Orderuitvoeringsbeleid

1. Doel van het beleid

Onder de Richtlijn voor Markten en Financiële Instrumenten II (MiFID) zijn wij verplicht om een orderuitvoeringsbeleid te hebben ingesteld en afdoende maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat (beste uitvoering) voor onze klanten te realiseren. Dit uitvoeringsbeleid bepaalt de middelen waarmee we aan onze beste uitvoeringsverplichtingen voldoen bij het uitvoeren van uw orders. Dit beleid legt geen fiduciaire verantwoordelijkheid of verplichtingen op die verder gaan dan de specifieke regelgevende verplichtingen waar wij aan moeten voldoen of die anderszins door ons zijn overeengekomen.

Ons orderuitvoeringsbeleid is van toepassing als we orders uitvoeren voor klanten die handelen in één of meerdere van de financiële instrumenten die we aanbieden, inclusief (maar niet beperkt tot) contracten voor verschillen in valutaparen (Forex), indici, grondstoffen, futures, aandelen, fracties van aandelen en ook effecten afgehandeld in cash en fondsen verhandeld op de beurs.

Afhankelijk van specifieke instructies die door u gegeven kunnen worden, zullen wij alle afdoende stappen ondernemen om het best mogelijke resultaat voor onze klanten te realiseren, met inachtneming van de onderstaande uitvoeringsfactoren.

Wij zullen het relatieve belang van de uitvoeringsfactoren bepalen door gebruik te maken van ons commerciële beoordelingsvermogen en onze ervaring in het licht van de marktinformatie die voor ons beschikbaar is en rekening houdend met de hieronder beschreven uitvoeringsfactoren. De toepassing van de beste uitvoering, waarbij het bedrijf met de klant in contact komt op basis van een offerteaanvraag, zal afhangen van het feit of de klant 'legitiem vertrouwt' op het bedrijf om zijn of haar belangen te beschermen met betrekking tot de prijsstelling en andere elementen van de transactie, zoals snelheid of waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, die kunnen worden beïnvloed door de keuze die het bedrijf heeft gemaakt bij het uitvoeren van de bestelling. Wat de beste uitvoering is, zal variëren met de omstandigheden van de order en de voorkeuren van de cliënt.

2. Uitvoeringsfactoren

De uitvoeringsfactoren waarmee rekening gehouden wordt, zijn: prijs; kosten; snelheid; kans op uitvoering en schikking; omvang; aard, of enige andere overweging relevant voor de uitvoering van de order.

Prijs: Voor alle financiële instrumenten die het bedrijf aanbiedt, vermelden we twee prijzen: de hogere prijs (Kopen), waarvoor de klant het instrument kan kopen, en de lagere prijs (Verkopen), waarvoor de klant het kan verkopen. Het bedrijf verkrijgt de prijs van externe referentiebronnen van derden. De prijzen van het bedrijf kunnen geraadpleegd worden op het handelsplatform van het bedrijf. De prijzen worden bijgewerkt zo vaak als de technologische beperkingen en de communicatieverbindingen dat toestaan, maar moeten als een indicatie van de echte marktprijs beschouwd worden, eerder dan als een offerte. Het aantal en de prijs van aandelen is indicatief en kan variëren naar gelang de uitvoering van de marktorders. Deze indicatieve prijs kan variëren van de prijs waarmee handel kan worden uitgevoerd, dat afhangt van factoren zoals maar niet beperkt tot bewegingen in de buitenlandse valutamarkten tussen de tijd dat de instructie geplaatst werd en de tijd dat de instructie uitgevoerd werd. Hetzelfde geldt wanneer er een vertraging is tussen het moment dat een instructie geplaatst wordt en het moment dat de instructie wordt uitgevoerd. Het platform kan u de doelwinst in de valuta van uw account tonen. Deze informatie is indicatief en niet gegarandeerd. De externe referentiebronnen van derden worden door het bedrijf dagelijks beoordeeld om zeker te stellen dat de verkregen gegevens zo tijdig en nauwkeurig mogelijk zijn. Als de prijs een door u ingestelde order bereikt, bijvoorbeeld: Stop loss, take profit, trailing stop, marktorder en limietorder, deze orders worden direct uitgevoerd. Er bestaat echter onder bepaalde handelsvoorwaarden een mogelijkheid dat deze orders (stop loss, take profit, trailing stop, marktorder, limiet) niet uitgevoerd kunnen worden tegen de gevraagde prijs van de klant. Wanneer dit gebeurt, heeft het bedrijf het recht om de bestelling uit te voeren tegen de eerst beschikbare prijs. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in tijden van snelle prijsschommelingen als de prijs in één handelssessie zodanig stijgt of daalt dat, volgens de regels van de relevante beurs, de handel wordt stilgelegd of wordt beperkt. Een dergelijke fluctuatie kan ertoe leiden dat een betere of slechtere prijs wordt ontvangen. Dit kan ook gebeuren tijdens lage liquiditeitsmomenten die kunnen optreden aan het begin of aan het einde van een handelssessie. Als een handel wordt uitgevoerd buiten het reguliere handelsplatform (bv. fractionele aandelen) zal de order gevuld worden tegen geen slechtere prijs dan de referentieprijs op de referentiebeurs. De faciliteit om fractionele aandelen te verhandelen zal alleen aangeboden worden bij aandelen met voldoende liquiditeit op deze uitvoering om te verzekeren dat de bod-/aanbodspreiding vergelijkbaar is met of beter is dan de vorige opgesomde uitvoering.

Kosten: Onze kosten kunnen als een meerprijs of korting verrekend worden (het verschil tussen de prijs waarvoor wij een principal-positie innemen en de uitvoeringsprijs van de transactie met u). Bij de prijsofferte van het bedrijf is, op vele markten, ons deel al inbegrepen en er zal geen extra toeslag of commissie in rekening gebracht worden. Het bedrijf kan, als alternatief, ook overeenkomen om een commissie of een combinatie van toeslag en korting in rekening te brengen. De in rekening gebrachte kosten van het bedrijf hebben geen invloed op het bepalen van de beste uitvoeringsprijzen. De klant kan verplicht worden een commissie te bepalen, waarvan het bedrag kenbaar gemaakt zal worden op de website van het bedrijf. Commissies kunnen worden aangerekend, hetzij in de vorm van een percentage van de totale waarde van de transactie of als een vast bedrag. Voor uw open posities zal het bedrijf dagelijks uw intrest-swap op uw account bij- of afschrijven. Voor de transparantie van prijzen ontvangt Trading 212 Uk Limited bij het uitvoeren van klantenorders geen vergoeding, korting of niet-geldelijk voordeel voor het routeren van klantenorders naar een bepaalde handels- of uitvoeringslocatie die inbreuk zou maken op belangenconflicten of aansporingsvereisten onder MiFID II. Hoewel, en in gevallen waar het bedrijf zulke stimulansen ontvangt, zulke bedragen ontvangen mogen worden, dan en slechts dan als de stimulans ontworpen is om de kwaliteit van de relevante service naar de klant toe te verbeteren, en geen afbreuk doet aan de plicht van het bedrijf om eerlijk, vrij en professioneel te acteren in overeenstemming met de beste belangen van de klanten.

Snelheid van uitvoering: Het bedrijf hecht aanzienlijke waarde aan de snelle uitvoering van klantorders op ieder moment, binnen de beperkingen van de technologie en de communicatieverbindingen. De snelheid van uitvoering kan beïnvloedt worden door factoren, zoals een langzame internetverbinding of enige andere link naar de servers en platform van het bedrijf waardoor de uitvoering van de klantorder beïnvloed kan worden. Orders, uitgevoerd buiten de markten, zullen gevuld worden door gebruik te maken van gepatenteerde software van de servers van Trading 212 Group. Dit voorkomt dat de order overgebracht wordt naar een derde partij voor uitvoering en zal dientengevolge sneller zijn.

Waarschijnlijkheid van uitvoering: Het bedrijf hecht hieraan aanzienlijke waarde bij het uitvoeren van klantorders. In sommige gevallen zal het echter niet mogelijk zijn om een order uit te voeren, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in de volgende gevallen: tijdens nieuws, aan het begin van handelssessies, tijdens periodes van hoge volatiliteit, wanneer prijzen mogelijk significant op en neer kunnen bewegen en af kunnen wijken van de gequoteerde prijzen, waneer er een snelle prijsbeweging is, wanneer er onvoldoende liquiditeit voor de uitvoering van het gespecificeerde volume is op de gequoteerde prijs. In dergelijke gevallen behoudt het bedrijf zich het recht voor om een order van elke aard te weigeren, of om klanten een nieuwe prijs voor hun order te bieden. Orders die buiten een gereglementeerd handelsplatform worden uitgevoerd, worden alleen gerouteerd als ze gegarandeerd worden uitgevoerd, of als de omvang van de transactie buiten de parameters valt die zijn aanvaard door onze uitvoerende makelaar. Afwikkelen van risico is groter dan hele aandelen verhandelden op beurzen, maar tegenpartijrisico maakt deel uit van fractionele aandelen. Trading 212 UK voert jaarlijks zorgvuldigheidseisen op haar zusterbedrijf uit, en heeft inzicht in haar kapitaal, als medelid van de groep. Het bedrijf is daarom goed geïnformeerd over de mogelijke nalatigheid. Als u geen bevestiging op uw scherm ontvangt over een transactie, moet u bij ons controleren of de transactie is uitgevoerd.

Waarschijnlijkheid van schikking: Bij uitvoering van een order zal het bedrijf overgaan tot onmiddellijke schikking van een dergelijk order.

Grootte van order: De minimale grootte van een order voor elk financieel instrument is gepubliceerd op onze website. Het bedrijf behoudt het recht om de margeverplichtingen te wijzigen wanneer het vermogen van een account boven een bepaald niveau komt dat op onze website is gespecificeerd.

Marktimpact: Economische gegevens en geruchten kunnen de prijs van de onderliggende instrumenten/producten waar de offerte van het bedrijf op is gebaseerd, snel beïnvloeden. Het bedrijf zal alle noodzakelijke stappen zetten om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te realiseren.

Voor retailklanten zal het best mogelijke resultaat gebaseerd worden op het totaal van de uit te keren vergoeding (exclusief onze kosten) en dit reflecteert de prijs van het financiële instrument en de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering. Als we u niet behandelen als een retailklant, kunnen we bepalen dat andere uitvoeringsfactoren belangrijker zijn dan de prijs in het realiseren van het best mogelijke uitvoeringsresultaat.

Onze kosten kunnen als een meerprijs of korting verrekend worden (het verschil tussen de prijs waarvoor wij een principal-positie innemen en de uitvoeringsprijs van de transactie met u). Onze prijsopgave op veel markten bevat al onze marge en er zijn van u geen extra kosten of commissies verschuldigd. We kunnen, als alternatief, ook overeenkomen om een commissie of een combinatie van toeslag en korting in rekening te brengen. Onze kosten spelen geen rol in het bepalen van de beste uitvoeringsprijzen.

3. Uitvoeringscriteria

De uitvoeringscriteria waarmee rekening gehouden wordt, zijn de kenmerken van:

 1. de klant (en de categorisering van de klant);
 2. de order;
 3. de financiële instrumenten die het onderwerp zijn van dit order; en
 4. de uitvoeringslocaties waarnaar die bestelling kan worden gericht.

Voor de volledigheid heeft het bedrijf gekozen voor de beste uitvoering naar alle klanten van haar, ongeacht of ze niet-professionele of professionele klant zijn.

4. Uitvoeringslocaties

Uitvoeringslocaties zijn de entiteiten waarmee de orders geplaatst en uitgevoerd worden. Met als doel van orderuitvoering voor CFD's, treedt het bedrijf als belangrijkste op. Daarom is het bedrijf de enige uitvoeringslocatie van de uitvoering van alle orders van klanten. Bovendien, wanneer het bedrijf orders van klanten uitvoert, kan het op zijn beurt zijn eigen orders routeren naar gereguleerde externe financiële instituten van de EU.

Met het oog op de uitvoering van orders voor aandelen, heeft het bedrijf brokers geïdentificeerd waar het voor de beste uitvoering op kan vertrouwen. Trading 212 UK Limited zal haar klanten altijd informeren waar de transactie uitgevoerd is als onderdeel van haar notificatieproces van post-handel. Trading 212 UK Limited wordt gevraagd om jaarlijks de top vijf van handelsplatformen te publiceren die we gebruiken en de samenvatting van de analyses van de kwaliteit van uitvoering verkregen op de handelsplatformen. Deze zijn gepubliceerd op de website van ons bedrijf, <www.trading212.com

Wanneer het bedrijf een order die het van een klant ontvangt voor uitvoering, doorgeeft aan een andere entiteit in de groep of een externe entiteit, zoals een makelaar, blijft het bedrijf handelen in overeenstemming met het beste belang van de klant door rekening te houden met alle relevante uitvoeringsfactoren en criteria gespecificeerd voor de beste uitvoering. Het bedrijf zal alleen naar makelaars overdragen die uitvoeringsregelingen hebben die het bedrijf de mogelijkheid verstrekt om de uitvoeringsverplichtingen tijdens het overdragen van orders naar de klanten toe te bevredigen.

Handelen in fractionele aandelen zal buiten de reguliere handelsplatformen uitgevoerd worden (zoals vermeld in sectie 5), door het specifieke karakter van het instrument. Het bedrijf zorgt er desalniettemin voor dat aan de beste uitvoeringscriteria wordt voldaan. Het bedrijf zal regelmatig de keuze van makelaars overwegen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de uitvoering het bedrijf in staat stelt te voldoen aan de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van orders.

In onze beoordeling van noodzakelijke beoordeling van plaatsen van uitvoering die we gebruiken, overwegen we het volgende:

 1. Beschikbaarheid van de beste prijzen voor een specifiek financieel instrument en liquiditeit van de uitvoeringslocatie of makelaar;
 2. Afwikkelingskosten en vereffening;
 3. Snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering (bv. vultarieven);
 4. Grootte
 5. Betrouwbaarheid van de uitvoeringslocatie en makelaar in termen van reputatie en goed gedrag (bv. kredietwaardigheid, sancties van toezichthouders, enz.)
 6. Kwaliteit van uitvoering en service, zowel in het verleden als nu, gebaseerd op de uitgevoerde beoordeling;
 7. Transparantie van prijsvormingsproces (pre-handel);
 8. Mogelijkheid om de kostenanalyse van transacties te verstrekken;
 9. Continuïteit van handelen;
 10. Technologische infrastructuur en capaciteiten van de uitvoeringsloctie en makelaar;
 11. Întrerupătoare de circuit;
 12. Kwaliteit van de gerelateerde afwikkelings- en vereffeningsfaciliteiten;
 13. Toegang tot alternatieve markten;
 14. Reactievermogen op verzoeken/klachten en bereidheid om dergelijke fouten te corrigeren;
 15. Financiële solventie van de entiteit; en
 16. Elke andere relevante factor.

5. Handelen buiten een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)

Krachtens de FCA, waarbij een instrument tot de handel op een gereglementeerde markt, MTF of OTF is toegelaten, zijn wij verplicht om van u voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voordat wij ervoor zorgen dat een order in dergelijke instrumenten op een alternatieve locatie wordt uitgevoerd. Door op ons platform te handelen, uit u uw instemming dat wij uw orders organiseren om uitgevoerd te worden buiten een gereguleerde markt, MTF of OTF om. Ons belangenverstrengelingsbeleid dekt elk probleem dat mogelijk in die situatie zou kunnen ontstaan.

Orders uitgevoerd buiten de reguliere markt, MTF of OTF zijn onderworpen aan ons beste uitvoeringsbeleid, en mogen klanten geen nadeel berokkenen. Uitvoering van marktorders is altijd onmiddellijk en de waarschijnlijkheid zal dichtbij dan wel gelijk zijn aan 100%.

Handel uitgevoerd buiten de markten zullen ingevuld worden tegen een prijs niet slechter dan het heersende beste bod/aanbod op de referentiewissel. Alleen de meest verhandelde en liquide aandelen zullen worden aangeboden om ervoor te zorgen dat de spreiding van de markt concurrerend is.

Voor transacties uitgevoerd buiten de handelsplatformen, moeten bepaalde transparantievereisten en specifieke informatie gepubliceerd worden. De informatie zal gepubliceerd worden via een goedgekeurde publicatieregeling.

6. Specifieke klanteninstructies

Als u ons een specifieke instructie voor de uitvoering van een order geeft, zullen wij de order in overeenstemming met die specifieke instructies uitvoeren. Als u instructies alleen van toepassing zijn op een deel van de order, zullen wij verder ons orderuitvoeringsbeleid toepassen op die aspecten van de order die niet onder de specifieke instructies vallen.

U dient er zich bewust van te zijn dat het geven van specifieke instructies aan ons met betrekking tot de uitvoering van een bepaalde order ons kan beletten de stappen te zetten die uiteengezet zijn in ons uitvoeringsbeleid van orders om het best mogelijke resultaat te realiseren met betrekking tot de elementen die door die instructies omvat worden.

7. Aggregatie

Het bedrijf zal een klantorder niet aggregeren met een andere klantorder, tenzij de volgende voorwaarden in acht zijn genomen:

 • Het is waarschijnlijk dat de aggregatie niet werkzaam is op het gehele nadeel van de klant waarvan het aandeel geaggregeerd is;
 • Het is aan elke klant bekendgemaakt wiens order moet worden geaggregeerd dat het effect van aggregatie in zijn nadeel kan werken met betrekking tot een bepaalde order. (zoals vermeld in de bedrijfsvoorwaarden van het bedrijf); en
 • de order zal worden geaggregeerd in overeenstemming met dit beleid dat is ontworpen om een eerlijke toewijzing van geaggregeerde orders en transacties te bereiken, inclusief hoe het volume en de prijs van orders de allocaties bepalen en de behandeling van gedeeltelijke uitvoeringen.

8. Toewijzingsbeleid

In overeenstemming met de verplichtingen onder MiFID II zal het bedrijf ernaar streven om klanten een snelle, eerlijke en vlotte uitvoering te geven van klantenorders die bij het bedrijf zijn geplaatst, in vergelijking met andere orders van haar klanten. Door zo te doen, zal het bedrijf:

 • meteen en accuraat bestanden en orders toewijzen die uitgevoerd zijn namens de klanten;
 • vergelijkbare orders van de klant opeenvolgend en onmiddellijk uitvoeren, tenzij de kenmerken van de order of de heersende marktomstandigheden dit onuitvoerbaar maken of de belangen van de klant anders vereisen; en
 • particuliere klanten informeren over materiële moeilijkheden die relevant zijn voor het correct uitvoeren van orders, zodra zij zich bewust worden van de moeilijkheid.

9. Controle

Wij controleren de effectiviteit van dit orderuitvoeringsbeleid en onze orderuitvoeringsregelingen om enige tekortkomingen te identificeren en, waar nodig, te verbeteren.

10. Beoordeling

We zullen beoordelen of de uitvoeringslocaties inbegrepen in dit orderuitvoeringsbeleid zorgen voor de best mogelijke resultaten voor onze klanten of dat we veranderingen in onze uitvoeringsregelingen moeten aanbrengen. We zullen onze orderuitvoeringsregelingen en dit orderuitvoeringsbeleid ten minste jaarlijks controleren of wanneer een materiële verandering optreedt dat invloed heeft op ons vermogen om de beste resultaten voor de orderuitvoeringen te krijgen op een consistente basis door de locaties in dit orderuitvoeringsbeleid. Voor de doeleinden van dit beleid is een wezenlijke wijziging een belangrijke gebeurtenis die van invloed kan zijn op parameters van de beste uitvoering, zoals kosten, prijs, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard of enige andere overweging die van belang is voor de uitvoering van de orders.

Zulk materiële wijzigingen zullen, onder andere, het navolgende inhouden:

 • de toevoeging of verwijdering van uitvoeringslocaties of makelaars;
 • wijzigingen van producten (financiële instrumenten) of diensten aangeboden door het bedrijf;
 • wijzigingen in het relatieve belang van de beste uitvoeringsfactors en -criteria;
 • materieel marktimpact;
 • materiële veranderingen op kostenniveau die het gevolg zijn van de verbinding met een locatie;
 • ontwikkeling van belangrijke nieuwe uitvoeringsprocedures of een verandering in het marktmodel van een bestaande locatie;
 • belangrijke wijziging van bestaande regelingen, zoals een materiële wijziging in de menselijke of technische middelen waarop het bedrijf vertrouwt voor de beste uitvoering;
 • klachten met betrekking tot een belangrijk probleem dat door een klant is opgemerkt (in een dergelijk geval zou dit niet noodzakelijk leiden tot herziening van het gehele beleid).

De klanten met wie het bedrijf een voortdurende relatie onderhoudt, worden op de hoogte gebracht van alle materiële wijzigingen of wijzigingen in dit beleid of regelingen voor orderuitvoering, die van tijd tot tijd gemaakt kunnen worden. De nieuwste versie van dit beleid zal ook beschikbaar zijn op de website van het bedrijf.

11. Fractionele aandelen

Een fractioneel aandeel is een term die wordt gebruikt om de aankoop door een belegger van een deel van een aandeel te beschrijven. Een belegger kan meerdere fracties opbouwen om gezamenlijk meer dan één aandeel te bezitten. Het verhandelen van fractionele aandelen met Trading 212 omvat daarom fracties van een aandeel en verhandeling in lage aantallen - meestal een of twee - van aandelen.

Fractionele aandelen zijn niet opgesomd op een beurs. Evenzo kunnen aandelen voor afzonderlijke orders in aandelen vaak worden verboden door sommige plaatsen van uitvoering, wat leidt tot onzekerheid over de uitvoering. Orders in deze kleine hoeveelheden mogen daarom uitgevoerd worden buiten het handelsplatform. Ons belangenverstrengelingsbeleid dekt elk probleem dat mogelijk in die situatie zou kunnen ontstaan.

De orders worden uitgevoerd tegen geen slechtere prijs dan die van de referentieprijs op de referentiebeurs - bij gebruik van de koersfeed. De faciliteit om fractionele aandelen te verhandelen zal alleen aangeboden worden bij aandelen met voldoende liquiditeit op deze uitvoering om te verzekeren dat de bod-/aanbodspreiding vergelijkbaar is met of beter is dan de vorige opgesomde uitvoering.

Orders zullen ingevuld worden door gebruik te maken van gepatenteerde software van de servers van Trading 212 Group. Fractionele orders worden gedurende de dag vastgehouden en elke werkdag op een vast tijdstip of zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarna verzameld en verwerkt in overeenstemming met ons beleid voor optimale uitvoering. Orders ontvangen na het afgesproken aggregatiepunt worden vastgehouden tot het aggregatiepunt van de volgende handelsdag.

Gegeven de bovenstaande factoren, beschouwt het bestuur van Trading 212 UK Limited dat ze de beste uitvoering kan aanbieden voor fractionele aandelen via deze regeling. Er is vastgesteld dat het bedrijf orders sneller ontvangt dan een locatie buiten de architectuur van de Trading 212 Group, waardoor de mogelijkheid van afwijzing van prijsbewegingen wordt verkleind. Prijs- en tegenpartijrisico zijn de belangrijkste overwegingen die tot een verlies voor een klant kunnen leiden als de tegenpartij niet in staat is om zijn contractuele verplichtingen na te komen en dit zal worden gecontroleerd door de toezichthouder om ervoor te zorgen dat de klantresultaten het beste zijn dat de onderneming kan bereiken. Trading 212 UK voert jaarlijks zorgvuldigheidseisen op haar zusterbedrijf uit, en heeft inzicht in haar kapitaal, als medelid van de groep. De firma zal daarom goed geïnformeerd zijn over de mogelijke nalatigheidsrisico's.

Waar Trading 212 UK Limited klantorders uitvoert met een verbonden partij (bv. entiteiten binnen dezelfde groep) zal ze verantwoordelijk blijven voor de beste mogelijk uitvoering naar haar klanten toe. Trading 212 UK Limited verzekert dat de regelingen met een verbonden partij:

 1. gemaakt worden op zakelijke basis, zodat de aangesloten partij naast andere locaties van derden wordt beschouwd en wordt geselecteerd omdat het bedrijf de best mogelijke resultaten op een consistente basis aan zijn klanten kan leveren.
 2. toestaan dat het bedrijf voldoende onafhankelijk overzicht heeft op de uitvoeringsregelingen (bv. dat het overzicht niet uitgevoerd is door de verbonden partij);
 3. voor voldoende vrije toegang zorgen tot informatie om ervoor te zorgen dat het bedrijf de door de tegenpartij verstrekte uitvoeringsprijzen effectief kan bewaken en betwisten; en
 4. wanneer een aangesloten partij wordt geselecteerd op basis van het feit dat deze lagere uitvoeringskosten biedt, zal het bedrijf ervoor zorgen dat dit een voordeel voor de klant tot gevolg heeft.

12. Goedkeuring

Wij zijn verplicht vooraf uw toestemming te verkrijgen voor ons uitvoeringsbeleid. U wordt geacht deze toestemming vooraf te geven wanneer u de order plaatst.

13. Status van dit beleid

Dit beleid is deel van de klantenovereenkomst van Trading 212 UK Ltd.

14. Definities

Uitvoeringslocatie betekent een gereguleerde markt, een MTF, een OTF, een systematische internaliser of een marktmaker of andere liquiditeitsaanbieder of een entiteit die in een derde land een functie vervult die vergelijkbaar is met de functie uitgevoerd door een van de voorgenoemde.

Markturen betekent de tijdspanne van de handel op de financiële markten zoals aangegeven op de website www.trading212.com. Tijdens die markturen heeft de klant het recht orders voor uitvoering te plaatsen voor die financiële instrumenten waarvan de beurzen open zijn voor verhandeling.

Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) betekent een multilateraal systeem dat door een investeringsfirma of een marktexploitant beheerd wordt, dat de belangen om financiële instrumenten te kopen en verkopen van meerdere derde partijen samenbrengt – in het systeem en in overeenstemming met niet-discretionaire regels op een manier die resulteert in een contract in overeenstemming met de provisies van MiFID II.

Gereguleerde markt betekent een multilateraal systeem dat beheerd en/of gemanaged wordt door een marktexploitant die de belangen om financiële instrumenten te kopen of verkopen van meerdere derde partijen samenbrengt of daarin faciliteert – in het systeem en in overeenstemming met zijn niet-discretionaire regels – op een manier die resulteert in een contract, met inachtneming van de financiële instrumenten die voor handel aangeboden worden onder de gestelde regels en/of systemen, en die geautoriseerd is en regelmatig en in overeenstemming met de provisies van MiFID II functioneert.

Systematische interne afhandeling betekent een beleggingsonderneming die op georganiseerde, frequente en systematische wijze voor eigen rekening transacties uitvoert door orders van klanten uit te voeren buiten een gereglementeerde markt of een MTF.

Order betekent een instructie om te kopen of te verkopen zoals door u geplaatst via uw account op het handelsplatform;

Georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) betekent een multilateraal systeem dat geen gereglementeerde markt of een MTF is en waarin meerdere externe aan- en verkoopbelangen in obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten of derivaten in het systeem kunnen interageren op een manier die resulteert in een contact in overeenstemming met de bepalingen van MIFID II.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen