Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
04:00
EUR
strefa euro
Indeks cen producentów m/m
Czerwiec
 
-
1.3%
04:00
EUR
strefa euro
Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
 
-
9.6%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Czerwiec
 
-
-
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia fabryczne m/m
Czerwiec
 
-
1.7%
17:30
AUD
Australia
Indeks konstrukcji AIG
Lipiec
 
-
55.5
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Zmiana zatrudnienia k/k
II kw.
 
-
0.6%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Indeks kosztów pracy k/k
II kw.
 
0.3%
0.4%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Poziom uczestnictwa
II kw.
 
70.30%
70.40%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Poziom bezrobocia
II kw.
 
4.9%
4.7%
20:30
AUD
Australia
Sprzedaż detaliczna m/m
Czerwiec
 
-
-1.8%
04:00
Indeks cen producentów m/m
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.3%
Wskaźniki Cen Producentów to wskaźniki cykli biznesowych pokazujące miesięczny rozwój cen transakcji aktywności gospodarczej. Mogą być wczesnym wskaźnikiem presji inflacyjnej w gospodarce, ale również mogą wskazać na rozwój cen w dłuższym czasie. Całkowita cena wyjściowa jako indeks jest podzielona na indeks krajowych cen wyjściowych i indeks zagranicznych cen wyjściowych, Krajowy Indeks Cen Wyjściowych dla aktywności gospodarczej mierz średni rozwój cen wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem tej aktywności i sprzedawanych na krajowych rynkach. Indeks zagranicznych cen pokazuje średni rozwój cen (w wymianie na lokalną walutę) wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem takiej aktywności i sprzedawanych poza krajowym rynkiem. Po połączeniu te dwa wskaźniki pokazują średni rozwój cen wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem aktywności. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
04:00
Indeks cen producentów r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
9.6%
Koszty pracy definiowane są jako centralny wydatek ponoszony przez pracodawców w celu zatrudniania zespołu. Zawierają kompensatę dla pracowników w tym płace tygodniowe i miesięczne gotówką i w każdy inny sposób, świadczenia socjalne pracowników, podatki pracownicze uznawane za koszty pracy odjąć wszystkie otrzymane dodatki, ale nie koszty szkolenia zawodowego lub inne koszty takie jak koszty rekrutacji i wydatki na odzież roboczą. Kwartalny Indeks Kosztów Pracy mierzy krótkookresowe trendy w „średnim godzinnym koszcie pracy” definiowanym jako (całkowite) koszty pracy podzielone przez odpowiednią liczbę godzin przepracowaną w kwartale.
09:00
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
09:00
Zamówienia fabryczne m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.7%
Badanie Dostaw przetwórców, Inwentarzy i Zamówień (M3) dostarcza szeroko pojętych, comiesięcznych danych statystycznych dot. warunków gospodarczych w krajowych sektorze przetwórczym. Badanie mierzy bieżącą aktywność przemysłu i dostarcza wskaźników o przyszłych trendach biznesowych. Jest 89 osobno podzielonych kategorii przemysłu w badaniu M3. Kategorie te to pogrupowane 473 przemysły przetwórcze. Nowe zamówienia, jak raportowane w miesięcznym badaniu, są netto od zamówień anulowanych i zawierają zamówienia otrzymane i wypełnione podczas miesiąca jak również zamówienia otrzymane do przyszłej dostawy. Zawierają również wartości zmian kontraktów, które podnoszą lub obniżają wartość niewypełnionych zamówień, do których się odnoszą. Zamówienia definiowane są aby zawrzeć te wspierane przez wiążącą moc prawną dokumentów takich jak podpisane umowy, list nagród i listy intencyjne, chociaż w niektórych przemysłach definicja ta nie musi być ściśle przestrzegana. W przypadku listów intencyjnych, pełna kwota wartości sprzedażu jest zawarta jeżeli strony są objęte wiążącą umową kwoty, inaczej jedynie fundusze specjalnie autoryzowane jako oczekiwane są zawarte.
17:30
Indeks konstrukcji AIG
AustraliaAUD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
55.5
Badanie prowadzone przez Australian Industry Group (AIG). Główni ekonomiści Grupy AI monitorują wydajność produkcji, usług i sektora konstrukcji, podają prognozy ekonomiczne i oceny sektora produkcji, jak również raporty w specyficznym zakresie oraz badania. Australijski Indeks Wydajności Konstrukcji (australijski PCI) jest określanym sezonowo indeksem obliczanym na podstawie rozszerzania się produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, inwentarzy, i dostaw o różnych wagach. Odczyt australijskiego PCI® powyżej 50 punktów oznacza, że przemysł usług ogólnie wzrasta, poniżej 50 – że osłabia się. Odległość od 50 jest wskaźnikiem siły ekspansji lub osłabienia.
17:45
Zmiana zatrudnienia k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.6%
Poniższe definicje, określone przez Międzynarodową Organizację Pracy, są używane dla Siły Roboczej: Populacja w wieku pracującym: Zwykle rezydent, nie instytucja, osoba fizyczna w Nowej Zelandii mająca 15 lub więcej lat. Siła Robocza: Członkowie populacji w wieku pracującym, która w badanym tygodniu klasyfikowana była jako „zatrudniona” lub „bezrobotna”. Zatrudnieni: Wszyscy ludzie z populacji w wieku pracującym, które w badanym tygodniu pracowały przez godzinę lub więcej dla płacy lub zysku w kontekście związku pracownik-pracodawca, lub samozatrudnienia; Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.
17:45
Indeks kosztów pracy k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.4%
Indeks kosztów pracy (Poziomy płac tygodniowych i miesięcznych) reprezentują miarę ruchów w głównej płacy i poziomów płacy za regularny czas. Indeks znajduje się wśród Indeksu cen wejściowych producentów (który mierzy zmiany w bieżących kosztach produkcji firm, poza kosztami pracy i kapitałowymi, jak definiowane przez nowozelandzki system pojęcia Rachunku Bieżącego dla konsumpcji natychmiastowej) i Indeksu cen dóbr kapitałowych (który mierzy zmiany w kosztach kapitałowych firm). Indeks pokrywa prace zapełnione przez płatnych pracowników w każdym zawodzie i każdym przemyśle poza gospodarstwami domowymi zatrudniającymi pracowników. W kwartalnym badaniu poprzez pocztę na pracodawcach uzyskiwane są poziomy płac miesięcznych, za regularne godziny i nadgodziny dla stałej grupy zawodów. W każdym kwartale poziomy płac miesięcznych i tygodniowych badane są dla okresu wypłat, który przypada na 15-ego w środkowym miesiącu kwartału.
17:45
Poziom uczestnictwa
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
70.30%
Poprzednio
70.40%
Poniższe definicje, określone przez Międzynarodową Organizację Pracy, są używane dla Siły Roboczej: Populacja w wieku pracującym: Zwykle rezydent, nie instytucja, osoba fizyczna w Nowej Zelandii mająca 15 lub więcej lat. Siła Robocza: Członkowie populacji w wieku pracującym, która w badanym tygodniu klasyfikowana była jako „zatrudniona” lub „bezrobotna”. Poziom uczestnictwa siły roboczej: Cała siła robocza wyrażona jako procent populacji w wieku pracującym.
17:45
Poziom bezrobocia
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
4.9%
Poprzednio
4.7%
Poniższe definicje, określone przez Międzynarodową Organizację Pracy, są używane dla Siły Roboczej: Populacja w wieku pracującym: Zwykle rezydent, nie instytucja, osoba fizyczna w Nowej Zelandii mająca 15 lub więcej lat. Siła Robocza: Członkowie populacji w wieku pracującym, która w badanym tygodniu klasyfikowana była jako „zatrudniona” lub „bezrobotna”. Zatrudnieni: Wszyscy ludzie z populacji w wieku pracującym, które w badanym tygodniu pracowały przez godzinę lub więcej dla płacy lub zysku w kontekście związku pracownik-pracodawca, lub samozatrudnienia; Bezrobotni: Wszyscy ludzie w wieku produkcyjnym, którzy w badanym tygodniu byli bez płatnej pracy, dostępni do pracy i aktywnie szukali pracy w okresie poprzednich czterech tygodni lub mieli nową pracę, której termin zaczęcia przypadał na najbliższe cztery tygodnie. Liczba bezrobotnych wyrażana jest jako procent siły roboczej.
20:30
Sprzedaż detaliczna m/m
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.8%
Ten wskaźnik mierzy całość sprzedaży dóbr i usług w sklepach detalicznych w Australii. Ponieważ duża część wydatków konsumpcyjnych jest wliczana w ten wskaźnik, daje dobry obraz sytuacji wydawania pieniędzy przez konsumentów, które zaliczą się do PKB (Produkt krajowy brutto). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zdecydowana większość klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Klient powinien upewnić się, że rozumie, jak działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy.