Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Април
3.1%
3.3%
3.3%
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Март
14.3 млрд. EUR
19.5 млрд. EUR
18.9 млрд. EUR R (19.1 млрд. EUR)
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Март
2.5%
2.3%
-1.9% R (-1.6%)
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Март
-2.90 млрд. EUR
-
-2.20 млрд. EUR R (-2.60 млрд. EUR)
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Март
0.8%
2.0%
-4.8% R (-4.7%)
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Март
-6.1 млрд. EUR
-
-5.1 млрд. EUR R (-5.3 млрд. EUR)
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство г/г
Март
12.4%
12.6%
-2.3% R (-2.1%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Март
-0.1%
-
5.9% R (6.6%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Март
22.9%
-
-5.7%
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Април
6.1%
5.8%
6.0%
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Април
8.1%
7.8%
7.5%
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Април
266 000
978 000
770 000 R (916 000)
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Април
0.7%
0.1%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Април
35.0 часа
34.9 часа
34.9 часа
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Април
60.6
60.5
72.9
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Март
 
5.00 млрд. USD
27.58 млрд. USD
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Април
Стойност
3.1%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.3%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
14.3 млрд. EUR
Прогноза
19.5 млрд. EUR
Предишна стойност
18.9 млрд. EUR R (19.1 млрд. EUR)
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
2.5%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
-1.9% R (-1.6%)
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
-2.90 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.20 млрд. EUR R (-2.60 млрд. EUR)
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
0.8%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
-4.8% R (-4.7%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
-6.1 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.1 млрд. EUR R (-5.3 млрд. EUR)
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
10:00
Индустриално производство г/г
ИспанияEUR
Период
Март
Стойност
12.4%
Прогноза
12.6%
Предишна стойност
-2.3% R (-2.1%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.9% R (6.6%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
22.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.7%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Април
Стойност
6.1%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
6.0%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
8.1%
Прогноза
7.8%
Предишна стойност
7.5%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Април
Стойност
266 000
Прогноза
978 000
Предишна стойност
770 000 R (916 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.7%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Април
Стойност
35.0 часа
Прогноза
34.9 часа
Предишна стойност
34.9 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
60.6
Прогноза
60.5
Предишна стойност
72.9
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
5.00 млрд. USD
Предишна стойност
27.58 млрд. USD
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега