Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:45
CHF
Szwajcaria
Poziom bezrobocia SA
Kwiecień
3.1%
3.3%
3.3%
01:00
EUR
Niemcy
Bilans handlowy
Marzec
14.3 mld EUR
19.5 mld EUR
18.9 mld EUR R (19.1 mld EUR)
01:00
EUR
Niemcy
Produkcja przemysłowa m/m
Marzec
2.5%
2.3%
-1.9% R (-1.6%)
01:45
EUR
Francja
Rachunek bieżący
Marzec
-2.90 mld EUR
-
-2.20 mld EUR R (-2.60 mld EUR)
01:45
EUR
Francja
Produkcja przemysłowa m/m
Marzec
0.8%
2.0%
-4.8% R (-4.7%)
01:45
EUR
Francja
Bilans handlowy
Marzec
-6.1 mld EUR
-
-5.1 mld EUR R (-5.3 mld EUR)
02:00
EUR
Hiszpania
Produkcja przemysłowa r/r
Marzec
12.4%
12.6%
-2.3% R (-2.1%)
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
-0.1%
-
5.9% R (6.6%)
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna r/r
Marzec
22.9%
-
-5.7%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Poziom bezrobocia
Kwiecień
6.1%
5.8%
6.0%
07:30
CAD
Kanada
Poziom bezrobocia
Kwiecień
8.1%
7.8%
7.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zmiana w płacach poza rolnictwem
Kwiecień
266 000
978 000
770 000 R (916 000)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Średnie godzinowe zarobki m/m
Kwiecień
0.7%
0.1%
-0.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Średnie tygodniowe godziny
Kwiecień
35.0 h
34.9 h
34.9 h
09:00
CAD
Kanada
IVEY PMI
Kwiecień
60.6
60.5
72.9
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Kredyt konsumencki
Marzec
 
5.00 mld USD
27.58 mld USD
00:45
Poziom bezrobocia SA
SzwajcariaCHF
Okres
Kwiecień
Obecnie
3.1%
Prognoza
3.3%
Poprzednio
3.3%
Dla krótkoterminowych wskaźników, cykle które są odpowiednie dla trendów gospodarczych i które według definicji mają okresy dłuższe niż jeden rok, są zwykle pod wpływem znacznych krótkoterminowych wahań (trendu, wahań gospodarczych, wahań sezonowych, wahań kalendarzowych, pozostałe lub nieregularne wahania). W konsekwencji analiza bieżących faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendów gospodarczych, zwykło się stosować techniki filtracji matematycznej by usunąć wahania z serii czasowych.
01:00
Bilans handlowy
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
14.3 mld EUR
Prognoza
19.5 mld EUR
Poprzednio
18.9 mld EUR R (19.1 mld EUR)
Statystyki niemieckiego handlu zagranicznego opisują przekraczający granicę handel dóbr pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i innymi krajami. Przekraczający granicę handel dobrami jest określany poprzez rozkład na handel ogólny i handel specjalny. Handel ogólny, w zasadzie pokrywa wszystkie dobra, które przybyły do lub wyjechały z Niemiec. Handel specjalny pokrywa za to jedynie dobra, które są importowane do Niemiec do użytku, konsumpcji, leczenia lub przetwarzania i wyeksportowane, które były wyprodukowane, używane i przetwarzane w kraju. Różnica pomiędzy handlem ogólnym i specjalnym polega głównie na (nie) pokrywaniu importu i eksportu poprzez (celne i wolnocłowe) strefy.
01:00
Produkcja przemysłowa m/m
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
2.5%
Prognoza
2.3%
Poprzednio
-1.9% R (-1.6%)
Indeks produkcji mierzy miesięczne osiągnięcia przemysłu w Niemczech. Z powodu jego nakierowania na jeden okres i szczegółowego rozkładu na poszczególne gałęzie działalności gospodarczej jest głównym i bieżącym wskaźnikiem rozwoju działalności gospodarczej. Każdego miesiąca biuro statystyczne Länder przeprowadza krajowe badanie na lokalnych jednostkach przetwórczych zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników. Badanie to zbiera ilościowe i wartościowe informacje o miesięcznej produkcji ponad 6 000 produktów przemysłowych. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:45
Rachunek bieżący
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
-2.90 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
-2.20 mld EUR R (-2.60 mld EUR)
Mierzy transakcje gospodarcze w gospodarce z resztą świata, dla specyficznego okresu. Transakcje w największym stopniu pomiędzy rezydentami i osobami nie będącymi rezydentami w gospodarce. Transakcje zawierają opracowane: dobra, usługi i dochód; te zawierające wierzytelności i zobowiązania finansowe wobec reszty świata i transfery. Transakcja definiowana jest jako przepływ gospodarczy, który odzwierciedla tworzenie, transformację lub wygaśnięcie wartości gospodarczej i zawiera zmianę we własności dóbr lub aktywów, prowizję usług, pracę lub kapitał.
01:45
Produkcja przemysłowa m/m
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.8%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
-4.8% R (-4.7%)
Indeks produkcji przemysłowej (IPI) pokrywa 90.8% wartości dodanej w 'nie-rzemieślniczych przemysłach' to jest w firmach z 10 lub więcej pracownikami w przemyśle. Indeks nie pokrywa recyklingu. Pole 'wszystkie przemysły produkcji dóbr' odpowiada indeksowi 'całego przemysłu' Eurostatu. Produkty śledzone przez badania usytuowane są na poziomach procesu przetwórczego i dostarczają największy możliwy obraz ogólnej aktywności przemysłowej. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Bilans handlowy
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
-6.1 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
-5.1 mld EUR R (-5.3 mld EUR)
Mierzy różnicę pomiędzy importami i eksportami, dane w bilionach Euro. Importy dóbr mierzą wartość dóbr, które wpłynęły na teren kraju niezależnie od finalnego celu. Eksporty dóbr podobnie mierzą wartość dóbr, które opuściły terytorium kraju, niezależnie od tego czy zostały przetworzone na krajowym terytorium, czy też nie.
02:00
Produkcja przemysłowa r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
12.4%
Prognoza
12.6%
Poprzednio
-2.3% R (-2.1%)
Indeks produkcji przemysłowej (ang. IPI) jest wskaźnikiem sytuacyjnym, który mierzy miesięczny rozwój aktywności przemysłowej gałęzi przemysłowych, poza konstrukcją. Mierzy również łączony rozwój i ilość, eliminując wpływ cen. Aby to ustalić przeprowadzany jest ten powtarzalny, miesięczny sondaż, który bada pow. 13 200 przedsiębiorstw przemysłowych w każdym miesiącu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:00
Sprzedaż detaliczna m/m
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
5.9% R (6.6%)
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Sprzedaż detaliczna r/r
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
22.9%
Prognoza
-
Poprzednio
-5.7%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Poziom bezrobocia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
6.1%
Prognoza
5.8%
Poprzednio
6.0%
Ludzie są klasyfikowani jako bezrobotni, jeżeli spełnią wszystkie z poniższych kryteriów: Nie byli zatrudnieni podczas tygodnia, w którym przeprowadzano badanie; byli w tym czasie dostępni do pracy; wykonali specyficzne działania w tym czasie 4 tygodniowego okresu zakończonego badanym tygodniem w celu poszukiwania pracy. Osoby zwalniane z pracy i oczekujące na wynik odwołania muszą nie szukać pracy aby zostać zaliczonymi do grupy bezrobotnych. Dane dotyczące bezrobocia pochodzące z badania gospodarstw domowych w żadnym stopniu nie zależą od kwalifikacji do lub otrzymania świadczeń dotyczących ubezpieczenia od bezrobocia. Cywilne siły robocze są sumą osób zatrudnionych i bezrobotnych. Te osoby, które nie są sklasyfikowane jako zatrudnione lub bezrobotne nie wliczają się jako procent w sile roboczej. Poziom bezrobocia jest liczbą bezrobotnych jako procent całej siły roboczej. Poziom uczestnictwa w sile roboczej jest siłą roboczą jako procent całego społeczeństwa i stosunkiem zatrudnienie-populacja, który jest zatrudnionymi jako procent całej populacji.
07:30
Poziom bezrobocia
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
8.1%
Prognoza
7.8%
Poprzednio
7.5%
Badanie Sił Roboczych (LFS) jest miesięcznym sondażem obejmującym ok. 50 000 kanadyjskich gospodarstw domowych. Celem badania jest dostarczenie szczegółowego, bieżącego obrazu rynku pracy w kraju. Poziom bezrobocia jest procentem z całości sił roboczych, która nie jest zatrudniona i aktywnie poszukująca zatrudnienia w poprzedzającym miesiącu.
07:30
Zmiana w płacach poza rolnictwem
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
266 000
Prognoza
978 000
Poprzednio
770 000 R (916 000)
Program Bieżących Statystyk Zatrudnienia (CES) znany także jako badanie płac lub badanie przedsiębiorstw jest miesięczną próbą ok. 400 000 przedsiębiorstw w skali kraju. Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą, która produkuje dobra i usługi, takie jak fabryka, kopalnia lub sklep. Serie badań są ocenami płac spoza rolnictwa i płatnej pracy, a nie oceną zatrudnienia osób; jednostka mająca dwie prace liczona jest w badaniu płac dwa razy. Serie zatrudnienia CES wykluczają pracowników w rolnictwie, prywatnych gospodarstwach domowych i samozatrudnionych. Zatrudnienie jest całkowitą liczbą ludzi zatrudnionych na pełen lub część etatu w nierolniczym przedsiębiorstwie podczas konkretnego okresu płacowego. Pracownicy tymczasowi są zawarci w badaniu. Pierwsze przedwstępne oceny zatrudnienia, godzin i zarobków CES publikuje się każdego miesiąca ok. 3 tygodni po okresie badania. Oceny są następnie dwukrotnie korygowane zanim zostaną dodane na stałe do rocznego procesu benchmarkingu. Drugie przedwstępne oceny dla wskazanego miesiąca publikowane są dla miesiąca następującego po pierwszym wydaniu, a końcowe oceny oparte na przykładzie publikuje się 2 miesiące po pierwszym wydaniu.
07:30
Średnie godzinowe zarobki m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.7%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
-0.1%
Serie średnich tygodniowych zarobków, pochodzące z podzielenia płac brutto przez całkowitą liczbę godzin, odzwierciedlają obecne zarobki pracowników wraz z premią. Różnią się od poziomów płac, które są kwotami określonymi za daną jednostkę pracy lub czasu. Średnie zarobki tygodniowe nie reprezentują całkowitego kosztu pracy na godzinę dla pracownika, ponieważ wykluczają płac z mocą wsteczną i nieregularnych premii, dodatków pracowniczych i udziału pracodawcy w podatkach płacowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Średnie tygodniowe godziny
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
35.0 h
Prognoza
34.9 h
Poprzednio
34.9 h
Całkowite godziny podczas okresu płacowego zawierają w sobie wszystkie przepracowane godziny (włącznie z nadgodzinami), godziny płacone za czasy gotowości lub sprawozdawczości oraz równoważnik godzin, za które pracownicy otrzymują płacę bezpośrednio od pracodawcy za urlop zdrowotny, wakacje i inne nieobecności. Średnie tygodniowe godziny pochodzące z całkowicie opłaconych godzin odzwierciedlają efekty takich czynników jak absencja bezpłatna, obroty w pracy, praca na niepełny etat i strajki, jak również zmiany w grafikach pracy.
09:00
IVEY PMI
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
60.6
Prognoza
60.5
Poprzednio
72.9
The Ivey PMI (Indeks Managerów ds. zakupu) sponsorowany przez Szkołę Biznesu Richarda Ivey i Wspólnotę Kierownictwa Zakupów Kanady, pokazuje comiesięczne zmiany aktywności gospodarczej. Indeks Managerów ds. zakupów Ivey mierzy zmiany zakupów w dolarach wskazany przez panel managerów ds. zakupów z całej Kanady. 175 uczestników tego badania zostało wyselekcjonowanych ostrożnie na podstawie współrzędnych geograficznych i sektora aktywności, aby dopasować się do całej kanadyjskiej gospodarki. Indeks zawiera zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Członkowie panelu indeksu wskazują czy aktywność ich organizacji jest większa, taka sama, lub niższa niż w poprzednim miesiącu jeżeli chodzi o pięć kategorii: zakupy, zatrudnienie, inwentarze, dostawy zasobów i ceny. Ivey PMI pokazuje odpowiedzi na jedno pytanie: „Czy twoje zakupy w poprzednim miesiącu w dolarach były większe, takie same, czy też mniejsze niż w poprzednim miesiącu?” Liczba pow. 50 pokazuje wzrost podczas gdy poniżej 50 pokazuje spadek.
14:00
Kredyt konsumencki
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
5.00 mld USD
Poprzednio
27.58 mld USD
Pokrywa większość krótko- i średnioterminowego kredytu przeznaczonego dla osób fizycznych, z wyłączeniem pożyczek zabezpieczonych nieruchomościami.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz