Trading 212

Otwórz konto

TRADING 212 UK LIMITED umowa z Klientem

Trading 212

TRADING 212 UK LIMITED umowa z Klientem

Dla własnego dobra i bezpieczeństwa przed założeniem konta należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę z Klientem oraz wszelką inną dostarczoną Państwu dokumentację. Jeśli nie rozumieją Państwo któregokolwiek punktu lub nie są pewni co do charakteru istniejącego ryzyka, należy poprosić o dodatkowe informacje.

1. Wprowadzenie.

1.1. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „my”, „nasze” i „nas” dotyczą Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Wszelkie odniesienia do „Państwo”, „Państwa” i „Klient” oznaczają Państwa jako klienta naszych usług na mocy niniejszej Umowy z Klientem.

1.2. Działamy na podstawie zezwolenia i podlegamy nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego („FCA”). W rejestrze FCA figurujemy pod numerem 609146. Informację tę można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych na stronie FCA https://register.fca.org.uk lub kontaktując się z FCA pod numerem 0800 111 6768. Siedziba FCA mieści się pod adresem: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN. Odniesienia do FCA obejmują każdego następcę, organ zarządzający lub regulacyjny, który może zastąpić lub przejąć dowolną z funkcji FCA.

1.3. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 107 Cheapside, London EC2V 6DN. Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 08590005. Działalność prowadzimy pod nazwą „Trading 212”.

1.4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Umowy z Klientem przed otwarciem u nas konta. Należy mieć świadomość, że otwierając u nas konto, zgadzają się Państwo na prawne związanie Umową z Klientem.

1.5. Mogą Państwo zaakceptować Umowę z Klientem na naszej stronie internetowej, zaznaczając pole przy oświadczeniu, że zapoznali się Państwo, przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na jej warunki. Należy mieć świadomość, że jeśli odmówią Państwo zaakceptowania Umowy z Klientem, otwarcie konta nie będzie możliwe.

2. Definicje.

2.1. Poniższe terminy i określenia powinny być rozumiane w następujący sposób:

„Konto” oznacza konto założone w naszym serwisie na Państwa nazwisko, które służy do handlu kontraktami CFD dla Par walutowych, Akcji, Indeksów i Kontraktów terminowych futures. Wszelkie działania na koncie mogą być dokonywane wyłącznie w ramach wykonania przedmiotu Umowy;

„Umowa” zdefiniowana została w punkcie 3.1.;

„Osoba upoważniona” oznacza jedną lub więcej osób upoważnionych przez Klienta, zgodnie z załączoną listą, do wydawania dyspozycji %param.avusCapital% na mocy postanowień punktu 10.;

„Automatyczne rolowanie” to funkcja mająca zastosowanie do kontraktów futures, która w przypadku aktywacji powoduje automatyczne odnowienie kontraktu w dniu utraty jego ważności na takich samych warunkach, jakie miały zastosowanie do wcześniejszego kontraktu. Klient zostanie powiadomiony o odnowieniu i będzie mieć możliwość zmiany tego ustawienia w dowolnym momencie.

„Para walutowa” oznacza instrument spekulacyjny na rynkach walutowych. Para walutowa stanowi korelację walut dwóch krajów, np. EUR/USD, i jest dokładniej opisana w punkcie 16.1.;

„Kontrakt różnic kursowych”, w skrócie „CFD”, zdefiniowano w punkcie 17.1.;

„Uprawniony kontrahent” oznacza uprawnionego kontrahenta zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie FCA;

Niedotrzymanie warunków” oznacza:

 1. w odniesieniu do Ciebie wystąpił przypadek niewypłacalności;
 2. jesteś osobą fizyczną i nastąpi Twoja śmierć, utracisz pełnię władz umysłowych lub nie będziesz w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności;
 3. poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim Rachunku osiągnie lub spadnie poniżej wartości depozytu zabezpieczającego wymaganego przez nas w odniesieniu do wszystkich transakcji na podstawie niniejszej Umowy Klienta;
 4. naruszenie jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień złożonych na mocy niniejszej Umowy Klienta lub jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Klienta na mocy niniejszej Umowy Klienta lub jakiekolwiek informacje przekazane nam w związku z niniejszą Umową Klienta są lub staną się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 5. jakakolwiek kwota należna i płatna do nas nie jest wypłacana zgodnie z niniejszą Umową Klienta lub w inny sposób, gdy jest należna;
 6. w kraju, którego są Państwo rezydentem, wystąpiło zdarzenie będące poza naszą kontrolą, co – według naszego wyłącznego uznania – w celu ochrony Trading 212 Ltd. wymaga traktowania tego zdarzenia tak samo jak Niedotrzymania warunków;
 7. zakończenie, zawieszenie lub utrata stosownego uprawnienia regulacyjnego;
 8. gdy będziemy uważać to za konieczne lub pożądane dla zapewnienia nam ochrony bądź też zapobieżenia temu, co naszym zdaniem stanowi lub może stanowić naruszenie Obowiązującego prawa albo właściwego standardu praktyki rynkowej, lub podjęto jakiekolwiek działanie bądź też wystąpi zdarzenie, które według nas może mieć istotny negatywny wpływ na Państwa zdolność do wykonywania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy;
 9. niedotrzymanie warunków (w jakikolwiek sposób opisane) wystąpi na podstawie innej umowy zawartej pomiędzy nami.

„Regulamin FCA” oznacza Zbiór zasad i wytycznych FCA wraz z wprowadzanymi do niego zmianami i/lub aktualizacjami;

„Instrument finansowy” zdefiniowano w Regulaminie FCA, który obejmuje Kontrakty różnic kursowych odnoszące się do Par walutowych, Akcji, Indeksów, Kontraktów terminowych futures i Towarów, jak również inne kontrakty pochodne;

„Wolne środki” oznaczają środki, które nie zostały zablokowane jako zabezpieczenie otwartych pozycji, jest to zatem suma sald na rachunku pomniejszona o Marżę (przy czym Marża ma znaczenie zgodne z klauzulą 9)

„Kontrakt terminowy futures” oznacza kontrakt różnic kursowych w oparciu o kontrakt futures będący przedmiotem obrotu giełdowego. Każdy kontrakt terminowy futures wygasa w określonym terminie.

Niewypłacalność” oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby:

 1. podjęto uchwałę lub wydano nakaz likwidacji, rozwiązania lub zarządzania taką osobą;
 2. w stosunku do takiej osoby wydano jakikolwiek postanowienie o ogłoszeniu upadłości;
 3. powołania syndyka, zarządcy, zarządcy komisarycznego, syndyka masy upadłościowej lub podobnego urzędnika, lub gdy osoba obciążająca przejmuje lub sprzedaje całość lub część przedsiębiorstwa lub aktywów takiej osoby;
 4. zawarcie układu lub ugody z wierzycielami w ogólności lub złożenie w sądzie dokumentów lub złożenie w sądzie wniosku o ochronę przed wierzycielami w ogólności, lub jakiegokolwiek układu, który ma taki skutek; lub
 5. jeżeli dana osoba stanie się niewypłacalna lub w inny sposób nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności, lub w przypadku niewypłacalności lub zdarzenia analogicznego do tych określonych w lit. (a), (b), (c), lub (d) tej definicji ma zastosowanie do osoby zainteresowanej.

Jeżeli dana osoba jest spółką osobową, wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w niniejszym paragrafie w stosunku do dowolnego wspólnika stanowi Zdarzenie Niewypłacalności w stosunku do takiej osoby.

„Indeks” oznacza kontrakt różnic kursowych oparty na indeksie giełdowym, a termin „Indeksy” należy rozumieć odpowiednio;

„Swap odsetkowy” oznacza wypłatę odsetek, które są płatne na rzecz lub otrzymywane przez klienta za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc.

„Pozycja długa” oznacza zakup instrumentu finansowego przez Klienta;

„Wyraźny błąd” oznacza oczywisty błąd zawarty w wycenie Instrumentów finansowych, znacząco odbiegający od ogólnej ceny rynkowej, który powstaje w wyniku błędu systemowego lub technicznego.

„Godziny handlu” oznaczają przedział czasowy, w którym odbywa się handel na rynkach finansowych zgodnie z informacją na naszej stronie: www.trading212.com. W godzinach handlu Klient ma prawo składać zlecenia na realizację transakcji Instrumentami finansowymi, które w danym momencie są dostępne;

„Minimalne zlecenie” oznacza minimalną liczbę jednostek instrumentów finansowych, dla których oferujemy wycenę;

„Zlecenie” oznacza dyspozycję kupna lub sprzedaży złożoną przez Klienta za pośrednictwem konta na Platformie transakcyjnej;

„Zlecenie Płatnicze” oznacza każdą dyspozycję na Twoim koncie dotyczącą wpłaty lub wypłaty;

„Klient profesjonalny” oznacza klienta profesjonalnego zgodnie z Regulaminem FCA;

„Strefa cen zakazanych” oznacza strefy czasowe, w których Klient nie może handlować;

„Klient detaliczny” oznacza klienta detalicznego zgodnie z Regulaminem FCA;

„Skalpowanie” oznacza rodzaj handlu spekulacyjnego, w którym otwieranie i zamykanie pozycji odbywa się w bardzo krótkim czasie (np. pięć minut lub mniej);

„Usługi” oznaczają usługi świadczone przez nas w związku z obrotem kontraktami CFD zgodnie z punktem 4.1.;

„Pozycja krótka” oznacza sprzedaż instrumentu finansowego przez Klienta;

„Akcja” oznacza udział w spółce publicznej, która jest zarejestrowana do handlu na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych;

„Tabela warunków i opłat” oznacza tabelę zatytułowaną „Warunki i opłaty” dostępną na naszej Stronie internetowej;

„Platforma transakcyjna” oznacza elektroniczną platformę transakcyjną na naszej Stronie internetowej;

„Strona internetowa” oznacza naszą stronę internetową www.trading212.com lub każdą inną stronę internetową obsługiwaną przez %param.avusCapital%, do której Klient ma dostęp;

„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli lub dni ustawowo wolnych od pracy w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Ograniczenie handlu wyłącznie do zamknięcia jest ograniczeniem, w którym możliwość otwierania nowych pozycji lub składania nowych zleceń kupna jest ograniczona lub wyłączona;

2.2. Odniesienia do Regulaminu FCA i innych zasad, regulacji lub przepisów prawa zawarte w niniejszej Umowie odnoszą się do Regulaminu FCA, zasad, regulacji i przepisów prawa, które mogą być okresowo modyfikowane, poprawiane, weryfikowane lub zmieniane.

2.3. Odniesienia do punktów dotyczą punktów niniejszej Umowy.

2.4. Nagłówki stosuje się wyłącznie dla wygody i nie mają one wpływu na interpretację postanowień niniejszej Umowy.

2.5. Wszelkie określenia następujące po zwrotach „w tym”, „w szczególności” lub wszelkie podobne wyrażenia należy rozumieć jako przykładowe i nie ograniczają one sensu słów, które je poprzedzają.

3. Zakres Umowy.

3.1. Umowa między %param.avusCapital% a Klientem obejmuje Umowę z Klientem, Tabelę warunków i opłat, Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID), Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka, Politykę w zakresie konfliktów interesów, Politykę realizacji zamówień, Formularz zgłoszeniowy Klienta oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki ustanawiane przez %param.avusCapital% (zwane dalej łącznie „Umową”).

3.2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do Usług i nie ma zastosowania do innych usług, które możemy świadczyć na rzecz Klienta.

4. Usługi.

4.1. Świadczymy wyłącznie usługi w zakresie obsługi transakcji, które zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy %param.avusCapital% a Klientem („Usługi”), mogące obejmować otrzymywanie, przekazywanie i realizację Zleceń obejmujących:

4.1.1. handel kontraktami CFD dla Par walutowych;

4.1.2. handel kontraktami CFD dla Akcji i Indeksów; oraz

4.1.3. handel kontraktami CFD dla Kontraktów terminowych futures i Towarów;

4.2. Usługi podlegają wszelkim limitom lub ograniczeniom zawartym w niniejszej Umowie i wymaganym przez ustawę, regulacje, przepisy prawa lub rynek finansowy. Transakcje dotyczące kontraktów CFD nie dają Klientowi żadnych praw, prawa głosu, prawa własności lub udziałów w żadnym bazowym instrumencie finansowym, ani też nie dają prawa i nie zobowiązują do nabycia, otrzymania, posiadania, głosowania, dostarczenia lub bezpośredniego uczestnictwa w działalności korporacyjnej w odniesieniu do jakiegokolwiek bazowego instrumentu finansowego.

4.3. Świadczymy Usługi z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, a Klient przyjmuje do wiadomości, że nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat zasadności i właściwości zawarcia niniejszej Umowy lub Zlecenia. Nie udzielamy porad inwestycyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta. Możemy przekazywać Klientowi, za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, ogólne informacje na wykresach, bieżące informacje o statusie instrumentu lub rynku, na którym odbywa się handel, kalendarz, wiadomości, analizy, materiały szkoleniowe (w tym w formie klipów wideo), informacje o nastrojach rynkowych, wskaźniki techniczne i inne związane z tym informacje. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje te są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, są wyłącznie informacjami ogólnymi i nie stanowią ani porady, ani rekomendacji do dokonania transakcji. Nasi pracownicy nie mogą udzielać porad. W przypadku gdy którykolwiek z naszych pracowników udziela porady, Klient zgadza się, że jest ona udzielana bez naszej wiedzy i upoważnienia.

4.4. Handlowanie kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym. Klient może stracić wszystkie środki pieniężne znajdujące się na jego Koncie (patrz punkt. 22. Ostrzeżenia o ryzyku poniżej). Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się (obiecuje), że składa wszystkie Zlecenia na transakcje we własnym imieniu oraz na własny koszt i ryzyko. Klient przyjmuje do wiadomości, że działamy tylko na jego polecenie i nie udzielamy mu porad oraz że odpowiedzialność za ustalenie, czy określona transakcja jest dla niego odpowiednia, spoczywa wyłącznie na nim i to Klient według własnej oceny sytuacji decyduje, czy ma dokonać czy też wstrzymać się od dokonania określonej transakcji lub też decyduje, w jaki sposób zabezpieczy się przed stratą lub jak osiągnie zysk.

4.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za udzielanie jakichkolwiek porad podatkowych lub prawnych w związku z Usługami.

4.6. Konto zostanie otwarte na nazwisko Klienta w wybranej walucie. Klient może korzystać z Konta celem dokonywania transakcji po wpłaceniu przez niego na to Konto co najmniej kwoty określonej w Tabeli warunków i opłat i potwierdzeniu konta jako zweryfikowanego.

4.7. Klient osiąga zyski lub ponosi straty w wyniku zrealizowanych Zleceń. Wszystkie zyski i straty są niezwłocznie przeliczane na walutę, w której zgodnie z zapisami w punkcie 4.6. zostało otwarte Konto.

4.8. Zlecenie Klienta zostaje uznane za złożone wyłącznie w momencie potwierdzenia przez nas jego otrzymania za pośrednictwem Platformy transakcyjnej.

4.9. Wszystkie transakcje będące przedmiotem niniejszej Umowy są dokonywane za pośrednictwem Konta Klienta. W ramach niniejszej Umowy gwarantujemy, że aktywa Klienta będą identyfikowane i przechowywane przez nas oddzielnie od naszych własnych aktywów, w tym za pośrednictwem Konta Klienta.

5. Zgodność z przepisami.

5.1. Zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi dzielimy naszych Klientów na trzy główne kategorie: „uprawnieni kontrahenci”, „klienci profesjonalni” i „klienci detaliczni”. Traktujemy Klienta jako klienta detalicznego zgodnie z Regulaminem FCA tak, aby Klient był objęty najwyższym poziomem ochrony regulacyjnej. Uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni są uważani za bardziej doświadczonych, kompetentnych i wyspecjalizowanych oraz będących w stanie ocenić własne ryzyko, a zatem otrzymują niższy poziom ochrony regulacyjnej. Będąc klientem detalicznym, Klient może zażądać innej kategoryzacji niż ta, którą otrzymał. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o zmianę kategorii. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, Klient może otrzymać niższy poziom ochrony regulacyjnej.

5.2. Oferowane przez nas Usługi i produkty nie są odpowiednie dla każdego Klienta. Dlatego określiliśmy nasz rynek docelowy oraz zazwyczaj oczekujemy, że z naszych Usług będą korzystać Klienci, do których odnosi się jedna z poniższych charakterystyk: osoby, które są w stanie ponieść stratę 100% zainwestowanych środków; osoby, które mają akceptowalny poziom wiedzy i/lub doświadczenia, aby rozumieć charakter kontraktów CFD oraz ryzyka związanego z handlem na margines; osoby, które mają wysoki stopień tolerancji dla ryzyka, oraz osoby, które mają zamiar wykorzystać instrumenty będące przedmiotem obrotu handlowego do inwestycji krótkoterminowych, spekulacji, dywersyfikacji portfela itp.

6. Prawa i obowiązki.

6.1. W godzinach handlu, zgodnie z punktem 2.1. niniejszej Umowy, Klient ma prawo do otrzymywania wyceny, składania Zleceń, otrzymywania potwierdzeń zrealizowanych transakcji i sprawdzania wyciągów swojego Konta.

6.2. Należy monitorować otwarte pozycje, mając świadomość ryzyka poniesienia strat w wyniku swojej działalności handlowej. Klientom detalicznym CFD zapewniamy ochronę przed ujemnym saldem na koncie. Zabezpieczenie przed ujemnym saldem nie jest stosuje się w odniesieniu do Klientów profesjonalnych i uprawnionych partnerów. W przypadku gdy nie zostaną Państwo zaklasyfikowani jako Klient detaliczny, zastrzegamy sobie prawo do odzyskania ujemnego salda na Państwa koncie.

6.3. Zobowiązujemy się dostarczać Klientowi za pośrednictwem Platformy transakcyjnej wyciąg i potwierdzenie transakcji, jak również stan Konta i zapis wszystkich transakcji na Koncie Klienta. Klient jest zobowiązany do sprawdzania wyciągów elektronicznych otrzymywanych od nas i do informowania nas w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości.

6.4. Nie będziemy przyjmować Zleceń dotyczących transakcji, gdy:

6.4.1. odnośny rynek jest zamknięty;

6.4.2. na Koncie nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych do realizacji transakcji; lub

6.4.3. wystąpiły okoliczności opisane w punkcie 26. Siła wyższa.

6.4.4. istnieje podejrzenie lub są dowody, że Klient działa na naszą szkodę;

6.4.5. istnieje podejrzenie, że Klient dopuszcza lub dopuścił się nieuczciwych praktyk i/lub zdobył i nadużył informacji wewnętrznej i/lub innej informacji chronionej prawem, bądź też obowiązujących praktyk rynkowych. W takich przypadkach mamy prawo odmówić realizacji Zleceń lub dyspozycji Klienta i unieważnić wszystkie jego transakcje handlowe, nawet jeśli zostały już one przez nas potwierdzone, bez podania przyczyn takiej decyzji. W takim wypadku zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty kapitału zgromadzonego na Koncie Klienta w wyniku wyżej wymienionych transakcji;

6.4.6. zostały stwierdzone poważne problemy techniczne, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie Platformy transakcyjnej i/lub wystąpił Wyraźny błąd;

W przypadkach opisanych powyżej nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta.

6.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że czasami mogą wystąpić problemy techniczne lub awarie Platformy transakcyjnej. W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z nami i poprosić o informację o cenach instrumentów.

6.6. Klient wyraża zgodę na realizację wszystkich jego Zleceń oczekujących (Zlecenia typu „Stop”) w innej cenie niż wskazana w przypadku wystąpienia mocnych wahań ceny instrumentu.

6.7. Podpisując Umowę, Klient ma świadomość, że może zdarzyć się, iż wyceny określonych Instrumentów finansowych, do których ma dostęp za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, mogą zawierać Wyraźny błąd. Wyraźny błąd może wynikać z błędów technicznych lub opóźnień w odebraniu istotnych informacji, które mogą spowodować, że wycena będzie nieprawidłowa. Wszelkie powiadomienia z naszej strony o wystąpieniu Wyraźnego błędu będą dokonywane w dobrej wierze i będą oparte na racjonalnej ocenie wszystkich stosownych informacji.

6.8. Jeśli Wyraźny błąd dotyczy określonej wyceny, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Zlecenia złożonego na tej podstawie i związanych z tym konsekwencji – wyrażających się w zysku bądź stracie poniesionej przez Klienta – natychmiast po ustaleniu wystąpienia takiego błędu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez Klienta szkody i straty wynikającej z anulowania takiej transakcji, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub celowego działania z naszej strony.

6.9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany według własnego uznania wymagań w zakresie wysokości sumy gwarancyjnej, swapów stopy procentowej, prowizji, minimalnych i maksymalnych kwot transakcji, minimalnej i maksymalnej liczby jednostek każdego Instrumentu finansowego itp.

6.10. Mamy prawo wprowadzić nowe Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe obrotu na Platformie transakcyjnej oraz zawiesić i/lub usunąć z Platformy transakcyjnej jakiekolwiek Instrumenty finansowe i Godziny rynkowe według własnego uznania.

6.11. Niniejszym Klient zobowiązuje się do informowania nas za każdym razem, gdy karta używana przez Klienta do dokonywania płatności na naszą rzecz zostanie zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób. Poza przypadkami upływu ważności karty nie ponosimy odpowiedzialności za realizację żądania wypłaty Klienta przez wypłacenie pieniędzy na kartę, która została zablokowana, dezaktywowana lub zawieszona w inny sposób bez wcześniejszego poinformowania nas o tym przez Klienta.

6.12. Mamy prawo, ale nie obowiązek, jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy saldo konta Klienta wynosi 0 (zero), a Klient nie logował się na konto przez okres sześciu kolejnych miesięcy (180 dni).

6.13. Ci riserviamo il diritto di applicare una Limitazione immediata alla sola vendita nei seguenti casi:

 1. W przypadku, gdy podejrzewamy działania niezgodne z prawem;
 2. W przypadku, gdy podejrzewamy ograniczoną lub nadmierną aktywność handlową;
 3. W przypadku skorzystania przez nas z praw przysługujących nam na podstawie punktu 20.3.
 4. Aby spełnić wszelkie zobowiązania regulacyjne, w tym w przypadku, gdy Klient nie dostarczył wymaganych prawem informacji; lub
 5. Mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zezwolenie Klientowi na kontynuowanie transakcji będzie szkodliwe dla nas, Klienta jako klienta, innych klientów lub rynków finansowych.

W powyższych sytuacjach powiadomimy Klienta po nałożeniu Ograniczenia handlu tylko do sprzedaży.

6.14. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia Ograniczenia handlu tylko do sprzedaży z 14-dniowym wcześniejszym powiadomieniem w następujących przypadkach, ale nie wyłącznie:

 1. Kiedy Klient otrzyma od nas zawiadomienie o zamiarze zakończenia naszych relacji biznesowych z Klientem / zamknięcia konta Klienta;
 2. W przypadku, gdy Klient nie udzielił wyraźnej zgody, kiedy o nią poprosimy, w tym między innymi w przypadku, gdy musimy uzyskać wyraźną zgodę w celu wprowadzenia nowych funkcji lub usług na Platformie Transakcyjnej lub zmiany istniejących.

6.15. Nie wolno mieć więcej niż jednego konta CFD. W przypadku niezastosowania się przez Klienta do tej zasady, możemy wypowiedzieć wszystkie umowy między Klientem a nami.

7. Odpowiedzialność – należy zwrócić szczególną uwagę na ten punkt.

7.1. Zobowiązujemy się do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, jednak nie gwarantujemy skuteczności ani rentowności Państwa inwestycji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty dochodów, przychodów lub zysków, które wynikają z dokonywanych przez Klienta transakcji na Platformie transakcyjnej.

7.2. W przypadku okoliczności określonych w punktach 7.3. i 7.4. przyjmujemy odpowiedzialność wobec Klienta w razie poniesienia przez niego straty bezpośrednio w wyniku naruszenia przez nas niniejszej Umowy lub bezpośrednio w wyniku zaniedbania, oszustwa lub celowego działania z naszej strony.

7.3. Z zastrzeżeniem punktu 7.5. nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieprzestrzegania przez nas niniejszej Umowy, które mieszczą się w następujących kategoriach:

7.3.1. utrata przychodów lub dochodów;

7.3.2. strata w działalności;

7.3.3. utrata zysków;

7.3.4. utrata przewidywanych oszczędności;

7.3.5. utrata danych; lub

7.3.6. utrata czasu zarządzania lub czasu biurowego.

7.4. Z zastrzeżeniem punktu 7.5. nie ponosimy odpowiedzialności za:

7.4.1. zdarzenie określone w punkcie 26. Siła wyższa;

7.4.2. niewypełnienie zobowiązań jakiegokolwiek kontrahenta, brokera pośredniczącego, banku, powiernika, rynku lub operatora rynku, maklera giełdowego, izby rozliczeniowej, depozytariusza lub innej strony trzeciej, z którą Klient prowadzi interesy;

7.4.3. zmiany warunków handlowych na danej giełdzie lub rynku walutowym;

7.4.4. awarię jakichkolwiek systemów transakcyjnych innych firm, oprogramowania lub usług, które nie są dostarczane przez nas;

7.4.5. Wyraźny błąd w określonej wycenie w stopniu, w jakim błędowi nie można było zapobiec w wyniku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności;

7.4.6. nieprawidłowe złożenie Zlecenia przez Klienta, przerwanie połączenia lub awarię środków komunikacji; oraz

7.4.7. tymczasowe trudności techniczne lub okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie transakcji na danym rynku i przygotowanie wyceny, chyba że zostały spowodowane naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, zaniedbaniem lub umyślnym działaniem z naszej strony.

7.5. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności, jakie możemy ponosić wobec Klienta za:

7.5.1. śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem z naszej strony;

7.5.2. oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub

7.5.3. zobowiązanie, którego nie można wykluczyć na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu FCA.

7.6. Klient zobowiązuje się pokryć koszty wszelkich strat, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przepisów niniejszej Umowy przez Klienta. Jednak Klient nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów, jeśli %param.avusCapital% lub strona trzecia ponosi winę za poniesioną stratę. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zminimalizowania naszych strat w każdej sytuacji, w której Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów na naszą rzecz.

7.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszta albo opłaty będące bezpośrednio albo pośrednio wynikiem użycia naszego prawa do nakładania ograniczeń na Konto oraz podejmowania każdej innej czynności określonej w niniejszej Umowie z klientem.

7.8. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku przestoju Platformy transakcyjnej nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń wobec Trading 212 w związku z utraconymi zyskami i/lub roszczeń w odniesieniu do zleceń po określonej cenie, które Klient wykonałby w okresie przestoju.

8. Handel z opóźnieniem.

8.1. W przypadku gdy naszym zdaniem Klient nieuczciwie wykorzystuje opóźnienie na Platformie transakcyjnej, możemy według własnego uznania unieważnić wszystkie Zlecenia i zwrócić Klientowi tylko te środki, które zostały zdeponowane, z potrąceniem wszelkich wcześniejszych wypłat, a następnie zamknąć Konto Klienta.

8.2. Rozpoznajemy taki handel po dużej liczbie transakcji, które są otwierane i zamykane w ciągu niezwykle krótkiego czasu w porównaniu do „przeciętnego” klienta, przy nieproporcjonalnej liczbie Zleceń złożonych korzystnie pomiędzy ceną transakcji a ceną na rynku bazowym, zamiast „losowej dystrybucji”, której można oczekiwać, gdy Platforma transakcyjna jest używana w sposób „uczciwy”.

9. Margines i rozliczenia.

9.1. Dla każdej pozycji otwartej blokujemy część środków wpłaconych przez Klienta jako zabezpieczenie. Środki te określane są jako „margines” i Klient nie może ich wypłacać. Informacje o bieżących poziomach marginesów są dostępne na naszej Stronie internetowej, jak również w Tabeli warunków i opłat.

9.2. Klient powinien przez cały czas utrzymywać odpowiedni poziom marginesu, jak wskazano w punkcie 9.1., i samodzielnie monitorować zgodność marginesu, a także niezwłocznie go uzupełnić, gdy spadnie on poniżej wymaganego minimum.

9.3. W przypadku gdy Klient nie może zapewnić wymaganego marginesu zgodnie z punktem 9.1. (tj. jeśli całość salda Konta spadnie poniżej wymaganego minimalnego marginesu), niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która zapewnia dostęp do stanu jego Konta.

9.4. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ze względu na otrzymaną informację, zgodnie z punktem 9.3., możemy zamknąć otwarte pozycje po bieżącej cenie rynkowej, bez konieczności uprzedniego informowania Klienta, w celu zapobieżenia poniesieniu przez Klienta straty, która przewyższałaby wysokość środków zdeponowanych na jego Koncie. Na mocy niniejszej Umowy Klient wyraża zgodę na poziomy cen transakcji obowiązujące w chwili zamykania pozycji. Klient otrzymuje natychmiastowe powiadomienie lub automatyczną wiadomość e-mail o jego zamkniętych pozycjach za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która daje dostęp do salda Konta.

9.5. Postanowienia opisane w punkcie 9.4. są stosowane, gdy spadek środków przekracza 50% wymaganego marginesu, a wszystkie otwarte pozycje Klienta zostaną zamknięte pojedynczo lub równocześnie.

9.6. W przypadku braku marginesu procedury i działania opisane w punktach 9.4. i 9.5. są automatycznie ustawiane w Platformie transakcyjnej i aktywowane bez działania człowieka.

9.7. Procedury i działania opisane w punktach 9.4. i 9.5. są podejmowane w celu ochrony Klienta przed doprowadzeniem do dużych strat, które wyrażone byłyby ujemnym saldem konta, ale ochrona ta nie jest dostępna dla klientów profesjonalnych i uprawnionych partnerów.

9.8. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek Przypadku Niedotrzymania Warunków możemy, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, podjąć wszystkie lub niektóre z poniższych działań:

 1. natychmiastowego żądania zapłaty wszelkich kwot, które Klient jest nam winien, w tym w związku z wymogiem wniesienia depozytu zabezpieczającego;
 2. zamknąć wszystkie lub niektóre z otwartych pozycji Klienta, o ile nie zostały już zamknięte lub rozwiązane zgodnie z niniejszą Umową Klienta;
 3. wymienić saldo na inną walutę zgodnie z pkt 9.10;
 4. anulować dowolne Zamówienie Klienta;
 5. korzystać z naszych praw do kompensaty i zestawień;
 6. zawiesić Konto Klienta i odmówić realizacji jakichkolwiek transakcji lub Zleceń;
 7. rozwiązać Umowę Klienta ze skutkiem natychmiastowym; lub
 8. podjąć lub zaniechać wszelkich innych działań, które uznamy za uzasadnione w danych okolicznościach w celu ochrony siebie i naszych klientów jako całości.

9.9. Niniejsza Umowa Klienta i wszystkie transakcje na jej podstawie stanowią część pojedynczej umowy pomiędzy nami a klientem. Klient i My potwierdzamy, że zawieramy Umowę Klienta i wszelkie transakcje na jej podstawie w oparciu o fakt, że są one częścią jednej umowy między nami.

9.10. Bez uszczerbku dla naszego prawa do żądania od Klienta natychmiastowej zapłaty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Klienta, ale z zastrzeżeniem stosowania obowiązujących przepisów prawa i regulacji, będziemy mieli prawo, w dowolnym czasie po wystąpieniu Przypadku Naruszenia, do:

 1. połączyć i skonsolidować środki pieniężne Klienta oraz wszelkie środki, które przechowujemy dla Klienta na dowolnym lub wszystkich kontach, które Klient może u nas posiadać; oraz
 2. równoważą ze sobą kwoty, o których mowa w podpunktach (i) oraz (ii) poniżej:
  1. wszelkie kwoty, które są płatne przez nas na rzecz Klienta (niezależnie od sposobu i terminu płatności), w tym środki pieniężne Klienta (w przypadku salda kredytowego), niezrealizowane zyski i wszelkie saldo kredytowe na jakimkolwiek rachunku posiadanym przez Klienta u nas, nawet jeśli którykolwiek z tych rachunków został zamknięty;
  2. wszelkie kwoty płatne przez Klienta na naszą rzecz (niezależnie od sposobu i terminu płatności), w tym, między innymi, niezrealizowane straty, odsetki, koszty, wydatki i/lub opłaty poniesione w związku z jakimkolwiek rachunkiem posiadanym przez Klienta w naszej firmie lub jakimkolwiek saldem debetowym na tym rachunku, nawet jeśli rachunki te zostały zamknięte,

a w tym celu możemy przeliczać kwoty denominowane w jednej walucie na inną walutę. Możemy także dokonać konwersji waluty krajowej, jeśli jest to wymagane do celów wyceny.

9.11. Jeżeli jakakolwiek kwota z punktu 9.10(b)(ii) przekracza jakąkolwiek kwotę z punktu 9.10(b)(i) powyżej, Klient musi niezwłocznie zapłacić nam taką nadwyżkę, niezależnie od tego, czy jest ona wymagana, czy nie.

9.12. W przypadku skorzystania z praw wynikających z punktów od 9.8 do 9.11 (włącznie), wszystkie zobowiązania płatnicze zostaną skonsolidowane w zobowiązanie Klienta do zapłaty kwoty netto na naszą rzecz lub zobowiązanie nas do zapłaty kwoty netto na rzecz Klienta.

9.13. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przysługuje nam ogólne prawo zastawu i równego obciążenia na produktach, które przechowujemy dla Klienta, oraz na środkach pieniężnych znajdujących się na Koncie Klienta do czasu spłacenia wszelkich środków pieniężnych, opłat, należności i zobowiązań, które Klient jest nam winien. Pieniądze Klienta będą nadal traktowane jako pieniądze klienta, a aktywa będą nadal traktowane jako aktywa klienta, zgodnie z niniejszą Umową Klienta i Zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego, aż do momentu, w którym wystąpi Przypadek Naruszenia i w którym następnie zdecydujemy się skorzystać z naszych praw w ramach zastawu generalnego lub równego obciążenia.

10. Dyspozycje i komunikacja.

10.1. Klient składa Zlecenia za pośrednictwem Platformy transakcyjnej po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

10.2. Klient wyraża zgodę na rejestrację przez nas wszystkich prowadzonych komunikacji pomiędzy nami i Klientem oraz na wykorzystywanie tych nagrań lub transkrypcji rozmów, jak również wszelkiego rodzaju e-maili, wiadomości wysłanych za pośrednictwem czatu lub innych rodzajów wiadomości wysłanych do nas przez Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub w inny sposób, do celów szkoleniowych, do badania wszelkich skarg składanych przez Klienta lub jakichkolwiek innych celów prawnych i regulacyjnych, w tym jako dowód w sporze lub spodziewanym sporze między nami a Klientem. Na żądanie Klienta, w rozsądnym terminie, zostaną dostarczone kopie takich zapisów.

11. Wpłaty i wypłaty

11.1. Klient ma prawo do wpłacania i wypłacania pieniędzy na swoje Konto za pomocą metod określonych na naszej stronie internetowej. Mamy prawo ograniczyć dostępne metody w dowolnej chwili. Należy pamiętać, że w zależności od metody, mogą obowiązywać określone warunki dotyczące dokonania wpłaty. Przed złożeniem Zlecenia płatniczego Użytkownik jest zobowiązany do zalogowania się do naszej Witryny internetowej za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Należy pamiętać, że do wpłat lub wypłat należy używać wyłącznie konta bankowego, karty lub innego rodzaju konta należącego do Klienta. Wyrażając zgodę na dokonanie wpłaty, Klient potwierdza, że wpłaca własne środki i będzie osobiście dokonywać transakcji za pośrednictwem Trading 212.

11.2. Wpłaty bankowe od stron trzecich na Twoje Konto nie będą przyjmowane. Klient powinien przelewać pieniądze na swoje Konto wyłącznie po podpisaniu z nami umowy i otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do Platformy Transakcyjnej.

11.3. Wniosek o wypłatę można złożyć, logując się do swojego konta na stronie internetowej. Należy pamiętać, że rozpatrzenie wniosku może potrwać do 3 (trzech) dni roboczych. Masz prawo wypłacić pieniądze ze swojego Konta do kwoty Wolnych środków. Wypłacanie środków na rzecz stron trzecich jest zabronione.

11.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że domyślnie wypłata jakiejkolwiek części Wolnych Środków zostanie dokonana tą samą metodą i do tego samego źródła, z którego pierwotnie otrzymaliśmy środki. Istnieją pewne sytuacje, w których można zrobić wyjątek dla wypłaty na inną metodę płatności niż ta, która została użyta do wpłaty, ale te podlegają zatwierdzeniu przez nas. Klient będzie zobowiązany do dostarczenia nam wszelkich wymaganych przez nas dowodów na to, że nowa metoda płatności przynależy do niego.

11.5. Klient wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku potwierdzenia wypłaty, firma Trading 212 skorzysta z usług określonego pośrednika płatności lub banku w celu przetworzenia wypłaty zgodnie z Dyspozycją Płatności. Pośrednik płatności lub bank mogą zatrzymać kwotę wypłaty na czas przetwarzania transakcji płatniczej, co oznacza, że kwota wypłaty nie będzie już uważana za Środki Pieniężne Klienta.

11.6. Możemy zażądać dodatkowych informacji lub dokumentacji w celu zweryfikowania zasadności każdego Zlecenia Płatniczego. Możemy opóźnić lub odmówić przetworzenia Zlecenia Płatniczego, gdy mamy uzasadnione podstawy, związane z między innymi:

 • autentycznością przekazanych instrukcji;
 • podejrzeniem nieuprawnionego lub nieuczciwego użycia Konta Klienta;
 • alla validità del conto corrente fornito; o
 • ai requisiti legali o normativi

Con la presente il cliente accetta che in tali circostanze potrebbero esserci eventuali ritardi nel tempo di elaborazione delle sue istruzioni di pagamento.

11.7. Con la presente il cliente si impegna a informarci ogni qualvolta una carta utilizzata per effettuare depositi sul proprio conto venga bloccata, disattivata o altrimenti sospesa. Salvo il caso in cui una carta sia scaduta, non saremo responsabili qualora dovessimo dare esecuzione a una richiesta di prelievo mediante rimborso su una carta che è stata bloccata, disattivata o altrimenti sospesa senza che sia stata inoltrata la preventiva notifica da parte dell'utente.

12. Zawieranie transakcji: rodzaje zleceń.

12.1. Transakcje między nami a Klientem są dokonywane za pomocą środków komunikacji określonych w punkcie 10.

12.2. Dla każdej transakcji Klient otrzymuje wycenę z Platformy transakcyjnej. Wycena jest aktualna tylko do momentu zastąpienia jej przez nową, co nastąpi automatycznie na Platformie transakcyjnej.

12.3. Żadna ze stron nie może zrezygnować z realizacji Zlecenia, jeśli zostało ono zrealizowane po obowiązującej cenie i po potwierdzeniu przez Klienta, że chce „kupić” lub „sprzedać” odpowiednią ilość danego instrumentu.

12.4. Jesteśmy zobowiązani podać dwie ceny dla każdego instrumentu za pośrednictwem Platformy transakcyjnej: cenę „KUP” i cenę „SPRZEDAJ”. Klient kupuje za cenę „KUP” i sprzedaje za cenę „SPRZEDAJ”.

12.5. Klient może złożyć następujące rodzaje Zleceń:

12.5.1. „Zlecenie rynkowe” – to zlecenie realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej. Jeśli ma miejsce zmiana ceny rynkowej przed realizacją, wówczas:

12.5.1.1. Zlecenie Klienta zostanie zrealizowane automatycznie po lepszej cenie, jeśli zmiana ceny jest korzystna dla Klienta.

12.5.1.2. Klient otrzyma wycenę wtórną z nową ceną, jeśli zmiana ceny jest niekorzystna dla Klienta.

12.5.2. „Zlecenie powiązane” – zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiągnie cenę określoną w zleceniu. Zlecenie to jest powiązane z pozycją otwartą. Jeśli pozycja otwarta zostaje zamknięta, wówczas Zlecenie powiązane jest automatycznie anulowane. W godzinach handlu Zlecenie powiązane zostanie zrealizowane po określonej cenie. Zlecenie powiązane może zostać zrealizowane w innej cenie po otwarciu rynku. Istnieją 3 rodzaje Zleceń powiązanych:

12.5.2.1. Zlecenie „Stop Loss” – służy do zamknięcia otwartej pozycji przy określonej stracie. Platforma może pokazywać Klientowi stratę docelową w walucie konta. Informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.

12.5.2.2. „Take Profit” – służy do zamknięcia otwartej pozycji przy określonym zysku. Platforma może wyświetlić Klientowi zysk docelowy w walucie konta. Informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.

12.5.2.3. „Trailing Stop” – zlecenie Stop Loss polegające na tym, że określona cena podąża za ceną rynkową w pewnej odległości.

12.5.3. „Zlecenie wejścia” – zlecenie to zostanie zrealizowane, jeżeli cena rynkowa osiągnie cenę określoną w zleceniu. Zlecenie wejścia jest wykorzystywane do otwarcia nowej pozycji lub zmodyfikowania istniejącej pozycji otwartej. Cena realizacji Zlecenia wejścia nie jest gwarantowana. Zlecenie to może zostać zrealizowane w innej cenie, szczególnie gdy rynek jest niestabilny lub nie jest płynny. Istnieją 3 rodzaje Zleceń wejścia:

12.5.3.1. „Stop/Limit” – to albo zlecenie typu „Stop”, albo zlecenie typu „Limit”. Platforma transakcyjna automatycznie ustala rodzaj zlecenia zgodnie z aktualną ceną rynkową i określoną ceną.

12.5.3.2. „OCO” lub „Jedno anuluje drugie” – to kombinacja dwóch Zleceń wejścia, przy czym zrealizowanie jednego z nich powoduje automatyczne anulowanie drugiego.

13. Środki pieniężne Klienta.

13.1. Wszelkie środki pieniężne, które przechowujemy na rzecz Klienta są przechowywane jako środki pieniężne Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu FCA dotyczącymi środków pieniężnych Klienta. Możemy przekazać środki pieniężne przechowywane dla lub otrzymywane od Klienta na rzecz strony trzeciej (takiej jak makler giełdowy lub broker pośredniczący, kontrahent pozagiełdowy lub agent rozliczeniowy) w celu przechowywania lub kontroli dla dokonania transakcji za pośrednictwem lub z tą stroną, lub aby wywiązać się ze swojego zobowiązania do zapewnienia zabezpieczenia (na przykład wymogu marginesu) w odniesieniu do transakcji. Jeśli taka strona znajduje się poza Wielką Brytanią, obowiązujący system prawny i regulacyjny będzie się różnił od tego w Wielkiej Brytanii, a jeżeli strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, środki pieniężne Klienta mogą być traktowane inaczej niż w sytuacji, która miałyby zastosowanie, gdyby środki pieniężne Klienta pozostały w Wielkiej Brytanii.

13.2. Nie wypłacamy żadnych odsetek związanych ze środkami pieniężnymi, które przechowujemy dla Klienta (innych niż swapy stopy procentowej, jak określono w punkcie 14.4.).

13.3. Klient zgadza się, abyśmy zwolnili saldo konta z rachunku bankowego Klienta po okresie 6 lat, pod warunkiem, że w tym czasie na koncie nie miało miejsca żadne działanie i że Klient nie rościł prawa do salda przez 28 dni po otrzymaniu od nas zawiadomienia o takim zamiarze. W takim przypadku przygotujemy i zachowamy zapis salda, które jest zwalniane z rachunku bankowego Klienta. Zobowiązujemy się również do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń w stosunku do zwolnionego salda.

13.4. Gdy jakiekolwiek kwoty należne Nam od Państwa na mocy niniejszej Umowy Klienta są należne i płatne na naszą rzecz zgodnie z Zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego, przestaniemy traktować jako środki pieniężne klienta taką część środków pieniężnych klienta przechowywanych w Jego imieniu, która jest równa kwotom, które są Nam Państwo winni. Klient zgadza się, że możemy ubiegać się o te pieniądze w ramach lub na poczet zaspokojenia całości lub części tych kwot należnych i płatnych na naszą rzecz. Dla celów niniejszej klauzuli, wszelkie takie kwoty należne nam od Klienta na mocy niniejszej Umowy Klienta stają się natychmiast wymagalne i płatne, bez powiadomienia lub żądania z naszej strony, gdy są ponoszone przez Klienta lub w jego imieniu.

14. Opłaty.

14.1. Klient pokrywa opłaty i/lub prowizje %param.avusCapital% szczegółowo określone w Tabeli warunków i opłat, które mogą być okresowo zmieniane przez %param.avusCapital% w drodze pisemnego zawiadomienia Klienta. Opłaty będą rejestrowane i podawane w potwierdzeniach i miesięcznych wyciągach.

14.2. Tabela warunków i opłat przedstawia szczegóły ustaleń, które wiążą się z płatnością lub otrzymywaniem przez nas opłat lub korzyści niepieniężnych na rzecz lub od strony innej niż Klient w związku z Usługami świadczonymi przez nas na mocy niniejszej Umowy. Szczegóły tych ustaleń zostaną ujawnione Klientowi tak szybko, jak to będzie możliwe po otrzymaniu przez nas pisemnego żądania takiego ujawnienia.

14.3. Klient jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich opłat, prowizji za przelewy, opłat rejestracyjnych, podatków, ceł i innych zobowiązań podatkowych oraz wszelkich innych zobowiązań i kosztów odpowiednio płatnych lub poniesionych przez nas na mocy niniejszej Umowy. W ramach naszej polityki przekazujemy klientom opłaty pobierane przez naszych agentów za wpłacanie środków. Nie pobieramy opłat za wypłaty z konta.

14.4. Za każdy dzień, kiedy Klient ma otwartą pozycję, płaci lub otrzymuje swap stopy procentowej, jak określono w Tabeli warunków i opłat.

14.5 Wszelkie należne opłaty i koszty zostaną odliczone z konta Klienta i jeśli Swap stopy procentowej będzie dodatni, jego wartość zostanie przekazana na konto Klienta, a Klient zgadza się i rozumie, że jakiekolwiek inne obowiązki i zobowiązania wobec nas podlegają jednostronneej kompensacie ze strony Klienta od początku naszego stosunku umownego.

14.6. Klient akceptuje, że Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty pobierane od Klienta przez bank, dostawcę karty kredytowej lub innego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, z których Klient korzysta w celu przeniesienia swoich środków na lub z posiadanego u nas konta.

15. Raportowanie.

15.1. Wysyłamy Klientowi potwierdzenie każdego Zlecenia w terminie wymaganym Regulaminem FCA (zazwyczaj w ciągu jednego (1) dnia roboczego od realizacji Zlecenia). Potwierdzenie takie przesyłamy drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub poczty e-mail. Każdego Dnia roboczego przekazujemy Klientowi wyciąg w czasie rzeczywistym oraz potwierdzenie transakcji Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która daje Klientowi dostęp do salda Konta. Wyciąg z Konta wysyłamy pocztą e-mail zgodnie z wymaganiami FCA. Pomiar wyników nie będzie dostarczany inaczej niż przez specjalne porozumienie. Wyciąg będzie zawierać szczegóły dotyczące zawartości i wartości Konta oraz otwartych pozycji, a także wszelkie inne informacje, jakie mogą być okresowo ustalane przez nas lub które muszą być ujawnione zgodnie z Regulaminem FCA.

15.2. Klient musi sprawdzać otrzymywane od nas wyciągi. Wszelkie potwierdzenia bądź wyciągi z konta lub inne zaświadczenia wydane przez nas w związku z transakcją lub inną kwestią będą ostateczne i wiążące, o ile Klient nie przedłoży nam pisemnego sprzeciwu w ciągu jednego Dnia roboczego od faktycznej lub uznanej daty dostarczenia.

15.3. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do zgłaszania transakcji zawartych z Państwem do FCA lub innego urzędu, muszą Państwo podać nam numer swojego ubezpieczenia społecznego lub wszelkie inne informacje, jakich możemy wymagać w celu ustalenia krajowego identyfikatora klienta, zanim będą Państwo mogli składać Zlecenia za pośrednictwem naszej Platformy transakcyjnej.

16. Handel kontraktami CFD dla Par walutowych.

Kontrakt różnic kursowych (CFD) to pochodny instrument finansowy, utworzony na bazie Akcji, Indeksów, Kontraktów terminowych futures lub innych Instrumentów finansowych (zwanych instrumentami bazowymi). Kontrakty CFD zostały stworzone, aby umożliwić Klientowi spekulację w odniesieniu do cen Akcji, Indeksów, Kontraktów terminowych futures lub innych Instrumentów finansowych bez dokonywania fizycznego zakupu danego instrumentu bazowego.

16.1. W ramach ceny Pary walutowej pokazywany jest kurs wymiany, po jakim handluje się obiema walutami. Zakup Pary walutowej oznacza zakup pierwszej waluty z pary i sprzedaż drugiej. Sprzedaż Pary walutowej oznacza sprzedaż pierwszej waluty z pary i zakup drugiej. Transakcje w Parach walutowych nie obejmują faktycznego dostarczenia waluty. Handel odbywa się wyłącznie w celach spekulacyjnych.

16.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ceny Par walutowych są wskazane przez Platformę transakcyjną i mogą wystąpić w nich minimalne różnice względem cen notowanych przez innych pośredników inwestycyjnych.

16.3. Zyski i straty wygenerowane przez handel Parami walutowymi dotyczą zawsze drugiej waluty z pary. Na przykład jeśli Klient dokonuje transakcji w EUR/USD, osiągnie zyski lub poniesie straty w dolarach amerykańskich.

16.4. Wszystkie transakcje związane z Parami walutowymi zawierane będą zgodnie z punktem 12. przy użyciu metod komunikacji określonych w punkcie 10.

16.5. Możemy, według własnego uznania, wskazać Strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać Zleceń oczekujących. Zwykle są to ceny zbyt bliskie cenie rynkowej instrumentu lub zbyt od niej odbiegające.

17. Handel kontraktami CFD dla Akcji i Indeksów.

17.1. Kontrakt różnic kursowych dla Akcji i Indeksów umożliwia Klientowi spekulowanie ceną danej akcji lub indeksu bez konieczności fizycznego zakupu lub sprzedaży instrumentu. Zakup kontraktu CFD dla akcji nie czyni z nabywcy udziałowca w danej firmie. Klient nie będzie miał praw głosu ani praw likwidacji.

17.2. Handlując kontraktami CFD, Klient ustala z nami wyraźnie następujące warunki:

17.2.1. żadna ze stron nie nabędzie fizycznie instrumentu bazowego zakupionego w formie kontraktu CFD; oraz

17.2.2. żadna ze stron nie będzie zobowiązana do kupienia, sprzedaży lub dostarczenia danego instrumentu bazowego będącego przedmiotem obrotu jako kontrakt CFD.

17.3. Ceny, odsetki i prowizje

17.3.1. Cena kontraktu CFD zmienia się codziennie i jest zbliżona lub równa cenie wymiany odpowiedniego instrumentu bazowego (Akcji, Indeksu lub Kontraktu terminowego futures).

17.3.2. Aby handlować kontraktami CFD, Klient musi posiadać wystarczająca ilość środków pieniężnych na Koncie zgodnie z Tabelą warunków i opłat. Wymagania punktów 9.2. i 9.4. mają zastosowanie do wszystkich otwartych pozycji.

17.3.3. Po otwarciu przez Klienta pozycji długiej zapłaci on ze swojego Konta odsetki za każdy dzień, gdy pozycja ta jest otwarta, zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

17.3.4. Po otwarciu przez Klienta pozycji krótkiej na jego Konto wpływają odsetki za każdy dzień, gdy pozycja ta jest otwarta, zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

17.3.5. Konto Klienta zostanie obciążone kosztami realizacji każdej transakcji dotyczącej kontraktów CFD zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

17.3.6. Wypłata dywidend dla akcji, które stanowią bazę dla kontraktu CFD:

 1. w przypadku posiadania długiej pozycji na CFD Klient zgadza się otrzymać 100% dywidendy netto na swoje Konto. Wypłata dywidend będzie miała miejsce tylko w terminie wyznaczonym przez emitenta;
 2. w przypadku posiadania krótkiej pozycji na CFD Klient zobowiązany jest do zapłaty ze swojego Konta 100% dywidendy brutto.

17.4. Jeżeli spółka dzieli lub scala swoje Akcje lub prawa emitenta, lub jest przedmiotem jakichkolwiek innych działań korporacyjnych, Klient zostanie o tym poinformowany, a także wyraża zgodę na to, że ilość i cena kontraktów CFD w pozycji Klienta może zostać zwiększona lub zmniejszona.

17.5. Jeżeli jakaś spółka zbankrutuje lub zostanie wykluczona z obrotu z odnośnej giełdy papierów wartościowych, możemy spróbować uzyskać ceny dla odpowiedniego instrumentu na rynku pozagiełdowym (OTC). Jeżeli nie jest to możliwe, Klient zostanie poinformowany, że jego pozycje na kontrakty CFD tej spółki zostaną zamknięte, a Klient wyraża zgodę na ceny zamknięcia.

17.6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania korekt środków pieniężnych lub innych w przypadku wahań indeksu bazowego wynikających z dywidend lub innych działań korporacyjnych, w zakresie w jakim uważamy, że takie korekty są uczciwe i zasadne. Niektóre przykłady zostały podane poniżej (lista nie jest wyczerpująca):

17.6.1. ogłoszenie, że określona akcja zostanie usunięta z indeksu lub do niego dodana;

17.6.2. zmiana sposobu obliczania indeksu;

17.6.3. wypłacenie dywidend za akcję w indeksie.

17.7. Możemy według własnego uznania zmienić poziom zabezpieczenia dla dowolnego instrumentu, a także zażądać od Klienta dodatkowych środków pieniężnych.

18. Handel kontraktami CFD dla Kontraktów terminowych futures.

18.1. Punkty od 17.2. do 17.3.5. mają zastosowanie do handlu kontraktami CFD dla Kontraktów terminowych futures.

18.2. Każdy Kontrakt terminowy futures podlega obrotowi przez określony czas. Data wygaśnięcia jest zawarta w nazwie Kontraktu terminowego futures (na przykład Oil-19Jul13).

18.3. Klient wyraża zgodę na automatyczne zamknięcie jego pozycji w dniu wygaśnięcia danego Kontraktu terminowego futures.

18.4. Klient wyraża zgodę na ceny, po których jego pozycje zostaną zamknięte w dniu wygaśnięcia odpowiedniego Kontraktu terminowego futures.

18.5. Klient akceptuje, że domyślnym ustawieniem funkcji Automatyczne rolowanie będzie „Włączone”. Klient może zmienić to ustawienie w dowolnym momencie.

18.6. Poniżej przedstawiono okoliczności, w których kontrakt CFD może osiągnąć termin zapadalności lub wygasnąć:

 1. Kontrakt CFD zakończy się wraz z zamknięciem pozycji klienta.
 2. Pozycja klienta może zostać zamknięta przez klienta w dowolnym momencie w godzinach handlowych wskazanych na platformie handlowej.
 3. Pozycja klienta może zostać zamknięta z inicjatywy drugiej strony umowy w przypadku nadmiernego wykorzystania depozytu zabezpieczającego lub gdy depozyt zabezpieczający pozycji spadnie poniżej wymaganego minimum określonego przez drugą stronę umowy w celu ochrony klienta przed nagromadzeniem dużych strat, które byłyby wyrażone w ujemnym saldzie rachunku.
 4. Pozycja klienta może zostać zamknięta z inicjatywy drugiej strony umowy, w przypadku gdy instrument bazowy kontraktu CFD nie znajduje się już w obrocie.
 5. Pozycja klienta może zostać zamknięta w terminie zapadalności instrumentu bazowego (na przykład w przypadku kontraktu CFD na kontrakty terminowe i towary).
 6. Pozycja klienta może zostać zamknięta z inicjatywy drugiej strony umowy, w przypadku gdy zmiany płynności instrumentu na rynku oznaczają, że ryzyko nie może zostać odpowiednio zabezpieczone.

W związku z tym przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD Klient musi mieć pełną świadomość związanego z tym ryzyka, zwłaszcza ryzyka drugiej strony umowy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Informacją o ryzyku dostępną na naszej stronie internetowej.

19. Handel kontraktami CFD dla złota i srebra.

19.1. Handel kontraktami CFD dla złota i srebra opiera się na cenach spotowych i nie obejmuje rzeczywistej dostawy ilości, które zostały zakupione lub sprzedane.

19.2. Podczas handlu kontraktami CFD dla złota i srebra cena metali szlachetnych pokazuje proporcję, w jakiej odbywa się ich handel w stosunku do innych walut.

19.3. Klient potwierdza, że ceny kontraktów CFD dla złota i srebra są wskazywane za pośrednictwem Platformy transakcyjnej i mogą różnić się od cen minimalnych innych pośredników inwestycyjnych.

19.4. Handel kontraktami CFD dla złota i srebra jest prowadzony w sposób określony w punkcie 12. za pomocą metod komunikacji określonych w punkcie 10. powyżej.

19.5. Możemy według własnego uznania wyznaczyć Strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać Zleceń oczekujących. Zwykle są to ceny zbyt bliskie cenie rynkowej instrumentu lub zbyt od niej odbiegające.

20. Rozpoczęcie, czas trwania i rozwiązanie Umowy.

20.1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia, w którym Klient zaakceptuje jej warunki na naszej Stronie internetowej lub w inny sposób wskaże swoją akceptację na piśmie (w tym w wiadomości e-mail). Niniejsza Umowa obowiązuje do jej rozwiązania zgodnie z punktem 6.12 lub 20.2.

20.2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę:

20.2.1. za pisemnym porozumieniem stron; lub

20.2.2. przez jedną ze stron z zachowaniem 14 okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, przy czym, gdy Klient ma otwarte pozycje, mamy prawo je zamknąć. Nie jesteśmy zobowiązani do podawania przyczyn takiego rozwiązania.

20.3. Każda ze stron może wypowiedzieć całość lub dowolną część niniejszej Umowy niezwłocznie po złożeniu pisemnego zawiadomienia, jeżeli:

20.3.1. Klient narusza jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy;

20.3.2. zaistnieją okoliczności opisane w punkcie 26. Siła wyższa;

20.3.3. zachodzi podejrzenie, że Klient może być zaangażowany w oszustwa związane z kartami kredytowymi, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i/lub inne czynności o charakterze przestępczym.

20.4. Jako klient Trading 212 zgadzają się Państwo, że nie będą Państwo zachowywać się w niewłaściwy sposób w stosunku do firmy Trading 212 ani żadnego z jej pracowników. Niewłaściwe zachowanie może obejmować między innymi: przekleństwa, obraźliwy język, rasizm, dyskryminację, nękanie, zniesławienie, nadużywanie czatu / systemu poczty e-mail, nadużywanie kanałów mediów społecznościowych i spam. Trading 212 zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w takich okolicznościach.

20.5. Niezwłocznie w przypadku otrzymania przez nas oficjalnego potwierdzenia śmierci Klienta zamkniemy wszelkie otwarte pozycje Klienta niezależnie od ich aktualnego wyniku i zatrzymamy wszelkie aktywa Klienta w depozycie do czasu przedstawienia nam oficjalnego dokumentu poświadczającego przez następców prawnych zmarłego Klienta i konkretnych instrukcji od upoważnionej osoby, jak postępować dalej.

20.6. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia części lub całości Usług bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku podejrzeń o nadużycia na rynku. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zleceń lub dyspozycji Klienta i anulowania wszystkich jego transakcji handlowych, nawet jeśli wcześniej zostały przez nas zatwierdzone. Będziemy mieć wówczas prawo do niewypłacenia kwot zaksięgowanych na koncie Klienta na skutek takich transakcji. W opisanych powyżej przypadkach nie będziemy ponosić odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta.

21. Potwierdzenia Klienta.

21.1. Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że:

21.1.1. wszystkie informacje, które nam dostarcza są kompletne, prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzają w błąd w jakimkolwiek istotnym zakresie;

21.1.2. zawiera niniejszą Umowę jako zleceniodawca, a nie jako agent lub przedstawiciel innej strony;

211.3. nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych w odniesieniu do żadnych przepisów i nie podlega żadnemu uregulowaniu, które uniemożliwia mu wykonanie niniejszej Umowy, oraz nie jest pracownikiem wyższego szczebla, menedżerem, dyrektorem, członkiem zarządu itp. na jakimkolwiek rynku regulowanym i/lub w spółce, której akcje są przedmiotem obrotu na takim rynku;

21.1.4. uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy;

21.1.5. przestrzega wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, którym podlega, w tym między innymi lokalnych przepisów finansowych i podatkowych; oraz

21.1.6. nie będzie działać w sposób inny niż w normalnym toku działalności lub próbować manipulować odnośnym rynkiem finansowym i/lub Platformą transakcyjną, w tym, ale nie tylko, zawierać transakcji, które mogą zostać zakwalifikowane jako:

21.1.6.1. nadużycie rynkowe (na przykład handel informacją wewnętrzną lub nadużycie z wykorzystaniem informacji poufnej) lub stosowanie innych podobnych praktyk, które mogą zostać zakwalifikowane jako nadużycie rynkowe;

21.1.6.2. skalpowanie;

21.1.6.3. praktyki uzgodnione ze stroną trzecią lub podobne nadużycia lub próby manipulacji z wykorzystaniem Platformy transakcyjnej;

21.1.6.4. nadużycie Platformy transakcyjnej, manipulowanie ceną lub czasem i inne podobne praktyki.

21.2. Naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w postanowieniu 21.1 będzie uznane jako istotne naruszenie niniejszej Umowy i upoważni nas do jednostronnego anulowania i uznania za nieważne jakiegokolwiek Zlecenia dokonanego z naruszeniem postanowienia 20.1 oraz do zamknięcia Konta i rozwiązania Umowy. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę zysków ani jakiekolwiek inne rzeczywiste lub warunkowe zobowiązania poniesione przez Klienta.

21.3. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas na piśmie o wszelkich istotnych zmianach dotyczących danych, które przekazał nam w pierwotnym formularzu zgłoszeniowym, takich jak zmiany danych kontaktowych lub niekorzystne okoliczności oraz zmiany odnoszące się do jego sytuacji finansowej.

22. Ostrzeżenia o ryzyku.

22.1. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD Klient musi mieć pełną świadomość związanego z tym ryzyka. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych w związku z dźwignią finansową. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia klientów detalicznych o procencie Klientów detalicznych, którzy stracili pieniądze, handlując kontraktami CFD za naszym pośrednictwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powyższe informacje zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej: www.trading212.com. Klient powinien upewnić się, że wie, na jakiej zasadzie działają kontrakty CFD, i że może sobie pozwolić na wysokie ryzyko straty pieniędzy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zgadza się, abyśmy przedstawili mu opis niektórych rodzajów ryzyka związanych z handlem kontraktami CFD na naszej Stronie internetowej oraz w Zawiadomieniu dotyczącym ujawnienia ryzyka.

22.2. W przypadku braku dostępu do Internetu i Strony internetowej należy skontaktować z działem obsługi klienta. Na życzenie możemy udostępnić drukowaną wersję dokumentu zawierającą opis niektórych rodzajów ryzyka związanych z handlem kontraktami CFD.

22.3. Handel kontraktami CFD może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów ze względu na wysokie ryzyko i ich złożony charakter. Klient może stracić całą lub większą część swojej płatności wstępnej i może być zobowiązany do wniesienia dodatkowych płatności. Klient jest odpowiedzialny za swoje decyzje handlowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady u niezależnego doradcy.

22.4. Handel kontraktami CFD opiera się na ruchu cen (aprecjacja i deprecjacja) bazowych instrumentów finansowych. W związku z tym Klient narażony jest na ryzyko podobne do ryzyka związanego z posiadaniem instrumentów bazowych, ale na większą skalę. Wartość bazowych instrumentów finansowych może wzrosnąć lub spaść. Z uwagi na zastosowanie dźwigni finansowej handel kontraktami CFD wiąże się z wyższym stopniem ryzyka niż obrót zwykłymi akcjami i może nie być odpowiedni dla każdego.

22.5. Handel prowadzony przez Klienta na Platformie transakcyjnej nie odbywa się na giełdzie ani żadnym rynku i nie podlega rozliczeniom w centralnej izbie rozliczeniowej. Transakcje CFD to kontrakty, w których my jesteśmy drugą stroną.

23. Konflikty interesów i ujawnianie informacji.

23.1. Zgodnie z Regulaminem FCA jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zidentyfikowania konfliktów interesów między nami a naszymi klientami lub między jednym klientem a drugim, które pojawiają się w związku ze świadczeniem przez nas usług inwestycyjnych. Przekażemy Klientowi naszą Politykę w zakresie konfliktów interesów wraz z Umową z Klientem. Nasza Polityka w zakresie konfliktów interesów określa rodzaje rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, które wpływają lub mogą wpływać na nasze Usługi w ramach niniejszej Umowy, i zapewnia szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktami.

23.2. Klient powiadomi nas niezwłocznie o wszelkich potencjalnych konfliktach, o których będzie wiedział lub o których się dowie, a które mają wpływ na świadczenie przez nas Usług.

23.3. Możemy, bez uprzedniego kontaktowania się z Klientem, polecać transakcje lub świadczyć usługi w okolicznościach, w których mamy, bezpośrednio lub pośrednio, istotny interes lub powiązania dowolnego rodzaju z inną stroną, co może skutkować potencjalnym konfliktem w odniesieniu do naszego zobowiązania wobec Klienta. Podtrzymujemy porozumienia organizacyjne i administracyjne z myślą o podjęciu wszystkich zasadnych kroków, aby zapobiec konfliktowi interesów stanowiącemu lub powodującemu powstanie znaczącego ryzyka naruszenia Państwa interesów.

23.4. Zgodnie z Regulaminem FCA nie jesteśmy zobowiązani do rozliczania się z Klientem z jakiegokolwiek zysku, prowizji, wynagrodzenia dokonanego lub otrzymanego w wyniku lub z powodu takich transakcji lub dowolnych powiązanych transakcji, a nasze opłaty nie ulegają żadnemu obniżeniu, chyba że ustalono inaczej.

24. Poufność.

24.1. Obie strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje osobiste, biznesowe, finansowe oraz inne poufne informacje, które otrzymują od drugiej strony w wyniku świadczenia Usług na rzecz Klienta, oraz dołożą wszelkich starań, aby uniknąć ujawniania takich informacji z zastrzeżeniem punktu 24.1.1.

24.1.1. Możemy ujawnić informacje dotyczące Klienta w następujących okolicznościach:

24.1.2. dowolnemu organowi mającemu prawo do pozyskania danych o Kliencie (w tym organom ścigania lub organowi podatkowemu);

24.1.3. gdy ujawnienie informacji będzie od nas wymagane na podstawie wyroku sądu lub w wyniku podobnego postępowania;

24.1.4. w innych przypadkach, w których ujawnienie informacji będzie od nas wymagane przez prawo lub dozwolone przez prawo; lub

24.1.5. gdy będzie to niezbędne, abyśmy mogli świadczyć Usługi na rzecz Klienta.

25. Due diligence i ochrona danych Klienta.

25.1. Jesteśmy zobowiązani do identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów i, w pewnych okolicznościach, innych osób, takich jak dyrektorzy lub właściciele faktyczni, zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy z 2017 r., oraz stałego uaktualniania tych informacji. Realizowane przez nas podejście do tego procesu oparte jest na ryzyku, przez co możemy wymagać m.in. uzyskania dokumentów potwierdzających Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia i adres. Klient wyraża zgodę na przeprowadzanie przez nas kontroli przy użyciu internetowych systemów weryfikacji elektronicznej lub innych baz danych według naszego uznania. Musisz wyrazić zgodę na użycie przez nas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowych narzędzi elektronicznej weryfikacji online, co może wymagać dostarczenia między innymi szczegółowych danych, dokumentów, zdjęć i nagrań wideo poświadczających Twoją tożsamość. Jeśli nie możesz w wystarczającym stopniu potwierdzić swojej tożsamości, otwarcie konta nie będzie możliwe lub konieczne będzie zamknięcie dotychczasowego Twojego konta. Możemy również przekazywać oficjalnym agencjom wszelkie informacje, które mogą budzić obawy dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Możemy zostać objęci zakazem powiadomienia Klienta o zgłoszeniu, jakiego dokonujemy, lub potwierdzenia bądź zaprzeczenia, że dokonaliśmy takiego zgłoszenia. Jeśli dokonamy zgłoszenia do Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) lub analogicznego organu, możemy zostać objęci zakazem dalszego świadczeniu Usług na rzecz Klienta na czas prowadzonego dochodzenia, jak również nakazem całkowitego zaprzestania świadczenia wszystkich Usług. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe straty lub niedogodności.

25.2. Możemy pozyskać i przechowywać dane osobowe Klienta (i innych osób, takich jak dyrektorzy lub właściciele faktyczni) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zlecając nam świadczenie Usług, Klient zgadza się (zarówno w godzinach handlu, jak i później), aby nasza firma lub starannie wybrani przez nas dostawcy, doradcy i podwykonawcy korzystali z przekazanych danych wyłącznie w celu wywiązania się z naszych zobowiązań do raportowania i weryfikacji klientów oraz monitorowania, rozwijania i ulepszania naszych usług, w tym systemów IT wykorzystywanych do ich dostarczania.

25.3. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za straty, szkody lub opóźnienia wynikające z zachowania przez nas zgodności z wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.

25.4. Za zgodą Klienta możemy również użyć takich informacji w celu reklamowania naszych usług Klientowi oraz udostępnić je starannie dobranym stronom trzecim, aby mogły reklamować Klientowi swoje produkty i usługi, które uznamy za potencjalnie interesujące dla Klienta. Klient może w dowolnym momencie poinformować nas na piśmie, że nie chce, abyśmy korzystali z takich danych bądź udostępniali je w którymkolwiek z powyższych lub wszystkich celach marketingowych.

25.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych. Klient może poprosić o bezpłatną kopię takich przechowywanych przez nas danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

25.6. Klient zgadza się na to, że możemy, sami lub przez działające w naszym imieniu agencje, przeprowadzić kontrolę dotyczącą zdolności kredytowej, tożsamości, prania pieniędzy, zgodności z regulacyjnymi wymogami dotyczącymi raportowania i zapobiegania oszustwom, a także inne kontrole przy użyciu baz danych online i innych, w tym kontrole źródeł środków lub kondycji finansowej Klienta, według naszego uznania. Agencje te mogą przechowywać zapis rzeczonej kontroli.

26. Siła wyższa.

26.1. Chociaż staramy się wypełniać nasze zobowiązania w terminie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z naszych obowiązków z jakiejkolwiek przyczyny lub z powodu jakiegokolwiek zdarzenia będącego poza naszą kontrolą, w tym, ale nie tylko, jakiejkolwiek awarii łączności, systemów lub komputera, niedotrzymania warunków rynkowych, zawieszenia lub zamknięcia rynku, nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu albo wprowadzenia lub zmiany (w tym zmiany interpretacji) jakiegokolwiek prawa lub wymogu rządowego lub regulacyjnego. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę poniesioną przez Państwa w taki sposób. Oprócz i niezależnie od powyższego definicja Siły wyższej powinna uwzględniać, lecz nie być ograniczona wyłącznie do jakiejkolwiek siły nadrzędnej, jakiegokolwiek zdarzenia, które obejmuje działanie siły wyższej (takiego jak trzęsienie ziemi, tsunami itd.), określonych działań ludzkich o niszczącym lub nieprzewidywalnym charakterze, akcji protestacyjnych, epidemii, pandemii, działań agencji rządowych lub przestojów w pracy, istotnych zmian sytuacji gospodarczej czy innego zdarzenia, które jest lub było poza racjonalną kontrolą i którego skutków nie można uniknąć, podejmując rozsądne środki.

26.2. Siła wyższa obejmuje dowolne z poniższych: zawieszenie lub wycofanie dowolnego instrumentu finansowego, niezależnie od tego, czy jest on instrumentem bazowym, czy nie, zawieszenie lub zamknięcie jakichkolwiek rynków, giełd, nacjonalizację i/lub sekwestrację rządową, niewywiązanie się (z jakiegokolwiek powodu) ze swoich obowiązków przez któregokolwiek z naszych dostawców i, w stosownych przypadkach, brokera pośredniczącego, agenta lub zleceniodawcy, dealera lub dowolnego powiernika, subpowiernika, izby rozliczeniowej lub organizacji regulacyjnej lub samoregulacyjnej. Za każdym razem, kiedy takie zdarzenie będzie miało miejsce, postaramy się podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu zapobiegania skutkom danego zdarzenia, aby kontynuować nasze operacje i aby dalej dostarczać usługi, i dlatego też w takim przypadku możemy zmienić niektóre z warunków (dotyczących obrotu) zgodnie z niniejszą umową.

27. Środki komunikacji.

27.1. Jeśli w związku z niniejszą Umową chcą Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić:

27.1.1. drogą pocztową: Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DN;

27.1.2. telefonicznie: +44 203 769 98 97;

27.1.3. za pośrednictwem czatu na stronie internetowej i na platformie transakcyjnej;

27.1.4. za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@trading212.com.

27.2. Możemy kontaktować się z Klientem i przekazywać mu zawiadomienia związane z niniejszą Umową pocztą, telefonicznie, faksem lub środkami elektronicznymi przy użyciu ostatnio dostarczonego nam przez Klienta adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej. Prosimy o niezwłoczną informację w przypadku zmiany Państwa danych kontaktowych.

28. Zmiana warunków Umowy.

28.1. Możemy zmienić warunki Umowy z niżej wymienionych powodów:

28.1.1. gdy w uzasadniony sposób stwierdzimy, iż:

28.1.1.1. zmiana sprawia, że warunki są łatwiejsze do zrozumienia lub uczciwsze względem Klienta; lub

28.1.1.2. zmiana nie działa na niekorzyść Klienta; lub

28.1.2. jest to konieczne dla poprawy jakości świadczenia Usług, wprowadzenia nowej usługi lub zastąpienia Usługi nową usługą; lub

28.1.3. jest to konieczne dla wprowadzania przez nas uzasadnionych zmian sposobu świadczenia Państwu Usług na skutek zmian systemu finansowego, technologii lub systemów używanych przez nas do prowadzenia działalności; lub

28.1.4. jest to konieczne w związku z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań.

28.2. W przypadku dokonania przez nas zmiany zgodnie z punktem 28. niniejszej Umowy zawsze zawiadomimy o niej Klienta na piśmie 30 dni przed jej wprowadzeniem, chyba że stosowne przepisy prawa lub uregulowania stanowią inaczej.

29. Skargi.

28.1. Prosimy o przekazywanie skarg najszybciej jak to możliwe przy użyciu danych zawartych w punkcie 27. Zgodnie z Regulaminem FCA na naszej stronie internetowej publikujemy pisemną wewnętrzną procedurę rozpatrywania reklamacji.

29.2. W przypadku gdy Klient nie będzie zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub gdy nie będziemy w stanie rozpatrzyć reklamacji w sposób zadowalający Klienta, Klient ma prawo skierować sprawę do Biura Rzecznika ds. Finansowych (który zapewnia konsumentom bezpłatne, niezależne usługi rozstrzygania sporów z firmami inwestycyjnymi) za pośrednictwem strony internetowej: www.financial-ombudsman.org.uk, telefonicznie: 0300 123 9 123 lub 0800 023 4567, za pośrednictwem poczty elektronicznej: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk albo na piśmie: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom.

293. W przypadku gdy nie będziemy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań względem Klienta, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych („FSCS”) w związku z Usługami. Odszkodowanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności i okoliczności roszczenia. Z datą zawarcia niniejszej Umowy odszkodowanie jest ograniczone do kwoty 100% pierwszych 85 000 GBP. Więcej informacji na temat odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej Programu Gwarantowania Usług Finansowych: www.fscs.org.uk, telefonicznie: 0800 678 1100 albo 020 7741 4100 lub na piśmie: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

30. Postanowienia ogólne.

30.1. Językiem używanym do komunikacji pomiędzy stronami Umowy jest język angielski, chyba że ustalono inaczej. Niniejsza Umowa może być przetłumaczona na różne języki. Jeśli pomiędzy przetłumaczonymi wersjami Umowy zachodzą rozbieżności, pierwszeństwo ma wersja sporządzona w języku angielskim.

30.2. Podpisując niniejszą Umowę, Klient zobowiązuje się niezwłocznie informować nas o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych, które nam przekazał.

30.3. Niniejsza Umowa jest nadrzędna względem wszelkich wcześniejszych pisemnych umów pomiędzy nami a Klientem, które zostały zawarte w związku ze świadczeniem Usług. Nie ma to wpływu na ewentualne prawa i obowiązki, nasze czy też Klienta, wynikające z wcześniejszych warunków handlowych wiążących się z tymi usługami.

30.4. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwe władze uznają, że jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszej Umowy jest nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to (lub jego część), w wymaganym zakresie, będzie uznane jako nadające się do usunięcia, a ważność i wykonalność innych postanowień tej Umowy nie zostanie naruszona.

30.5. W przypadku gdy jakiekolwiek nieważne, niewykonalne lub sprzeczne z prawem postanowienie niniejszej Umowy stałoby się ważne, wykonalne i zgodne z prawem po usunięciu jego części, strony będą negocjować, w dobrej wierze, zmianę takiego postanowienia po to, aby po zmianie było ono zgodne z prawem, ważne i wykonalne oraz aby, w możliwie największym zakresie, odpowiadało pierwotnemu zamierzeniu handlowemu stron.

30.6. Żadna ze stron nie może scedować, przenieść, obciążyć, hipotekować, zlecić podwykonawstwa lub w jakikolwiek inny sposób dokonać transakcji w odniesieniu do wszystkich bądź niektórych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

30.7. W żadnym wypadku opóźnienie, zaniechanie lub pominięcie (w całości lub w części) dotyczące egzekwowania, wykonania lub realizacji jakiegokolwiek prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia przyznanego na mocy lub wynikającego z niniejszej Umowy lub przepisów prawa nie może zostać uznane ani rozumiane jako odstąpienie od tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w związku z zaistniałymi okolicznościami, ani nie będzie stanowić przeszkody do wyegzekwowania tego lub innego prawa, pełnomocnictwa, przywileju, roszczenia lub zadośćuczynienia w żadnej innej sytuacji w przyszłości.

30.8. Żadne z postanowień niniejszej Umowy (lub ustaleń w niej przewidzianych) nie może być uznane za ustanowienie partnerstwa pomiędzy stronami.

30.9. Podmiot niebędący stroną niniejszej Umowy nie ma żadnych praw z niej wynikających ani z nią związanych.

30.10. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawodawstwem Anglii, a wszelkie spory wynikające w związku z Umową poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Wydrukuj tę stronę