Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Февруари
-0.6%
-
-3.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Март
0.5%
0.5%
0.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Март
1.7%
1.7%
1.3%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Март
2.0%
2.0%
1.6%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Март
0.5%
0.5%
0.6%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Март
0.6%
0.6%
0.0%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Март
0.7%
0.7%
0.0%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Март
1.4%
1.4%
0.8%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Март
0.3%
0.3%
1.1%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Март
0.8%
0.8%
0.6%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
0.6%
0.6%
1.0%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Февруари
1.8%
1.8%
-0.2%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Април
 
-
17.40
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Април
 
23.0
51.8
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Март
 
-0.5%
-3.0%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Март
 
-
-3.3%
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Март
 
-
73.8%
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Март
 
-
-2.2%
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Февруари
 
-
0.3%
17:00
CHF
Швейцария
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Април
 
-
82
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 09.04.2021
 
-
1784 млрд. куб. фута
18:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
 
-
-
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Февруари
 
-
90.8 млрд. USD
23:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
 
-
-
05:00
CNY
Китай
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q1
 
6.1%
6.5%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Март
 
25.3%
35.0%
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Март
 
-
35.1%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Март
 
27.2%
33.8%
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.7%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.3%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
2.0%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.6%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.0%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Март
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
0.8%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.1%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.6%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.0%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
-0.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
17.40
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
23.0
Предишна стойност
51.8
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-3.0%
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.3%
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
73.8%
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.2%
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:00
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
ШвейцарияCHF
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
82
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 09.04.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1784 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:30
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
90.8 млрд. USD
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).
23:00
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
05:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КитайCNY
Период
Q1
Стойност
 
Прогноза
6.1%
Предишна стойност
6.5%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общото производство в дадена страна (или регион) за определен период от време. БВП се изразява в три различни форми – като стойност, доход и продукция. Стойността се отнася за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период, доходната стойност обхваща генерирания доход, разпределен между граждани и предприятия, а продуктовата стойност се отнася за стойността на всички финални стоки и услуги, използвани от населението, плюс стойността на нетния износ за определен период. В националното счетоводство БВП се изчислява чрез три подхода – продуктов, доходен и разходен подход, които отразяват индикатора и неговия състав от различни гледни точки. Показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
25.3%
Предишна стойност
35.0%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
35.1%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
27.2%
Предишна стойност
33.8%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега