Dodatkowe warunki dotyczące akcji i udziałów ISA

1. Informacje ogólne.

1.1. Niniejsze Dodatkowe warunki dotyczące rachunku akcji i udziałów Indywidualnego Konta Oszczędnościowego (ISA) („Warunki ISA”) zawierają postanowienia dodatkowe do Warunków użytkowania Usługi Handlu Akcjami Trading 212 UK Ltd., które obowiązują w przypadku subskrypcji rachunku akcji i udziałów ISA. Postanowienia Warunków użytkowania Usługi Handlu Akcjami mają zastosowanie mutatis mutandis do poniższych Warunków ISA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo nad Warunkami użytkowania Usługi Handlu Akcjami mają niniejsze Warunki ISA.

1.2. Rachunek oszczędnościowo-inwestycyjny typu ISA Akcji i Udziałów ma znaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem w sprawie Indywidualnych Kont Oszczędnościowych z 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami lub zastąpieniem ("Regulamin ISA"). Regulamin ISA ogranicza rodzaje inwestycji, które można posiadać na dowolnym koncie ISA. Należy pamiętać, że oznacza to, że nie wszystkie instrumenty finansowe dostępne na naszej Platformie Transakcyjnej będą dostępne dla Państwa do obrotu na Państwa rachunku ISA. Klient będzie mógł jednak korzystać z preferencyjnego traktowania podatkowego oferowanego przez HM Revenue & Customs w przypadku takich kont ISA zgodnie z przepisami ISA.

1.3. Klient może subskrybować wyłącznie własny rachunek akcji i udziałów ISA, a wszelkie subskrypcje muszą być dokonane na własne nazwisko Klienta. Klient przez cały czas pozostaje właścicielem faktycznym swoich inwestycji przechowywanych przez Trading 212 UK Ltd.

1.4. Klient nie może używać inwestycji i/lub gotówki z rachunku akcji i udziałów ISA jako zabezpieczenia pożyczki, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach dotyczących indywidualnych kont oszczędnościowych z 1998 r. („Przepisy”).

1.5. Klient upoważnia nas do przekazywania Urzędowi Skarbowemu i Podatkowemu w Wielkiej Brytanii (HMRC) wszystkich odnośnych informacji wymaganych prawem. Powiadomimy Klienta za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli z powodu jakiegokolwiek uchybienia postanowieniom Przepisów, rachunek akcji i udziałów ISA Klienta utraci ważność.

2. Ważne informacje.

2.1. Klient subskrybuje rachunek akcji i udziałów ISA w bieżącym roku podatkowym i w każdym następnym roku podatkowym, w którym rozpocznie subskrypcję rachunku akcji i udziałów ISA.

2.2. Klient nie może subskrybować rachunku akcji i udziałów ISA, jeśli w tym samym roku podatkowym ma już subskrypcję innego rachunku akcji i udziałów ISA.

2.3. Aby subskrybować konto ISA, trzeba być rezydentem Wielkiej Brytanii i mieć ukończone co najmniej 18 lat.

2.4. Korzyści podatkowe płynące z rachunku akcji i udziałów ISA zależą od sytuacji osobistej Klienta i mogą ulec zmianie.

2.5. Wszelkie opłaty pobierane przez nas z konta Klienta mogą zmniejszyć korzyści podatkowe, do których Klient ma prawo.

2.6. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu, kiedy otrzymamy zarówno ważny wniosek, jak i potwierdzenie pierwszej subskrypcji Klienta, bądź też, jeśli Klient przenosi do nas swój rachunek od innego operatora ISA, od dnia, w którym otrzymamy zarówno ważny wniosek o przeniesienie, jak i potwierdzenie przenoszonych zysków od poprzedniego operatora konta ISA.

2.7. Trading 212 zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta o przeniesienie rachunku ISA do innego dostawcy w ciągu 30 dni, jeżeli ma uzasadnione powody sądzić, że Klient złamał którykolwiek z warunków naszej umowy. W tym czasie na Twoje konto będzie nałożone Ograniczenie tylko do sprzedaży.

3. Inwestowanie.

3.1. Wpłaty na konto ISA mogą być dokonywane przelewem bankowym, kartą debetową, przelewem gotówki z istniejącego Portfela posiadanego u nas lub innego menedżera ISA (z zastrzeżeniem zasad przelewu ISA opracowanych przez HMRC).

3.2. Łączna wartość wpłat, które mają być inwestowane w danym roku podatkowym, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty inwestycji na rachunku akcji i udziałów ISA dozwolonej w Przepisach w odniesieniu do tego roku podatkowego.

3.3. Wszystkie wpłaty dokonywane na Konto w ciągu każdego nowego roku podatkowego będą umieszczane w pierwszej kolejności na koncie ISA aż do osiągnięcia maksimum dla subskrypcji lub własnego ustalonego wcześniej limitu dla tego roku. Po osiągnięciu maksimum dla subskrypcji lub własnego ustalonego wcześniej limitu przyszłe wpłaty zostaną umieszczone na niezwiązanym z ISA rachunku Konta, który nazywamy ogólnym rachunkiem inwestycyjnym.

3.4. Jeśli Klient nie dokona żadnych inwestycji na rachunku akcji i udziałów ISA przez cały rok podatkowy, konieczne może być złożenie nowej deklaracji w celu inwestowania na rachunku akcji i udziałów ISA w kolejnym roku podatkowym.

4. Transfer/Wypłata.

4.1. Na żądanie Klienta przeniesiemy w całości lub w części jego inwestycje ISA (wraz z powiązanymi prawami i obowiązkami) do innego operatora konta ISA zgodnie z zasadami HMRC dotyczącymi transferu kont ISA.

4.2. Wszelkie żądania dotyczące wypłaty lub transferu są realizowane niezwłocznie i zazwyczaj w ciągu maksymalnie 30 dni zgodnie z przepisami HMRC, z wyłączeniem sytuacji, które pozostają poza naszą kontrolą. W przypadku gdy wypłata lub przeniesienie ma odbyć się w określonym terminie, będziemy dążyć do spełnienia tego wymogu. Jednakże, w przypadku transferów, jesteśmy uzależnieni od operatora przejmującego konto i nie możemy tego zagwarantować.

4.3. Niniejszy rachunek akcji i udziałów ISA nie jest elastycznym rachunkiem akcji i udziałów ISA. Wszelkie wpłacone środki pieniężne będą zaliczane na poczet subskrypcji konta ISA za bieżący rok podatkowy; wypłaty nie są odliczane od wpłat podczas obliczania limitów subskrypcji. Wysokość wpłat nie może przekroczyć limitu konta ISA w danym roku podatkowym.

4.4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłaty za przeniesienie gotówki, portfela czy udziału z konta ISA do innego operatora konta ISA. Wszystkie tego typu opłaty będą dostępne na stronie Warunki handlowe w naszej witrynie.

4.5. Trading 212 może jedynie ułatwiać przychodzące i wychodzące gotówkowe transfery ISA i nie oferuje usług transferu in specie (w formie Inwestycji). Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek implikacje podatkowe lub inne koszty wynikające z transferów pieniężnych ISA.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz