Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Lipiec
0.2%
0.1%
0.0%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Lipiec
2.3%
2.2%
2.4%
Nieokreślony
SEK
Szwecja
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
II kw.
 
-
0.4%
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Czerwiec
28.1 mld EUR
-
17.9 mld EUR R (18.3 mld EUR)
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Czerwiec
21.2 mld EUR
-
30.5 mld EUR R (30.1 mld EUR)
04:00
EUR
strefa euro
Wynik końcowy konstrukcji m/m
Czerwiec
-0.5%
-
-0.2% R (-0.7%)
04:00
EUR
strefa euro
Wynik końcowy konstrukcji r/r
Czerwiec
3.4%
-
2.7% R (2.6%)
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Lipiec
0.0%
0.0%
-0.1%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Lipiec
1.2%
1.2%
1.0%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Lipiec
-0.1%
-
0.1%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Lipiec
0.9%
-
0.9%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Styczeń
97.6
93.9
93.4
01:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.0%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
2.3%
Prognoza
2.2%
Poprzednio
2.4%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
Nieokreślony
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
SzwecjaSEK
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Stopień, do którego firma używa swoich obiektów w produkcji, jako procent. Zatem, wykorzystanie mocy produkcyjnych wskazuje jak wiele firma produkuje jako procent tego co jest w stanie wyprodukować. Przykładowo: jeżeli fabryka produkuje 1000 rzeczy dziennie, ale może wyprodukować 1200, wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi 83.3% (realna produkcja/potencjalną produkcję)x100 [%].
03:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
28.1 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
17.9 mld EUR R (18.3 mld EUR)
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
03:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
21.2 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
30.5 mld EUR R (30.1 mld EUR)
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
04:00
Wynik końcowy konstrukcji m/m
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
-0.5%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2% R (-0.7%)
Indeks Produkcji Konstrukcyjnej to wskaźnik cyklu biznesowego pokazujący przepustowość i aktywność w konstrukcjach. Mierzy zmiany w wielkości i końcowy wynik w regularnym odstępach. Dostarcza miary wielkości trendu w cenach wartości dodanej do cen podstawowych w danym okresie badania. Wartość dodana do podstawowych cen może być wyliczana z obrotu (poza VATem i podobnymi podatkami bezpośrednio związanymi z obrotem), plus kapitał od produkcji, plus inne dochody operacyjne plus lub minus zmiany w akcjach, minus zakupy dóbr i usług, minus podatki na produkty, które są powiązane z obrotem, ale nie są odprowadzane, plus wszelkie dodatki do otrzymanego produktu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Wynik końcowy konstrukcji r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
3.4%
Prognoza
-
Poprzednio
2.7% R (2.6%)
Indeks Produkcji Konstrukcyjnej to wskaźnik cyklu biznesowego pokazujący przepustowość i aktywność w konstrukcjach. Mierzy zmiany w wielkości i końcowy wynik w regularnym odstępach. Dostarcza miary wielkości trendu w cenach wartości dodanej do cen podstawowych w danym okresie badania. Wartość dodana do podstawowych cen może być wyliczana z obrotu (poza VATem i podobnymi podatkami bezpośrednio związanymi z obrotem), plus kapitał od produkcji, plus inne dochody operacyjne plus lub minus zmiany w akcjach, minus zakupy dóbr i usług, minus podatki na produkty, które są powiązane z obrotem, ale nie są odprowadzane, plus wszelkie dodatki do otrzymanego produktu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
1.2%
Prognoza
1.2%
Poprzednio
1.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
0.9%
Prognoza
-
Poprzednio
0.9%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
09:00
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
97.6
Prognoza
93.9
Poprzednio
93.4
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Przedwstępne dane uwzględniają ok. 60% odpowiedzi, które są zawarte w końcowych danych i są przeglądane na koniec miesiąca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku