Trading 212

Otwórz konto

Polityka realizacji zamówień

Trading 212

Polityka realizacji zamówień

1. Cel polityki

1.1. Na mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II), jesteśmy zobowiązani do wdrożenia polityki realizacji zamówień oraz do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników (najlepsza realizacja) w imieniu naszych Klientów. Niniejsza polityka nie nakłada żadnych obowiązków lub zobowiązań powierniczych ponad szczególne wymogi regulacyjne nakładane na nas lub mogące w inny sposób obowiązywać pomiędzy stronami.

1.2. Nasza Polityka realizacji zleceń obowiązuje podczas realizacji przez nas zleceń klientów dotyczących transakcji z użyciem dowolnych oferowanych przez nas instrumentów finansowych, takich jak (ale nie tylko) kontrakty na różnice dla par walutowych (Forex), indeksy, towary, kontrakty typu futures, akcje, ułamki akcji (proporcjonalna część akcji), a także udziały kapitałowe rozliczane w gotówce i ETF-y.

1.3. Z zastrzeżeniem wszelkich szczegółowych instrukcji, które możemy otrzymać od Klienta, będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych Klientów, biorąc pod uwagę czynniki realizacji podane poniżej.

1.4. Określimy względną wagę czynników realizacji, korzystając z naszej oceny komercyjnej i doświadczenia w świetle dostępnych nam informacji rynkowych i biorąc pod uwagę czynniki realizacji opisane poniżej. Stosowanie najlepszej realizacji zleceń, kiedy Spółka współpracuje z Klientem na zasadzie prośby o ofertę, będzie zależało od tego, czy Klient „słusznie polega” na Spółce w kwestii ochrony jego interesów w związku z ceną i innymi elementami transakcji, takimi jak szybkość czy prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, które mogą podlegać wpływowi wyboru dokonanego przez Spółkę podczas realizacji zlecenia. Cechy najlepszej realizacji różnią się w zależności od okoliczności zlecenia i preferencji klienta.

2. Czynniki realizacji

Czynniki realizacji, które będą brane pod uwagę to: cena, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, rozmiar, charakter lub inne aspekty wszelkiego rodzaju dotyczące realizacji zamówienia.

Cena: Spółka oferuje dwie ceny dla wszystkich dostępnych instrumentów finansowych: cenę wyższą (Kup), po której Klient może dokonać zakupu oraz cenę niższą (Sprzedaj), po której Klient może dokonać sprzedaży. Spółka otrzymuje ceny od zewnętrznych źródeł stron trzecich. Ceny można znaleźć na platformie handlowej Spółki. Ceny są aktualizowane tak prędko, jak pozwalają na to technologia i połączenia komunikacyjne, z uwzględnieniem ich ograniczeń, należy je jednak uznać raczej za wskazanie cen na żywym rynku niż oferty. Liczba i cena akcji ma charakter orientacyjny i może się różnić przy realizacji zleceń rynkowych. Ta cena orientacyjna może się różnić w zależności od ceny, po której może być wykonana transakcja w zależności, ale nie wyłącznie, od takich czynników jak zmiany na rynkach walutowych w okresie pomiędzy momentem złożenia Dyspozycji a chwilą wykonania tej Dyspozycji. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli występuje opóźnienie pomiędzy czasem złożenia Dyspozycji a czasem zrealizowania Dyspozycji. Platforma może wyświetlić Klientowi zysk docelowy w walucie konta. Informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana. Firma codziennie przegląda źródła podmiotów zewnętrznych stanowiące zewnętrzny punkt odniesienia, aby zapewnić możliwie dużą aktualność i dokładność pozyskiwanych danych. W momencie, gdy cena osiągnie określony przez Klienta poziom w zamówieniu, np. Stop, Take Profit, Trailing Stop, Market Order lub Limit Order, zamówienia te są realizowane automatycznie. Jednak w pewnych sytuacjach zamówienia (Stop, Take Profit, Trailing Stop, Market Order, Limit) nie mogą zostać zrealizowane po cenie, która została określona przez Klienta. W takich przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia po pierwszej dostępnej cenie. Fluktuacje takie mogą skutkować otrzymaniem lepszej lub gorszej ceny. Na przykład może się to zdarzyć w czasie gwałtownych wahań rynku, gdy cena rośnie lub spada w ciągu sesji giełdowej w takim stopniu, że dochodzi do zawieszenia lub wstrzymania handlu zgodnie z zasadami danej giełdy. Może się to również zdarzyć w czasie niskiej płynności na początku lub na końcu sesji giełdowej. Jeśli obrót jest realizowany poza regulowanym systemem obrotu (np. dla akcji ułamkowych), zlecenie zostanie wykonane za cenę, która nie jest gorsza niż cena referencyjna na giełdzie referencyjnej. Możliwość handlu akcjami cząstkowymi będzie oferowana wyłącznie na akcjach o wystarczającej płynności na tej giełdzie, aby zapewnić, że spread kupna/sprzedaży jest lepszy lub porównywalny z tym z giełdy pierwotnej.

Koszty: Nasze opłaty mogą zostać naliczone w formie narzutu lub upustu (różnica między ceną, po której bierzemy główną pozycję a ceną realizacji transakcji Klienta). Wycena Spółki na wielu rynkach zawiera już nasz spread i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. Spółka może ewentualnie wyrazić zgodę na pobranie prowizji lub połączenie prowizji i narzutu lub upustu. Przy określaniu najlepszych cen realizacji nasze opłaty nie są uwzględniane. Klient może być zobowiązany do zapłacenia prowizji, które są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Prowizje mogą zostać naliczone jako procent całkowitej wartości transakcji lub jako kwota stała. Dla twoich otwartych pozycji Spółka zasili twoje konto lub odbierze z konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym. Zapewniając przejrzystość cen, przy realizacji zleceń Klienta firma Trading 212 UK Limited nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, bonifikaty ani korzyści niepieniężnych za wysyłanie zleceń Klientów do określonego Systemu obrotu lub realizacji, co naruszałoby wszelkie konflikty interesów lub wymogi w zakresie zachęt wynikające z dyrektywy MiFID II. Jednakże w przypadkach, w których Spółka otrzymuje takie zachęty, kwoty te można otrzymać, wtedy i tylko wtedy, gdy zachęta ma na celu poprawę jakości określonej usługi świadczonej na rzecz Klienta i nie narusza przestrzegania przez Spółkę obowiązku działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, w najlepszym interesie klienta.

Czas realizacji: Spółka przykłada szczególną wagę do czasu realizacji zamówień Klientów, uwzględniając możliwości techniczne i komunikacyjne. Na prędkość realizacji zamówień wpływa wiele czynników, m.in. słabe połączenie internetowe lub połączenie z serwerami i platformą Spółki, które może mieć wpływ na realizację zamówienia Klienta. Zlecenia realizowane poza giełdą będą wykonywane za pomocą zastrzeżonego programu na serwerach Trading 212 Group. Dzięki temu unika się przekazywania zlecenia do innego podmiotu w celu realizacji i tym samym będzie ona szybsza.

Prawdopodobieństwo realizacji: Spółka przykłada szczególną wagę do realizacji zamówień Klienta. Jednak w pewnych sytuacjach realizacja danego zamówienia może być niemożliwa, na przykład, lecz nie wyłącznie, w czasie wiadomości, na początku sesji giełdowej, w momencie wahań na rynku, gdy ceny mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść i oddalić się od kwotowanej ceny, w przypadku gwałtownych ruchów cen, gdy brakuje płynności do realizacji zamówienia po notowanej cenie. W takich sytuacjach Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub zaoferowania Klientowi nowej ceny. Zlecenia wykonywane poza regulowanym systemem obrotu będą wysyłane, tylko jeśli zagwarantowana jest ich realizacja lub jeśli wielkość transakcji wykracza poza parametry akceptowane przez naszego brokera realizującego zlecenie. Ryzyko rozrachunkowe jest wyższe niż w przypadku obrotu całymi akcjami na giełdzie, ale ryzyko kontrahenta jest nieodłączną cechą akcji ułamkowych. Trading 212 UK co roku przeprowadza analizę due diligence w stosunku do swojej spółki siostrzanej i ma wgląd w jej kapitał, jako członek Grupy. Spółka jest tym samym świadoma możliwości niewykonania zobowiązania. Jeśli nie otrzymasz na ekranie potwierdzenia transakcji, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy została ona zrealizowana.

Prawdopodobieństwo rozliczenia: W momencie realizacji zamówienia, Spółka przystępuje do natychmiastowego rozliczenia tego zamówienia.

Wielkość zamówienia: Minimalna wielkość zamówienia dla każdego instrumentu finansowego podana jest na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań dotyczących marginesu, gdy kapitał na danym koncie przekracza pewny poziom, zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie.

Wpływ rynku: Dane gospodarcze i inne informacje, w tym pogłoski, mogą mieć wpływ na cenę danego instrumentu/produktu bazowego. Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić swoim Klientom możliwie najkorzystniejsze wyniki.

Dla klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik zostanie uzyskany na podstawie całkowitej należnej zapłaty (z wyłączeniem naszych prowizji), która stanowi cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją zamówienia. Jeśli Klient nie jest klientem detalicznym, możemy uznać, że inne czynniki są ważniejsze niż cena w celu zapewnienia najkorzystniejszego wyniku realizacji.

Nasze opłaty mogą zostać naliczone w formie narzutu lub upustu (różnica między ceną, po której bierzemy główną pozycję a ceną realizacji transakcji Klienta). Nasza wycena na wielu rynkach zawiera już nasz spread i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje. Spółka może ewentualnie wyrazić zgodę na pobranie prowizji lub połączenie prowizji i narzutu lub upustu. Nasze opłaty nie są brane pod uwagę przy określaniu najlepszych cen realizacji.

3. Kryteria realizacji

Kryteria realizacji, które będą uwzględniane to cechy charakterystyczne:

 1. Klienta (i kategoryzacja Klienta);
 2. zamówienia;
 3. Instrumentów finansowych, które są przedmiotem zamówienia; i
 4. Miejsc realizacji, do których to zamówienie może zostać skierowane.

W celu zachowania kompleksowości oferty spółka zdecydowała się zapewnić najlepszą realizację dla wszystkich swoich klientów niezależnie od tego, czy są to klienci Detaliczni czy Profesjonalni.

4. Miejsca realizacji

4.1. Spółka działa jako zleceniodawca w celu realizacji zamówień na kontrakty CFD. W związku z tym, Spółka jest jedynym Miejscem realizacji zamówień Klientów. Ponadto, gdy Spółka realizuje zamówienia Klientów, może z kolei przekazać swoje własne zamówienia zewnętrznym regulowanym unijnym instytucjom finansowym. Spółka zidentyfikowała brokerów, na których usługach polega, w celu najlepszej realizacji zamówień na akcje. Trading 212 UK Limited będzie zawsze informować klientów o miejscu wykonania transakcji w ramach procesu notyfikacji potransakcyjnej. Spółka Trading 212 Limited jest zobowiązana do corocznej publikacji najlepszych pięciu systemów realizacji, z których korzysta, i podsumowania analizy jakości realizacji osiąganej w systemach realizacji. Są one publikowane w witrynie internetowej naszej firmy, www.trading212.com

4.2. W przypadku gdy Spółka przekazuje otrzymane od klienta zlecenie do realizacji innemu podmiotowi w grupie lub podmiotowi zewnętrznemu takiemu jak brokerowi, Spółka będzie dalej działać zgodnie z najlepszym interesem klienta, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki i kryteria realizacji określone dla najlepszej realizacji. Spółka będzie przekazywać zlecenia tylko do brokerów, których wiążą ustalenia dotyczące realizacji umożliwiające Spółce spełnienie zobowiązań wobec klientów podczas przekazywania zleceń.

Obrót akcjami ułamkowymi będzie prowadzony poza regulowanym systemem obrotu (jak opisano w Sekcji 5), ze względu na szczególny charakter instrumentu. Niemniej jednak Spółka zapewnia, że najlepsze kryteria realizacji są spełniane. Firma będzie regularnie analizować swój wybór brokerów, aby zapewnić, że jakość realizacji zezwala Spółce wywiązać się z obowiązków związanych z realizacją zleceń.

4.3. Zgodnie z przeprowadzoną przez nas w ramach analizy due diligence oceną systemów realizacji, z których korzystamy, będziemy brać pod uwagę:

 1. Dostępność najlepszej ceny dla określonego Instrumentu finansowego i wypłacalność Systemu realizacji lub brokera;
 2. Koszty rozliczenia i rozrachunku;
 3. Czas i prawdopodobieństwo realizacji (np. wskaźniki wykonania);
 4. Rozmiar
 5. Wiarygodność Systemu realizacji i brokera pod względem reputacji i dobrej opinii (np. zdolność kredytowa, sankcje nałożone przez podmioty regulacyjne itp.);
 6. Jakość realizacji i usługi, zarówno w odniesieniu historycznym, jak i obecnie, na podstawie przeprowadzonej oceny;
 7. Przejrzystość procesu kształtowania cen (przed transakcją);
 8. Możliwość dostarczenia analizy kosztów transakcji;
 9. Ciągłość handlu;
 10. Infrastrukturę technologiczną i możliwości Systemu realizacji i brokera;
 11. Wyłączniki automatyczne
 12. Jakość wszelkich powiązanych udogodnień rozrachunkowych i rozliczeniowych;
 13. Dostęp do rynków alternatywnych;
 14. Reagowanie na wnioski/skargi i gotowość do naprawy błędów;
 15. Wypłacalność finansową podmiotu; oraz
 16. Wszelkie inne istotne czynniki.

5. Handel poza rynkiem regulowanym, wielostronną platformą obrotu [Multilateral Trading Facility (MTF)] lub zorganizowaną platformą obrotu [Organised Trading Facility (OTF)]

5.1. Zgodnie z zasadami FCA, gdy instrument jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF, jesteśmy zobowiązani do uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Klienta zanim zorganizujemy realizację takiego zamówienia na tych instrumentach w innym miejscu. Handlując na naszej platformie, Klient wyraża zgodę, abyśmy zorganizowali realizację jego zamówienia poza rynkiem regulowanym, MTF lub OTF. Nasza Polityka konfliktu interesów obejmuje wszelkie problemy mogące wystąpić w takiej sytuacji.

5.2. Zlecenia realizowane poza Rynkiem regulowanym, MTF lub OTF będą zgodne z naszą polityką Najlepszej realizacji i nie powinny być niekorzystne dla klientów. W przypadku realizacji w ten sposób, wszystkie zlecenia rynkowe na instrumenty kapitałowe będą realizowane po najlepszej dostępnej cenie w podstawowym systemie obrotu danym instrumentem kapitałowym około lub w 100% czasu.

5.3. Zlecenia realizowane poza Rynkiem regulowanym, MTF lub OTF będą zgodne z naszą polityką Najlepszej realizacji i nie powinny być niekorzystne dla klientów. Realizacja zleceń rynkowych jest zawsze natychmiastowa, a prawdopodobieństwo będzie bliskie, jeśli nie równe 100%.

5.4. W przypadku transakcji realizowanych poza Systemem obrotu obowiązują pewne wymogi w zakresie przejrzystości, a konkretne informacje muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Informacje zostaną opublikowane za pośrednictwem Zatwierdzonego planu publikacji.

6. Szczegółowe dyspozycje Klienta i zamówienia oczekujące

6.1. W przypadku gdy Klient udziela nam konkretnych instrukcji, co do realizacji zamówienia, zrealizujemy je zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli instrukcje Klienta odnoszą się tylko do części zamówienia, będziemy nadal stosować naszą politykę realizacji zamówienia do tych aspektów zamówienia, których szczegółowe instrukcje nie obejmują.

6.2. Klient powinien mieć świadomość, że zapewnienie nam szczegółowych instrukcji w związku z realizacją określonego zamówienia może sprawić, że nie podejmiemy kroków określonych w naszej Polityce realizacji zamówień w celu uzyskania jak najlepszego wyniku w odniesieniu do elementów objętych tymi instrukcjami.

6.3. W każdym przypadku, gdy Klient złoży Zlecenie za pośrednictwem naszej Platformy transakcyjnej i jego stan zostanie zmieniony na oczekujący, środki wymagane do jego realizacji zostaną zablokowane z wolnych środków dostępnych na rachunku Klienta. Zablokowane środki nie mogą być wykorzystane na inne Zlecenia, dopóki zlecenie oczekujące nie zostanie zrealizowane lub anulowane.

