Promocja kodów promocyjnych Trading 212

Przystępując do promocji, Użytkownik wyraża zgodę na poniższe zasady i warunki.

Zasady i warunki

W trakcie Promocji kodów promocyjnych Trading 212 UK Ltd („Trading 212”, „my”) rozdaje Kody promocyjne (jak określono poniżej), które – zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami – upoważniają do odbioru losowo wybranych akcji wszystkich użytkowników, którzy otrzymali kod promocyjny od dowolnego z naszych partnerów i użyli go po założeniu oraz aktywowaniu nowego konta Invest lub ISA Trading 212 na platformie Trading 212 po spełnieniu poniższych warunków.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby zakwalifikować się do niniejszej promocji, Użytkownik musi spełnić wszystkie następujące warunki:

  1. zamieszkiwać w jednym z następujących państw:
    1. Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Polska, Belgia lub Rumunia.
  2. zaakceptować i wyrazić zgodę na aktualne Zasady i warunki Promocji kodów promocyjnych;
  3. założyć i aktywować nowe konto Invest lub ISA Trading 212 na platformie Trading 212 zgodnie z Warunkami użytkowania Usługi Handlu Akcjami or the Dodatkowymi warunkami dotyczącymi akcji i udziałów ISA i wszystkimi innymi Dokumentami prawnymi Trading 212, a także zasilić swoje konto kwotą nie niższą niż obowiązująca kwota Minimalnej wpłaty;
  4. zarejestrować Kod promocyjny w ciągu 7 dni od założenia konta Invest/ISA;
  5. spełniać wymogi określonej Promocji kodów promocyjnych.

Alokacja

2.1. Po wprowadzeniu kodu promocyjnego Użytkownik zobaczy Akcję promocyjną (zgodnie z punktem 3.3. niniejszego dokumentu), która została mu losowo przydzielona. Użytkownik może przyjąć lub odrzucić Akcję promocyjną. W przypadku odrzucenia przydzielonej Akcji promocyjnej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do nowej Akcji promocyjnej. Użytkownikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia finansowe wobec Trading 212 w odniesieniu do niniejszej Promocji kodów promocyjnych.

2.2. Przyjmując Akcję promocyjną, Użytkownik akceptuje aktualne zasady i warunki.

2.3. W ciągu 3 dni roboczych od spełnienia warunków określonych powyżej w punkcie 1. Użytkownik ma prawo do nabycia Akcji promocyjnej. Czas alokacji może się wydłużyć jedynie z powodów technicznych lub jeśli okres ten przypada na weekend – np. jeśli konto zostanie założone w piątek o godzinie 10.00, to Użytkownik otrzyma Akcję promocyjną w środę w następnym tygodniu po godzinie 10.00, pod warunkiem, że rynki będą otwarte.

2.4. Po alokacji Akcja promocyjna będzie podlegać 3-dniowemu okresowi rozliczeniowemu. Użytkownik będzie mieć prawo do sprzedania Akcji promocyjnej z chwilą wygaśnięcia wyżej wspomnianego 3-dniowego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy okres rozliczeniowy wygasa w dniu innym niż roboczy, prawo do zbycia zacznie obowiązywać od następnego dnia roboczego. Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za żadne zmiany cen w trakcie okresu rozliczeniowego.

2.5. W trakcie Promocji kodów promocyjnych nie zostaną wykorzystane żadne inwestycje ani aktywa Użytkownika. Akcje promocyjne będą rozdzielane wyłącznie w oparciu o środki własne Trading 212.

2.6. Wartość pieniężna Akcję promocyjną podlega 30-dniowemu okresowi blokady wypłaty, który liczony jest od dnia odbioru Akcję promocyjną. Blokada w żaden sposób nie będzie mieć wpływu na inne aktywa Klienta – np. wpłacone środki czy zysk (jeśli jest) uzyskany z Akcję promocyjną itd. W przypadku sprzedaży Akcję promocyjną ze stratą (za mniej niż wynosiła jej wartość pierwotna) okresowi blokady podlegają tylko środki uzyskane ze sprzedaży. W przypadku otrzymania wartości pieniężnej zamiast Akcję promocyjną środki te będą podlegać okresowi blokady.

Warunki

3.1. Niniejsza promocja podlega ograniczeniom, a Trading 212 zastrzega sobie prawo do jej zmiany lub zakończenia w dowolnym czasie. Powiadomimy Użytkownika o jakichkolwiek zmianach promocji i/lub jej warunków, aktualizując oficjalną stronę internetową promocji, i zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się ze wszystkimi aktualizacjami.

3.2. Jeśli Użytkownik otrzymał kod promocyjny od strony trzeciej (bezpośrednio lub pośrednio), strona ta również zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji w dowolnym czasie.

3.3. Akcje promocyjne to losowo wybrane akcje znajdujące się w obrocie na rynkach o ugruntowanej pozycji. Każda Akcja promocyjna objęta jest limitem kwotowym w wysokości 100 GBP, 100 CHF lub 100 EUR w zależności od waluty konta i lokalizacji Użytkownika. Akcja promocyjna nie podlega negocjacjom ani wymianie na inną. Nie będą brane pod uwagę okoliczności osobiste i żadne akcje nie będą nabywane z myślą o konkretnym użytkowniku. Nie będziemy rekomendować ani w żaden sposób namawiać do dalszego nabywania akcji tego samego rodzaju jak Akcja promocyjna. W przypadku jakichkolwiek problemów (technicznych lub innych) z dostarczeniem Akcji promocyjnej zastrzegamy sobie prawo do przekazania Użytkownikowi, według własnego uznania, pieniężnego ekwiwalentu Akcji promocyjnej.

3.4. W ramach Promocji kodów promocyjnych Kod promocyjny (odpowiednio Akcje promocyjne) może podlegać ograniczeniom ilościowym. W takim przypadku będzie obowiązywać zasada „kto pierwszy, ten lepszy” (np. jeżeli określona Promocja kodów promocyjnych jest ograniczona do 500 Kodów promocyjnych, Akcję promocyjną otrzyma pierwszych 500 klientów, którzy spełnili Wymagania kwalifikacyjne). Użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu promocyjnego ze wszystkich bieżących Promocji kodów promocyjnych. Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania Akcji promocyjnej tylko w przypadku, gdy jego konto zostało założone w ciągu 7 wcześniejszych dni, a przed użyciem kodu Użytkownik nie wykorzystał innego Kodu promocyjnego.

3.5. Kod promocyjny to alfanumeryczny kod, który Użytkownik może otrzymać od dowolnego z naszych partnerów i którego można użyć do otrzymania Akcji promocyjnej po dokonaniu rejestracji i spełnieniu wszystkich wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie, w tym, ale nie wyłącznie, Wymagań kwalifikacyjnych.

3.6. Klient jest zobowiązany logować się do swojego konta Trading 212 co najmniej raz na trzy miesiące po otrzymaniu/sprzedaży Akcję promocyjną (w zależności od tego, co nastąpi później).

3.7. Trading 212 jest jedynym arbitrem programu i zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, rozszerzenia lub zakończenia programu w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powiadomimy Użytkownika o jakichkolwiek zmianach promocji i/lub jej warunków, aktualizując oficjalną stronę internetową promocji, i zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się ze wszystkimi aktualizacjami.

3.8. Trading 212 zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wszelkich nagród, które ma otrzymać uczestniczący użytkownik, jeśli według Trading 212 dopuszczono się nadużycia zasad programu. Trading 212 będzie rozstrzygać wszelkie spory, uwzględnione lub nieuwzględnione w tych warunkach, w uczciwy i stosowny sposób, a decyzja Trading 212 dotycząca jakiegokolwiek sporu jest ostateczna.

3.9. Nic, co znajduje się w niniejszych Zasadach, lub jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych, nie może być uznane za świadczenie porad inwestycyjnych, usług zarządzania portfelem ani żadnych innych usług. Trading 212 nie udziela gwarancji w odniesieniu do notowań Akcji promocyjnej.

3.10. Niezależnie od wszelkich wyżej wspomnianych postanowień i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność i/lub brak działania witryn i/lub za awarie techniczne, błędy komputerowe, uszkodzenie lub utratę danych bądź inne szkody czy zakłócenia dowolnego rodzaju związane z Promocją kodów promocyjnych. Trading 212 zachowa wyłączną kontrolę i swobodę decyzji w odniesieniu do Promocji kodów promocyjnych przez cały czas jej trwania oraz będzie jedyną stroną uprawnioną do stosowania zasad i warunków oraz rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z obsługą tej promocji.

3.11. Jeśli uczestnik Promocji stwierdzi, że dotknęły go niesprawiedliwe ograniczenia lub że w inny sposób bezzasadnie uniemożliwiono mu uzyskanie bezpłatnej akcji lub większej liczby bezpłatnych akcji, przedstawi firmie Trading 212 dowody rzeczowe uzasadniające roszczenie, w tym, ale nie wyłącznie, nagrania wideo i zrzuty ekranu. Trading 212 zapozna się z takimi dowodami i podejmie decyzję, czy uznać roszczenie uczestnika, czy też nie, według własnej oceny co do jego zasadności. Akceptując zasady i warunki aktualnej Promocji kodów promocyjnych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Trading 212 jest jedyną stroną uprawnioną do stosowania i interpretacji warunków Promocji kodów promocyjnych i z tego względu każda decyzja firmy Trading 212 odnosząca się do obsługi promocji jest ostateczna i nieodwołalna.

3.12. Domyślnie wszystkie rynkowe zlecenia sprzedaży dotyczące Akcji promocyjnych będą przyjmowane i realizowane jako zagregowane zlecenie rynkowe w chwili zamknięcia odpowiedniego rynku. Stosujemy to podejście, aby uniknąć wielu rynkowych zleceń sprzedaży dotyczących 1 akcji, ponieważ może to zostać uznane przez giełdy za nadużycie rynkowe. Zlecenia z limitem nie będą agregowane i zostaną zrealizowane po cenie określonej przez Użytkownika.

Niedotrzymanie warunków

4.1. Jakiekolwiek naruszenie bądź też niespełnienie jednego lub wszystkich wymagań kwalifikacyjnych wymienionych w punkcie 1. albo jakichkolwiek Warunków wymienionych w punkcie 3. powyżej będzie stanowić niedotrzymanie warunków („Niedotrzymanie warunków”).

4.2. W przypadku Niedotrzymania warunków Trading 212 anuluje i unieważni wszelkie umowy oraz stosunki prawne pomiędzy Klientem i Trading 212 wynikające z Promocji, uważając je za niebyłe. To ostatnie skutkować będzie zamknięciem konta Użytkownika przez Trading 212 i odebraniem Akcji promocyjnej/promocyjnych lub jej/ich pieniężnego ekwiwalentu.

4.3. W przypadku Niedotrzymania warunków Klient podlega karze. Kara za Niedotrzymanie warunków będzie odpowiadać pieniężnej równowartości Akcji promocyjnej/promocyjnych w chwili Niedotrzymania warunków. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża wyraźną wcześniejszą zgodę na to, że w przypadku Niedotrzymania warunków Trading 212 ma prawo sprzedać Akcję promocyjną / Akcje promocyjne w imieniu Użytkownika i zachować zyski ze sprzedaży na poczet zobowiązania do zapłaty kary przez Użytkownika. Należy pamiętać, że powyższa kara dotyczy konsekwencji niedotrzymania warunków i ma zastosowanie wyłącznie do bezpłatnych akcji otrzymanych od nas. Trading 212 nie nałoży opłat za utrzymanie konta, brak aktywności ani żadnych innych. Tego typu działania z naszej strony nie będą miały wpływu na żadną z osobistych inwestycji Klienta.

4.4. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapobiec sytuacji naruszenia warunków niniejszej Promocji przez Użytkownika, w związku z czym wyślemy wcześniejsze powiadomienie dotyczące nadchodzącej daty wygaśnięcia 3-miesięcznego okresu opisanego w Punkcie 3.6. powyżej.

Postanowienia ogólne

5.1. Przyjmując niniejsze Zasady i warunki, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał, zaakceptował i wyraził zgodę na Zasady i warunki Promocji kodów promocyjnych oraz odnośnych Dokumentów prawnych Trading 212. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na to, że wszystkie zasady Warunków użytkowania Usługi Handlu Akcjami lub Dodatkowych warunków dotyczących akcji i udziałów ISA oraz odnośne Dokumenty prawne będą stosowane mutatis mutandis. Należy pamiętać, że wartość bezpłatnej akcji pomniejszy coroczny limit ISA i że klienci, którzy już osiągnęli limit ISA, nie będą mogli otrzymać bezpłatnej akcji.

5.2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. przez konflikt interesów) Użytkownik nie może posiadać danych akcji, musi poinformować nas o tym przed przystąpieniem do kampanii.

5.3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Trading 212 UK Ltd. i/lub firmy Trading 212 EOOD ani ich krewni.

ZABRONIONE UŻYCIE

Korzystanie z naszych usług podlega następującym obowiązkowym wymaganiom – nie należy: (a) obchodzić (lub próbować obchodzić) niniejszych Zasad i warunków w jakikolwiek sposób; (b) podejmować jakichkolwiek prób tworzenia wielu kont – ani zapraszania użytkowników indywidualnych, którzy utworzyli wiele kont – w celu nadużycia niniejszej Promocji; (c) podejmować żadnych prób tworzenia wielu kont, używania wielu kodów promocyjnych w celu nadużycia zasad Promocji; (d) podejmować żadnych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na markę, wartość lub reputację Trading 212; (e) wykorzystywać Promocji kodów promocyjnych: (i) w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub uregulowania miejscowe, krajowe albo międzynarodowe; lub (ii) w sposób nielegalny lub nieuczciwy, lub służący nielegalnemu albo nieuczciwemu celowi bądź przynoszącemu taki skutek; (iii) w sposób nadmierny lub uznany przez nas za nierozsądny (według własnego uznania Trading 212). Niezależnie od powyższego w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących manipulacji, nadużycia lub nieuprawnionego wykorzystania zasad niniejszej Promocji lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących manipulacji, nadużycia lub nieuprawnionego wykorzystania rynku, bądź też jeśli jakiekolwiek działania Użytkownika mogą szkodzić interesom Trading 212, Trading 212 ma prawo zawiesić dowolne i każde konto Użytkownika w serwisie Trading 212 (oraz partnerów) według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Zacznij Handel Teraz