Trading 212

Otwórz konto

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka

Trading 212

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka

OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z KONTRAKTAMI NA RÓŻNICE KURSOWE (CFD) I AKCJAMI (UDZIAŁAMI)

Niniejsze ostrzeżenie zostało wystawione przez firmę Trading 212 UK Ltd. dokonującą transakcji jako Trading 212 (“my”)

Niniejsze ostrzeżenie zawiera informacje na temat charakteru i ryzyka niektórych typów inwestycji. Nie wyjaśnia wszystkich typów ryzyka ani tego, w jaki sposób ryzyko jest związane z osobistą sytuacją klienta. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy nasze produkty są odpowiednie dla klienta czy nie, należy zasięgnąć profesjonalnej porady przed rozpoczęciem handlu.

Oferujemy możliwość inwestowania oraz obrotu następującymi produktami:

 • akcje (“udziały”);
 • kontrakty na różnice kursowe akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, indeksów, funduszy ETF inwestujących w towary, kontraktów futures i walut (“CFD”).

Inwestując lub dokonując transakcji za pomocą dowolnego z powyższych produktów, klient ryzykuje swój kapitał i może nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Kontrakty na różnice (CFD)

CFD to instrumenty finansowe, którymi handluje się na bazie różnicy cen, co pozwala inwestorom i handlowcom korzystać ze zmian cen akcji i indeksów bez konieczności posiadania instrumentów bazowych. CFD to skomplikowany produkt finansowy, który może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jeżeli klient nie jest pewny ryzyka albo nie wie, czy posiada odpowiednie zaplecze finansowe lub doświadczenie, aby obracać tymi produktami, nie powinien rozpoczynać handlu. CFD to produkt wiążący się z wysokim ryzykiem ze względu na spekulacyjny i nieprzewidywalny charakter rynków oraz wykorzystanie dźwigni (depozytu zabezpieczającego). Obrót tymi produktami może zakończyć się całkowitą utratą funduszy, które zostały wpłacone na konto. Jesteśmy zobowiązani do powiadomienia klientów detalicznych o procencie klientów detalicznych, którzy stracili pieniądze, handlując kontraktami CFD za naszym pośrednictwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Informacje te zostaną umieszczone na naszej stronie: www.trading212.com. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD należy dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową i tolerancję ryzyka. Handel kontraktami CFD jest związany z dużym ryzykiem utraty kapitału. Nie należy korzystać z pieniędzy, jeśli nie można pozwolić sobie na ich utratę.

Handel kontraktami CFD można rozważyć, tylko jeśli klient:

 • ma duże doświadczenie w handlu na niestabilnych rynkach;
 • w pełni rozumie ich działanie, w tym wiążące się z nimi ryzyko i koszty;
 • ma świadomość tego, że im większa dźwignia, tym większe ryzyko;
 • rozumie, że jego pozycja może zostać zamknięta bez względu na to, czy zgadza się z naszą decyzją na jej zamknięcie;
 • ma dużą tolerancję ryzyka i możliwość pokrycia strat w przypadku ich poniesienia;
 • ma wystarczająco dużo czasu, aby aktywnie zarządzać swoimi inwestycjami.

Akcje

Akcje to częściowe udziały w firmie. Tym samym właściciel akcji ma udział w bogaceniu się firmy. Jeśli firmie się powodzi, ceny akcji prawdopodobnie pójdą w górę, jednak jeśli firma nie odnosi sukcesów, ceny akcji spadają.

 • Niewypłacalność. W przypadku niewypłacalności firmy posiadacze akcji zwykłych otrzymują pieniądze jako ostatni. Jadnakże zwyczajni akcjonariusze również mają szansę na dobre zwroty, jeśli firma odnosi sukcesy i uważa się, że będzie dalej je odnosiła. W ekstremalnych przypadkach firma może stać się niewypłacalna i można stracić całą inwestycję.
 • Postrzegane ryzyko. Cena akcji opiera się na popycie, który zależy od postrzegania przez inwestorów ryzyka dotyczącego perspektyw firmy oraz ogólnego nastroju; jeśli nastroje wokół firmy są pesymistyczne, cena akcji spadnie; w przypadku sprzedaży w tym momencie lub gdy cena nie wróci do poprzedniego poziomu, zysk będzie mniejszy niż pierwotna inwestycja.

Tylko realizacja

Nie będziemy udzielać klientom żadnych porad ani rekomendacji dotyczących ich inwestycji, a żadne przekazywane przez nas informacje nie mogą być w taki sposób interpretowane. Nie udzielamy porad inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych. Nasze usługi obejmują tylko realizację, co oznacza, że nie będziemy udzielać porad na temat żadnej transakcji ani nie będziemy monitorować decyzji handlowych klienta w celu określenia, czy są dla niego odpowiednie, lub w celu uniknięcia strat. Należy zasięgnąć profesjonalnych porad finansowych, prawnych i podatkowych na własną rękę i zdecydować, czy kontrakty CFD lub akcje są odpowiednią inwestycją. Możemy podawać rzeczowe informacje odnoszące się do naszych produktów, związanego z nimi potencjalnego ryzyka lub ogólnie na temat rynków finansowych; jednak nie będziemy oceniać specyficznej sytuacji finansowej klienta.

Dźwignia

Nasze produkty oferują różne poziomy dźwigni. Przed rozpoczęciem handlu klient jest proszony o dokonanie wpłaty początkowej. Każdy oferowany przez nas produkt wymaga depozytu zabezpieczającego. Na podstawie tego wymogu i wpłaty początkowej klient może handlować wartością kontraktu przekraczającą jego środki. Na przykład wymóg 5% depozytu zabezpieczającego umożliwiałby klientowi handlowanie kontraktami o wartości 20 razy większej niż wartość jego depozytu. Tak więc wahania cen aktywów zostaną wielokrotnie zwiększone. Niewielka niekorzystna zmiana ceny może spowodować większą stratę. Korzystając z efektu dźwigni lub depozytu zabezpieczającego, klient może stracić całość środków zdeponowanych aktualnie na jego koncie, jeśli cena kontraktu CFD zmieni się znacząco na jego niekorzyść.

Wstępne wartości procentowe depozytu zabezpieczającego według rodzaju instrumentu bazowego dla klientów detalicznych

(a) 3,33% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy para walut bazowych składa się z dowolnej pary walut spośród poniższych: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski;

(b) 5% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy indeks bazowy, para walut bazowych lub towar bazowy to:

 1. dowolny z następujących indeksów giełdowych: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 2. para walut składająca się z co najmniej jednej waluty niepodanej w punkcie (a) powyżej; lub
 3. złoto;

(c) 10% wartości nominalnej kontraktu CFD, jeśli towar bazowy lub indeks giełdowy jest inny niż te, które wymieniono w punkcie (b) powyżej;

(d) 50% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrument bazowy to kryptowaluta; lub

(e) 20% wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrument bazowy:

 1. jest akcją; lub
 2. nie został wymieniony powyżej.

Powyższe stawki procentowe depozytu zabezpieczającego mają zastosowanie wyłącznie do klientów detalicznych.

Klienci profesjonalni korzystają z niższych wstępnych depozytów zabezpieczających, których stawki podano w naszej witrynie internetowej: www.trading212.com.

Rozliczenie

Na wielu rynkach (na przykład akcji, obrót którymi odbywa się na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) rozliczenie następuje poprzez jednoczesne dopasowanie akcji, którymi obracają kontrahenci, z przekazaniem gotówki. W innych miejscach (na przykład takich, gdzie handluje się kontraktami CFD), dokonując wstępnej inwestycji, klient wykłada pewną ilość gotówki (depozyt zabezpieczający), która odpowiada procentowo wartości inwestycji. Jeśli następnie cena inwestycji będzie podlegać wahaniom, klient może zostać wezwany do wyłożenia dodatkowej gotówki (wezwanie do złożenia depozytu zabezpieczającego).

Stawki depozytu zabezpieczającego

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego dla każdego z naszych produktów. Firma Trading 212 UK Ltd. ma prawo w dowolnym czasie zmienić lub zwiększyć swoje wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego: W celu ochrony firmy i wszystkich naszych klientów firma Trading 212 UK Ltd. może zmodyfikować wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do wszystkich naszych klientów, dla wszelkich otwartych lub nowych pozycji, w dowolnym czasie, według własnego uznania. W przypadku podniesienia przez nas wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego może to uniemożliwić klientowi dodanie pozycji lub zabezpieczenie istniejących pozycji, jeśli jego kapitał własny jest niewystarczający. Jeśli wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do istniejących kontraktów CFD klienta zostaną podniesione, będzie on musiał z wyprzedzeniem zdeponować dodatkowe środki, inaczej jego pozycje mogą zostać zlikwidowane. Może to spowodować podniesienie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego klienta. Z tego względu do utrzymania istniejących pozycji może być wymagane zdeponowanie dodatkowych środków.

Monitorowanie pozycji

Obowiązkiem klienta jest monitorowanie swojego konta. W przypadku niewystarczających środków na depozyty zabezpieczające firma Trading 212 UK Ltd. ma prawo zlikwidować pozycje klienta bez uprzedzenia.

Klient jest zobowiązany do stałego monitorowania swojego konta, tak aby zawsze znajdowały się na nim wystarczające środki do spełniania wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego firmy Trading 212 UK Ltd. Firma Trading 212 UK Ltd. nie musi powiadamiać klienta o niespełnianiu wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego przed skorzystaniem ze swoich praw przysługujących jej na mocy niniejszej umowy, w tym, lecz nie wyłącznie, prawa do zlikwidowania pozycji na kontach klienta.

W przypadku gdy wartość netto konta (gotówkowa i bieżących zysków z odliczeniem bieżących strat) spadnie poniżej 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego, możemy zamknąć niektóre lub wszystkie pozycje klienta po aktualnej cenie rynkowej. Nie jest to jednak gwarantowane, a obowiązkiem klienta jest zawsze dbać o to, by na jego koncie była wystarczająca ilość środków.

Ryzyko rynkowe

Handel kontraktami CFD zależy od zmian cen bazowych produktów finansowych. Z tego względu klient narażony jest na podobne, lecz zwiększone, ryzyko jak w przypadku posiadania instrumentów bazowych.

Ryzyko zmienności

Rynki kontraktów CFD i akcji bywają bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD i ich instrumentów bazowych (akcji lub indeksów) mogą zmieniać się gwałtownie i w szerokich zakresach. Na ceny kontraktów CFD wpływ mają, między innymi, cena rynkowa instrumentu bazowego kontraktów CFD, zyski i wyniki firmy lub firm, których akcje składają się na instrument bazowy lub powiązany indeks, ogólny stan gospodarki, zmiany w stosunku podaży do popytu na instrument bazowy oraz powiązane instrumenty i indeksy, programy i zasady rządowe, handlowe, transakcyjne, stopy procentowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia gospodarcze i polityczne oraz dominująca charakterystyka psychologiczna odnośnego rynku.

Użytkownik może również odnieść znaczące i zwiększone zyski lub straty na skutek dużych, nagłych i niespodziewanych zmian ceny produktu bazowego. Rynki mogą nie zmieniać się łagodnie i pomiędzy następującymi po sobie, odległymi w czasie notowaniami mogą wystąpić duże rozbieżności cenowe. Czasami może nie być możliwości złożenia zlecenia przez klienta lub zrealizowania zlecenia przez naszą platformę na poziomie cenowym wybranym przez klienta. Taka sytuacja może skutkować, między innymi, zrealizowaniem zleceń typu stop loss po niekorzystnych cenach, wyższych lub niższych niż oczekiwane przez klienta (zależnie od kierunku transakcji).

Ryzyko związane z kryptowalutami

Klient handlujący bitcoinami i innymi kryptowalutami na platformie Trading 212 nie będzie posiadać fizycznych bitcoinów i portfeli, lecz będzie spekulować na zmienności cen bitcoina i innych kryptowalut poprzez kontrakty CFD. Handlowanie produktami pochodnymi bitcoina może być obciążone bardzo wysokim ryzykiem zmienności, o wiele wyższym niż handel tradycyjnymi walutami i handel bitcoinem oraz innymi kryptowalutami; można stracić lub zyskać bardzo duże kwoty w krótkim czasie. Handlowanie produktami pochodnymi może skutkować utratą całości depozytów klienta.

Ryzyko związane z walutami

Kiedy klient handluje produktem w walucie innej niż waluta jego konta, na zyski i straty klienta wpływ mają wahania kursu tych walut.

Kiedy klient handluje kontraktami CFD lub akcjami w walucie innej niż bazowa lub innej niż waluta depozytu klienta na jego koncie na platformie firmy Trading 212 UK Ltd., wszelkie depozyty zabezpieczające, zyski i straty, a także zapisy i odpisy finansowe związane z przedmiotowymi kontraktami CFD obliczane są przy użyciu waluty tych kontraktów. Na zyski lub straty klienta będą więc też miały wpływ wahania kursów walut konta i kontraktów CFD. W celu odzwierciedlenia tego ryzyka firma Trading 212 UK Ltd. stosuje dodatkowe zabezpieczenie depozytu, dlatego wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego CFD może faktycznie wzrosnąć.

Ryzyko związane z wahaniami stóp procentowych

Stopy procentowe podlegają wahaniom, co ma wpływ na opłaty (lub rabaty) finansowe wypłacane (lub otrzymywane) przez klienta w związku z jego długimi (lub krótkimi) pozycjami na kontraktach CFD. Wpływa to również na łączne zyski lub straty klienta.

Ryzyko związane ze zmianami opodatkowania i uregulowań

Zmiany opodatkowania i innych przepisów prawa, polityki rządowej, fiskalnej, monetarnej lub regulacyjnej mogą mieć negatywny wpływ na wartość posiadanych kontraktów CFD lub akcji, podatek od CFD lub akcji oraz łączny zwrot z produktów.

Ryzyko płynności

W niektórych okolicznościach zamknięcie części lub całości pozycji w aktualnej cenie lub w ogóle może okazać się niemożliwe. Firma Trading 212 UK Ltd. nie jest w żadnym momencie zobowiązana do podawania notowań jakichkolwiek kontraktów CFD; Trading 212 UK Ltd. nie gwarantuje stałej dostępności notowań ani możliwości handlu kontraktami CFD. Trading 212 UK Ltd. może według własnego uznania w dowolnym momencie zaprzestać podawania notowań kontraktów CFD i/lub wprowadzania nowych transakcji dotyczących kontraktów CFD lub akcji w związku z brakiem danych rynkowych, przerwami, zawieszeniami, błędami, brakiem płynności, zmiennością rynku w odniesieniu do produktu bazowego bądź też własnym ryzykiem Trading 212 UK Ltd., parametrami zysku, błędami technicznymi, problemami komunikacyjnymi, wydarzeniami rynkowymi, politycznymi, gospodarczymi lub rządowymi, działaniami siły wyższej, sił natury lub z innych powodów.

Ryzyko związane z kontrahentem (w odniesieniu do kontraktów CFD)

Jesteśmy kontrahentem we wszystkich transakcjach klienta związanych z kontraktami CFD. Żaden z naszych produktów CFD nie jest notowany na giełdzie; nie można też przenieść na nikogo praw, korzyści ani obowiązków. Podczas gdy poważnie traktujemy nasze zobowiązanie dotyczące zapewnienia klientowi najlepszej realizacji i podejmowania rozsądnego działania zgodnie z naszymi opublikowanymi zasadami i warunkami, kontrakty CFD otwarte u nas na koncie klienta muszą zostać u nas zamknięte w oparciu o nasze ceny i na naszych warunkach. CFD to kontrakty zawierane z firmą Trading 212 UK Ltd. jako kontrahentem klienta; nie są one przedmiotem handlu na regulowanej giełdzie i nie są rozliczane przez centralną instytucję rozrachunkową. Zasady i ochrona giełdy oraz instytucji rozrachunkowej nie mają więc zastosowania do handlu kontraktami CFD z firmą Trading 212 UK Ltd.

Ryzyko kredytowe kontrahenta dotyczące handlu kontraktami CFD

Ponieważ firma Trading 212 UK Ltd. jest kontrahentem klienta w handlu kontraktami CFD, klient jest narażony na ryzyko finansowe i biznesowe, w tym kredytowe, związane z handlowaniem z firmą Trading 212 UK Ltd. Oznacza to, że w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby firma Trading 212 UK Ltd. stała się niewypłacalna, może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań względem klienta. Należy jednak pamiętać, że Trading 212 UK Ltd. uczestniczy w brytyjskim Programie Gwarantowania Usług Finansowych („FSCS”). W przypadku gdy nie będziemy mogli wypełnić naszych zobowiązań, klient może uzyskać odszkodowanie z FSCS. Aktywa uprawnionych klientów są również objęte ochroną w ramach Programu Gwarantowania Usług Finansowych (do wysokości 85 000 £). Więcej informacji na temat odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej Programu Gwarantowania Usług Finansowych: www.fscs.org.uk. Klient jest również narażony na ryzyko naszego bankructwa. Trading 212 UK Ltd. uczestniczy w Programie Gwarantowania Usług Finansowych i w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa można odwołać się do tego programu. Szczegóły programu można znaleźć na stronie FSCS www.fscs.org.uk. Środki klientów Trading 212 Ltd. ubezpieczone są w Inwestorskim Funduszu Odszkodowawczym i w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa można odwołać się do tego funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące tego funduszu znajdują się na stronie www.sfund-bg.com.

Kontrakty CFD nie przyznają klientowi żadnych praw do produktu bazowego

Kontrakt CFD ma na celu zabezpieczenie zysku lub uniknięcie straty przez odniesienie się do wahań ceny produktu bazowego, a nie przez dostawę jakiegokolwiek produktu bazowego. Transakcje dotyczące kontraktów CFD nie dają klientowi żadnych praw, prawa głosu, prawa własności lub udziałów w żadnym produkcie bazowym, ani też nie dają prawa i nie zobowiązują do nabycia, otrzymania, posiadania, głosowania, dostarczenia lub bezpośredniego uczestnictwa w zdarzeniu korporacyjnym w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu bazowego.

Prawo firmy Trading 212 UK Ltd. do korekty, modyfikacji i/lub zamknięcia transakcji na kontrakty CFD w przypadku zdarzenia korporacyjnego wpływającego na produkt bazowy

W przypadku wystąpienia zdarzenia korporacyjnego mającego wpływ na produkt bazowy (np. podziały akcji, wydzielenia spółek, oferty praw, fuzje i przejęcia itd.): i) Trading 212 UK Ltd. według własnego uznania ustali odpowiednią korektę, modyfikację lub działanie, które należy podjąć, jeśli w ogóle, i w jakim terminie, w odniesieniu do kontraktu CFD, aby zachować ekonomiczny odpowiednik praw i obowiązków stron; ii) jako uzupełnienie lub alternatywa dla powyższego punktu Trading 212 UK Ltd. zastrzega sobie prawo do zamknięcia według własnego uznania otwartej pozycji CFD klienta powiązanej z produktem bazowym przed wystąpieniem zdarzenia korporacyjnego.

Ryzyko wystąpienia zakłóceń lub przerwania dostępu do elektronicznych systemów i usług dostarczanych przez Trading 212 UK Ltd.

Trading 212 UK Ltd. świadczy swoje usługi klientom w oparciu o działanie oprogramowania i sprzętu komputerowego, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej, a bez tych systemów Trading 212 UK Ltd. nie może świadczyć usług. Systemy komputerowe i usługi, z jakich korzysta Trading 212 UK Ltd., są ze swojej natury podatne na zakłócenia, opóźnienia i awarie, co może spowodować utratę dostępu do platformy handlowej Trading 212 UK Ltd. lub niemożność podania przez Trading 212 UK Ltd. notowań albo prowadzenia handlu kontraktami CFD lub akcjami, bądź też może negatywnie wpływać na niektóre lub wszystkie aspekty świadczenia usług przez Trading 212 UK Ltd. Zgodnie z Umową handlową Trading 212 UK Ltd. klient wyraża zgodę na używanie przez Trading 212 UK Ltd. systemów i usług “Trading212” i na to, że nasza odpowiedzialność względem klienta jest ograniczona.

Wyodrębnione konta

Zgodnie z regulacjami FCA (Trading 212 UK Ltd.) i FSC (Trading 212 Ltd.) wszystkie środki naszych klientów są przechowywane na wyodrębnionych kontach powierniczych. Chociaż ściśle monitorujemy wiarygodność kredytową naszych banków i wybieramy je na podstawie stabilności oraz solidności, korzystając wyłącznie z usług dużych banków międzynarodowych, nie oznacza to, że są wolne od ryzyka. Na życzenie podajemy szczegóły dotyczące banków, z których usług korzystamy.

Ochrona przed ujemnym saldem

W przypadku klientów profesjonalnych usługa ochrony przed ujemnym saldem podczas korzystania z platformy Trading 212 nie jest dostępna. Jest dostępna tylko dla klientów detalicznych. Brak ochrony przed ujemnym saldem dla Klienta jako klienta profesjonalnego będzie miał wpływ na obsługę konta ze względu na jego obciążenie. Nie będziesz ograniczony do środków na swoim koncie, ale Twoje straty mogą przekroczyć Twoje depozyty i będziesz odpowiedzialny jako profesjonalny klient za wynikający z tego deficyt. Odpowiedzialność za złożenie prośby o wyższy poziom zabezpieczeń leży po Twojej stronie, jeśli uznasz, że nie masz możliwości odpowiednio ocenić lub zarządzać powiązanym ryzykiem.

Dodatkowe ostrzeżenia o ryzyku związanym z akcjami

Wypłata dywidendy nie jest gwarantowana

Niektóre akcje wypłacają dywidendy, co pół roku lub kwartalnie. Dywidenda to kwota pieniędzy określona przez zarząd firmy i stanowiąca dystrybucję zysków firmy. Przynoszące zyski firmy o ugruntowanej pozycji zazwyczaj wypłacają dywidendy i mają w zwyczaju regularne ich wypłacanie. Tym niemniej nawet w przypadku najstabilniejszych akcji wypłaty dywidendy mogą zostać przerwane w okresach trudności gospodarczych. Młodsze firmy o słabiej ugruntowanej pozycji, które dopiero się rozwijają, zazwyczaj zachowują zyski w celu ich ponownej inwestycji. Nazywa się je firmami “wzrostowymi”, ponieważ ich strategią biznesową jest bardzo szybki rozwój działalności.

Koszty związane z obrotem/administracją

Nakładane przez nas i przez strony trzecie prowizje oraz opłaty będą obniżać potencjalny zysk klienta lub zwiększać jego straty. Przed rozpoczęciem handlu należy zapoznać się ze wszystkimi prowizjami i innymi opłatami, które będzie ponosił klient.

Akcje zdeponowane jako zabezpieczenie

W przypadku ustanowienia u nas zabezpieczenia sposób jego traktowania będzie różny zależnie od rodzaju transakcji i miejsca obrotu. Mogą istnieć znaczące różnice w traktowaniu zabezpieczenia w zależności od miejsca i sposobu handlu. Zdeponowane zabezpieczenie może utracić swoją tożsamość jako własność klienta po dokonaniu transakcji w imieniu klienta i nawet jeśli transakcje klienta ostatecznie okażą się zyskowne, może on nie odzyskać takich samych aktywów, jakie zdeponował, a tym samym może być zmuszony do przyjęcia płatności w gotówce. Klient powinien zasięgnąć u nas informacji co do sposobu traktowania zabezpieczenia.

Występowanie luk cenowych na rynku

Jest to nagła zmiana ceny instrumentu lub jego bazy z jednego poziomu na drugi. Może nastąpić w dowolnym czasie, ale najczęściej ma miejsce, gdy rynek zamyka się na jednym poziomie cenowym, a otwiera na innym. Może to spowodować niespodziewane straty.

Inwestycje bez możliwości łatwego zrealizowania

Możemy organizować lub zawierać transakcje dotyczące inwestycji cechujących się brakiem możliwości łatwego zrealizowania. Są to inwestycje, w odniesieniu do których rynek jest ograniczony lub może zostać ograniczony. Klient może mieć trudności ze sprzedażą takiej inwestycji w rozsądnej cenie, a w niektórych sytuacjach może być trudne dokonanie jej sprzedaży po jakiejkolwiek cenie. Klient nie powinien zawierać transakcji dotyczących takich inwestycji bez dokładnego przemyślenia, czy są one dla niego odpowiednie.

Wyniki z przeszłości

Należy mieć świadomość, że cena instrumentów finansowych podlegających handlowi zależy od wahań na rynkach finansowych, które są poza naszą kontrolą, i że wcześniejsze wyniki nie są wskaźnikiem przyszłych.

Zawieranie transakcji na papiery wartościowe, które mogą podlegać stabilizacji

My, i/lub nasi przedstawiciele, możemy od czasu do czasu dokonywać w imieniu klienta transakcji na papiery wartościowe podlegające stabilizacji. Stabilizacja umożliwia sztuczne utrzymanie ceny papieru wartościowego w okresie publicznej sprzedaży nowej serii papierów wartościowych. Stabilizacja może wpłynąć nie tylko na cenę nowej emisji, ale również na cenę innych, powiązanych papierów wartościowych.

Ryzyko płynności dotyczące akcji

Dostępne są akcje firm różnej wielkości, z różnych branż, lokalizacji geograficznych i notowanych na różnych giełdach. Płynność to ważny czynnik ryzyka podczas inwestowania w poszczególne udziały i jest ogólnie zdeterminowana przez kapitalizację rynkową (łączną wartość wyemitowanych akcji) firmy i aktualne warunki rynkowe. Poziomy płynności mogą ulegać gwałtownym zmianom, a brak płynności często ogranicza handel udziałami z mniejszą kapitalizacją rynkową (znanych jako akcje z małą lub średnią kapitalizacją).

Informacje o inwestycjach zagranicznych

Informacje dotyczące inwestycji zagranicznych nie są tak łatwo dostępne dla klientów indywidualnych z Wielkiej Brytanii jak dla firm brytyjskich, a strony finansowe w prasie krajowej poświęcają temu tematowi niewiele uwagi. Różne strefy czasowe oznaczają również, że nie zawsze będzie możliwość uzyskania ceny w czasie rzeczywistym dla akcji zagranicznych w trakcie dnia handlowego w Wielkiej Brytanii. W przypadku inwestowania na rynkach zagranicznych należy uwzględnić wahania kursów walut. Zysk lub strata pochodząca ze zmiany ceny akcji może zostać łatwo wyrównana zmianą kursu walutowego. Zysk lub strata z akcji może się też skumulować, co spowoduje jeszcze większy zysk lub stratę. Względy dotyczące płynności są podobne jak w przypadku akcji brytyjskich.

Zmienność cenowa

Ceny poszczególnych akcji mogą ulegać znacznym wahaniom i mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść. Ceny akcji mogą też spadać przez dłuższy czas. Ceny akcji rosną i spadają w zależności od kondycji firmy oraz ogólnych warunków gospodarczych i rynkowych. Wzrosty i spadki poszczególnych akcji mogą być znaczące. Inwestycje giełdowe są zazwyczaj bardziej nieprzewidywalne od inwestycji w większość obligacji.

Akcje groszowe

Akcje zakupione na Alternative Investment Market (AIM) (zwłaszcza te znane jako „akcje groszowe”) wiążą się z wyższym stopniem ryzyka utraty pieniędzy niż inne akcje brytyjskie. Wynika to z faktu, że wymagania nałożone na spółki, które są notowane na AIM, są mniej rygorystyczne niż wymagania dotyczące spółek z pełną obecnością na rynku. Zwykle występuje również szerszy spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży tych akcji i jeśli muszą zostać natychmiast sprzedane, klient może odzyskać mniej niż zapłacił za nie ze względu na brak płynności. Ceny tych akcji mogą się gwałtownie zmienić i mogą zarówno spadać, jak i rosnąć. Uzyskanie wiarygodnych informacji na temat ich wartości lub skali ryzyka, które się z nimi wiąże, może być trudne.

Akcje ułamkowe

Akcje ułamkowe nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdach publicznych oraz są niepłynne i nierozpoznawane poza naszą platformą handlową. Możesz je upłynnić tylko wtedy, gdy zostaną sprzedane za naszym pośrednictwem i nie mogą zostać przekazane innemu brokerowi, chyba że zostaną sprzedane. Pełnomocnikom głosowania nie można zapewnić ułatwień w odniesieniu do akcji ułamkowych, a Klientowi nie można dostarczyć dokumentacji akcjonariuszy dotyczącej ułamka akcji. Istnieje potencjalny konflikt interesów w związku z transakcjami cząstkowymi i użytkownik wyraził zgodę na tę transakcję poprzez zaakceptowanie warunków transakcji. W każdej chwili użytkownik może odwołać zgodę na tego typu transakcje poprzez wysłanie nam pisemnego powiadomienia.

Pożyczanie akcji

Gdy Klient pożycza swoje akcje Trading 212, Trading 212 pożyczy akcje dalej, zawierając umowę pożyczki typu back-to-back z innym kontrahentem/pożyczającym.

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ponieważ kontrahentem Klienta w każdej transakcji jest Trading 212, w przypadku gdy firma Trading 212 stanie się niewypłacalna, może nie być w stanie zwrócić pożyczonych akcji. Ponadto w związku z łańcuchem pożyczkowym Klient może być narażony na ryzyko kredytowe kontrahenta w przypadku jego niewypłacalności. Trading 212 ogranicza to ryzyko w następujący sposób:

 • Trading 212 wymaga od pożyczkodawcy zabezpieczenia i zapewnia klientowi takie samo zabezpieczenie. Wartość zabezpieczenia musi być wyższa niż wartość pożyczonych akcji, w szczególności powinna wynosić co najmniej 102% wartości akcji. Zabezpieczenie będzie miało formę obligacji skarbowych rządu federalnego USA i dlatego jego wartość jest stosunkowo stabilna. Co ważne, zabezpieczenie będzie przechowywane na osobnym koncie klienta, dzięki czemu jest on uprawniony do otrzymania zabezpieczenia w razie niewypłacalności firmy.
 • Trading 212 (a nie Pożyczający) jest zawsze kontrahentem Klienta podczas transakcji pożyczania akcji, a w związku z tym nawet jeśli Pożyczający stanie się niewypłacalny, Trading 212 gwarantuje Klientowi terminowy zwrot akcji swoim kapitałem.

Dlatego w przypadku niewypłacalności innego pożyczającego straty klienta, którego akcje zostały pożyczone, powstają wyłącznie w sytuacji, gdy zarówno Pożyczający, jak i Trading 212 nie są już w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań (tj. zarówno Pożyczający, jak i Trading 212 są niewypłacalni), a wartość zabezpieczenia spadła lub wartość akcji wzrosła.

Zmienność cen

Nie jest z góry wiadome, które akcje zostaną pożyczone ani kiedy się to stanie; czasami pożyczana jest tylko część portfolio, a czasami akcje w ogóle nie są pożyczane. To rynek określa popyt na akcje, dlatego nie ma żadnej pewności, czy akcje danego klienta zostaną faktycznie pożyczone. Klient będzie miał podgląd tych informacji na platformie, gdzie na zakończenie dnia umieszczana będzie informacja o procencie pożyczonych akcji (na instrument).

Niezależnie od tego, czy akcje zostaną pożyczone, czy nie, klient zawsze jest narażony na ryzyko cenowe związane z akcjami. Cena akcji rośnie i spada i ryzyko z tym związane jest nieustannie obecne.

Gdy pożyczane są akcje Klienta, w celu zminimalizowania ryzyka wahań cenowych wymagamy od Pożyczającego monitorowania wszelkich zabezpieczeń, które nam dostarcza – podobnie jak my będziemy codziennie monitorować wszystkie zabezpieczenia, które dostarczamy Klientowi – aby mieć pewność, że wartość zabezpieczenia jest zawsze równa lub większa niż 102% wartości pożyczonych akcji.

Klienci zarejestrowani przed 23:59 GMT 08.06.2020 znajdą stosowne Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka tutaj.

Wydrukuj tę stronę