK Limited;

Spółka powiernicza oznacza niehandlową spółkę powierniczą podlegającą naszej kontroli lub jakikolwiek inny wyznaczany okresowo podmiot powierniczy (w tym wskazane przez nas strony trzecie);

Zlecenie oznacza dyspozycję kupna lub sprzedaży złożoną przez Klienta za pośrednictwem Konta na Platformie transakcyjnej;

Ograniczenie handlu wyłącznie do sprzedaży (zamknięcia) jest ograniczeniem, w którym możliwość otwierania nowych pozycji lub składania nowych zleceń kupna jest ograniczona lub wyłączona;

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka oznacza dokument, który otrzymali Państwo od nas zgodnie z zasadami Regulaminu FCA odnoszącymi się do ryzyka związanego z kupnem i sprzedażą inwestycji na mocy niniejszej Umowy;

Scalping oznacza rodzaj handlu spekulacyjnego, w którym otwieranie i zamykanie pozycji odbywa się w bardzo krótkim czasie (np. pięć minut lub mniej);

Wyciąg oznacza pisemne potwierdzenie Transakcji, ustawianych i/lub modyfikowanych przez Państwa Zleceń, a także prowizji oraz wszelkich pozostałych pobieranych przez nas opłat i podatków;

Pożyczanie akcji oznacza procedurę, w ramach której akcjonariusze pożyczają akcje innym stronom i zachowują prawo do odkupienia akcji zgodnie z punktem 22. niniejszej Umowy;

Warunki handlu oznaczają tabelę zatytułowaną „Warunki handlu” dostępną na naszej stronie internetowej;

Platforma transakcyjna oznacza elektroniczną platformę transakcyjną na naszej Stronie internetowej;

Transakcja oznacza częściowe lub całkowite wypełnienie Państwa Dyspozycji handlowej;

Strona internetowa oznacza naszą stronę internetową www.trading212.com i/lub dowolną aplikację mobilną dostarczaną przez Trading 212.

Klienci zarejestrowani przed 23:59 GMT 08.06.2020 znajdą stosowne Warunki użytkowania Usługi Handlu Akcjami tutaj.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.