7. Agregacja

Firma nie będzie agregować zleceń dwóch różnych klientów, chyba że spełnione zostaną następujące warunki:

 • Jest prawdopodobne, że agregacja nie będzie działać na ogólną niekorzyść żadnego klienta, którego zlecenie ma być agregowane.
 • Każdy z klientów, których zlecenia mają zostać zagregowane, został poinformowany, że efekt agregacji może mieć negatywny wpływ na poszczególne zlecenia (jak zostało to przedstawione w Warunkach Użytkowania); oraz
 • zlecenie zostanie zagregowane zgodnie z niniejszą Polityką, której założenia umożliwiają osiągnięcie sprawiedliwej alokacji zagregowanych zleceń oraz transakcji, w tym również tego, jak wolumen oraz cena zleceń determinuje alokacje i traktowanie częściowych realizacji zleceń.

8. Polityka alokacji

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa Firma dołoży starań, aby zapewnić Klientom szybką, uczciwą i sprawną realizację zleceń Klienta składanych w Firmie, względnie do innych zleceń od jej klientów. W tym celu Firma:

 • szybko oraz dokładnie rejestruje oraz alokuje zlecenia realizowane w imieniu Klientów;
 • przetwarza porównywalne zlecenia Klientów w sposób sekwencyjny i natychmiastowy, chyba że charakterystyka zlecenia lub warunki panujące na wybranym rynku uniemożliwiają to, lub też wymagania Klientów stanowią inaczej; oraz
 • niezwłocznie informuje Klientów detalicznych o wszelkich znaczących trudnościach mających wpływ na prawidłowe i szybkie realizowanie zleceń.

9. Monitorowanie

Będziemy monitorować skuteczność naszych ustaleń oraz niniejszej Polityki realizacji zamówień w celu wykrycia nieprawidłowości oraz, w stosownych przypadkach, ich wyeliminowania.

10. Weryfikacja

Ocenimy czy miejsca realizacji zawarte w niniejszej Polityce realizacji zamówień zapewniają możliwie najlepszy wynik naszym klientom, czy też musimy dokonać zmian w naszych ustaleniach realizacji zamówień. Będziemy weryfikować nasze ustalenia oraz niniejszą Politykę realizacji zamówień co najmniej raz w roku lub gdy nastąpi istotna zmiana, która wpływa na naszą zdolność do uzyskania najlepszego wyniku w odniesieniu do realizacji zamówień w sposób spójny z wykorzystaniem miejsc objętych niniejszą Polityką realizacji zamówień. Do celów niniejszej Polityki, istotna zmiana będzie znaczącym wydarzaniem, które mogłoby wpłynąć na parametry najlepszej realizacji, takie jak koszt, cena, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, wielkość, charakter lub każdy inny czynnik związany z realizacją zlecenia. Takie istotne zmiany będą obejmować, między innymi, następujące wydarzenia:

 • dodanie lub usunięcie Systemów realizacji lub brokerów;
 • zmiany w produktach (instrumentach finansowych) lub usługach oferowanych przez Firmę;
 • zmiany względnego znaczenia czynników i kryteriów najlepszej realizacji;
 • znaczący wpływ rynku;
 • znacząca zmiana poziomu kosztów wynikająca z powiązania z danym systemem;
 • opracowanie znaczących nowych procedur realizacji lub zmiana w modelu rynkowym istniejącego systemu;
 • duża zmiana istniejących ustaleń, taka jak istotna zmiana w zasobach ludzkich lub technicznych, na których polega Spółka w celu zapewnienia najlepszej realizacji.
 • reklamacje związane z poważnym problemem zauważonym przez Klienta (w takim przypadku niekoniecznie spowodowałoby to konieczność przeglądu całej Polityki)

Klienci, którzy związani są ze Spółką trwającą umową, zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach lub poprawkach od czasu do czasu wprowadzanych do niniejszej Polityki lub ustaleń dotyczących realizacji zleceń. Najnowsza wersja Polityki będzie również dostępna na stronie internetowej Spółki.

11. Akcje ułamkowe

11.1. Akcja ułamkowa to termin używany do opisania nabycia przez inwestora części akcji. Inwestor może zgromadzić wiele części ułamkowych, aby posiadać łącznie więcej niż jedną akcję. W związku z tym handel akcjami ułamkowymi na koncie Trading 212 obejmuje ułamki akcji i handel niewielkimi ilościami — zwykle jedną lub dwiema akcjami.

11.2. Ułamki akcji nie są notowane na giełdzie. Podobnie zlecenia składające się z jednej akcji mogą być często zabronione przez niektóre systemy, co prowadzi do braku pewności realizacji. Tak niewielkie zlecenia mogą zatem być realizowane poza systemem transakcyjnym. Nasza Polityka konfliktu interesów obejmuje wszelkie problemy mogące wystąpić w takiej sytuacji.

11.3. Zlecenia będą realizowane po cenie, która nie jest gorsza od ceny referencyjnej na giełdzie odniesienia — z wykorzystaniem strumienia cenowego giełdy. Możliwość handlu akcjami cząstkowymi będzie oferowana wyłącznie na akcjach o wystarczającej płynności na tej giełdzie, aby zapewnić, że spread kupna/sprzedaży jest lepszy lub porównywalny z tym z giełdy pierwotnej.

11.4. Zlecenia będą wykonywane za pomocą własnego oprogramowania na serwerach Trading 212 Group. Zlecenia ułamkowe będą przechowywane przez cały dzień i agregowane w ustalonym momencie każdego Dnia roboczego lub najszybciej jak tylko praktycznie możliwe po tym czasie oraz będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką Najlepszej realizacji. Zlecenia otrzymane po ustalonym czasie agregacji będą przechowywane do czasu agregacji następnego Dnia roboczego.

11.5. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Rada Trading 212 UK Limited ustanawia, że może oferować Najlepszą realizację dla akcji ułamkowych w ramach tego planu. Zostało ustalone, że firma będzie otrzymywała zlecenia szybciej niż dany system poza strukturą Trading 212 Group, tym samym zmniejszając możliwość odmowy ze względu na zmianę cen. Cena i ryzyko kontrahenta są głównymi czynnikami, które mogą spowodować stratę dla Klienta, jeśli kontrahent nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy, i będzie to monitorowane przez Specjalistę ds. zgodności, aby zapewnić najlepsze wyniki dla klienta, jakie Firma może osiągnąć. Trading 212 UK co roku przeprowadza analizę due diligence w stosunku do swojej spółki siostrzanej i ma wgląd w jej kapitał, jako członek Grupy. Firma będzie zatem dobrze poinformowana o możliwości ryzyka niewykonania zobowiązania.

11.6. W przypadku gdy spółka Trading 212 UK Limited wykonuje zlecenie Klienta za pomocą powiązanego podmiotu (np. podmiotu w tej samej grupie), pozostanie odpowiedzialna za dostarczenie swoim Klientom najlepszej realizacji. Trading 212 UK Limited zapewnia, że wszystkie takie układy z powiązanym podmiotem:

 1. są podejmowane na zasadach rynkowych, w taki sposób, że powiązany podmiot jest brany pod uwagę obok innych systemów zewnętrznych i jest wybierany, ponieważ pozwala firmie w sposób spójny dostarczyć swoim Klientom możliwie najlepsze wyniki;
 2. umożliwiają Spółce posiadanie wystarczającego, niezależnego nadzoru nad jej ustaleniami dotyczącymi realizacji (tj. nadzór ten nie jest sprawowany przez powiązany podmiot);
 3. zapewniają wystarczający i bezpłatny dostęp do informacji, aby zapewnić, że Spółka może skutecznie monitorować i kwestionować ceny realizacji dostarczone przez kontrahenta; oraz
 4. w przypadku gdy powiązany podmiot jest wybierany na podstawie tego, że oferuje obniżone ceny realizacji, Spółka zapewni, że przyniesie to korzyść Klientowi.

12. Zgoda

Jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody Klienta na naszą Politykę realizacji zamówień. Klient jest zobowiązany do zapewnienia takiej zgody w momencie składania zamówienia.

13. Status niniejszej Polityki

Niniejsza polityka stanowi część Umowy z klientem Trading 212 UK Ltd. oraz Warunków użytkowania Usługi Handlu Akcjami.

14. Typy zleceń

Inwestując można skorzystać z kilku rodzajów zleceń. Prosimy mieć na względzie, że poniższe ma zastosowanie wyłącznie do Usługi Handlu Akcjami oraz Akcji i Udziałów ISA. Rodzaje zleceń, które można składać w odniesieniu do kontraktów CFD, opisano w sekcji 11 Umowy z klientem Trading 212 UK Ltd dostępnej na naszej stronie internetowej.

Zlecenie rynkowe - Ten typ zlecenia zostanie wykonany natychmiast po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. To zlecenie powinno być stosowane w przypadku, gdy chcą Państwo, aby realizacja nastąpiła niezależnie od okoliczności. Należy pamiętać, że cena może ulec zmianie przed wykonaniem transakcji, zwłaszcza w przypadku mniej płynnych instrumentów finansowych. Ten typ zlecenia gwarantuje kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego, ale nie gwarantuje ceny, po której zostanie ono zrealizowane. Dlatego prosimy o ostrożne korzystanie z tego typu zleceń.

Zlecenie z limitem - Za pomocą tego typu zlecenia mogą Państwo określić minimalną cenę (dla zlecenia sprzedaży) lub maksymalną cenę (dla zlecenia kupna), po której chcą Państwo zrealizować zlecenie.

Zlecenie stop - Zlecenie stop to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji w przypadku osiągnięcia przez nią wcześniej określonej przez Klienta ceny. Kiedy akcja osiągnie cenę stop, Zlecenie stop stanie się Zleceniem rynkowym. Następnie realizuje zlecenie po najlepszej dostępnej cenie. Inwestorzy często składają zlecenia typu stop, aby ograniczyć potencjalne straty, w przypadku gdy kurs akcji zmierza w niewłaściwym kierunku. Istnieje ryzyko, że krótkoterminowe wahania ceny akcji mogą uruchomić Zlecenie stop, co będzie skutkowało realizacją Zlecenia rynkowego.

Zlecenie stop z limitem - Tego typu zlecenie działa podobnie do Zlecenia stop, jednak zamiast generować Zlecenie rynkowe po osiągnięciu wcześniej określonego limitu stop loss, nasz system generuje Zlecenie z limitem. Główną zaletą jest to, że zlecenie nie może być zrealizowane po gorszej cenie niż Państwa limit, jednakże głównym ryzykiem jest to, że z powodu tego limitu może nie dojść do realizacji zlecenia.

15. Definicje

Miejsce realizacji oznacza rynek regulowany, MTF lub OTF, podmiot systematycznie internalizujący transakcje bądź animatora rynku lub inny podmiot zapewniający płynności instrumentów finansowych lub podmiot, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty.

Godziny rynkowe oznaczają czas handlu na rynkach finansowych, jak wskazano na stronie internetowej www.trading212.com. W godzinach handlu Klient ma prawo składać zlecenia na realizację transakcji Instrumentami finansowymi.

Wielostronna platforma obrotu [Multilateral Trading Facility (MTF)] oznacza wielostronny system obsługiwany przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub operatora rynku, który kojarzy transakcje strony trzeciej w dziedzinie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe - w sposób skutkujący zawarciem kontraktu zgodnie z postanowieniami dyrektywy MiFID II.

Rynek regulowany oznacza wielostronny system realizowany i/lub zarządzany przez operatora rynku, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu transakcji stron trzecich kupna i sprzedaży instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe - w sposób skutkujący zawarciem kontraktu dotyczącego instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na podstawie reguł i/lub systemów oraz które są uprawnione i funkcjonują w sposób systematyczny, zgodnie z postanowieniami dyrektywy MiFID II.

Podmiot systematycznie internalizujący transakcje oznacza przedsiębiorstwo inwestycyjne, które w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny działa na własny rachunek realizując zamówienia klientów poza rynkiem regulowanym lub MTF.

Zorganizowana platforma obrotu [Organised Trading Facility (OTF)] oznacza wielostronny system, który nie jest rynkiem regulowanym ani MTF oraz w którym wiele udziałów stron trzecich kupujących i sprzedających w obligacjach, ustrukturyzowanych produktach finansowych, zezwoleniach na emisję lub instrumentach pochodnych może wchodzić w interakcje w systemie w sposób, który skutkuje zawarciem kontraktu zgodnie z postanowieniami MiFID II.

Wydrukuj tę stronę