Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Wrzesień
0.0%
-
0.0%
00:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Sierpień
-4.1%
-
-5.0%
02:30
CHF
Szwajcaria
Decyzja ws. stopy procentowej
24.09.2020
 
-
-0.75%
03:00
EUR
strefa euro
Biuletyn ekonomiczny Europejskiego Banku Centralnego
 
-
-
03:00
NOK
Norwegia
Decyzja ws. stopy procentowej
24.09.2020
0.00%
-
0.00%
04:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Sierpień
3.27 mld EUR
-
6.69 mld EUR R (4.44 mld EUR)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 18.09.2020
870 000
840 000
866 000 R (860 000)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
24.09.2020
 
-
-
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Sierpień
1011 mln
895 mln
965 mln R (901 mln)
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 18.09.2020
3680 mld metrów sześciennych
-
3614 mld metrów sześciennych
18:01
GBP
Wielka Brytania
Pewność konsumencka Gfk
Wrzesień
-25
-27
-27
00:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.0%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
00:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
-4.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-5.0%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:30
Decyzja ws. stopy procentowej
SzwajcariaCHF
Okres
24.09.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.75%
Celem polityki monetarnej Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) jest zapewnienie stabilności cen w średnim i długim okresie. Strategia polityki monetarnej składa się z następujących trzech elementów: definicji stabilności cen, średniookresowej prognozy inflacji i celu dla referencyjnego poziomu odsetek, trzymiesięcznego Libor (Londyński Oferowany Poziom Międzybankowy) dla Franka Szwajcarskiego. Aby zapewnić stabilność cen, SNB dostarcza odpowiednie warunki monetarne. Jeżeli poziomy odsetek pozostają zbyt nisko dla dłuższego okresu, podaż pieniądza i kredyt dla gospodarki są zbyt wysokie, w ten sposób wyzwalając nadmierne zapotrzebowanie na dobra i usługi. Chociaż wstępnie podnosi to produkcję, pojawia się z czasem sytuacja „wąskiego gardła” i całkowita zdolność do produkcji jest rozciągnięta, w ten sposób powoduje wzrost cen. Z drugiej strony, jeżeli poziomy odsetek są zbyt wysokie w długim okresie, zmniejsza się podaż pieniądza i kredytu dla gospodarki. Ma to tłumiący efekt na ceny dóbr i usług. SNB odpowiada za stabilność cen wraz ze wzrostem krajowego indeksu cen towarów i usług konsumenckich o mniej niż 2% na rok. SNB implementuje swoją politykę monetarną przez ustalenie docelowego poziomu trzymiesięcznego Libor dla Franka Szwajcarskiego. Z reguły ten poziom docelowy wzrasta powyżej jednoprocentowego punktu i SNB zwykle celuje w utrzymanie Liboru w środku poziomu. Cztery razy w roku, w Marcu, Czerwcu, Wrześniu i Grudniu, Rada Nazdorcza SNB przeprowadza ocenę sytuacji polityki monetarnej. Rezultatem każdej z tych dogłębnych ocen jest decyzja ws. stopy procentowej. Dodatkowo, jeżeli wymagają tego okoliczności, Rada Nadzorcza SNB ustawia poziom dla trzymiesięcznego Libor we Frankach Szwajcarskich pomiędzy datami regularnych ocen.
03:00
Biuletyn ekonomiczny Europejskiego Banku Centralnego
strefa euroEUR
Okres
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Od stycznia 2015 r. Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego (EBC) został zastąpiony przez Biuletyn Ekonomiczny. Nowy dokument ukazuje się dwa tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów banku centralnego.
03:00
Decyzja ws. stopy procentowej
NorwegiaNOK
Okres
24.09.2020
Obecnie
0.00%
Prognoza
-
Poprzednio
0.00%
Norges Bank jest norweskim bankiem centralnym. Norges bank ma obowiązki wykonawcze i doradcze w zakresie polityki monetarnej i jest odpowiedzialny za promowanie solidnego i wydajnego systemu płac i rynków finansowych. Celem operacyjnym polityki monetarnej jest aby roczna inflacja cen towarów i usług konsumenckich była bliska 2.5 procenta w danym okresie. Polityka monetarna uczestniczy także w stabilizacji wyników produkcji i zatrudnienia. Najważniejszym instrumentem monetarnym Norges Bank jest kluczowy poziom polityki, który jest główną stopą odsetek na depozyty banków w Norges Bank. Kluczowy poziom wpływa na krótkoterminowe stopy rynku pieniężniego. Kluczowy poziom i oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju w kluczowym poziomie są decydujące dla stóp depozytów oraz stóp pożyczek i dla rentowności obligacji. Rada Nadzorcza Norges Bank ustawia główny poziom. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Króla Rady i składa się z prezesa, zastępcy prezesa i pięciu zewnętrznych członków. Funkcje Rady Nadzorczej jako jednolitej grupy i członków są odpowiedzialne za decyzje banku. Na bazie analizy i dyskusji Rada Nadzorcza ocenia konsekwencje dla przyszłego rozwoju stopy odsetkowej i adaptuje strategię polityki monetarnej włącznie z alternatywnymi strategiami. Decyzja adaptacji strategii polityki monetarnej wykonywana jest tego samego dnia, w którym publikowany jest raport.
04:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
WłochyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
3.27 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
6.69 mld EUR R (4.44 mld EUR)
Główna liczba, wyrażana w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wartość importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę handlową, podczas gdy negatywna wartość to deficyt.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 18.09.2020
Obecnie
870 000
Prognoza
840 000
Poprzednio
866 000 R (860 000)
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
09:00
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
24.09.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Jerome Powell zastąpiła Janet Yellen na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2018 r. na okres następnych czterech lat.
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
1011 mln
Prognoza
895 mln
Poprzednio
965 mln R (901 mln)
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 18.09.2020
Obecnie
3680 mld metrów sześciennych
Prognoza
-
Poprzednio
3614 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
18:01
Pewność konsumencka Gfk
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
-25
Prognoza
-27
Poprzednio
-27
Sondaż Pewności Konsumenckiej w Wielkiej Brytanii od Gfk (Gesellschaft für Konsumforschung) został przeprowadzony na próbie 2000 osób fizycznych pow. 16 roku życia. Udział ustalono wg wieku, płci, regionu i klasy społecznej, aby mieć pewność, że będzie to badanie reprezentatywne wobec całej populacji Wielkiej Brytanii. Indeks składa się z czterech głównych wskaźników: Osobista sytuacja finansowa, Ogólna sytuacja finansowa, Klimat dla głównych zakupów, przyszłe oszczędności.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz