Trading 212

Otwórz konto

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Trading 212

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Wdrożyliśmy szereg procedur w celu identyfikacji, monitorowania, zarządzania i, w stosownych przypadkach, ujawniania konfliktów interesów, które mogą od czasu do czasu wystąpić. Skuteczność wszystkich tych kontroli jest monitorowana na bieżąco i stanowi część trwającego programu monitorowania zgodności z przepisami.

Kładziemy duży nacisk na utrzymanie silnej kultury zgodności, która jest stale wzmacniana przez wszystkich pracowników, a potrzeba działania zawsze w najlepszym interesie klientów jest podstawą naszej filozofii.

Co to jest konflikt interesów?

Konflikt interesów może powstać wówczas, gdy interesy nasze lub członka personelu mogą kolidować z naszym obowiązkiem wobec Klienta.

Nie jest wskazane wyliczanie ostatecznej listy okoliczności, w których mogą pojawić się konflikty. Szkolenie pracowników w tym obszarze obejmuje rozpoznawanie i naprawianie lub eskalację potencjalnych konfliktów w toku działalności gospodarczej. Jednak, aby pomóc w identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów uwzględniliśmy wiele obszarów, w tym:

  • okoliczności, w których możemy osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta;
  • gdy mogą pojawić się zachęty finansowe lub inne sprzyjające interesom jednego klienta lub grupy klientów ponad interes innego klienta lub grupy klientów;
  • gdy możemy otrzymać lub otrzymamy od strony trzeciej gratyfikację za usługę świadczoną na naszą rzecz lub na rzecz Klienta, w formie środków pieniężnych, towarów lub usług, inną niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę.

Zarządzanie i monitorowanie konfliktów

Dysponujemy szeregiem mechanizmów mających na celu zarządzanie potencjalnymi i faktycznymi konfliktami. którezostały zestawione poniżej.

1.1. Zasady i procedury.
Zasady i procedury stanowią integralną część naszej działalności celem zapewnienia, że konflikty są identyfikowane, rozpatrywane i łagodzone. W sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu interesów, nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia i otrzymują wskazówki. Zespół zarządzający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ich zespoły ściśle przestrzegają kontroli w celu identyfikowania i zarządzania ryzykiem, które powstaje. Prowadzimy również rejestr konfliktów, w którym odnotowujemy szczegóły dotyczące sytuacji konfliktowych, jak również szczegóły dotyczące kontroli, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia potencjalnych problemów.

1.2. Nadzór.
W przypadkach gdy interesy jednego zespołu i jego klientów mogą być sprzeczne z interesami innego zespołu i jego klientów, struktura zarządzania została rozdzielona. Dysponujemy środkami służącymi do ochrony lub ograniczania nieodpowiedniego oddziaływania osób na wykonywane usługi lub czynności.

1.3. Wynagrodzenie.
Dysponujemy polityką wynagrodzeń, która jest aktualizowana corocznie. Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie, które stanowi kombinację:

  • Wynagrodzenia podstawowego oraz związanych z nim świadczeń;
  • Uznaniowej premii rocznej.

Uwzględnia ona wyniki indywidualne, zespołowe i firmowe. Żaden pracownik nie będzie bezpośrednio odnosił korzyści z jakiejkolwiek pojedynczej transakcji dokonywanej przez Klienta.

1.4. Prezenty i gratyfikacje.
Dysponujemy procedurami w zakresie wręczania i otrzymywania prezentów i gestów gościnności. Pracownicy nie mogą ani zabiegać o, ani przyjmować żadnych gratyfikacji, które mogą kolidować z naszymi zobowiązaniami wobec klientów, ani nie mogą oferować gratyfikacji, które mogłyby kolidować ze zobowiązaniami odbiorcy wobec jego własnych klientów.

1.5. Zewnętrzne interesy biznesowe.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ujawniania zewnętrznych interesów biznesowych i dyrektorskich. Wszystkie takie interesy zewnętrzne muszą być zatwierdzone przez zarząd. Przed zatrudnieniem wykonujemy ćwiczenia sprawdzające, aby upewnić się, że pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje.

1.6. Prowadzenie transakcji na rachunkach prywatnych.
Nasi pracownicy podlegają ograniczeniom w zakresie prowadzenia transakcji na swoich prywatnych kontach. Wszystkie rachunki transakcyjne lub inwestycyjne muszą być zatwierdzone przez zarząd, a kopie kart kontraktów wysłane automatycznie do Działu ds. Zgodności.

1.7. Prowadzenie transakcji i alokacja.
W celu zapewnienia, że transakcje nie mogą być przyznawane na rzecz jednej grupy klientów lub pracowników, działamy zgodnie z procedurami prowadzenia transakcji i alokacji, które obejmują obowiązek sprawiedliwej realizacji transakcji i zgodnie z kolejnością złożenia zamówień.

1.8. Polityka niezależności.
Nasze procedury kadrowe wymagają od personelu, aby nie zważał na jakikolwiek istotny interes lub konflikt interesów, gdy działa na rzecz klientów.

1.9. Poufność.
Nasza surowa polityka dotycząca poufności zapewnia, że wszystkie informacje dotyczące klienta znajdujące się w zasobach firmy są traktowane jako informacje poufne. Poufna informacja jest ujawniana tylko podmiotom uprawnionym do jej uzyskania. Pracownicy nie mogą wykorzystywać takich poufnych informacji do swoich celów.

Potencjalne konflikty

Firma Trading 212 UK Limited zawiera i realizuje zamówienia także poza giełdą. Jako że nasz aktualny broker zewnętrzny nie oferuje akcji ułamkowych, firma Trading 212 UK podjęła decyzję o realizacji tych zleceń w obrocie pozagiełdowym, aby móc oferować ten produkt swoim klientom. Część naszych zwykłych zleceń będzie również realizowana w obrocie pozagiełdowym, aby usługa bez prowizji była opłacalna.

Firma Trading 212 UK Limited uzgodniła ze swoją siostrzaną firmą Trading 212 Limited kwestię opłaty w celu zachowania płynności w związku z obiema usługami świadczonymi w obrocie pozagiełdowym. Trading 212 UK Limited uiści na rzecz Trading 212 Limited coroczną opłatę, aby ta mogła nabyć i posiadać portfel akcji, które będą oferowane innym klientom jako całe akcje lub ułamkowe akcje zgodnie z zapotrzebowaniem. Firma Trading 212 Limited zgodziła się wziąć na siebie ryzyko posiadania tych akcji w długim terminie po skalkulowaniu, że opłata pokryje wszelkie potencjalne straty.

Firma Trading 212 UK Limited zdecydowała się na to podejście w odniesieniu do akcji ułamkowych, jako że jest to jedyna spełniająca swoją rolę opcja, która umożliwia oferowanie tego produktu klientom z zachowaniem zobowiązań dotyczących najlepszej realizacji zleceń. Firma Trading 212 UK Limited podjęła decyzję o oferowaniu akcji w obrocie pozagiełdowym również po to, aby móc oferować klientom swoją innowacyjną usługę bez prowizji, bez sprzedawania przepływu zleceń i obciążania klientów opłatami.

W obu przypadkach zobowiązanie jak najlepszej realizacji zostanie wypełnione w większości sytuacji, a warunki będą lepsze niż w razie korzystania z usług zewnętrznego brokera. Firma Trading 212 Limited gwarantuje realizację każdego złożonego u niej zamówienia. Firma będzie otrzymywała zlecenia szybciej niż miejsce poza strukturą Trading 212, tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo odmowy ze względu na zmiany cen. Ryzyko rozrachunkowe jest wyższe niż obrót całymi akcjami na giełdzie, ale ryzyko kontrahenta jest nieodłączną częścią akcji ułamkowych. Trading 212 UK Limited co roku przeprowadza analizę due diligence w stosunku do swojej spółki siostrzanej i ma wgląd w jej kapitał, jako członek Grupy. Trading 212 Limited będzie oferować transakcje o elastycznej wielkości, podczas gdy MTF-y i obecnie działające giełdy sprzeciwiły się zleceniom składającym się tylko z jednej akcji i zleceniom o bardzo niskiej wartości, a dostęp do giełd jest zagrożony, jeśli takie zlecenia są wysłane. Trading 212 Limited pragnie ułatwić zamówienia o małych rozmiarach.

Klienci otrzymają ceny, które nie są gorsze od cen opartych na giełdach referencyjnych, czas realizacji byłby niski, ponieważ jest wewnętrzny, a prawdopodobieństwo realizacji byłoby gwarantowane, jako że nawet w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Trading 212 Limited z jakiegoś powodu nie jest w stanie zapewnić płynności, zlecenie może zostać wysłane do brokera będącego podmiotem trzecim. Klient nic na tym nie straci, jako że otrzyma taką samą usługę jak obecna albo lepszą, a firma Trading 212 UK nie otrzyma żadnego wynagrodzenia od Trading 212 Limited za usługę.

Decyzje związane z wysłaniem zleceń za pośrednictwem jednego systemu lub zabezpieczone z pomocą wyłącznych dostawców płynności są podejmowane po rozważeniu integralności umowy i jej adekwatności w celu uniknięcia powstania jakiegokolwiek konfliktu interesu. W przypadku jakichkolwiek faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów firma Trading 212 UK Limited będzie przestrzegać zasady uczciwego traktowania swoich klientów, a także reguł rzetelnego i profesjonalnego handlu ze wszystkimi swoimi partnerami. Ponadto zastosuje środki, które pozwolą uniknąć takiego konfliktu interesów lub zarządzać nim w sposób, dzięki któremu nasi klienci nie poniosą strat.

Wniosek

W praktyce, ustalenia dotyczące konfliktu interesów opisane powyżej zostały opracowane tak, aby zmniejszyć ryzyko, że konflikt interesów będzie szkodliwy dla klienta. W większości sytuacji uważamy, że jest to wystarczające do zapewnienia ochrony interesów klientów. Jednak mogą wystąpić rzadkie sytuacje, w których uznamy, że te ustalenia są niewystarczające. W takich okolicznościach może być możliwe ujawnienie konfliktu interesów klientowi/klientom na piśmie, bezpośrednio lub, w przypadku poważnego konfliktu interesów, możemy być zmuszeni do zaprzestania lub odmowy działania na rzecz klienta.

Wydrukuj tę stronę