Trading 212

Otwórz konto

Polityka prywatności

Trading 212

Polityka prywatności

Trading 212 zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta i niewykorzystywania ich do celów innych niż dostarczanie, utrzymanie i ulepszanie naszych Usług zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W celu otwarcia konta Klienta Firma gromadzi i przechowuje jego dane osobowe. Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Firma przetwarza takie informacje, aby zagwarantować, że wypełnia ona swoje zobowiązania i wszystkie informacje pozostają poufne. Trading 212 jest związany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) oraz wszelkim ustawodawstwem, mającym zastosowanie w przypadku ochrony danych osobowych.

Informacja o Trading 212

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo, będące częścią Trading 212 Group Limited (Trading 212). Dwie podstawowe osoby prawne w ramach Trading 212 Group Limited to:

1) Trading 212 UK Ltd.
Tel.: +44 203 769 98 97
Email: info@trading212.com
Adres:107 Cheapside 
London EC2V 6DN

Trading 212 UK Ltd jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer rejestracji 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest autoryzowany i regulowany przez angielskiego regulatora rynku Financial Conduct Authority (numer rejestracji 609146).

2) Trading 212 Ltd.
Tel.: +359 800 46049
Email: info@trading212.com
Adres: ul. Laczezar Stanczew 3
Litex Tower, piętro 10
Sofia 1797, Bułgaria

Trading 212 jest spółką zarejestrowaną w Bułgarii, REGON: 201659500. Trading 212 jest autoryzowany i regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) (numer rejestracji RG-03-0237).

Jakiego rodzaju informacji potrzebujemy?

Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową pod adresem www.trading212.com, platformę transakcyjną, aplikację handlową Trading 212 w Apple App Store lub Sklep Google Play (zwane łącznie „Witryną”), dokonuje rejestracji, uczestniczy, tworzy profil, dokonuje oddzielnych operacji lub w inny sposób korzysta z Usług oferowanych przez Firmę, wtedy ma ona prawo do gromadzenia danych osobowych takiej osoby. Firma przetwarza również dane osobowe otrzymane od użytkowników w ramach umowy, zawartej z Klientem dla realizacji uregulowanych przez prawo celów, stosowanych przez Trading 212. Firma przetwarza również dane otrzymane w sposób legalny z publicznie dostępnych źródeł.

 1. W trakcie otwierania konta Klienta Firma gromadzi dane osobowe użytkownika, potwierdzające jego tożsamość. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, kraju zamieszkania, adresu, daty urodzenia, obywatelstwa, danych kontaktowych, adresu mailowego oraz numeru telefonu.
 2. W celu przeciwdziałania popełnieniu oszustwa Firma może gromadzić informacje dotyczące statusu finansowego Klienta (tj. zarobków i oszczędności). W celu ułatwienia realizacji wniosków Klienta o wpłaty i wypłaty środków z jego Konta, Trading 212 może przetwarzać numer IBAN Klienta oraz inne informacje dotyczące przetwarzania płatności, wymagane przez określonych dostawców usług płatniczych.
 3. Jako przedsiębiorstwo inwestycyjne podlegające regulacji, Trading 212 jest prawnie zobowiązany do zidentyfikowania każdego Klienta na podstawie jego lub jej dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, jak również dokumentów, które mogą być wykorzystane jako potwierdzenie jego lub jej adresu (np. rachunki za media, wyciąg z konta bankowego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy prawo użyć dodatkowych narzędzi elektronicznej weryfikacji online, co może wymagać dostarczenia między innymi szczegółowych danych, dokumentów, zdjęć i nagrań wideo poświadczających Twoją tożsamość. Prawidłowa identyfikacja przy otwieraniu konta Klienta w Trading 212 jest również konieczna dla zapewnienia jego własnego bezpieczeństwa.
 4. Aby ocenić odpowiedniość oferowanych przez Firmę usług, w zależności od okoliczności i doświadczenia Klienta, oraz ocenić, czy jest on Klientem profesjonalnym czy nieprofesjonalnym, Trading 212 może poprosić o udzielenie dodatkowych informacji, takich jak, choć nie tylko, doświadczenie w handlu, szczegółów zatrudnienia, wiedzy i doświadczenia w zakresie usług i produktów finansowych.

Informacje te będą wymagane przy wypełnianiu wniosku o rejestrację, jak również Firma wykorzysta posiadane archiwa oraz informację z innych źródeł, konieczną do wypełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w celu świadczenia usług, opisanych w Umowie z Klientem i Warunkach handlowych obrotem akcjami Trading 212 oraz przestrzeganiem ustawowych zobowiązań Firmy. W przypadku, gdy Klient podejmie decyzję o nieudzielaniu którejś z wymaganych informacji, Firma może być zmuszona do odmowy podpisania takiej umowy lub odmowy realizacji umowy już podpisanej i jej rozwiązania, ponieważ nie będzie ona w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Firma przechowuje informacje możliwie jak najbardziej zaktualizowane i niezwłocznie zmienia wszelkie dane, jak na przykład adres zamieszkania, w przypadku, gdy ulegnie on zmianie.

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Trading 212, obejmują również wszelkiego rodzaju komunikację elektroniczną, np. listy, maile, wiadomości z czatu, rozmowy telefoniczne, Numer Identyfikacji Podatkowej i wszelkie powiązane informacje podatkowe oraz dane osobowe, weryfikowane poprzez KYC / AML (Poznaj swego klienta / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy) dla Trading 212, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Korzystanie ze strony internetowej Firmy i powiązanych z nią aplikacji mobilnych oraz usług dostępnych online, obejmuje automatyczne gromadzenie określonych rodzajów informacji, z których niektóre mogą być uważane za dane osobowe lub w określonych okolicznościach. Informacja ta obejmuje: adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Prócz tego strona internetowa Firmy wykorzystuje pliki cookie, w celu polepszenia i personalizacji potrzeb Klienta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce plików cookie.

Dlaczego Firma potrzebuje tych informacji i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Legalność przetwarzania

Firma przetwarza dane osobowe Klienta (w tym gromadzi, wykorzystuje, chroni i przesyła, jeśli dotyczy to):

 1. wykonania Umowy z Klientem i / lub Warunków handlowych obrotu akcjami Trading 212 (określanych łącznie jako „Umowa”), zawartej pomiędzy Klientem i firmą Trading 212, w celu świadczenia usług opisanych w Umowie lub dostępnych za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trading 212 („Usługi”);
 2. podejmowania kroków na prośbę użytkownika, zanim podpisze on Umowę lub w celu otwarcia konta demonstracyjnego;
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych i regulacyjnych, którym podlega Trading 212 (w tym, ale nie wyłącznie, obowiązków wynikających z przepisów MIFID 2, regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wszelkich przepisów podatkowych itd.). Przykłady takich obowiązków regulacyjnych obejmują między innymi: raportowanie do FCA i FSC; przekazywanie instytucjom zwalczającym przestępczość finansową informacji dotyczących transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub w ramach postępowania karnego w sprawach finansowych; przekazywanie informacji organom podatkowym. Należy pamiętać, że w celu spełnienia niektórych z powyższych wymagań możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, natomiast Klient może zażądać interwencji człowieka, ale nie ma możliwości sprzeciwu wobec takiej procedury.
 4. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zgodnych z prawem interesów realizowanych przez Trading 212 – na przykład w przypadku, gdy jest ona zobowiązana do przekazania informacji o użytkowniku organom lub agencjom publicznym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, do wysyłania ankiet w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu zapewnienia, że Firma oferuje możliwie najlepsze usługi handlowe i informacje oraz aby kontynuować ulepszanie oferowanych produktów w przyszłości.
 5. W zakresie zgody udzielonej przez Klienta – na przykład w celach marketingowych i promocyjnych. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzanie będzie się odbywać wyłącznie w zgodzie z celami i w zakresie uzgodnionym w deklaracji Klienta. Każda zgoda może zostać cofnięta przez Klienta w dowolnym momencie przy podejmowaniu przyszłych działań.

Cele przetwarzania

Trading 212 przetwarza dane osobowe Klienta w celach:

 1. świadczenia Usług na rzecz Klienta w związku z podpisaną Umową, w tym między innymi w celu zweryfikowania tożsamości Klienta, otwarcia i zarządzania kontem Klienta. Może oznaczać to również udział osób trzecich, dokonujących weryfikacji w imieniu Firmy. Oprócz tego przetwarzanie danych osobowych obejmuje również przetwarzanie żądań depozytów i wypłat, zarządzanie relacjami z Klientami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub komunikatów z czatu, podpisywanie i wykonywanie transakcji na instrumentach finansowych.
 2. otwarcia konta demonstracyjnego lub komunikacji za pośrednictwem czatu lub wiadomości mailowych;
 3. przeprowadzenia oceny ryzyka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, poprzez gromadzenie i archiwizowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta; prowadzenie kontroli zarządzania ryzykiem; analizowania danych i globalnego nadzoru nad potrzebami Klientów i ulepszania oferowanych Usług;
 4. ulepszania i personalizowania świadczonych Usług, poprawiania jakości przeprowadzanych transakcji, dostarczając informacji rynkowych, które zdaniem Firmy będą odpowiednie dla Klienta i wysyłania ważnych informacji dotyczących konta i oferowanych Usług za pośrednictwem różnych kanałów informacji, w tym ankiet, wiadomości w aplikacji, wiadomości na platformie transakcyjnej i poprzez maile, które zdaniem Firmy spotkają się z zainteresowaniem Klienta.
 5. przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, potwierdzania transakcji biznesowych i komunikacji; zarządzania systemem monitorowania i nadzoru nad transakcjami oraz przestrzegania obowiązków sprawozdawczych; zarządzania ryzykiem, sporami, skargami, sprawami sądowymi lub w kontekście ścigania z nakazu prawa;
 6. komunikacji marketingowej z Klientem na temat aktualizacji produktów i usług oferowanych przez Firmę oraz informowania o wszystkich oferowanych promocjach, o ile jest to w interesie Klienta lub wyraził on zgodę na otrzymanie takich wiadomości, chyba że zdecyduje się z nich zrezygnować. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, kontaktując się z Firmą poprzez dane kontaktowe udostępnione w niniejszej Polityce prywatności. Firma może nadal oferować Klientowi swoje Usługi bez tego dodatkowego serwisu.

Kim są odbiorcy danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe Klienta są odbierane i przetwarzane przez pracowników Trading 212, którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia warunków Umowy oraz zobowiązań prawnych i ustawowych. Ponadto informacje te mogą zostać ujawnione w zakresie, w jakim Firma uważa, że takie ujawnienie lub przekazanie jest konieczne do wypełnienia wyżej opisanych celów, do następujących odbiorców:

 1. innych przedsiębiorstw wchodzących w skład Trading 212 Group Limited. Dane te mogą być przekazane, aby umożliwić Firmie świadczenie Usług w pełnym zakresie, w przypadku kiedy inne przedsiębiorstwa wchodzące w skład Trading 212 Group Limited wykonują komponenty pełnej Usługi, takie jak wsparcie finansowe, wsparcie IT lub inne usługi wsparcia;
 2. wszystkich prawników, audytorów zewnętrznych lub doradców, profesjonalnych konsultantów, agencji kredytowych, notariuszy, komorników, jak również wszystkich sądów, oficjalnych organów regulacyjnych, rządowych, administracyjnych i innych, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Umowy lub w zgodzie z przepisami prawa (i) w celu wypełnienia obowiązujących przepisów ustawowych lub rozporządzeń; (ii) stosowania obowiązujących warunków i zasad; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności oferowanych przez nas Usług; i (iv) ochrony praw i interesów Firmy;
 3. zewnętrznych dostawców usług informatycznych, usług doradczych i konsultacyjnych, analitycznych, weryfikacji tożsamości, usług przetwarzania płatności, ubezpieczycieli lub innych usługodawców działających na rzecz Trading 212, którzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie w celu świadczenia tych Usług i zgodnie z wytycznymi Firmy. W stosownych przypadkach Firma zawiera z takimi dostawcami usług zewnętrznych odpowiednie umowy lub standardowe klauzule dotyczące ochrony danych, wymagane na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, aby zapewnić zgodność z instrukcjami udzielonymi przez Firmę;
 4. stron trzecich w ramach fuzji i przejęć, pod warunkiem, że przyszły kupujący lub sprzedający godzi się na ochronę danych osobowych Klienta w sposób zgodny z Polityką prywatności Firmy.

Firma będzie wymagać od każdej osoby, której ujawnione zostały dane osobowe Klienta lub która może je otrzymać w imieniu Firmy, aby zagwarantowała jej poufność i postępowała zgodnie z uzasadnionym celem, dla którego została jej ona udostępniona i w zgodzie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych. Firma nie będzie udostępniać ani sprzedawać osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji ich własnych celów marketingowych i biznesowych bez zgody udzielonej przez użytkownika.

Międzynarodowy transfer danych

Dane osobowe, gromadzone przez Firmę, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym miejscach nie podlegających decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Informacje te mogą być udostępniane innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Trading 212 Group Limited oraz przetwarzane przez personel pracujący dla Firmy lub na rzecz jednego z jej dostawców usług zewnętrznych, znajdującego się poza obszarem EOG. Personel ten może uczestniczyć na przykład w realizacji naszych usług wsparcia. Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, że dane osobowe Klienta są traktowane w sposób bezpieczny i w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i że podjęła wszelkie środki ostrożności w celu ich ochrony.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe Klienta?

Firma przetwarza dane osobowe Klienta przez cały okres obowiązywania Umowy i przechowuje je przez okres pięciu lat po jej wygaśnięciu, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak również z obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych. Ponadto, niektóre dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż czas potrzebny na wypełnienie celów związanych z ich przetwarzaniem, z zastrzeżeniem wypełnienia ogólnych ustawowo uregulowanych terminów przedawnienia i okresu przechowywania, kiedy obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez określony okres po rozwiązaniu relacji biznesowych między Klientem i Firmą.

Jakie są prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Klient ma prawo do:

 1. dostępu do i informacji na temat swoich danych osobowych – Klient ma prawo zadać pytanie, jakie informacje (jeśli są takie) na jego temat są przetwarzane, i jeśli są takie, Firma udostępni mu informacje na temat jego danych osobowych i kopię tych danych, będących przedmiotem procesu przetwarzania. Aby móc zażądać takich informacji konieczne jest potwierdzenie tożsamości Klienta. Jeśli Klient ma potrzebę otrzymania dodatkowej kopii danych osobowych, możliwe będzie nałożenie uzasadnionej opłaty za administrowanie takimi żądaniami, jeśli Firma uzna takie żądania za wyraźnie nieuzasadnione. Po otrzymaniu wniosku ze strony Klienta i / lub stosownej opłaty, Firma potwierdzi otrzymanie takiego wniosku i udzieli odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od daty złożenia takiego wniosku.
 2. korekty każdej faktycznej nieścisłości lub niekompletności swoich danych osobowych – jeśli dane osobowe, które Firma przechowuje na temat Klienta, są niedokładne lub niepełne, może on zażądać ich skorygowania. Po otrzymaniu takiego wniosku ze strony Klienta, Firma potwierdzi jego otrzymanie i udzieli odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od daty złożenia takiego wniosku. W przypadku, gdy Firma udzieliła informacji na temat danych osobowych Klienta osobom trzecim, poinformuje ona ich o korekcie, kiedy tylko będzie to możliwe.
 3. usunięcia danych osobowych – Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy ich posiadanie nie jest już dla Firmy konieczne. Proszę zwrócić uwagę, że takie żądanie zostanie spełnione w przypadku, gdy Firma nie będzie prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych i będą podlegać one wszystkim okresom przedawnienia, do których przestrzegania jest ona zobowiązana i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i rozporządzeniami, wskazanymi w dziale „Jak długo będą przechowywane dane osobowe Klienta”.
 4. zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład w sytuacji, gdy kwestionuje on poprawność tych danych w okresie, kiedy Trading 212 zobowiązany jest do sprawdzenia ich autentyczności lub w przypadku, gdy uważa, że przetwarzanie tych danych nie posiada podstawy prawnej. Taki sprzeciw nie może jednak uniemożliwić Firmie przechowywania danych osobowych Klienta.
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Trading 212 – Klient może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Firmę i zastosuje się ona do jego żądania, kiedy jego dane osobowe zostaną przetworzone do celów marketingu bezpośredniego lub do celów badawczych (jeśli dotyczy) lub jeśli odnosi się to do uzasadnionego interesu Firmy w przetwarzaniu takich danych, poza przypadkami, kiedy zostanie udowodnione, że istnieją przekonujące podstawy prawne do ich przetwarzania.
 6. przeniesienia swoich danych osobowych – Klient ma prawo, w określonych przypadkach, zażądać, aby dane osobowe, których udzielił Firmie w sposób zorganizowany, w powszechnym i możliwym do komputerowego odczytu formacie, zostały przekazane innej osobie (administratorowi danych osobowych) zgodnie z wyborem Klienta, tam, gdzie jest to technicznie możliwe.
 7. zgłoszenia skargi do organu nadzorującego – Klienta ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Aby złożyć wniosek w związku ze swoimi prawami, Klient powinien skontaktować się z Firmą korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań handlowych, aby odpowiedzieć na wniosek Klienta w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku, kiedy Firma nie będzie mogła odpowiedzieć na wniosek Klienta w terminie 30 dni, zostanie on powiadomiony o powodach opóźnienia oraz zostanie mu udzielona informacja, kiedy może spodziewać się wykonania swojego wniosku.

Jak zarządzamy i chronimy dane osobowe Klienta?

Firma dokłada wszelkich starań i stosuje najwyższe standardy techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować, że dane osobowe Klienta zachowują poufność i są chronione. Wszelkie dane osobowe, które są udostępniane przez Klienta, są przechowywane na bezpiecznych serwerach i stosowane są surowe procedury w celu ochrony przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Firma chroni dane osobowe Klienta, zachowując fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki zabezpieczenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i rozporządzeniami. Część środków, jakie Firma stosuje w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do zarządzania danymi osobowymi Klienta, obejmują, ale nie są ograniczone do:

 1. Pseudonimizacji – dane osobowe Klienta są przetwarzane w taki sposób, że nie można ich już powiązać z konkretną osobą bez wykorzystania dodatkowych informacji, które są przechowywane oddzielnie i podlegają specjalnym środkom technicznym i organizacyjnym, w celu zagwarantowania, że dane osobowe nie są powiązane ze zidentyfikowaną osobą fizyczną lub osobą fizyczną, która może zostać zidentyfikowana;
 2. Szyfrowania – stosuje się metody kryptograficzne, które przekształcają określone informacje lub dane w kod, aby stały się one nieczytelne dla nieautoryzowanych użytkowników;
 3. Minimalizacji – dane osobowe, których udzielenia Firma wymaga od Klienta są istotne i ograniczone wyłącznie do tego, co jest niezbędne w związku z celami, dla których są one przetwarzane;
 4. Silnej kontroli wewnętrznej nad dostępem do danych osobowych – dostęp do danych osobowych Klienta jest dozwolony tylko pracownikom, którzy potrzebują tych informacji, aby właściwie wykonać swoje obowiązki zawodowe;
 5. Testu penetracyjnego (Penetration testing) – polega on na przeprowadzeniu autoryzowanego ataku symulacyjnego na konkretny system komputerowy, przeprowadzony w celu oceny bezpieczeństwa tego systemu; Regularne skanowanie i testowanie włamań wykorzystuje się do identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach i wdrażania odpowiednich środków w celu ich usunięcia;
 6. Zapewnienia ciągłości stosowania zasad uczciwości, poufności i szkoleń dla wszystkich pracowników Firmy.

Firma utrzymuje plany bezpieczeństwa i plany działania na wypadek incydentu fizycznego lub technicznego, aby poradzić sobie z nim w odpowiednim czasie i ograniczyć negatywne konsekwencje takiego incydentu. Pomimo faktu, że Firma dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich Klientów, nie może ona zagwarantować, że posiadane zabezpieczenia zapobiegną wszelkim próbom nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych.

Klient powinien zdawać sobie sprawę, że odgrywa ważną rolę w ochronie swoich danych osobowych. Podczas rejestrowania się, aby korzystać z Usług oferowanych przez Firmę, Klient powinien wybrać hasło o odpowiedniej długości i złożoności, nikomu nie ujawniać tego hasła, oraz natychmiast powiadomić Trading 212 w przypadku zaobserwowania nieautoryzowanego dostępu do lub wykorzystania swojego konta. Jeśli Klient uważa, że niektóre jego dane logowania zostały lub mogły zostać ujawnione, może dokonać zmiany swojego hasła w dowolnym momencie na stronie internetowej Firmy, jak również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Biorąc pod uwagę charakter technologii komunikacyjnej i technologii przetwarzania informacji, Firma nie może zagwarantować, że podczas transmisji danych przez Internet dane Klienta będą całkowicie zabezpieczone przed ich odkryciem ze strony innych.

Jak Firma chroni dane osobowe swoich Klientów?

Informacje na temat Klienta są przechowywane w zabezpieczonych systemach komputerowych Firmy. Firma posiada systemy i procedury zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwemu modyfikowaniu lub ujawnianiu, nadużyciu lub utracie informacji.
Firma zobowiązana jest przechowywać dane osobowe Klienta przez określony okres, od momentu, kiedy zostały one udostępnione, nawet w przypadku, gdy nie jest już związana z Klientem stosunkiem umowy. W momencie, kiedy Firma uzna, że informacja ta nie jest już potrzebna, zostanie ona zniszczona.

Jak skontaktować się z Firmą i jak złożyć skargę?

Jeśli Klient ma jakieś pytania dotyczące jego praw lub niniejszej Polityki prywatności lub jeśli uważa, że nie została zachowana jego prywatność, może skontaktować się z Firmą poprzez:

Tel.: +44 203 769 98 97
Email: info@trading212.com
Adres: Trading 212 UK Ltd.
107 Cheapside
London EC2V 6DN

Lub

Tel.: +359 800 46049
Email: info@trading212.com
Adres: ul. Laczezar Stanczew 3.
Litex Tower, piętro 10
Sofia 1797, Bułgaria

Trading 212 informuje, że w swoich biurach korzysta z systemu monitoringu i jeśli Klient odwiedza którekolwiek z tych biur, może stać się obiektem nagrania wideo. Trading 212 jest również prawnie zobowiązany do rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych ze swoimi Klientami.

Inspektor ochrony danych Trading 212
Klient może również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Firmy w związku z każdym żądaniem, dotyczącym jego danych osobowych:
Email: dpo@trading212.com

Jeśli Klient nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną na jakąkolwiek skargę dotyczącą swoich danych osobowych, ma on prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, a dokładnie do:
Dla klientów Trading 212 UK Ltd.: Biura Inspektora Ochrony Danych (Information Commissioner’s Office), pod adresem internetowym: https://ico.org.uk/concerns/ lub pod numerem telefonu: +44 1625 545 745.
Dla klientów Trading 212 Sp. z o.o.: Komisji Ochrony Danych Osobowych, pod adresem internetowym: https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5
Sofia 1592, ul. Prof. Cwetan Lazarow 2,
Email: kzld@cpdp.bg

Linki do innych stron internetowych

Jeśli na Witrynie znajdują się linki do stron internetowych stron trzecich, nie będących własnością Trading 212 lub jeśli Klient uzyskuje dostęp do Witryny za pośrednictwem łączy z innych stron internetowych, musi on pamiętać, że witryny te mają swoją własną politykę ochrony prywatności. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te polityki prywatności. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony internetowe Klient powinien zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

Otwarta bankowość

Używamy narzędzia dostarczanego przez TrueLayer Limited (www.truelayer.com) („TrueLayer”), które pozwala wysyłać do nas i innych dostawców usług informacje o kontach płatniczych.

Aby korzystać z naszych usług, poprosimy Cię o zaakceptowanie Warunków świadczenia usług (https://truelayer.com/enduser_tos/) danej firmy i wprowadzenie swoich danych konta płatniczego w TrueLayer lub, dla połączeń w ramach otwartej bankowości, TrueLayer przekieruje Cię do Twojego banku w celu uwierzytelnienia. Warunki świadczenia usług określają warunki, na podstawie których akceptujesz uzyskiwanie dostępu przez TrueLayer do Twoich kont płatniczych w celu przekazywania nam tych informacji.

Używamy narzędzia dostarczanego przez TrueLayer, aby zainicjować płatności z Twojego konta płatniczego.

Aby móc korzystać z naszych usług, poproszony zostaniesz o wyrażenie zgody na wykonanie płatności za pośrednictwem TrueLayer oraz na zastosowanie warunków korzystania z usług TrueLayer (https://truelayer.com/enduser_tos/) do inicjacji płatności. Warunki korzystania z usług TrueLayer określają warunki, na podstawie których zgadzasz się, aby TrueLayer inicjował płatność z Twojego konta płatniczego.

TrueLayer podlega brytyjskim i unijnym przepisom o ochronie danych i jest zobowiązany do traktowania Twoich danych zgodnie z tymi przepisami, a także z Warunkami korzystania z usług TrueLayer i Polityką prywatności TrueLayer (https://truelayer.com/privacy/).

TrueLayer może świadczyć usługi dostarczania informacji o koncie oraz usługi inicjowania płatności z upoważnienia brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego na podstawie przepisów dotyczących usług płatniczych z 2017 r. (numer referencyjny firmy: 793171).

Polecenie zapłaty

Do obsługi płatności dokonywanych za pośrednictwem polecenia zapłaty korzystamy z GoCardless. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach przetwarzania Twoich danych przez GoCardless, a także o przysługujących Ci prawach do ochrony danych, w tym o prawie do sprzeciwu, zajrzyj na stronę gocardless.com/legal/privacy

Czy dzieci mogą korzystać z Usług Trading 212?

Korzystanie z Usług oferowanych przez Trading 212 jest zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Firma nie gromadzi celowo danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Jeśli Klient uzyska wiedzę, że osoba poniżej 18 roku życia bezprawnie przekazała Firmie swoje dane osobowe, powinien się on z nią skontaktować, a Firma podejmie kroki w celu usunięcia wszelkich tego rodzaju informacji.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma może dokonywać od czasu do czasu zmian w niniejszej Polityce prywatności, publikując zaktualizowaną wersję na swojej Witrynie. Przepisy, regulacje i standardy rynkowe ulegają zmianom, co może uczynić te zmiany koniecznymi lub może doprowadzić do wprowadzenia zmian w biznesie prowadzonym przez Firmę. Firma zaleca użytkownikom regularne odwiedzanie Witryny w celu uzyskania informacji i upewnienia się, że Klient wyraża zgodę na wprowadzone zmiany. Jeśli wprowadzone zmiany będą bardziej znaczące, Firma poinformuje Klienta w bardziej jednoznaczny sposób, na przykład poprzez wiadomość mailową lub za pośrednictwem Usług. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powinien zaprzestać korzystania z Witryny lub powiązanych z nią Usług. Jeśli Firma zmieni niniejszą Politykę prywatności w sposób, który wpłynie na formę wykorzystania danych osobowych Klienta, Firma powiadomi Klienta o modyfikacjach, jakie nastąpiły po wprowadzeniu takich zmian.

Wydrukuj tę stronę